پاور ژل میکروسیلیس بتن

پاور ژل میکروسیلیس بتن

کد مطلب : 351

کلینیکفنی و تخصصی بتن ایران ، ارائه دهنده انواع افزودنی ها و محصولات کمکی بتن

ارائهدهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن

 

امروزه به علتمزایای اثبات شده مصرف افزودنی های بتن گسترش روز افزودنی یافته است. از جملهپرکاربردترین افزودنی های مصرفی میکروسیلیس می باشد. میکروسیلیس معمولا بسته بهشرایط پروژه به صورت پودر میکروسیلیس ، دوغاب میکروسیلیس و ژل میکروسیلیس مورداستفاده قرار می گیرد. در زیر به مشخصات فنی سه نوع محصول آورده شده است.

شما می توانیدبرای مشاوره و تهیه پودر میکروسیلیس ، انواع ژل میکروسیلیس و دوغاب میکروسیلیس  با بخش بازرگانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران (رایحه بتن سبز ) تماس ( 44618462-09120916271 )  حاصل فرمایید.

 

 

افزودنیپودر میکروسیلیس Microsilica

ميكروسيليسپودري است با وزن مخصوص فضايی 200 تا 300 كيلوگرم درمتر مكعب با رنگ خاكستری متمايلبه سفيد و ساختار آن کروی و غیر کریستاله است كه محصول جنبی فرآيند توليد فرو سيليسيممی باشد. فروسيليسيم نيز از مواد اوليه مورد نياز در زنجيره توليد فولاد و چدن بودهو خوشبختانه هم اينك در داخل كشور توليد وبخشی از نيازهای صنايع مرتبط را تأمين میكند.

میکروسیلیسحاوی 85 تا 95 درصد دی اکسید سیلیسیم می باشد که این ماده با ساختار کریستالی و ابعادمیانگین 05/0 تا 15/0 میکرون و 100 برابر ریزتر از دانه های سیمان و به نرمی 20 دارایسطح واکنشی بسیار بالایی می باشد.

 

اين ماده در واقعغبار حاصل از فرآيند توليد می باشد و تا مدتی بعنوان ضايعات ناشی توليد فروسيليسيمتلقی ونهايتاً با صرف هزينه اضافی و اختلاط آن با آب وسيمان بصورت گندله از محيط كارخانهخارج ويا در سنگفرش پاركها و پياده روها بعنوان نوعی سنگ مصنوعی مصرف می گرديد.

به مرور زمان خواصفيزيكی و شيميايیميكروسيليس شناسايی شد ، بطوري كه امروزه مصرف ميكروسيليس دربتن تنها يكی از دههازمينه مصرف آن درصنعت بوده و از اين ماده درصنايع پودرهای شوينده ، پودرهای پوششی ،پودرهای عايقی ، سراميك های ديرگداز ، نيمه هادی ها ، نساجی ، لنت ترمز و لوازم آرايشو. استفاده می كنند .

 

میکروسیلیس یکسوپر پوزولان است که در صورت کاربرد درست از میکروسیلیس،تأثیر بسیار قابل توجهی در افزایش مقاومت و دوام سازه های بتنی دارد. در میکروسیلیسحرارت زایی بتن تا حد زیادی ناشی از همان مکانیزم هایی است که باعث افزایش دوام و مقاومتبتن می شود، در حقیقت خواص پرکنندگی و واکنش پوزولانی میکروسیلیس می تواند باعث کاهشمیزان حرارت زایی بتن شود. حرارت زایی یک گرم میکروسیلیس بیشتر از یک گرم سیمان پرتلندمعمولی است و در مواردی بیشتر از 2 برابر آن خواهد بود.اما مقاومت زایی بالاتر میکروسیلیس(2 تا حدود 4 برابر سیمان) امکان کاهش مقدار کل مواد سیمانی بتن جهت دستیابی به یکمقاومت مشخص را فراهم نموده و بدین شکل استفاده از میکروسیلیس می توانباعث کاهش حرارتزایی بتن شود. میکروسیلیس یک ماده فرعی است در تولید سیلیسیم و آلیاژهای سیلیسیم، مخصوصاآلیاژ فروسیلیس است و برای استفاده ماده سیمانی در بتن کاربرد دارد. دیگر فواید استفادهاز میکروسیلیس برای پایین آمدن جنبش یونهاى کلر و پایین آوردن عمق نفوذی کلر در بتنمخصوصا در مناطق ساحلى جنوب ایران است.

 

موارد مصرف میکروسیلیس

میکروسیلیس دربتن ریزى برای ساخت بارانداز های کشتی، فونداسیون ماشین آلات، سـتون ها ،شمع ها و قطـعاتپـیش ساخته و سازه هاى بتنى که در معرض عوامل شیمیایى به ویژه یون کلر و سولفات هاهستند استفاده میگردد.

 

خصوصیات ویژه

فعالیت پوزولانی

هیدروکسید کلسیمآزاد شده از هیدراتاسیون سیمان 20 تا 25 درصد ملات بتن را تشکیل داده و در واقع جزءضعیف وحلال بتن بوده و به علت ناپایداری ، یکی از آسیب پذیرترین اجزاء تشکیل دهندهبتن می باشد.

شکل ظاهری میکروسیلیس، سطح مخصوص زیاد (ریزی و نرمی دانه ها )، عدم تبلور و سطح واکنشی بالای آن عامل بروزرفتار پوزولانی می باشد. به عبارت دیگر ژل سست و ناپایدار هیدروکسید کلسیم در مجاورتدی اکسید سیلیسیم میکروسیلیس به سیلیکات کلسیم سخت و غیرمحلول تبدیل شده که

ضمن قوام ، موجبپایداری بتن در برابر حملات شیمیایی، واکنش قلیایی مصالح سنگی و همچنین ازدیاد تابفشاری آن می شود.

باید توجه داشتبه خاطر نیروی جذب سطحی فوق العاده میکروسیلیس و پایین نگه داشتن نسبت آب به سیمان،مصرف فوق روان کننده ها اجتناب ناپذیر بوده و قویا توصیه می شود.

 

نفوذ ناپذیری

شسته شدن هیدروکسیدکلسیم آزاد شده در هیدراتاسیون سیمان و وجود فضاهای خالی ناشی از فقدان ریزدانه هایپرکننده، استحکام بتن را کاهش داده و آسیب پذیری بتن را تشدید می کند.

عدم چسبندگی بتنبه آرماتورها نیز مزید بر علت است و در واقع چنینی ساختاری به لحاظ نفوذپذیری و عدماکتساب استحکام کافی، حاشیه ایمنی چندان مطلوبی نداشته و دوام آن نیز کم می باشد.

با مصرف میکروسیلیسدر بتن، محلول هیدروکسید کلسیم ناپایدار محصور بین سنگدانه ها و آرماتورها به سیلیکاتکلسیم غیرمحلول تبدیل شده و ریزی ذرات میکروسیلیس ساختار اجزای بتن را تغییر داده وحد فاصل دانه های سنگی و ذرات سیمان را پر می کند. بدین منوال نفوذپذیری بتن کم شدهو بالطبع به قوام و دوام آن در طول دوره بهره برداری افزوده می شود.

 

افزایش مقاومت

مطالعه میکروسکوپیبرش های بتن و نتیجه بررسی های به عمل آمده تا کنون موید این موضوع است که سطح چسبندگیدانه ها به یکدیگر و ذرات سیمان از 50 درصد سطح مخصوص تجاوز نمی کند. از طرفی ناپایداریهیدرواکسید کلسیم آزاد شده در هیدراتاسیون سیمان آن هم در مجاورت سنگدانه ها و آرماتورهاحفره هایی را تشکیل می دهد که موجب افت مقاومت فشاری ،کششی ،چسبندگی وبتن میشود.

مقدار افت مقاومتبه اندازه این حفره ها و نحوه پراکندگی آن در توده بتن بستگی دارد. پرواضح است با مصرفمیکروسیلیس در بتن ناپایداری هیدرواکسید کلسیم به علت شسته شدن آن منتفی و ریزی دانهها نیز موجب پر شدن خلل و فرج بین دانه ها و نهایتا افزایش مقاومت فشاری بتن ، مقاومتکششی بتن ، بالاخره چسبندگی بتن خواهد شد.

 

کارپذیری و نگهداری

بتن حاوی میکروسیلیسبه لحاظ سطح مخصوص بسیار بالا، آب زیادی مصرف می کند. از طرفی مقدار بسیار کم آب باعثسیالیت فوق العاده آن می شود. مخلوط میکروسیلیس و بتن به افزودنی های کاهنده آب یعنیفوق روان کننده ها ، واکنش خوبی نشان می دهد، به طوری که با اختلاط فوق روان کنندهدر حدود 2 درصد وزن سیمان ، میکروسیلیس در حدود 10 درصد وزن سیمان و به شرط محدود بودننسبت آب به سیمان یعنی حدود 25/0 الی 3/0، بتن های توانمند با ویژگی های خاص ساختهمی شوند.

بتن ریزی بتن هایحاوی میکروسیلیس در مقایسه با بتن های معمولی و با اسلامپ یکسان، آسانتر بوده و بهراحتی در قالب جا می افتد.

مهمترین و شاخصترین خاصیت میکروسیلیس مقاومت آن در برابر آب آوری سطحی و قدرت چسبندگی آن است. بههمین دلیل بتن حاوی میکروسیلیس فرم پذیر بوده و در برابر ویبره شدن عکس العمل خوبیداشته و میکروسیلیس آن تحت هیچ شرایطی از مخلوط بتن جدا نمی شود.

با مصرف میکروسیلیس در بتن، آب آوری کنترل خواهد شد، لیکن چنین بتنی آسیب پذیر بوده چون نرخ تبخیرآب در سطح بیشتر از نرخ آب آوری است و ترک های پلاستیک به وجود می آید . بنابراین بتنحاوی میکروسیلیس را می بایست خوب عمل آورده و پس از اتمام عملیات بتن ریزی به فوریتو دقت نگه داری کرد.

 

فواید مصرف میکروسیلیس

مصرف میکروسیلیسباعث افزایش مقاومت هاى دینامیکى در بتن می شود مثل فشاری، خمشی، کششی و برشی. میکروسیلیسباعث افزایش تراکم در بتن و کاهش نفوذپذیرى آن در بتن می شود. مصرف میکروسیلیس باعثجلوگیری از خوردگی بتن در مقابل عوامل خورنده می شود. برای افزایش مقاومت آرماتور درمقابل آسیب در بتن هاى مسلح از میکروسیلیس استفاده می کنند.

میزان مصرفی میکروسیلیس: میکروسیلیس در هر مترمکعب ساخت بتن با هر عیاری 7 الی 15 درصد سیمان مصرفى می توانجایگزین شود.

در بتنی که ازمواد پوزولانی مثل میکروسیلیس استفاده می کنند برای کارایی بیشتر و پایین آوردن نسبتآب به سیمان حتما میبایستى از یک نـوع سوپر پلاستیسایزر یا فوق روان کننده که داراىسازگارى زیادى با میکروسیلیس می باشد استفاده کنند.

اثر پر کنندگیمیکروسیلیس : آزمایشات انجام شده روی خمیر سیمان نشان دهده این موضوع است که  میکروسیلیس بخاطر ریزی ذرات با پخش شدن در ماتریسخمیر سیمان ، کانون های واکنش برای هیدراتاسیون سیمان را بوجود می آورد وبه این ترتیبموجب تسریع واکنش و حرارت زایی در ترکیبات سیمان شود . حتی اثر میکروسیلیس در این رابطهبیشتر از سرعت واکنش آلیت بوده و باعث افزایش واکنش آن می شود.

اثر واکنش پوزولانیمیکروسیلیس : واکنش پوزولانی میکروسیلیس سریعتر از پوزولان های معمولی است مثل خاکستربادی و اکثر پوزولان های طبیعی با اینکه واکنش پوزولانی در کل بین سیلیس موجود در پوزولانو هیدروکسید کلسیم ناشی از هیدراتاسیون سیمان ایجاد می شود . با در نظر داشتن ریزیو خواص افزایش میکروسیلیس حدود 90 درصد این انتظار می رود که حرارت زایی واکنش پوزولانیمیکروسیلیس به میزان زیادی بیشتر از پوزولان ها باشد مثل خاکستر بادی. حرارت زایی خاکستربادی در بتن درازاء هر گرم حدودا نصف حرارت زایی سیمان را با جرم برابر برآورده میکند. براین اساس قابل انتظار است که حرارت زایی واکنش پوزولانی میکروسیلیس در بتن بیشترازجرم مساوی سیمان است. بخصوص لازم به توجه است که حرارت زایی میکروسیلیس در بتن بهعواملی مثل درصد استفاده از میکروسیلیس، نسبت آب به مواد سیمانی و دما در حین واکنشبستگی دارد.

میزان حرارت زاییمیکروسیلیس : حرارت زایی مواد پوزولانی در میکروسیلیس دیگر معمولاً با حرارت زایی جرممعادل سیمان مقایسه می شود. این واکنش را کمیت “ضریب حرارت زایی” می نامند. در صورتاستفاده از میکروسیلیس در بتن های قوی با میزان آب به سیمان کمتر از 0.4 حرارت زاییآن کمتر از سیمان معمولی است . در بتن هایی که مقاومت متوسط آن با نسبت آب به موادسیمانی بالاتر از 0.4 است و درصد متعارف استفاده از حرارت زایی میکروسیلیس 10 درصدبیشتر از سیمان پرتلند معمولی بوده است و نسبت های آب به سیمان می تواند بیش از 2 برابرآن با آن باشد .

تاثیر استفادهاز میکروسیلیس در حرارت زایی بتن : در کل اثر میکروسیلیس در حرارت زایی بتن لازم استو برروی مسئله حرارت زایی میکروسیلیس مسئله ارتقا مقاومت بتن نیز در نظرگرفته می شود.      فرق میکروسیلیس با دیگر مواد پوزولانی این استکه مواد متعارف مقاومت زا همانند سیمان جرم برابری دارند، اما میکروسیلیس بخاطر ریزیو خواص بالا به ازای واحد جرم ، مقاومت زایی بین 2 تا 4 برابر جرم معادل سیمان را دارد.بر این اساس مقدار کل مواد سیمانی در بتن حاوی میکروسیلیس جهت دستیابی به یک مقاومتمشخص قابل کاهش می باشد که این امر به نوبه خود حرارت زایی بتن را کم می کند . در رابطهبا بتن های حجیم با مقاومت متوسط تا پایین می توان گفت ضریب حرارت زایی میکروسیلیسبین 2 تا 5/1 می باشد. با در نظر گرفتن این که ضریب مقاومت زایی میکروسیلیس به طورمتوسط 3 است که کاربرد میکروسیلیس در این نوع بتن ها برای کاهش حرارت زایی بتن می توانددر نظر گرفت . در رابطه با بتن های پر مقاومت با میزان آب به سیمان کمتر از 0.4 ضریبحرارت زایی میکروسیلیس کمتر از 1 است که به عنوان عاملی در کاهش حرارت زایی بتن میتوان در نظر گرفت. با در نظر گرفتن میزان مقاومت زایی میکروسیلیس حدود 3 ، امکان کاهشمقدار مواد سیمانی و کاهش بیشتر حرارت زایی وجود دارد . بر این اساس است که مشخص میشود استفاده از میکروسیلیس برای کاهش مسائل حرارتی بتن های حجیم پر مقاومت می تواندتاثیرگذار باشد.

 

نتیجه گیری استفادهاز میکروسیلیس

میزان مصرف آببه مواد سیمانی و درصد استفاده از میکروسیلیس عملکرد خاصی روی حرارت زایی میکروسیلیسدارد. با افزایش درصد استفاده میکروسیلیس از 10 درصد به بالا حرارت زایی آن به ازایواحد جرم کم می شود. با کاهش میزان آب به سیمان حرارت زایی میکروسیلیس به ازای هر واحدجرم کاهش پیدا می کند. حرارت زایی میکروسیلیس نسبت آب به سیمان کمتر از 0.4 و پایینتر از سیمان پرتلند معمولی است . ده درصد استفاده از میکروسیلیس به میزان آب به موادسیمانی بالاتر از 0.4 ، حرارت زایی میکروسیلیس است و بیشتر از حرارت زایی سیمان پرتلندمعمولی است و در نسبت آب به مواد سیمانی حدود 0.6 می تواند بیشتر از حرارت زایی سیمانمعمولی باشد . با در نظر گرفتن بالا تر بودن میزان حرارت زایی میکروسیلیس نسبت به میزانحرارت زایی مشخص می شود ، استفاده از میکروسیلیس تقریباً می تواند حرارت زایی بتن راپایین آورد . این تأ ثیر مخصوصاً برروی بتن های با مقاومت بالا با نسبت های آب به سیمانکمتر از 0.4 است.

 

بسته بندی میکروسیلیس

میکروسیلیس درکیسههاى 40 و 500 کیلوگرمى عرضه می شود. میکروسیلیس بصورت فله و یا با تانکرها عرضه میشود.

 

میزان مصرفی میکروسیلیس:

میکروسیلیس مانندسیمان هنگام ساخت بتن به آن اضافه کنید . اندازه مصرف بهینه این ماده 10 الى 15 درصدوزن سیمان مصرفى است که به همان مقدار می توان از مقدار سیمان مصرفى کاهش دار . مناطقآب و هوایی گوناگون و همچین موارد مختلف استفاده از ملات موجب پدید آمدن ملات های گوناگونیبر اساس مواد اولیه می شود .پودر ميكروسيليس یا ژل میکروسیلیس که با نام (دوده سيليسي)نیز شناخته می شود مشخصه هاي فيزيكي سیمان را اصلاح کرده و بهبود مي دهد . نقش پودرميكروسيليس و یا ژل میکروسیلیس در بهبود خواص نظير چسبندگي و يكنواختي و خواص مكانيكيمقاومت هاي فشاري ، كششي ، خمشي و پيوستگي با آرماتور ، خزش و جمع شدگي می باشد.

 

 

افزودنی ژل میکروسیلیس :

 

DEZOMIX  4500

افزودنیژل میکروسیلیکا

(ارتقاء دهنده خصوصیات بتن براساس کنترل بر روی بتن ساخته شده استانداردهای ASTM  C1202 AND BSEN 12390-8، BS1881-122 )

 

شرح : Dezomix 4500   علاوه براستفاده در ساخت بتن های با مقاومتبالا ، آب بند ، نفوذ پذیری کم ، دوام بالا و ملات های ویژه  ، در بتنهایی که کاهش ترکهای پلاستیک ، ارتقاءنسبی مقاومتهای کششی و خمشی بتن مد نظر می باشد کاربرد دارد . همچنین در شرایطی کهبتن در معرض ضربه و بارهای متناوب دینامیکی است استفاده از Dezomix 4500 توصیه می شود .

کاربردها :

 1. سازه های ساحلی
 2. سازه های نگهدارنده آب
 3. روسازی های بتنی
 4. بتن های پر مقاومت
 5. سازه های در معرض بارهای دینامیکی ، ضربه و خستگی
 6. مقاطع نازک بتنی
 7. سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد
 8. بتن های نظامی و پدافندی

 

 

مزایا :

 • کاربرد آسان و مرتفع سازی مشکلات ناشی از استفاده مستقیم از پودر میکروسیلیس
 • کاهش هزینه حمل در مقایسه با میکروسیلیس
 • افزایش مقاومت فشاری
 • کاهش نسبت آب به سیمان
 • کاهش نفوذ پذیری
 • افزایش دوام ناشی از افزایش مقاومت الکتریکی و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر خوردگی
 • افزایش دوام ناشی از کاهش نفوذ پذیری

 

 

میزان مصرف :

میزان  دقیق مصرف Dezomix 4500می بایست از طریق آزمایشهای کارگاهی مشخص گردد لذا به عنوان راهنمایی  توصیه می شود به میزان 5 تا 10 درصد وزن سیمانمصرفی به بتن افزوده گردد . این مقدار را می توان در هنگام ساخت بتن و یا پس ازساخت به بتن اضافه نمود.

در صورت اضافهنمودن Dezomix4500 درتراک میکسر باید از اختلاط آن در بتن اطمینان حاصل نمود. بدن منظور می بایست پس ازافزودن  Dezomix 4500  بین 3 تا 5 دقیقه زماننیاز می باشد .

عوارض مصرف خارجاز محدوده :

مصرف کمتر از 5درصد Dezomix 4500 باعث عدم ظهور کیفیت و عملکرد مناسب  ، افت اسلامپ سریع ، کاهش قدرت میزان جذب آهکآزاد و پایین آمدن نسبی کلیه خواص برای بتن می گردد .

مصرف بیش از 10درصد وزن سیمان مصرفی از Dezomix4500 دربتن توصیه نمی شود وصرفا با انجام آزمایشات کارگاهی  امکان پذیر خواهد بود . 

 

مشخصات ظاهری:

حالت : در وضعیت سکون ژله ای و پس از تکان دادنمایع

رنگ : خاکستری

وزن مخصوص : 1.35

میزان کلراید: فاقد کلر و یا بسیارکمتر از حد مجاز استاندارد

 نیترات : ندارد

نقطه انجماد :صفر درجه سانتیگراد

نقطه اشتعال : ندارد

 

سازگاری :

این محصول با هیچماده دیگری نباید مخلوط شود مگر توسط متخصصین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن  ایران تایید شده باشد .   

 

انبارداری :

Dezomix4500  بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای بیش از 5+درجه سانتیگراد نگهداری شود . در صورت یخ زدن می توانید آن را به آرامی گرم نمودهو هم بزنید تا دوباره بازیافت شود.عدم رعایت شرایط انبار داری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آنگردد . برای کسب اطلاع بیشتر از روش انبارداری مناسب با بخش فنی کلینیک فنی وتخصصی بتن تماس حاصل نمایید.

 

نکات ایمنی :

Dezomix4500   محتوی هیچ ماده خطرناکی نمی باشد . برای آگاهیبیشتر به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

 

تاییدیه فنی :

تمام محصولاتی کهتوسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن  ایرانعرضه می گردد مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشد.

 

 

 

 

افزودنی پاورژل میکروسیلیس بتن :

 

DEZOMIX  P- 4500

افزودنی سوپر ژل میکروسیلیکا

(ارتقاء دهنده خصوصیات بتن براساس کنترل بر روی بتن ساخته شده استانداردهای ASTM  C1202 AND  BS EN 12390-8،BS 1881-122 )

 

 

شرح :

 

Dezomix P-4500  علاوه براستفاده در ساختبتن های با مقاومت بالا ، آب بند ، نفوذ پذیری کم ، دوام بالا و ملات های ویژه  ، در بتنهایی که کاهش ترکهای پلاستیک ، ارتقاءنسبی مقاومتهای کششی و خمشی بتن مد نظر می باشد کاربرد دارد . همچنین در شرایطی کهبتن در معرض ضربه و بارهای متناوب دینامیکی است استفاده از Dezomix P-4500 توصیه می شود .

کاربردها :

 1. سازه های ساحلی
 2. سازه های نگهدارنده آب
 3. روسازی های بتنی
 4. بتن های پر مقاومت
 5. سازه های در معرض بارهای دینامیکی ، ضربه و خستگی
 6. مقاطع نازک بتنی
 7. سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد
 8. بتن های نظامی و پدافندی

 

مزایا :

 • کاربرد آسان و مرتفع سازی مشکلات ناشی از استفاده مستقیم از پودر میکروسیلیس
 • کاهش هزینه حمل در مقایسه با میکروسیلیس
 • افزایش مقاومت فشاری
 • کاهش نسبت آب به سیمان
 • کاهش نفوذ پذیری
 • افزایش دوام ناشی از افزایش مقاومت الکتریکی و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر خوردگی
 • افزایش دوام ناشی از کاهش نفوذ پذیری

 

میزان مصرف :

میزان دقیق مصرف  Dezomix P-4500 می بایست از طریق آزمایشهای کارگاهی مشخص گردد لذا به عنوانراهنمایی  توصیه می شود به میزان 1 تا3  درصد وزن سیمان مصرفی به بتن افزودهگردد . این مقدار را می توان در هنگام ساخت بتن و یا پس از ساخت به بتن اضافهنمود.

در صورت اضافه نمودن Dezomix P-4500 در تراک میکسر باید از اختلاط آن در بتن اطمینان حاصل نمود. بدنمنظور می بایست پس از افزودن  Dezomix P-4500  بین3 تا 5 دقیقه زمان نیاز می باشد .

عوارض مصرف خارج از محدوده :

مصرف کمتر از 1 درصد Dezomix P-4500 باعث عدم ظهور کیفیت و عملکرد مناسب  ، افت اسلامپ سریع ، کاهش قدرت میزان جذب آهکآزاد و پایین آمدن نسبی کلیه خواص برای بتن می گردد .

مصرف بیش از 3 درصد وزن سیمان مصرفی از Dezomix P-4500در بتن توصیه نمی شود وصرفا با انجام آزمایشات کارگاهی  امکان پذیر خواهد بود . 

 

 

مشخصات ظاهری :

حالت : در وضعیت سکون ژله ای و پس از تکان دادن مایع

رنگ : خاکستری

وزن مخصوص : 1.35

میزان کلراید : فاقد کلر و یا بسیار کمتر از حد مجازاستاندارد

 نیترات: ندارد

نقطه انجماد : صفر درجه سانتیگراد

نقطه اشتعال : ندارد

 

سازگاری :

این محصول با هیچ ماده دیگری نباید مخلوط شود مگرتوسط متخصصین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تایید شده باشد .   

 

 

انبارداری :

Dezomix P-4500  بایستی در ظروف اصلی خودو در دمای بیش از 5+ درجه سانتیگراد نگهداری شود . در صورت یخ زدن می توانید آن رابه آرامی گرم نموده و هم بزنید تا دوباره بازیافت شود.عدم  رعایت شرایط انبار داری مناسب ممکن است باعثآسیب دیدن محصول و یا ظرف آن گردد . برای کسب اطلاع بیشتر از روش انبارداری مناسببا بخش فنی کلینیک فنی و تخصصی بتن تماس حاصل نمایید.

 

نکات ایمنی :

Dezomix P-4500   محتوی هیچ ماده خطرناکینمی باشد . برای آگاهی بیشتر به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

 

تاییدیه فنی :

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصیبتن  ایران عرضه می گردد مطابق بااستانداردهای کیفی بین المللی می باشد.

 

 

 

افزودنی دوغاب میکروسیلیس :

 

DEZOMIX  4800

افزودنیدوغاب میکروسیلیس

( ارتقاء دهنده خصوصیات بتن براساس کنترلبر روی بتن ساخته شده استانداردهای ASTM  C1240)

 

شرح :

Dezomix 4800 ، سوسپانسیونیاز میکروسیلیس در آب بوده که بمنظور افزایش استحکام و دوام بتن به آن اضافه میشود.  این محصول با داشتن خاصیت پوزولانی،واکنش هیدراتاسیون کلسیم آزاد شده در بتن انجام داده و شدیدا به تراکم بتن کمکمیکند. روانی این محصول به همراه درصد بالای میکروسیلیس این محصول را از لحاظاقتصادی و فنی متمایز از سایر محصولات پوزولانی کرده است. ویژگی دیگر این محصول کهژل نمی باشد و تشکیل ژل نمی دهد. این افزودنی با استانداردهای ASTM C1240 مطابقت دارد.

 

 

حالتفیزیکی و شیمیایی :

      حالت فیزیکی                مایع غلیظ طوسی رنگ 

     درصدمیکروسیلیس              50 %

     جرم حجمی                  gr/ 42/1 در 20 درجه سانتیگراد

       یونکلر                      در محدودهاستاندارد

 

خواص و اثرات :

·       محصول پوزولانی

·       استفاده راحت و بدون گرد و غبار

·       پخش شوندگی عالی در بتن

·       ایجاد یکنواختی در بتن تازه

·       جلوگیری از جدایی اجزای بتن آماده

·       کاهش دمای هیدراتاسیون

·       افزایش مقاومت نهایی بتن

·       افزایش مقاومت درمقابل واکنش قلیایی

·       افزایش مقاومت در مقابل حملات یون سولفات

·       افزایش مقاومت بتن در مقابل عوامل اسیدی

·       افزایش مقاومت بتن دربرابر نفوذ یون کلر و گازهای خورنده

·       دارای خاصیت تیکسوتروپی و فاقد ژله ای

·       افزایش مقاومت سایشی بتن

 

موارد کاربرد:

·       انواع سازه های بتنی

·       بتن های پر مقاومت با عیار سیمان بالا

·       بتن ریزی در هوای گرم

·       بتن ریزی های حجیم

·       جهت عملیات شاتکریت

·       بتن های در محیط های خورنده

·       انواع مخازن آب

 

محدوده مصرف :

 میزان مصرف با توجه به هدف استفاده بین 2 تا 10درصد وزن مواد سیمانی می باشد.

 

روش استفاده :

 میزان تخمین زده شده را در زمان ساخت بتن و یادر تراک میکسر اضافه کرده و چند دقیقه مخلوط کنید.

 

توجه :

استفاده از یک فوق روان کننده در کنار دوغابمیکروسیلیس جهت دستیابی به روانی مورد نظر توصیه می شود.

 • به مقدار 50 % محصول مصرفی ، از اختلاط بتن باید کسر گردد.
 • به هنگام مصرف با یک میکسر مناسب یکنواخت گردد.

 

نحوه بسته بندی :

 این محصول در سطل 20 کیلوگرمی و بشکه 250کیلوگرمی عرضه می گردد.

 

شرایط نگهداری :

 محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد بمدت 6 ماهقابل نگهداری می باشد .

 

موارد ایمنی :

این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمی باشدولی درصورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با اینمحصول از پوشش مناسب ، عینک و ماسک مناسب استفاده شود .

 

توجه :

-       درصورتیکه این افزودنی داخل چشم پاشیده شود، حداقل بمدت 15 دقیقه ، باچشم آسیب دیده ، درون آب تمیز پلک زده شود .

-       تماس این ماده با پوست میتواند ایجاد حساسیت کندو لذا چنانچه این افزودنیروی بدن ریخته شود ، سریعا پوست آلوده با آب و صابون شستشو شود.

-       لباس آلوده حتما باید با مواد شوینده شستشو و مجددا استفاده شود.

 

نکات ایمنی :

Dezomix 4800   محتوی هیچ ماده خطرناکینمی باشد . برای آگاهی بیشتر به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

 

 

تاییدیه فنی :

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصیبتن  ایران عرضه می گردد مطابق بااستانداردهای کیفی بین المللی می باشد.

 

 

 

عبارت های مرتبط : قیمت ژل میکروسیلیس ، میکروسیلیس چیست ، پاور ژلمیکروسیلیس ، وزن مخصوص ژل میکروسیلیس ، ژل میکروسیلیکا ، تولید کننده روان کنندهبتن ، ترکیبات ژل میکروسیلیس ، خواص پودر میکروسیلیس ، میزان مصرف ژل میکروسیلیسدر بتن ، پودر میکروسیلیس ،دوغابمیکروسیلیس ،  قیمت میکروسیلیس ازنا ، msds میکروسیلیس ، قیمت میکروسیلیس ، مقدار مصرف ژلمیکروسیلیس در بتن ، نحوه استفاده ژل میکروسیلیس بتن ، خرید اینترنتی ژلمیکروسیلیس ،


or
or
A password will be send on your post
Registration