امولسی فایر چیست ؟

امولسی فایر چیست ؟

کد مطلب : 298

¬    امولسی فایر:   همانظور که می دانید روغن و آّب در هم حلنمیشوند و آن ها را غیر قابل اختلاط می نامند. چنانچه مخلوط روغن و آب را به شدتتکان دهیم دو مایع در یکدیگر پخش شده و در نتیجه تشکیل امولسیون می دهند. وقتی یکامولسیون برای مدتی ساکن می ماند قطره های روغن شروع به جدا شدن از آب می کنند.برای متوقف کردن این فرایند از امولسی فایر استفاده می شود. امولسی فایر در واقعاز شکستن امولسیون جلوگیری می کند.

امولسی فایرها دسته بزرگی از ترکیبات هستند که به عوامل فعال سطحی یاسورفکتانت نیز معروفند. لغت سورفاکتانت برای مولکول هایی به کار میرود که به سطوحبین دو فاز فیزیکی مهاجرت کنند و از این رو در آن ناحیه غلظت بیشتری نسبت به سایرقسمت های دو فاز دارند. امولسی فایرها دارای خواص دوگانه چربی دوست (لیپوفیلیک) وآبدوست (هیدروفیلیک) می باشند. از طرفی امولسیون ها یا به صورت روغن در آب (O/W) و یا آب درروغن (W/O) میباشند.امولسیون روغن در آب امولسیونی است که در آن قطرات کوچک روغن تشکیل فاز پراکنده ایرا میدهند و در آب پخش میشوند در حالی که در امولسیون آب در رئغن قطرات کوچک آب درروغن پخش میگردند.

با افزودن امواسی فایر به دو مایع که در حالت عادی غیرقابل اختلاط هستند کششسطحی بین دو فاز کاسته می شود و از دو فازی شدن جلوگیری میشود. بنابراین دو مایعقادر خواهند بود که یک امولسیون تشکیل بدهند. از آنجا که یک امولسی فایر شامل بخشهای محلول در آب و بخش های محلول در روغن است. وقتی به مخلوط آب و روغن اضافهمیشود امولسی فایر بر روی سطح تماس بین این دو مایع (آب و روغن) به صورت لایهنازکی قرار میگیرد به نحوی که بخش آب دوست آن به سمت آب و بخش چربی دوست به سمتروغن متمایل میگردد.


or
or
A password will be send on your post
Registration