سقف طاق ضربی چیست ؟

سقف طاق ضربی چیست ؟

کد مطلب : 290

سقف طاق ضربی :

این نوع سقف که از قدیمی ترین سقف ها می باشد علی رغم مورد تایید قرار نگرفتندر بسیاری از مجامع علمی هنوز در برخی از مناطق مورد استفاده قرار می گیرد .در اینسقف جهت تحمل بارهای ثقلی از آجر فشاری و تیرآهن فولادی و ملات گچ و خاک به نسبت 1به 1 و جهت تحمل بارهای جانبی از مهار های ضربدری استفاده می گردد و با دوغاب گچروی آن پوشانیده می شود.حداکثر فاصله تیرهای حمال 1 متر می باشد و تیرها در محلتکیه گاه به نحو مطلوبی ثابت می شوند. سقف طاق ضربی معمولاٌ دارای ضخامت نیم آجریعنی در حدود  11-10 سانتی متر می باشد.عمل طاق زدن باید از طرفین تیر آهن شروع و به وسط آن ختم شود و در انتها بایدنیمرخ ها به نحو مطلوبی به دیوار مهار شوند.حداکثر خیز این سقف 4 سانتیمتر میباشد.

ضعف های عمده سقف های طاق ضربی عبارتند از :

1- عدمکفایت تیرآهن های موجود و داشتن لرزش زیاد در سقف

2- عدماتصال تیرآهن های سقف به یکدیگر

3- صلبیتنامناسب سقف

4- سنگینبودن سقف

5- اتصالنامناسب سقف با دیوار در ساختمان های بنایی

6-عدمتوانایی سقف در مقابله با بارهای جانبی با وجود مهارهای ضربدری در سقف

or
or
A password will be send on your post
Registration