فوق روان کننده بتن پودری بر پایه پلی نفتالین سولفات چیست ؟

فوق روان کننده بتن پودری بر پایه پلی نفتالین سولفات چیست ؟

کد مطلب : 301

پودر فوق رواکننده بتن پلی نفتالین سولفات

مولکول های پلی نفتالین سولفات، هنگام ترکیب آب و سیمان، لایه ای باردار بهدور مولکول های سیمان ایجاد نموده، که باعث دفع ذرات سیمان از یکدیگر در داخلمخلوط میگردد و موجب کاهش میزان مصرف آب را در سیمان بوجود می آورند.

همچنین این ماده مانع حل شدن یون هایی که بیشترین میزان حل شوندگی در حین مدتزمان اولیه واکنش هیدراتاسیون (مثل یون های آلومینات) را دارند، میشود. رزین تولیدشده با نفتالین در رده F از نظر روان کنندگی قرار دارد (کاهش میزان آب بین 12 الی 15 درصد)


or
or
A password will be send on your post
Registration