بتن مگر یا بتن نظافت چیست ( مراحل و روش اجرای بتن مگر )

بتن مگر یا بتن نظافت چیست ( مراحل و روش اجرای بتن مگر )

کد مطلب : 375

بتن مگر چیست :

بتن مگر که نام دیگر آن بتن نظافت است و در واقع یکبتن ضعیف با عیار 140 می باشد که به منظور آماده سازی کف خاک برداری شده برای صفحهگذاری و آرماتور بندی می باشد.

 

دلیل های اصلی استفاده از بتن مگر چیست :

·       جلوگیری از نفوذ سیمان بتن ریزی شده به خاک

·       جلوگیری از جذب آب بتن ریزی شده توسط خاک

·       آماده سازی کف خاک برای بتن ریزی

·       صاف و یک دست کردن کف برای اجرای فونداسیون

·       و اگر در قسمتی از کف، خاک زیادی برداشتیم به وسیلهبتن مگر آن را با کف تراز می کنیم.

 

 

قبل از اجرای بتن مگر بهتر است چند نکته را رعايتکنید.

·       قبل از اجرای بتن مگر بهتر است کف را با آب کاملاخیس کنید تا آب بتن جذب خاک نشود و باعث پوک شدن بتن نشود و اگر از شفته آهک استفادهکرده اید بهتر است شفته آهک هم مرطوب شود تا آب بتن ریزی را جذب نکند و باعث نشود بتنپوک شود.

·       باید بتن مگر زمانی روی شفته آهک اجرا شود که شفتهمقاوم شده باشد یعنی اگر روی آن راه بروید جای کفش روی آن باقی نماند.

·       بتن مگر بهتر است در دستگاه های کوچک مخلوط شود.

·       بتن مگر بیشتر جهت پاکسازی کف و اجرای آرماتور صورتمی گیرد.

·       بعد اجرای بتن مگر بهتر است سطح آن 10 ساعت مرطوب شود بعد عملیات بعدی بتن ریزی انجامشود.

or
or
A password will be send on your post
Registration