عمل آوری بتن های پیش ساخته

عمل آوری بتن های پیش ساخته

کد مطلب : 398

بتن هایپیش ساخته

منظور از قطعات پیش ساخته، قطعاتی نظیر لوله، بلوک،آجر، تیر با مقاطع U,T,TT ،ستون، دیوار، پانل و نظایر آنمیباشد. در عمل آوردن این قطعات برای باز کردن سریع قال بها و تخلیه کارگاه ساخت، غالباًاز روشهای عمل آوردن تسریع شده استفاده میشود. روش عمل آوردن با توجه به نوع سازه توسطپیمانکار، پیشنهاد و به تصویب دستگاه نظارت میرسد. بعضی از قطعات پیشساخته نظیر بلوکهایسیمانی، آجرهای سیمانی و لولهها، بلافاصله بعد از ریختن از قالب جدا میشوند و عمل آوردنآنها در هوا یا استخرهای آب، بسته به شرایط ادامه مییابد . در بعضی موارد برای قطعاتپیشساخته نظیر لولهها یا پانلها، قالببرداری 12 تا 24 ساعت بعد از بتنریزی انجام میشود.عمل آوردن اعضای پیشساخته با بخار تحت فشار جو در دمای 50 تا 85 درجه سلسیوس و در مدتزمانی بین 12 تا 72 ساعت صورت میگیرد. چنانچه عمل آوردن با بخار و تحت فشار صورت گیرد،درجه حرارت 165 تا 190 درجه سلسیوس و مدت مراقبت حسب مورد 5 تا 36 ساعت خواهد بود.


or
or
A password will be send on your post
Registration