رزین پلي استر (POLYESTER) چیست ؟

رزین پلي استر (POLYESTER) چیست ؟

کد مطلب : 292

پلياسترها

 (POLYESTERS)

عملگيرش و سخت شدن پلي استرها كاملاً با گيرش و سخت شدن اپوكسيها تفاوت دارد. در موردپلي استرها بايد گفت كه در صورت وجود كاتاليست ها، عمل و عكس العمل پليمري بيننقاط مشابه در زنجيره هاي رزيني يكسان صورت مي گيرد. بنابراين كنترل دقيق نسبتهاياختلاط به آن اندازه كه در مورد رزينهاي اپوكسي ضرورت دارد، حساس و بحراني نيست.براي بهبود بخشيدن به قدرت عمل و عكس العمل تركيبي و ويسكوزيته پلي استرها،معمولاً از حلالهايي مانند استيرن كمك گرفته مي شود. هنگامي كه يك سيستم رزينيداراي پر كننده باشد، معمولاً كاتاليست مربوطه به صورت پودر كه به ماده پر كنندهءخنثي (از نظر تركيب شدن) مخلوط شده، به كار گرفته مي شود. نكتهء حائز اهميت اينكه،نه نتها از نظر خواص مكانيكي پلي استرها و اپوكسي ها به هم شباهت دارند، بلكهموارد كاربرد آنها نيز به مشابه هم مي باشد. با اين همه تا آنجا كه به تعميراتبتني مربوط مي شود، تفاوتهايي بين اين دو سيستم يعني پلي استرها و اپوكسيها وجوددارد كه اهم آنها را مي توان به شرح زير بيان نمود:

1-      در مقايسه با اپوكسي ها، پلي استرها حداكثرمقاومت نهايي خود را در مدت زمان كمتري به دست مي آورند.

2-      با توجه به مدت زمان عمل آوري كوتاه پلي استرها،اثرات اگزوترمي آنها بيش از اثرات اگزوترمي اپوكسي هاست. در نتيجه به هنگام مصرفپلي استرها بايد ضخامت لايه هاي اجرايي كمتر از زماني باشد كه اپوكسي به كار گرفتهمي شود.

3-      حساسيت سيستمهاي پلي استري نسبت به رطوبت،بيشتر از حساسيت سيستمهاي اپوكسي در شرايط مرطوب مي باشد.

4-      امكان حملات شيميايي از طرف خمير حاصل ازسيمان پرتلند كه آلكالين (قليايي) است، در مورد سيستمهاي پلي استري بيشتر ازسيستمهاي اپوكسي است.

5-      مقدار جمع شدگي (SHRINKAGE)سيستمهاي پلي استري حين عمل آوري بيشتر از مقدار همين نوع جمع شدگي در سيستمهاياپوكسي است.

   با توجه به امكان تأثير حملات شيميايي بر رويسيستمهاي پلي استري و اينكه اين سيستمها داراي حساسيت بيشتري (در مقايسه با اپوكسيها) در مقابل رطوبت مي باشند، نمي توان از اين سيستمها به عنوان پر كننده تركهابهره جست.


or
or
A password will be send on your post
Registration