بتن سبک ساختمانی

بتن سبک ساختمانی

کد مطلب : 406

 بتن سبک ساختمانی

در ساخت بتن سبک ساختمانی از مصالح سنگی سبک و تولیدشده از شیلها، رسها، اسلیت و روباره آهنگدازی استفاده میشود. وزن واحد حجم مصالح سنگیبه کار گرفته شده، 1450 تا 1850 کیلوگرم در مترمکعب بوده و مقاومت 28 روزه آزمونه استوانهایباید از 175 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیشتر باشد. دانه بندی مصالح باید با استاندارد(د ـ ت 203 (مطابقت نماید. بتن سبک ساختمانی در مقایسه با بتن معمولی، علیرغم پایینبودن وزن مخصوص مصالح سنگی، دارای کارایی یکسانی میباشد. کارایی بتن سبک ساختمانی بااسلامپ 50 تا 75 میلیمتر، برابر کارایی بتن معمولی با اسلامپ 75 تا 125 میلیمتر میباشد.در کلیه شرایط آب و هوایی چه آب و هوای معمولی و چه آب و هوای سرد، کاربرد بتن سبکبا حباب هوا توصیه میشود.


or
or
A password will be send on your post
Registration