ترمیم ، تعمیر و آب بندی سازه های صنعتی ( تیکنر، مخزن و کولینگ تاور بتنی )

ترمیم ، تعمیر و آب بندی سازه های صنعتی ( تیکنر، مخزن و کولینگ تاور بتنی )

کد مطلب : 316

ترمیم ، تعمیر و آب بندی سازه های صنعتی ( تیکنر، مخزن و کولینگ تاور بتنی )

بتن با وجود مزایای منحصر به فردا که باعثاستفاده از به عنوان دومین ماده پرمصرف ساختمانی گردیده است ، برای حفظ دوام دردوره طراحی بهره برداری نیازمند به کارگیری تمهیدات لازم با توجه به شرایط محیطی وبهره برداری و تعمیر و نگهداری دوره ای می باشد.

بدین منظور می بایست با شناخت شرایط محیطی ،معایب ذاتی بتن و انواع تمهیدات لازم ، نسبت به پیشگری از آسیب ها و تعمیر آنها درصورت لزوم اقدام نمود. ار جمله برخی موارد مضرر و مخرب سازه های بتنی می توانخوردگی کلریدی ، کربناتاسیون ، سولفاته شدن ، خوردگی اسیدی ، واکنش قلییایی ،تخریب ناشی از اضافه بار وارده مانند زلزله و باد ، مشکلات اجرایی ، سایش ،کاویتاسیون ، تبلور نمک ، فرآیند ذوب و یخ ،باکتری های خوردنده و ... اشاره کرد.لازم به ذکر است عمده موارد مذکور با کاهش نفوذپذیری بتن در حین اجرا و نیزاستفاده از پوشش های محافظتی مناسب با توجه به شرایط محیطی و به بهره برداری تاحدود زیادی قابل مرتفع گردیدن است.

 

امروزه روشهای استاندارد و غیر استانداردمختلفی در زمینه تعمیر و ترمیم سازه های بتنی وجود دارد. که هریک بسته به شرایطاجرایی و محیطی می توانند موثر و کارآمد باشند. برخی از عوامل موثر در انتخاب روشو مصالح تعمیراتی به شرح ذیل می باشد :

·      ابعاد و حجم تخریب

·      محدودیت های زمانیاجرا

·      در اختیار داشتنتجهیزات و پرسنل تخصصی

·      دما و رطوبت زماناجرا

·      شرایط شیمیایی بهرهبرداری

·      دسترسی به محل تعمیر

·      سازه ای یا غیر سازهای بودن تعمیر و محل تعمیر

·      هیدرولیکی یا غیرهیدرولیکی بودن

·      باربر یا غیر باربربودن عملیات تعمیری

·      محدودیت های اقتصادی

·      محدودیت زمانی بهرهبرداری

·      در معرض تابش آفتاببودن یا خیر

·      دوام مورد نظرکارفرما

·       ...

 

با عنایت به مجموعه عوامل فوق ، روش ومتریال مورد نظر انتخاب می شود. لازم به ذکر است این امکان وجود دارد که یک یا چندپارامتر در انتخاب روش تعمیر اهمیتی ویژه نسبت به سایر موارد داشته باشد. برخی ازانواع روش های تعمیراتی به شرح ذیل می باشد :

 

·      قالب بندی و بتن ریزی

·      شاتکریت ملات یا بتن

·      بتن پیش آکنده

·      تزریق دوغاب

·      تزریق رزین اپوکسی

·      ملات آماده اصلاح شدهبا پلیمر

·      ملات یا بتن پلیمری

·      ملات یا بتن سیمانی وچسب لاتکس

·      ملات یا بتن سیمانی وچسب اپوکسی

·      پوشش های اپوکسی ،پلی یورا یا پلی یورتان و ...

·      الیاف کربن یا شیشهمسلح

·      روش دستی

·      ساب سطوح بتنی

·      حفاظت کاتدیک

·      تزریق رزین پلییورتان

·      استخراج یون کلر

·      تعمیر درزها با موادمنعطف پلیمری

·       ...

روش پیشنهادی تعمیر سازه های مورد نظر :

بی شک مهمترین بخش از فرآیند تعمیر، شناساییعلت آسیب می باشد. چرا که در غیر این صورت به علت عدم تناسب روش تعمیری با مشکلپیش آمده و یا تکرار آسیب منجر به بروز مجدد آن در سازه می گردد.

در خصوص سازه های مورد نظر در سایت نیروگاه، به نظر می رسد عمده آسیب ایجاد شده ناشی از خوردگی کلریدی میلگردهای مدفون دربتن باشد. در این فرآیند ، خوردگی میلگردها باعث افزایش سه تا پنج برابری حجممیلگردها ، ایجاد تنش به بتن اطراف و ایجاد طبله و ترک خوردگی و نیز جداشدگیمیلگرد از بتن می گردد. یادآور می گردد

بروز خوردگی می تواند به علت وجود یون کلردر مصالح استفاده شده ، یا ورود کلر ثانویه ی موجود در محیط باشد. این امر براثرنفوذپذیی بتن براثر عدم توجه و یا مشکلات اجرایی در حین ساخت ، تبلور نمک ها و یاسولفاته شدن بتن شدت می یابد. با ایجاد فرآیند هایی مانند تبلور نمک و سولفاته شدنو یا وجود درزهای اجرایی ، ورود یون کلر تسهیل و تسریع یافته و با توجه به وجودرطوبت در محیط باعث خوردگی زود هنگام می گردد.

از جمله راه های جلوگیری از بروز این مواردمی توان به استفاده از طرح اختلاط مناسب و کاهش نفوذپذیری اجرایی ، کاهش نسبت آببه سیمان ، دقت در گزینش مصالح ، استفاده از پوشش های محافظتی مناسب با شرایط بهرهبرداری و محیط  و ... می باشد.

مجددا باید توجه داشت که آسیب های وارده بهبتن با کنترل نفوذپذیری و یا استفاده از پوشش مناسب مرتفع می گردند. این امر به خصوصدر مناطق با پتانسیل بالای آسیب مانند سواحل خلیج فارس ، نیازمند توجه ویژه میباشد.

در آخر یادآور می گردد بهترین روش برایارزیابی دقیق علت و محل و حجم تخریب انجام تست های غیرمخرب می باشد ، و صرفاپیشنهادات این شرکت مبتنی بر سوابق و تجربیات این شرکت می باشد.

 

روش تعمیر پیشنهادی براساس استاندارد EN1504 و استاندارد ACI E706: درابتدا باید توجه داشت تعمیرات نسبت به ساخت دارای هزینه های بسیار بالاتری است. واین امر به علت کوچک بودن احجام تعمیر نسبت به ساخت ، پراکندگی کار که منجر بهکاهش بسیار پایین راندمان نیروی انسانی ، و نیز صرف تجهیزات بالا نسبت به احجامتعمیراتی و زمان بالای عملیات نسبت به احجام می باشد. به طور مصال شاید در یکپروژه احداث ، در یک روز بتوان 500 مترمکعب بتن ریزی نمود ، ولیکن در یک پروژهتعمیراتی شاید اجرای یک مترمکعب بتن ریزی چند روز یا چند هفته به طول بیانجامد کهنیازمند صرف تجهیزات و نیروی انسانی متناسب می باشد.

·      تعیین محل های آسیبدیده بر روی سازه ها

·      برش محیط ناحیه تخریبشده با استفاده از سنگ جت به عمق یک اینج به صورت هندسی و با زوایای نسبتا قائم

·      برداشت بتن های طلبه، کرمو و آسیب دیده با عمق تقریبا یکنواخت با چکش برقی تا رسیدن به بستر مستحکم وسالم در صورت رویت میلگردها ، تخریب باید تا حداقل یک اینج پشتمیلگرد ها ادامه یافته تا اجرای ملات حول میلگرد دارای گیرایی کافی باشد.

·      زنگ زدایی میلگرد هابا استفاده از وایربرس ( در نواحی کوچک و حساس ) و سندبلاست در نواحی گسترده باعاری شدن میلگرد ها از هرگونه زنگ زدگی و بتن ضعیف.

·      در صورت کاهش قطر بیشاز 20 درصد میلگردها براثر خوردگی، اجرای میلگرد تقویتی نمره 14 در کنار میلگرد هایموجود به صورت اورلب

·      اعمال پوشش محافظتیپایه سیمانی میلگردها BetogardC-70محصول شرکت رایحه بتن سبز ، به میزان 1 کیلوگرم در مترمربع سطح میلگردها

·      اعمال چسب اتصال بتنقدیم به جدید بر پایه لاتکس Dezobond P-2200 محصول شرکت رایحه بتن سبز ، بر روی سطح نمایانتعمیر به میزان 250 گرم در مترمربع در تعمیرات غیر سازه ای

·      اعمال چسب اتصال بتنقدیم به جدید بر پایه اپوکسی Dezobond P-1800 محصول شرکت رایحه بتن سبز  ، بر روی سطح نمایان تعمیر به میزان 500 گرم درمترمربع در تعمیرات  سازه ای

·      پر کردن محل تخریبشده در ضخامت های بالای سه سانتیمتر با بتن اصلاح شده با ژل میکروسیلیس و الیاف در ضخامت های 3 تا 5 سانتیمتر به صورت دستی و در ضخمات هایبالای 5 سانتیمتر با استفاده از قالب بندی میزان مصرف ژل میکروسیلیس 8درصد وزن سیمان مصرفی و میزان مصرف الیاف 2 کیلوگرم درمترمکعب می باشد . زمانی که تعمیر به صورت دستی صورت می گیرد می بایست از نسبتکمتری ژل استفاده گردد تا روانی به میزانی کاهش یابد که امکان اجرای دستی میسرگردد.

·      پرکردن محل های تخریبشده در ضخامت های کمتر از 3 سانتیمتر به صورت دستی با استفاده از ملات ترمیم کنندهآماده مصرف اصلاح شده با پلیمر و الیاف   Dezosive 1020محصولشرکت رایحه بتن سبز - از مزایای این پوشش چسبندگی بالا ، عدم ترک خوردگی ، مقاومتبالا ، نفوذپذیری پایین ، ضریب انبساط حرارتی منطبق با بتن بستر و دوام بالا میباشد.

·      نظر به اهمیت کاهشنفوذپذیری و جلوگیری از آسیب دیدگی مجدد ، می بایست پس از اتمام کار بر روی سطحکار با یک حاشیه 50 سانتیمتری از هر طرف ، نسبت به اجرای یک پایه پوشش محافظتیپایه سیمانی-اکرلیکی BetogardF-125محصول شرکت رایحه بتن سبز به میزان 1.5 کیلوگرم در مترمربع در دولایه اقدام نمود. از مزایای این پوشش می توان به نفوذپذیری تقریبا صفر ، چسبندگیخوب به بستر ، انعطاف پذیری و عدم ترک خوردگی در تغییرات حرارتی ، ایجاد پل بر رویبتن های متخلخل و درزها ، مقاومت در برابر تابش آفتاب و دوام بالا اشاره کرد.

·      در صورتیکه ترکخوردگی سطحی در بتن وجود داشته باشد ، می بایست ترک ها وی کات شده و با استفاده ازچسب Dezobond P-1800و ملات آماده Dezosive 1020ترمیم و بر روی آنها پوشش Betogard F-125 به عرض 20 سانتیمتر در دو لایه و با مقدارمصرف 1.5 کیلوگرم استفاده نمود.

·      در صورتیکه ترکخوردگی عمیق ، ولی ساختار بتن دچار طبله شدگی و جداشدگی نشده باشد ، برای ترمیمباید از روش تزریق رزین اپوکسی استفاده نمود. برای این امر برابر استاندارد ACI E706 ، ابتدا در طولترک در فواصل 15 تا 30 سانتیمتری ( بسته به عرض و عمق ترک ) سوراخ کاری تا به مرکزترک برسیم ، سپس پکر های مخصوص تزریق در محل سوراخ نصب و رویه ترک با بتونه اپوکسیDezosive A-100  محصول شرکت رایحه بتن سبز ، پوشانده تا ازپر شدن ترک و پرت مصالح جلوگیری گردد.سپس با استفاده از پمپ مخصوص و از طریق پکرهای نصب شده ، از پایین به بالا در ترک های عمودی و در ترک های افقی در طول ترک ،رزین Dezosive 4000محصول شرکت رایحه بتن سبز ،تزریق تا ترک به طور کامل پر گردد. سپس پکر ها خارج وسطح کار با ساب تمیز می شود. از مزایای این سیستم تعمیر سازه ای ، پر شدن کل ترک ،چسبیدن دو طرف ترک به طور سازه ای ، عدم امکان نفوذ مواد خورنده درون ترک اشارهکرد.

 

اصلاح یا تعویض قطعات فلزی :

درصورتی که قطعات فلزی دارای خوردگی گردیدهاست می بایست نسبت به اصلاح  یا تعویض آنهااقدام نمود.

 

گزینه نخست ، در صورتیکه خوردگی و آسیبدیدگی جزئی باشد:

در صورتی که خوردگی قطعات فلزی کم و سطحیبوده و باعث از بین رفتن کمتر از ده درصد از ضخامت فلز  باشد، ابتدا نسبت به زنگ زدایی از سطح آنها بااستفاده از وایربرس یا سندبلاست اقدام و سطح قطعه با رنگ زینکریچ با ضخمات 150میکرون پوشش داده شود.

 

گزینه دوم ، در صورتیکه خوردگی و آسیب زیادباشد :

درصورتیکه خوردگی قطعات فلزی از جمله گاردریل ها ، پله ها و ... زیاد باشد باید نسبت به تقویت و اصلاح آنها اقدام نمود.برای این امر باید از تعویض آنها با کاشت بولت و اعمال پوشش ذکر شده بر روی قطعاتجدید بهره برگرفت.

 


در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات تکمیلی،دریافت مشخصات فنی و روش تعمیرات و اجرا و یا دریافت سوابق اجرایی از تماس با اینشرکت دریغ نفرمایید. ( تلفن تماس : 44618462-44618379-021 دفتر جنوب کشور:34443202-061 )                                                                                         


or
or
A password will be send on your post
Registration