امکان اختلاط مجدد بتن براساس نشریه 55

امکان اختلاط مجدد بتن براساس نشریه 55

کد مطلب : 387

اختلاطمجدد بتن

در هوای گرم، بتن تازه ضمن حمل و قبل از آبگیری وگیرش اولیه، تمایل به سفت شدن دارد. بدین لحاظ تحت کنترل شدید و با اجازه دستگاه نظارتمیتوان آب مورد نیاز بتن برای افزایش اسلامپ حداکثر به میزان 25 میلیمتر را پس از رسیدنتراک میکسر به محل تخلیه، اضافه نمود. انجام این کار در صورتی مجاز است که نکات زیرمورد توجه قرار گیرند.

الف: مقدارنسبت آب به سیمان از حداکثر مجاز تجاوز ننماید.

ب: میزاناسلامپ از میزان تعیین شده به هیچ وجه تجاوز ننماید.

پ: میزانگردش جام با سرعت هم زدن از مقادیر مجاز تعیین شده، تجاوز ننماید.

ت: عملاختلاط مجدد، حداقل به مدت نصف زمان اختلاط یا نصف میزان دورهای با سرعت اختلاط ادامهیابد.


or
or
A password will be send on your post
Registration