سقف کوبیاکس ( COBIAX ) چیست ؟

سقف کوبیاکس ( COBIAX ) چیست ؟

کد مطلب : 288

 کوبياکس:

یکی از مصالح نوین که چندیستتوسط شرکت های ایرانی از بازار سوءیس وارد ایران شده است کوبیاکس می باشدکه درانعطاف پذیری در معماری بسیار موثر است. فناوری کوبیاکس با فراهم سازی امکان اجراییک دال بتنی یکپارچه در دهانه های بزرگ تا دهانه هایی تا ۱۸ متر بدون استفاده ازتیر ؛ به طور کلی موجب صرفه جویی در مصالح و کاهش هزینه های ساخت می گردد. اساسطراحی تکنولوژی Cobiax مبنی است بر سقف سازه ایبا ویژگی «سقف دال ۲ طرفه» مشابه سقف های بتنی دال ۲ طرفه مرسوم با این تفاوت کههسته بتن مرکزی در محل هایی که کاربرد سازه ای ندارد با گوی های توخالی جایگزین میگردد. (جنس این گوی ها پلی اتیلن بازیافت یا پلی پروپیلن می باشد) بدین صورت کهاین گوی ها در حدفاصل مش های میلگردی بالا و پایین قرار می گیرند. با توجه بهاینکه در دال های بتنی ۲ طرفه مشکل تحمل نیروی برشی وجود ندارد، مشکل طراحی ایننوع سقف بر مبنای حذف قسمتی از بتن میانی و ایفای عملکرد دال ۲ طرفه می باشد.درفنآوری Cobiax با حذف بار مرده غیرسازهای خاصیت باربری ۲ محوره همچنان حفظ می گردد. همچنین با شکل گیری غشای بتنی مستحکمدر قسمت فوقانی و تحتانی دال به همراه شکل گیری شبکه تیرچه های داخلی در ۲ امتداددر اثر قراردهی گوی ها در سرتا سر فضای میانی دال بتنی می توان باربری مناسبی رابرای این دال متصور شد.

  ²اصول طراحی :

در فناوری کوبیاکس بارمرده  غیرسازه ای در دال سقف حذف و خاصیتمقاومت دو  محوره حفظ می گردد.همچنین باشکل گیری غشایی بتنی مستحکم در قسمت فوقانی و تحتانی دال به همراه شکل گیری شبکه تیرچه های داخلی در دو امتداد دراثر  قرار دهی گوی های توخالی در سرتاسرفضای میانی دال بتنی می توان باربری  بسیارمناسبی را برای این دال متصور شد.

  ²روش اجرا:

در حد فاصل مش های میلگردیبالا و پایین به جای بتن غیر سازه ای ، گوی های پلاستیکی تو خالی از جنس پلی اتیلن بازیافتی قرار میگیرند.نتیجه این امر :

 دالیاست که حدودا 30 درصد وزن کمتری نسبت به یک دال مشابه توپر دارد.

این موضوع باعث میشود صرفهجویی قابل ملاحظه ای در وزن تمام شده سقف و مواد اولیه و مصالح کل ساختمان حاصلشود و همچنین کاهش هزینه های اجرایی سازه را به دنبال دارد .

  ²مزايای سيستم کوبياکس درمقايسه با ساير سقف های رايج:

در سیستم Cobiax اعضای دال سقف شامل بتن، آرماتور، توپی های توخالیپلاستیکی، و قفسه مسلح می باشد.

 توپیهای توخالی در هسته مرکزی قفسه مسلح قرار گرفته و یک قفسه مدولار مسلح ایجاد میکند. این کیج مسلح مابین ۲ لایه آرماتور زیرین و رویین دال قرار گرفته و با حذفبتن غیرباربر از درون دال موجب سبک سازی آن می شود. در این سازه سیستم مقاوم دربرابر نیروهای جانبی سازه شامل ترکیب دال و ستون (تقریباً قاب ساده) و دیوار برشیبتنی با شکل پذیری متوسط می باشد.

 ²مزايای فنی:

مزایای فنی سیستم کوبیاکسعبارتند از:

1-باربری ۲ محوره

2-بهینه سازی المان های عمودی مانند ستون هاو دیوارهای برشی (ستون های لاغرتر، کاهش ۴۰ درصدی حجمی و عددی ستون ها) ،بهینهسازی دال و فونداسیون (کاهش بارهای وارد بر پی، دال های تا ۳۰ درصد سبک تر) ،بهینهسازی المان های سخت کننده (کاهش بارهای افقی)

3-کاهش ارتفاع کلی سازه (بهینه سازی ارتفاعسقف)

4-کنترل خیز بهتر

5-مقاومت بهتر در برابر نیروهای زلزله (کاهشاثر آسیب های لرزه ای، کاهش ارتفاع و سبک شدن سازه)

6-حذف تمام تیرهای اصلی

  ²مزايای اقتصادی:

مزایای اقتصادی سیستم کوبیاکسعبارتند از:

1-کاهش مصرف بتن

2-کاهش المان های سازه ای

3-کاهش مصرف آرماتور

4-کاهش زمان ساخت

5-کاهش هزینه های اجرای تأسیسات (حذف تیرها ومشکلات ناشی از آویز تیرها)

6-کاهش ارتفاع کلی سازه به دلیل بهینه سازیارتفاع سقف

  ²دلايل انتخاب و ورود تکنولوژیکوبياکس به کشور عبارتد از:

1)صنعتی سازی

2)عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد برای احداثکارخانجات مواد اولیه

3)عدم نیاز به نیروی کار خیلی متخصص و امکاناستفاده از نیروهای موجود

4)امکان احداث کارخانجات تولیدی در اقصی نقاطکشور

5)عدم وابستگی به خارج از کشور سازگاری بامباحث و مقررات ملی ساختمانی کشور

6)اقتصادی بودن تکنولوژی و امکان رقابت باسیستم های رایج

7)انعطاف پذیری سیستم در ارتباط با مسآلهمعماری و سازه ای

8)تکنولوژی دوستدار محیط زیست


or
or
A password will be send on your post
Registration