وزن مخصوص واحد حجم بتن

وزن مخصوص واحد حجم بتن

کد مطلب : 361

وزن مخصوص واحد حجم بتن

🔸بتن معمولی : چگالی بتن معمولی در دامنه باریک۲۲۰۰ تا ۲۶۰۰ kg/m3 قرار دارد زیرا اکثر سنگ ها دروزن مخصوص تفاوت اندکی دارند.

 

🔹بتن سنگین : از این بتن ها در ساختمان محافظهای بیولوژیکی بیشتر استفاده می شود مانند ساختار ، آکتورهای هسته ای و پناهگاه هایضد هسته ای که مورد بحث ما نمی باشد که چگالی آن معمولا بیشتر از ۲۲۰۰  تا 35۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد .

 

🔸بتن سبک : مصرف بتن سبک اصولاً تابعی از ملاحظاتاقتصادی است ضمن اینکه استفاده از این بتن بعنوان مصالح ساختمانی دارای اهمیت بسیارزیادی است این بتن دارای چگالی کمتر از ۲۲۰۰ تا ۲۶۰۰ کیلوگرم در متر مکعب می باشد. بدلیل اینکه دارای چگالی کمتر از بتن سنگین است دارای امتیاز قابل توجهی از نظر ایجادبار وارده بر سازه می باشد چگالی بتن سبک تقریبا بین ۳۰۰ و ۱۸۵۰ کیلوگرم بر متر مکعبمی باشد یکی از امتیازات مهم امکان استفاده از مقاطع کوچکتر و کاهش مربوطه در اندازهپی ها می باشد ضمن اینکه قالب ها فشار کمتری را از حالت بتن معمولی تحمل می کنند وهمچنین در کاهش جابجایی کل وزن مصالح بدلیل افزایش تولید جایگاه ویژه ای دارد .

 

روشهای کلی تولید بتن سبک :

روش اول : از مصالح متخلخل سبک با وزن مخصوص ظاهریکم بجای سنگدانه معمولی که تقریبا دارای چگالی ۶/۲ می باشد استفاده می کنند .

روش دوم : بتن سبک تولید شده در این روش بر اساس ایجادمنافذ متعدد در داخل بتن یا ملات می باشد که این منافذ باید به وضوح از منافذ بسیارریز بتن با حباب هوا متمایز باشد که بنام بتن اسفنجی ، بتن منفذ دار و یا بتن گازییا بتن هوادار می شناسند .

روش سوم : در این روش تولید ، سنگدانه ها ی ریز ازمخلوط بتن حذف می شوند . بطوریکه منافذ متعددی بین ذرات بوجود می آید و عموما از سنگدانههای درشت با وزن معمولی استفاده می شود . این نوع بتن را بتن بدون سنگدانه ریز می نامند.

ـ نکته : کاهش در وزن مخصوص در هر حالت به واسطه وجود منافذ یا در مصالح یا در ملات و یا در فضای بین ذرات درشت موجب کاهش مقاومت بتنمی شود .

 

طبقه بندی بتن های سبک بر حسب نوع کاربرد آنها :

·       بتن سبک بار بر ساختمان

·       بتن مصرفی در دیوارهای غیر بار بر

·       بتن عایق حرارتی

 

مثال : طبق استاندارد ۷۷ – ۳۳۰ ASTM C در بتن سبک - مقاومت فشاری بر مبنای نمونه های استوانهای استاندارد از شده پس از ۲۸ روز نباید کمتر از Mpa ۱۷ باشد . و وزن مخصوص آن نباید از ۱۸۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب تجاوزنماید که معمولا بین ۱۴۰۰ او ۱۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است .

نکته : ۲- بتن مخصوص عایق کاری معمولا دارای وزن مخصوصکمتر از ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت بین ۷/۰ و Mpa ۷ می باشد .

 

انواع سبک دانه هایی که به عنوان مصالح در ساختاربتن سبک استفاده می شود :

الف- سبک دانه های طبیعی : مانند دیاتومه ها ، سنگپا ، پوکه سنگ ، خاکستر ، توف که بجز دیاتومه ها بقیه آنها منشا&#۶۵۱۵۲; آتشفشانیدارند .

ـ نکته :۱- این نوع سبک دانه ها معمولا بدلیل اینکهفقط در بعضی از جاها یافت می شوند به میزان زیاد مصرف نمی شوند ، معمولا از ایتالیاو آلمان اینگونه مصالح صادر می شود .

ـ نکته : ۲- از انواعی پوکه معدنی سنگی که ساختمانداخلی آن ضعیف نباشد بتن رضایت بخشی با وزن مخصوص ۷۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلو گرم بر متر مکعبتولید می شود که خاصیت عایق بودن آن خوب می باشد اما جذب آب و جمع شدگی آن زیاد است. سنگ پا نیز دارای خاصیت مشابه است .

ب- سبک دانه های مصنوعی : این سبک دانه ها به چهارگروه تقسیم می شوند:

 گروه اول : که با حرارت دادن و منبسط شدن خاک رس، سنگ رسی ، سنگ لوح ، سنگ رسی دیاتومه ای ، پرلیت ، اسیدین، ورمیکولیت بدست می آیند.

 گروه دوم : از سرد نمودن و منبسط شدن دوباره کورهآهن گدازی به طریقی مخصوص بدست می آید

 گروه سوم : جوشهای صنعتی ( سبکدانه های کلینکری)می باشند .

 گروه چهارم : مخلوطی از خاک رس با زباله خانگی ولجن فاضلاب پردازش شده را می توان به صورت گندوله در آورد تا با پختن در کوره تبدیلبه سبک دانه شود ولی این روش هنوز به صورت تولید منظم در نیامده است.

 

 

بدست آوردن وزن مخصوص حقیقی مصالح

  مصالح ازدودستۀریزدانه(ماسه) ودرشت دانه(شن) تشکیل یافته است که مصالح درشت دانه که دربارز به شننیز معروفند خودنیز به چنددسته تقسیم می شودکه نمونه های رایج تر آنها عبارت انداز:نخودی، بادامی، گردرودخانه ای، شن های شکسته چندبر و... که هرکدام ازآنها وزن مخصوصحقیقی خاص خود را والبته این موضوع نیز واضح است که وزن مخصوص اعدادنزدیک به هم هستند.(برای مصالح مختلف). برای تفکیک مصالح ریز دانه ازدرشت دانه از الک نمرۀ4 استفاده میشودبدین گونه که مصالحی که روی الک باقی مانده باشند مصالح درشت دانه ومصالحی که ازالکشمارۀ4 عبورکندبه عنوان مصالح ریز دانه شناخته می شوند.برای بدست آوردن وزن مخصوص حقیقی(چگالی)ازفرمول زیراستفاده می شود.

  P =  m V چگالی: جرم واحد حجم راچگالی یا وزن مخصوص حقیقی گویند.

وسایل موردنیاز: استوانۀ مدرج(برای بدست آوردن حجم)،ترازوبادقت0.1gr برای وزن کردن مصالح ،مقداری آب، مصالح (ماسه وشن) شرح:مقداری ازمصالح را روی الک نمرۀ4 ریخته وپس ازلرزاندن وجدا نمودن مصالح ریزدانه ازدرشتدانه (ازهرکدام به اندازه500gr گرم) مقداری آب رادر استوانه مدرج ریخته وV1 رایادداشت می کنیم،سپس مصالح رابه آرامی به درون استوانهاضافه می کنیم،سپس  بادقت به اینکه ازمقدارآبریخته نشود، استوانه رابه اندازۀ25 مرتبه به صورت مایل تکان داده تامصالح روی هم لغزیدهوفضای خالی بین آنها پرشود.وهوای بین ذرات خارج گردد، بعدازاین مرحله استوانه رادریکمحل سطح به مدت 2دقیقه ساکن وثابت قرارمی دهیم تاحجم آب درون استوانه دریک محل ثابتشود.این مقداررابه عنوان V2 یادداشت می کنیم سپس مقدارV را ازتفاضل v1 ,V2 بدست می آوریم.(V=V2-V1)   بعدازبدستآوردن مقدارV و وزن نمودن مصالح mباتوجه به فرمول چگالی وزن مخصوص حقیقی رابدست می آوریم،فرمول به قرارزیرمی باشد:

  P= m V  

که دراین فرمول:   P چگالی است که یکای آن kg / cm³ می باشد. m وزن مصالح می باشدبرحسب kg . V حجم مصالح می باشدبرحسبcm³   این آزمایش رابرای نمونههای ریزدانه ودرشت دانه، برای هرکدام سه بارانجام داده سپس با میانگین اعداد بدست آمدهمقدار وزن مخصوص حقیقی رابرای هرکدام ازمصالح تعیین می کنیم.

 

 آزمایش اولبرای ماسه :  m =500gr      V1=500cc     V2=680cc         V=V1-V2=680-500        V=180 P1= m     P1= 500          P1=2.77 kg / cm³         V                 180  آزمایش دوم برای ماسه:          M=500gr V1=400cc    V2=575           V=V2-V1           V=575-400          V=175cc P2= m          P2 = 500            P2=2.85  gr /cm³         V                 175 آزمایش سوم برای ماسه : M=500gr V1=600cc           V2= 780cc V=V2-V1            V =780-600            V=180                               P3=m           P3= 500               P3=2.77 kg /cm³          V                   180

 میانگین وزنمخصوصها برای ماسه: P= P1+P2+P3               P= 2.77+2.85+2.77            P=2.79 kg /cm³                    آزمایشاول برای شن: m=500grV1=500cc V=V2-V1            V=180cc       P1= m           P1=2.77 kg /cm³

آزمایش دوم برای شن:    v                                                                                             m=500 V1=450       V2=630                         V=V2-V1               V=180cc     P2=  m           P2=2.77 kg /cm³ 

آزمایش سوم برای شن :v                                                                                        m=500gr V1=600cc   V2=780cc           V=V2-V1             V=180cc   P3= m               P =2.77        V 

 

برای بدست آوردن وزن مخصوص حقیقی برای شن نیزمانندماسهعمل کرده یعنی مجموع چگالی ها رابرتعداد آنها تقسیم می کنیم ولی ازآنجا که مقدارP درتمام مراحل یک عددبدست آمد(2.77) این عدد برای وزنمخصوص حقیقی شن قابل قبول هست،یعنی وزن مخصوص حقیقی شن برای عدد2.77kg /cm می باشد.

 P= P1 +P2+P3 P=2.77+2.77+2.77           P=2.77kg /cm³  

 

 

 

 کلمات مرتبط :

وزن مخصوص واحد حجم بتن,وزن مخصوص بتن, وزن مخصوصبتن مسلح,وزن مخصوص بتن 250, وزن مخصوص بتن 350, جدول وزن مخصوص بتن, وزن مخصوصبتن مگر, محاسبه وزن مخصوص بتن, وزن مخصوص بتن 150, وزن مخصوص بتن آرمه, محاسبهوزن مخصوص بتن, جدول وزن مخصوص بتن, وزن مخصوص بتن تازه , وزن مخصوص بتن چقدر است,وزن مخصوص بتن چیست

 


or
or
A password will be send on your post
Registration