ضوابط  ارزیابی و پذیرش بتن براساس نشریه 55

ضوابط ارزیابی و پذیرش بتن براساس نشریه 55

کد مطلب : 408

ارزیابیو پذیرش بتن

پذیرش بتن،تواتر آزمونه برداری و آزمایش مقاومت پذیرش بتن در کارگاه بر اساس نتایج آزمایش فشاریآزمونههای تهیه شده از بتن مصرفی صورت میپذیرد. دفعات آزمونه برداری از بتن باید بهنحو یکنواختی در طول مدت تهیه و مصرف بتن توزیع شوند. آزمونه ها باید از محل نهاییمصرف برداشته شوند.

الف: مقصوداز هر آزمونهبرداری از بتن، تهیه دو آزمونه از آن است که آزمایش فشاری آنها در سن28 روزه یا هر سن مقرر شده دیگری انجام میپذیرد و متوسط مقاومتهای فشاری به دست آمدهبه عنوان نتیجه نهایی آزمایش منظور میشود، برای ارزیابی کیفیت بتن قبل از موعد مقررمیتوان یک آزمونه دیگر هم به منظور انجام آزمایش مقاومت فشاری تهیه کرد.

ب: در صورتیکه حجم هر اختلاط بتن، بیشتر از یک مترمکعب باشد، تواتر آزمونهبرداری باید به ترتیبزیر باشد:

1 -برایدالها و دیوارها، یک آزمونهبرداری از هر 30 مترمکعب بتن یا 150 مترمربع سطح.

2 -برایتیرها و کلافها، در صورتی که جدا از قطعات دیگر بتنریزی میشوند ، یک آزمونه برداریاز هر 100 متر طول.

3 -برایستونها، یک آزمونه برداری از هر 50 متر طول.

پ: در صورتیکه حجم هر اختلاط بتن کمتر از یک مترمکعب باشد، میتو ان مقادیر مذکور در 5-10-4-1)-ب) 1 ،2 و 3 را به همان نسبت تقلیل داد.

ت: حداقلیک آزمونهبرداری از هر رده بتن در هر روز الزامی است.

ث: حداقل6 آزمونهبرداری از کل هر سازه الزامی است.

ج: در صورتیکه کل حجم بتن ریخته شده در کارگاه ، از 30 مترمکعب کمتر باشد، میتوان از آزمونه برداریو آزمایش مقاومت صرفنظر کرد، مشروط بر آنکه به تشخیص دستگاه نظارت دلیلی برای رضایتبخشبودن کیفیت بتن موجود باشد.

5-10-4-2ضوابط پذیرش بتن ـ آزمونههای عمل آمده در آزمایشگاه

الف: مشخصاتبتن در صورتی منطبق بر رده موردنظر و قابل قبول تلقی میشود که یکی از شرایط زیر برقرارباشد:

1 -در آزمایشسه آزمونهبرداری متوالی، مقاومت هیچکدام کمتر از مقاومت مشخصه نباشد:

cX ≥ f 1,2,3

2-متوسط مقاومتهای آزمونهها، حداقل Mpa 5/1 بیشتر از مقاومت مشخصه باشد و کوچکترین مقاومت آزمونه ها از مقاومت مشخصه منهایMpa 4 ،کمتر نباشد:

4.0

1.5

min

3

+

c

c

Xf

Xf

ب: مشخصاتبتن در صورتی غیر قابل قبول است که متوسط مقاومتهای آزمونهها از مقاومت مشخصه کمترباشد یا کوچکترین مقاومت آزمونهها از مقاومت مشخصه منهای Mpa 4 کمتر باشد:

 c X < f 3 4.0 X min < f c −

پ: مشخصاتبتنی را که با توجه به شرایط مندرج در 5-10-4-2) ب) غیر قابل قبول نباشد، ولی مطابقشرایط مذکور در 5-10-4-2) الف) 2 قابل قبول هم به شمار نیاید، میتوان بهتشخیص طراح بدون بررسی بیشتر، قابل قبول از نظر سازهای تلقی کرد . در صورتی که مشخصاتبتن مطابق بند 5-10-4-2)ب) به هر حال غیرقابل قبول باشد، اقداماتی مطابق ماده5-10-3 الزامی است.

ت: در کنترلشرایط انطباق بتن بر رده موردنظر، نباید از نتیجه آزمایش هیچکدام از آزمونه ها صرفنظرشود، مگر آنکه با دلایل کافی ثابت شود خطای عمدهای در آزمونه برداری، نگهداری، حمل،عمل آوردن، یا آزمایش روی داده است.


or
or
A password will be send on your post
Registration