اسکن آرماتور

اسکن آرماتور

کد مطلب : 415

اسکن آرماتور

از جمله آزمایشهای غیرمخرب بتن ، اسکن آرماتور میباشد. با اسکن بتن می توان قطر ، تعداد ، کاور و محل آرماتور های مدفون در بتن راشناسایی و تعیین نمود.

 

در این متن سعی می شود توضیحاتی کاربردی در زمینهاسکن بتن و میلگرد و قطعات فلزی مربوطه به مخاطبین داده شود. شما می توانید جهتمشاوره و یا اجرای عملیات اسکن سازه های بتنی ( اسکن میلگرد یا آرماتور در بتن )با بخش فنی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( 44618462-44618379 ) حاصل فرمایید.

 

اسکن بتن

اسکن بتن یکی از آزمایش هایی است که به دلایل مختلفیاز آن بهره گرفته می شود. این آزمون جدای از دشواری های فنی و نیاز به تجهیزات مخصوص،هزینه نسبتا بالایی نیز دارد، بنابراین به صورت گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرد.با این حال در مواردی برای درک بهتر شرایط سازه و المان های آن از این آزمون بهره گرفتهمی شود.

 

همچنین انجام این آزمایش می تواند به شیوه های مختلفیصورت پذیرد که با توجه به تفاوت در هزینه ها و تجهیزات مورد نیاز هر یک از این روشها، انتخاب روش بهینه برای انجام آزمایش منوط به دانش کافی نسبت به هریک از این روشها است.

 

شما می توانید برای کسب اطلاعات دقیق تر در این رابطهو دریافت مشاوره در ارتباط با اسکن بتن و روش های مختلف انجام آن و همچنین انجام اینآزمون با دفتر فنی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( 44618462-44618379 ) در ارتباط باشید.

 

اسکن بتن

اسکن آرماتور بتن

اسکن آرماتور بتن یکی از آزمایش های غیر مخرب استکه برای تعیین وضعیت بتن موجود از آن بهره برده می شود. به کمک این آزمایش می توانمیزان تسلیح بتن، محل آرماتورها و موارد دیگری را مشخص نمود. از این آزمایش برای پروژههای مختلف جهت ارزیابی ظرفیت المان و یا در مواردی برای تشخیص محل میلگردها جهت جلوگیریاز آسیب دیدن آن ها تحت فرآیندهای مختلف استفاده می شود.

 

اسکن بتن مسلح

اسکن بتن مسلح برای شناسایی میزان و محل دقیق آرماتورهایموجود در بتن به کار می رود. جدای از بحث ارزیابی بتن برای مشخص شدن وجود یا عدم وجودآرماتور کافی در آن، برای انجام برخی کارهای بتنی نیز ممکن است از اسکن بتن مسلح استفادهشود. از جمله در مواردی که قرار است فعالیت هایی چون سوراخکاری، کرگیری، تخریب جزئی،برش و . روی آن انجام شود و به دلیل اهمیت سازهو یا المانی که تحت این موارد قرار می گیرد، نباید به آرماتورهای مدفون درون آن آسیبرساند.

 

همان طور که اشاره شد یکی از کاربردهای اسکن بتن درپروژه های بتنی در حال ساخت است. در صورتی که میزان آرماتور به کار رفته در یک الماناجرا شده مورد تردید باشد، این روش مورد استفاده قرار می گیرد. با قرار دادن دستگاهاسکن و با توجه به نوع عملکرد آن می توان به راحتی قطر، تعداد و محل آرماتورها را مشخصنمود.

 

یکی دیگر از کاربردهای اسکن بتن در مباحث مربوط بهکاشت میلگرد است. خصوصا در مواردی که کاشت در اعضای با تراکم بالای میلگرد مانند فونداسیونانجام می شود، معمولا از سیستم کرگیری برای سوراخکاری استفاده می شود که می تواند آرماتورهایمدفون در بتن را برش دهد. در این گونه موارد برای ایجاد آسیب کمتر در آرماتورها میتوان پیش از انجام سوراخکاری از اسکن بتن بهره برد.

 

اما معمولا پرکاربردترین حالت برای استفاده از اسکنبتن، مباحث مقاوم سازی است. پیش از انجام هرگونه عملیات و در مرحله بررسی و ارزیابیسازه، جهت شناخت دقیق سازه و اطلاع از شرایط آن، آزمایش های مختلفی بر روی سازه انجاممی گیرد. معمولا یکی از آزمایش هایی که در این پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد،اسکن بتن است که به کمک آن میزان تسلیح المان و در نتیجه ظرفیت المان ارزیابی می شود.

 

اسکن بتن مسلح

اسکن میلگرد در بتن

اسکن میلگرد در بتن می تواند با استفاده از روش هایمختلفی انجام شود. از جمله روش های متداول آن می توان به تست الترومغناطیس و تست رادارنافذ به زمین یا GPR اشاره نمود. معمولا روش الترومغناطیسدر پروژه های ساختمانی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

در روش الترومغناطیس دستگاه امواجی را در محدوده فراصوتتولید و به سمت قطعه مورد بررسی انتشار می دهد. با برخورد این امواج با جسم مورد نظرو بازتاب آن دستگاه موج بازگشتی را دریافت می کند. دستگاه از روی زمان بازگشت موج وکیفیت آن می تواند وجود مواد مختلف را تشخیص دهد. با توجه به مشخصات موج بازگشتی میتوان به محل و نوع متریال ماده مورد آزمایش پی برد و در مورد بتن می توان محل، تعدادو سایز آرماتورها را مشخص نمود.

 

در روش GPR نیز از ساز و کار تقریبا مشابهی استفاده می شود. در این جا امواج ارسالی ازنوع الکترومغناطیسی بوده و طول موج آن ها در محدوده موج های رادیویی است. بر اثر برخورداین امواج به مواد مختلف موج می تواند بازتاب شده و یا دچار انحراف گردد. با بررسیرفتار این موج ها می توان به ساختار درونی بتنی پی برد.

 

اسکن میلگرد در بتن

 

دستگاه اسکن بتن

پیش از انتخاب دستگاه اسکن بتن باید چند نکته را مدنظر قرار داد و انتخاب دستگاه را با توجه به این نکات انجام داد. در ابتدا باید هدفاز انجام این آزمایش مشخص گردد. در مورد پروژه های مقاوم سازی چون سازه باید با دقتتحلیل شده و ظرفیت فعلی آن ارزیابی گردد تا بتوان میزان مقاوم سازی مورد نیاز را بهدرستی برآورد نمود، اسکن بتن باید با دقت بالا صورت پذیرد ولی در پروژه هایی مانندکاشت آرماتور دانستن محل آرماتورها کفایت می کند و نیازی به دانستن میزان آرماتور ودیگر متغیرها نیست. بنابراین می توان از دستگاه های با دقت پایین تر استفاده نمود.

 

در ادامه باید شرایط مختلف پروژه را لحاظ نمود. بهعنوان مثال باید شرایطی از قبیل محدودیت ها، میزان دقت و حساسسیت کار، انتظارات مهندسیناز نتیجه آزمایش، ابعاد المان های مورد بررسی، نیروی فنی در دسترس و با دقت ارزیابی گردند. در اکثر پروژه ها از دستگاههای اسکن بتن معمولی استفاده می شود که غالبا تکنولوژی آن ها الترومغناطیس است. بااین حال برخی از این دستگاه های محدودیت هایی داشته و تا عمق خاصی را می توانند ارزیابینمایند و یا در برخی موارد که دقت بالایی مورد نیاز است ممکن است نتوان از این روشاستفاده نمود. به همین دلیل شرایط پروژه پیش از آغاز کار و انتخاب روش برای انجام آنباید بررسی گردد.

 

نیروی فنی در دسترس و قابلیت تحلیل نتایج آزمایش نیزاز نکات دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد. انجام آزمایش بدون امکان بررسی و تحلیلنتایج حاصل از آن امر بیهوده ای است.

 

هزینه انجام آزمایش با توجه به اهمیت آن نیز یکی ازنکات بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. استفاده از روش های بسیار دقیقاگرچه بسیار خوب است، در مواردی که ممکن است مورد نیاز نبوده و استفاده از این روشها و دستگاه ها تنها هزینه اضافی را به همراه داشته باشد.

 

برای دریافت مشاوره در خصوص انتخاب روش و دستگاه اسکنبتن با توجه به شرایط پروژه خود می توانید با کارشناسان دفتر فنی کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران ( 44618462-44618379 ) در ارتباط باشید.

 

دستگاه اسکن بتن

انواع دستگاه اسکن بتن

انواع دستگاه اسکن بتن با توجه به روش انتخاب شدهبرای اسکن بتن می تواند مختلف باشد. شرکت های مختلفی در دنیا دستگاه های اسکن بتن راچه برای روش الکترومغناطیس و چه برای روش GPR تولید می کنند. این دستگاه ها اگرچه ممکن است تفاوت هایی با هم داشته باشند،روش کار مشابهی دارند و از روی تغییرات ایجاد شده در موج تابیده شده به بتن قادر بهاسکن آن می باشند.

 

از جمله برندهای معتبری که اقدام به تولید دستگاههای اسکن بتن می کنند می توان به شرکت های هیلتی، بوش و اشاره نمود.

 

 

انواع دستگاه اسکن بتن

قیمت اسکنر میلگرد بتن

اسکنرهای بتن فارغ از تکنولوژی مورد استفاده در آنها چه از نوع الترومغناطیس و چه از نوع GPR وارداتی هستند. این دستگاه ها با توجه به شرکت سازنده، کیفیت ساخت، دقت ارزیابی،محدوده امواج تولیدی، میزان نفوذ و قیمت های متفاوتی دارند. با این حال معمولا قیمت دستگاه های الکترومغناطیس با توجهبه تکنولوژی ساده تر و دقت پایین تر آن ها ارزان تر است.

 

همان طور که اشاره شد پیش از انتخاب نوع دستگاه برایاسکن بتن باید شرایط پروژه، محدودیت ها و عوامل دیگر دخیل با دقت مورد ارزیابی قراربگیرند. برای دریافت مشاوره در خصوص روش مناسب برای اسکن بتن و همچنین انجام اسکن بتنبه روش های مختلف می توانید با کارشناسان دفتر فنی کلینیک فنی و تخصصی بتنایران ( 44618462 44618379 ) در ارتباط باشید.


or
or
A password will be send on your post
Registration