ضریب نرمی مناسب ماسه مصرفی در بتن

ضریب نرمی مناسب ماسه مصرفی در بتن

کد مطلب : 403

ضریبنرمی ماسه

ضریب نرمیماسه مصرفی بتن، 4/2 تا 3 میباشد (به طور کل برای بتن پمپی 3/0±7/2.(
or
or
A password will be send on your post
Registration