شرایط و نکات انبار داری افزودنی های بتن در کارگاه

شرایط و نکات انبار داری افزودنی های بتن در کارگاه

کد مطلب : 343

انبار كردن

سه عامل در نگهداري مواد افزودني مهم هستند: سهولت درشناسايي،  رطوبت و دمايي كه در آن نگهداريمي‌شوند، و وجود برچسب بر روی ظروف و بشكه‌ها بگونه ايکه محتويات آنها را به وضوحنشان دهد. مواد افزودني خشك (پودري) در مقايسه با سيمان پرتلند حساسيت بيشتري بهدي‌اكسيد كربن و رطوبت دارند. لذا اين مواد بايد در كيسه هاي ضد رطوبت بسته‌بنديشوند و براي جلوگيري از كلوخه شدن آنها به دور از رطوبت و دماهاي زياد نگهداريشوند.

 مخازن ذخيره مايعاتبايد داراي دريچه‌هاي مناسب ورودي و بازشو باشند و اين دريچه‌ها بايد در هنگامي كهمورد استفاده قرار نمي‌گيرند كاملاً بسته شوند.

بيشتر مواد افزودني به جز بعضي از ضد رطوبت‌ها و مواد تسريعكننده بدون كلر و مواد هوازا به شكل محلول‌هايي هستند كه در 3- درجه سيليسيوس يخمي‌زنند. بنابر اين بايد در مقابل يخ‌زدن حفاظت شوند.  انباركردن بعضي از مواد مانند امولسيون‌ها نيازبه مراقبت بيشتري دارد و دستورالعمل‌هاي سازنده آن بايد دقيقاً رعايت شود.

در مناطقی با زمستان‌‌هاي ملايم مي‌توان اكثر مواد را در بشكه‌و در انبارهاي محصور، بدون وسيله گرمايي، بدون نگرانی از يخ‌زدگي انباركرد. درزمستان‌هاي سخت امكانات ويژه‌اي براي جلوگيري از يخ‌زدن افزودني‌هاي مايع بايد به‌كاربرد.استفاده از انبارهاي محصور وگرم در اين شرايط رايج است. لازم است از كليه تجهيزاتشامل مخازن نگهداري، خطوط انتقال و خطوط متصل به بتن‌ساز نيز محافظت شود. در مناطقبا آب‌ و هواي معتدل استفاده از مخازن فلزي عايق‌بندي شده يا پلاستيكي نيز امكان‌پذيراست. در شرايط يخ‌بندان و هوای سرد، مخازن ذخيره‌سازي و محتويات آنها يا بايد گرمشوند و يا در يك محيط گرم قرار داشته باشند. روش دوم به دلايل زير ترجيح داده مي‌شود.

1- چنانچه مخزن ذخيره مجهز به لوله‌هاي مارپيچ آب گرم يا بخارباشد، بايد دقت شود كه گرم كردن از حد مجاز ارايه شده توسط سازنده تجاوز نكند زيرادماي زياد مي‌تواند بر برخي از اين مواد تاثير منفي داشته باشد.

2- بعضي از المنت‌هاي حرارتي ممكن است به‌طور موضعي ماده افزودنيرا بيش از اندازه گرم كنند و باعث تجزيه حرارتي و ايجاد گازهاي انفجاري شوند.

3- ممكن است اتصالات الكتريكي گرم كننده‌ها  (نواري، ميله‌اي و غيره) قطع شوند و باعث يخ‌زدنماده افزودني  و يا آسيب ديدن  سيستم حرارتی و دستگاه های اندازه گيری شوند .

4- معمولاً هزينه به‌كارگيري المنت‌هاي ميله‌اي و نواري  بيشتر از هزينه گرم نگهداشتن يك انبار دربالاتر از دماي انجماد است.

5- يك انبار گرم نگهداري ماده‌ افزودني نه تنها مخازن ذخيره، بلكه پمپ‌ها، دستگاه‌هاياندازه‌گيري، شيرها و شيلنگ‌هاي ماده افزودني را از يخ‌زدگي و از ساير مسايل مانندگردوخاك، باران و افراد متفرقه حفاظت مي‌نمايد، به‌علاوه چون دماي نگهداري در طولسال كمتر در معرض تغييرات شديد قرار مي‌گيرد، گرانروي ماده افزودني ثابت‌تر مي‌ماندو دستگاه‌هاي اندازه‌گيري احتياج به تنظيم كمتري پيدا مي‌كنند.

6- اگر مخازن نگهداري و شلنگ‌ها، پلاستيكي باشند بايد دقت شوداز گرم كردن بيش از اندازه آنها پرهيز شود تا اين مواد به نقطه نرم‌شدگي و پارگينرسند.

7- سيستم‌ هواكش مخازن بايد به گونه‌اي طراحی شود كه از ورودهرگونه مواد خارجي به داخل مخزن جلوگيري شود. به همين صورت براي اجتناب از آلودگيبايستی ب روی مجاري پركردن و ديگر بازشوها در مواقعي كه استفاده نمي‌شوند درپوشگذاشته شوند.


or
or
A password will be send on your post
Registration