حداقل مدت زمان لازم جهت کیورینگ ، عمل آوری ، مراقبت و نگهداری از بتن

حداقل مدت زمان لازم جهت کیورینگ ، عمل آوری ، مراقبت و نگهداری از بتن

کد مطلب : 390

حداقل مدت زمان لازم جهت کیورینگ ، عمل آوری ، مراقبت و نگهداری از بتن براساس نشریه 55

مدت مراقبت به عواملی نظیر نوع سیمان، مقاومت موردنظر،نسبت سطوح نمایان به حجم، شرایط بستگی دارد. 1 آب و هوایی به هنگام ساخت و ریختن بتنو نهایتاً شرایط رویارویی نگهداری بتن در محیطی که باران نبارد، رطوبت زیاد نباشد،درجه حرارت کم باشد و بتن در تماس با خاک مرطوب قرار نگیرد، “نگهداری معمولی” تلقیمیشود. در شرایط معمولی و هنگامی که دمای محیط کمتر از 10 درجه سلسیوس باشد، برای رسیدنبه مقاومتهای خواسته شده و دوام مطلوب، با توجه به نوع سیمان مصرفی باید زمان عمل آوردن،حداقل برابر با ارقام زیر باشد:

ـ سیمان نوع 1( سیمان معمولی) 7 روز

ـ سیمان نوع  2 ، 14 روز

ـ سیمان نوع 3 ، 3 روز

نوع سازه نیز در تعیین مدت مراقبت دخالت دارد . ارقامزیر به عنوان راهنمای اجرا، مورد توصیه میباشد:

الف: دالها

در دالهای بتنی به علت زیاد بودن سطح نسبت به حجمبتن، تبخیر سطحی هنگام گیرش اولیه بسیار زیاد است. در صورت عدم رعایت اصول صحیح نگهداری،ترکهای ناشی از جمعشدگی پلاستیک در سطح بتن ایجاد میشود. هنگامی که بتن روی بستر خاکیریخته میشود ، برای جلوگیری از جذب آب بتن باید سطح زیر دال قبلاً کوبیده، آماده وآبپاشی شود . مراقبت از بتن باید مطابق روشهای مندرج در این ماده و زیر نظر دستگاهنظارت صورت پذیرد. حداقل زمان مراقبت و عمل آوردن دالها چنانچه متوسط دمای روزانه بالاتراز 5 درجه سانتیگراد باشد، کمترین دو مقدار زیر است:

ـ هفت روز

ـ زمانلازم برای کسب (70 (%مقاومت فشاری یا خمشی خواسته شده، در حالی که متوسط دمای روزانهکمتر از 5 درجه سلسیوس باشد، باید مطابق مندرجات زیر بند “بتنریزی در هوای سرد”، تدابیرلازم اتخاذ گردد.

ب: اعضا و قطعات سازهای مراقبت و عمل آوردن قطعاتسازهای که به روش درجا ریخته میشوند ، مانند دیوارها، ستونها، دالها و تیرها، به جزدالهایی که روی زمین ریخته میشوند و در قسمت “الف” به آنها اشاره شد، با توجه به روشهایمندرج در این بخش و زیر نظر دستگاه نظارت صورت میپذیرد . برای سطوح قائم یا سایر سطوحقالببندی شده با تأیید قبلی دستگاه نظارت، در صورت نیاز، پس از شل نمودن بستهای قالبو قبل از باز کردن آن میتوا ن سطوح بتن را خیس نمود. در صورتی که متوسط دمای محیط بالای5 درجه سلسیوس باشد، حداقل زمان مراقبت. کمترین دو مقدار زیر است:

ـ هفت روز

ـ زمان لازم برای کسب 70 درصد مقاومت فشاری یا خمشیتعیین شده در صورتی که دمای محیط کمتر از 5 درجه سلسیوس باشد، باید نکات مندرج در قسمت“بتن ریزی در هوای سرد” ملاک عمل قرار گیرد. برای بعضی از سازههای بتنی نظیر ستونهاکه مقاومت 40 مگاپاسکال یا بیشتر موردنظر میباشد، باید مراقبت را تا 28 روز یا بیشترادامه داد.


or
or
A password will be send on your post
Registration