آب بندی درزهای مخازن آب و فاضلاب براساس استاندارد ACI 504R-90

آب بندی درزهای مخازن آب و فاضلاب براساس استاندارد ACI 504R-90

کد مطلب : 363

آب بندی درزهای مخازن آب و فاضلاب براساس استاندارد ACI 504R-90

در حال حاضر براساس استاندارد ACI 504R-90 روشهای مختلفیجهت درز بندی سازه های بتنی وجود دارد که هر یک می توانند بسته به نوع سازه ،انتظارات ، محدودیت ها ، شرایط بهره برداری ، نوع سازه ، مرحله اجرا و ... موثرباشند.

در خصوص سازه مورد نظر ، با توجه به اینکهسازه در مرحله ساخت نمی باشد از یک سو و نوع کاربری سازه و درز ، بهترین روشاستفاده از ماستیک و پر کننده های الاستیک می باشد. با توجه به کاربری پسابی سازهگزینه مناسب استفاده از ماستیک پلی یورتان می باشد.

از مزایای ماستیک پلی یورتان می توان بهچسبندگی خوب ، مقاومت شیمیایی خوب ، انعطاف پذیری خوب ، مقاومت در برابر آفتاب ،سهولت اجرا و ... اشاره کرد.

از رو به طور کلی برای درزبندی کل مخازنبهترین گزینه استفاده از ماستیک پلی یورتان تک جزئی Dezoflex 360  ( مقدار مصرف 1.4 گرم در سانتیمترمکعب ) و یاماستیک پلی یورتان دو جزئی Dezoflex 380 ( مقدار مصرف 1.5 گرم در سانتیمتر مکعب ) می باشد.

لذا آنچه در خصوص درزهای مورد نظر  دیوار میانی و مشترک دو مخزن دارای اهمیت می باشد این نکته است که کلیه ماستیک ها برایاجرا نیازمند بستری خشک و عاری از رطوبت می باشند تا پیوستگی و فرآیند عمل آوری بهدرستی انجام گردد. از این رو باید تهمیدات لازم برای ایجاد بستری خشک ، به صورتموقتی صورت گرفته تا زمان و موقعیت لازم برای اجرای ماستیک فراهم شود.

در این بین آنچه دارای تناقص می باشد ماهیت غیرمنعطف مواد آب بند می باشد. لازم به ذکر است بهترین و اقتصادی ترین روش در اینشرایط خشک کردن دو طرف دیوار ( خالی کردن آب از طرفین ) و اجرای ماستیک از طرفیندیوار می باشد حتی اگر این امر با زمان سه روز اتفاق بیافتد. لذا در صورتی که اینامر امکان پذیر نباشد تنها راه استفاده از ملات های آب بند و اجرای ماستیک روی آنمی باشد.

در این راستا نظر به عدم امکان خالی شدنمخزن ( با توجه به اعلام آن کارفرمای محترم)  روش پیشنهادی به شرح ذیل می باشد :

·      خالی کردن درون درزاز یک طرف تا واتراستاپ

·      تمیز کردن درون درزبا ساب برای ایجا بستر تمیز

·      آب بندی درون درز باعمق 5 سانتیمتر قبل از سطح کار با استفاده از ملات آب بند آنی گیر Krystline plog یاBetofix F-10 تحتفشار

·      پرکردن مابقی درز بااستفاده از ماستیک پلی یورتان تک جزئی Dezoflex 360  تاسطح کار

·      اجرای نوار کامپوزیتیکامپیفکس با بتونه اپوکسی روی درز برای نگهداری و کنترل فشار آب از پشت

·      اجرای همین عملیات ازسمت دیگر دیوار ، پس خالی کردن آن در گام دوم


or
or
A password will be send on your post
Registration