بررسی اثر دوده سیلیسی ( میکروسیلیس ) بر سازه های بتنی

بررسی اثر دوده سیلیسی ( میکروسیلیس ) بر سازه های بتنی

کد مطلب : 326

بررسی اثر دوده سیلیسی بر سازه های بتنی

اثر دوده سیلیس بر مقاومت و نفوذ پذیری مخلوط های بتنغلتکی سد سازی با خمیر سیمان کم یا متوسط یکی از موضوعاتی است که آقایان مهندسعلیرضا باقری و مهندس مجتبی محمودیان ، مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند. به گفتهایشان عدم تولید خاکستر بادی در کشور و ابهامات موجود در خصوص فعالیت و یکنواختیپوزولان های طبیعی ایران، موانعی در دسرسی به مخلوط های بتن غلتکی می باشد. بهعقیده این محققان جایگزین دیگری که به عنوان ماده افزودنی معدنی می تواند مد نظرقرار گیرد ، سوپر پوزولانی به نام دوده سیلیسی است که به صورت محصول جانبی صنایعفروسیلیسیم در کشور تولید می شود. گفتنی است، نتایح تحقیقات آزمایشگاهی انجام شدهبرای ارزیابی اثر کاربرد درصدهای مختلف دوده سیلیسی در ارتقاء کیفیت بتن غلتکی بامواد سیمانی کم یا متوسط ، نشانگر تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش مقاومت فشاری وکشش مخلوط های بتن غلتکی می باشد
ایشان در ادامه می افزایند: بهبود مقاومت بین 25 تا 60 درصد جایگزینی اثر دودهسیلیس به میزان 5 تا 15 درصد مواد سیمانی صورت گرفت. همچنین آزمایشات نفوذ پذیریانجام شده روی نمونه ها ، نشانگر کاهش قابل ملاحظه نفوذ پذیری در اثر کاربرد اثردوده سیلیسی می باشد.
شایان ذکر است مهندس اسماعیل گنجیان و مهندس همایون صادقی پویا معتقدند استفاده ازدوده سیلیسی در ساخت سازه های بتنی دریایی نظیر اسکله ها و بنادر با هدف افزایشدوام در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. همچنین ایشان به بررسی دوام نمونه هایخمیر سیمان و بتن با کاربرد سیمان نوع 2 همراه با 7 و 10 درصد اثر دوده سیلیس بهعنوان جایگزین سیمان در شرایط عمل آوری در آب معمولی ، در ساحل دریا و در مخزنشبیه سازی تر وخشک در مقاومت فشاری و جذب موئینه آب پرداخته اند.  گفتنی است نمونه های حاوی دوده سیلیسی در شرایطتر و خشک افت مقاومت شدیدتری در طی زمان 180 روز پس از ساخت ، نسبت به نمونه هایعمل آوری شده در آب معمولی نشان داده اند.
همچنین باید اشاره کرد با افزایش میزان اثر دوده سیلیس، میزان جذب آب نمونه ها در شرایط مخرب ساحل دریا و شرایط جذر و مد متناوب و مخزنشبیه سازی تر و خشک ، افزوده شده است.


or
or
A password will be send on your post
Registration