استاندارد آماده سازی سطوح بتنی

استاندارد آماده سازی سطوح بتنی

کد مطلب : 420

NANCE NO.6/SSPC-SP 13

آماده سازی سطح بتن

این NANCE International/SSPC: جامعهاستاندارد آماده سازی سطح مشترک پوشش های حفاظتی نشانگر اتفاق نظر آن اعضایانفرادی است که این سند، حوزه آن و شرایط آن را بررسی کرده اند. پذیرش آن از هیچجهتی مانع کسی از تولید، بازاریابی، خرید یا استفاده از محصولات، فرآینده یا رویههایی که مطابق با این استاندارد نمی باشد نمی شود؛ چه او این استاندارد را اتخاذکرده باشد چه نکرده باشد. هیچ چیزی در این استاندارد NACE/SSPC به عنوان دادنهرگونه حق تولید، فروش یا استفاده در ارتباط با هیچ روشی، دستگاهی یا محصول پوششداده شده توسط فرمان علنی، یا به صورت تضمین دادن یا محافظت از هر کسی در مقابلبدهی برای تعدی از فرمان علنی[1] تعبیرنمی شود، چه به صورت استلزام یا غیر آن. این استاندارد نشانگر حداقل الزامات است ونباید به هیچ صورتی به عنوان محدودیت استفاده از رویه ها یا متریال بهتری که دراینجا مورد بحث قرار نگرده است، تفسیر گردد. هیچ کدام از این استانداردهایی کهتمایل دارند در تمام موارد اعمال شوند، به این موضوع مربوط نمی شوند. شرایطغیرقابل پیش بینی می توانند سودمندی این استاندارد را در نمونه های خاص خنثی کنند.NACE و SSPC هیچ مسئولیتیرا برای تفسیر یا استفاده از این استاندارد با سایر طرفین فرض نمی کنند و فقط مسئولیتآن تفسیرهای رسمی NACE یا SSPC صادر شده توسط NACE یا SSPC را مطابق با رویه ها و سیاست های حاکمشان می پذیرند که انتشارتفاسیر توسط داوطلبان حقیقی را مستثنی می کنند.

کاربران این استاندارد NACE/SSPC مسئول بررسیسلامت مناسب، ایمنی، و اسناد مقررات و تعیین کاربرد آنها در ارتباط با ایناستاندارد پیش از استفاده آن می باشند. این استاندارد NACE/SSPC نمی تواندلزوما به تمام مسائل سلامت و ایمنی یا خطرات محیط زیستی مربوط به استفاده ازمتریال، تجهیزات و یا عملیات بیان شده یا ارجاع داده شده در این استاندارد بپردازد.کاربران این استاندارد NACE/SSPC نیز مسئول ایجاد سلامت مناسب، ایمنی یا فعالیت های محافظت از محیطزیست در صورت لزوم با مشورت مقامات قانونی مناسب می باشند تا به توافقی با هرگونهالزام قانونی قابل اجرای موجود پیش از استفاده از این استاندارد برسند.

تذکر احتیاطی: استانداردهای آماده سازی سطحی مشترک NACE/SSPC در معرض بررسیدوره ای هستند، و می توانند در هر زمانی مطابق با رویه های کمیته فن NACE/SSPC تجدیدنظر شدهیا از آنها صرف نظر شود. NACE و SSPC نیازمند این هستند که اقدام باید برای تائید مجدد، تجدید نظر، یاصرف نظر از این استاندارد صورت گیرد که دیرتر از پنج سال از تاریخ انتشار اوله ودر نتیجه بعد از تاریخ هر تائید یا تجدید نظر نباشد. کاربر باید احتیاط کند کهآخرین نسخه را بگیرد. خریداران استاندارد NACE/SSPC می تواننداطلاعات فعلی در تمام استانداردها و سایر انتشارات مشترک NACE/SSPC را با تماسگرفتن با سازمان ها از روش های زر دریافت کنند:

 

 NACE International

15835 Park TenPlace

Houston, TX77084-5145

+1 281-228-6200

 

 SSPC: The Society forProtective Coatings

800 TrumbullDrive

Pittsburgh PA15205

+1 412-281-2331

چکیده

این فعالیت استاندارد مشترک NACE International/SSPCآماده سازی سطوح بتنی را قبل از استفاده از پوشش محافظتی یا سیستم های روکش کردن پوشش می دهد. این استاندارد شامل دو جدول به روز شده میباشد، جدول 1 کلاس های آماده سازی سطح را با جزئیات بیان می کند و جدول 2 حداقلمعیارهای پذیرش را برای سطوح بتنی قبل از این پوشش ها و روش های تست مربوطه اعمالشوند ارائه می کند. پیوست به روز شده (غیرالزامی) شامل دو جدول دیگر می گردد، جدول A1ویژگی های معمول سطحی بتن فینیش شده و جدول A2لیست گسترده ای از روش های آماده سازی سطح برای سطوح بتنی را ارائه می کند. ایناستاندارد باید توسط تصریح کننده ها، اعمال کننده ها، بازرس ها، و سایرین که مسئولتعریف درجه استاندارد تمیزی، مقاومت، پروفیل و خشکی سطوح بتن آماده هستند استفادهگردد.

کلید واژه ها: ترکیدن فراگیر، کنده کاری بااسید، تعمیر سیمانی، چسبندگی پوشش، پوشش ها، بتن[2]،سیستم های روکشی، NACENo 6، سیستم های پوشش محافظتی، آماده سازی سطحی،پوسته کردن، پروفیل سطحی، مقاومت کششی، TG 417،تمیز کردن با وکیوم، آب با فشار

در استانداردهای NACE/SSPC، لفظهای "بایستی[3]"، "باید (الزامشدید)[4]"، "بهتر است(باید با الزام کمتر)[5]" و "می تواند[6]" مطابق باپاراگراف 2.2.1.8 قرارداد بین NACE International and SSPC:جامعه پوشش های حفاظتی استفاده می گردند. لفظ های "بایستی" و " باید (الزامشدید)" برای بیانکردن الزامات اجباری استفاده می گردند. لفظ "بهتر است (بایدبا الزام کمتر)" برای بیانچیزی استفاده می گردد که خوب است و توصیه می شود اما اجباری نیست. لفظ "می تواند" برای بیانچیزی است که اختیاری می باشد.

پش گفتار

استاندارد مشترک NACE International/SSPC آماده سازی سطح بتن را قبل از کاربرد پوششمحافظتی یا سیستم های روکش کردن پوشش می دهد. این استاندارد باید توسط تصریح کنندهها، اعمال کننده ها، بازرس ها، و سایرین که مسئول تعریف درجه استاندارد تمیزی،مقاومت، پروفیل و خشکی سطوح بتن آماده هستند استفاده گردد.

این استاندارد در اصل در سال 1997 توسط گروهوظیفه مشترک NACE/SSPC (TG)F، "آماده سازیسطحی بتن" آماده شد.این استاندارد مجددا در سال 2003 توسط گروه فنی ویژه NACE  (STG) 04،پوشش ها و روکش ها، آماده سازی سطحی محافظتی و کمیته گروه SSPC C.2،آماده سازی سطحی تائید شد. این استاندارد در سال 2018 توسط TG 417(که قبلا گروه وظیفه Fبود) مورد تجدید نظر قرار گرفت. این استاندارد توسط NACEتحت حسن توجهات STG04 و توسط کمیته گروه SSPC C.77صادر می شود.

NACE NO 6/SSPC-SP 13، آماده سازی سطحی بتن

1. کلیات

2. تعاریف

3. رویه های بازرسی قبل از آماده سازی سطحی

4. آماده سازی سطحی

5. بازرسی و دسته بندی سطوح بتنی آماده

6. معیار پذیرش

7. الزامات محیط زیستی و ایمنی

 

منابع

پیوست A:توضحات (غیر اجباری)

جداول

جدول 1: کلاس های آماده سازی سطح

جدول 2: حداقل معیار پذیرش برای سطوح بتنی قبلاز اینکه پوشش ها اعمال شوند.

جدول A1:ویژگی های معمول سطحی بتن فینیش شده

جدول A2:روش های آماده سازی سطح

 

بخش 1: کلیات

1.1. این استاندارد NACE/SSPC با جزئیات الزامات آماده سازی سطح بتن را با روش های مکانیکی[7]و شیمیایی قبل از کاربرد پوشش حفاظتی و سیستم های روکش بیان می کند.

1.2. این استاندارد با جزئیات روش های آمادهسازی سطحی و همچنین مقدار تمیزی سطح و پروفیل قابل دستیابی با هر روش را بیان میکند. تصریح کننده مسئول انتخاب کلاس مناسب آماده سازی سطحی از جدول 1 برای پوششحفاظتی مورد نظر و شرایط خدمات مورد نظر می باشد و این موارد باید طبق توافق تمامطرفین مشمول (مالک و یا تصریح کننده، تولید کننده یا پیمانکار[8])باشند.

 

 

جدول 1 کلاس های آماده سازی سطحی

کلاس

روش

محدوده پروفیل (CSP)(A)

بخش ارجاع داده شده

D-VC

تمیز کردن با وکیوم

NC(B)

4.2.2

W-LP

آب کشیدن با فشار پایین

NC(B)

4.2.2

W-DS

سایش پاک کننده

NC(B)

4.2.3

W-SC

پاک کردن با بخار

NC(B)

4.2.3

W-AE

کنده کاری با اسید

1-3

4.4

W-WJ

واتر جت (که شامل تخریب با آب و ترکیدن با آب می شود)

3-10

4.3.2.

M-GRD

خرد کردن- خشک

1-2

4.3.4.

M-GRW

خرد کردن- تر

1-2

4.3.4.

M-ABD

ترکیدن فراگیر- خشک

3-7(A)

4.3.1

M-ABW

ترکیدن فراگیر- تر

3-7(A)

4.3.1

M-SB

ترکیدن شاتی

3-9(A)

4.3.1

M-SC

کلنگ زنی

4-7

4.3.3

(A) ICRI [9]310.2 پروفیل های سطح بتن (CSP)؛ پانویس در پیوست A، جدول A2 را مشاهده کنید

(B) بدون تغییر

 

1.3 الزامات این استاندارد در تمام انواع سطوحسیمانی کاربردی هستند که شامل دیوارها و کف های بتن در جا[10]،دال های پیش ساخته[11]،دیوارهای بنایی[12]، سطوح بتن شاتکریت[13]و ملات های سیمانی، اندودها و یا زیرکارها.

1.4. ترکیب بندی و نصب بتن جدید و متریال تعمیرسیمانی می توانند بر انتخاب و کاربرد سیستم پوشش تاثیر بگذارند. این مسئولیت طراحاست که ترکیب بتن، مواد افزودنی، رویه های نهایی[14]،روش کیورینگ یا ترکیب و روغن  آزادسازی قالبرا مشخص کند؛ و متریال تعمیر سیمانی که تضمین می کنند بتن برای پوشش مناسب است.شرایط قرارگیری در معرض شیمیایی، فیزیکی (سایش) و محیط زیستی سطح باید برای سیستمپوشش مناسبی که باید انتخاب شوند، تعریف گردند.

1.5. سطوح بتنی موجود باید به طور کامل قبل ازکاربرد سیستم پوششی ارزیابی شوند. ارزیابی شرایط بتن برای  تضمین اینکه سوبسترا معقول و مناسب برای پوششاست، مسئولیت مالک/ تصریح کننده می باشد.

1.6. یک سطح بتن آماده شده قابل قبول بهتر استبدون آلودگی، لایه ضعیف سطحی، عامل چسبندگی ضعیف بتن و گرد و غبار باشد و بهتر استیک سوبسترا معقول و یکپارچه مناسب را برای کاربرد پوشش محافظتی یا سیستم های روکشیفراهم کند.

1.7 این استاندارد حداقل الزامات برای سطح بتنیرا بعد از آماده سازی و نیز روش های تست ویژه و معیارهای پذیرش برای مقاومت کششسطحی، پروفیل، تمیزی، آلودگی های باقی مانده، pH، ومقدار رطوبت تعیین می کند.

1.8. الزامات اجباری این استاندارد در بخش های1 تا 7 به صورت زیر داده شده اند:

بخش 1: کلیات

بخش 2: تعاریف

بخش 3: رویه ها بازرسی قبل از آماده سازی سطحی

بخش 4: آماده سازی سطحی

بخش 5: بازرسی و دسته بندی سطوح بتنی آماده

بخش 6: معیارهای پذیرش

بخش 7: الزامات ایمنی و محیط زیستی

1.9 پیوست A(غیر الزامی) شامل الزامات اجباری نمی شود.

بخش 2: تعاریف

پوشش[15]:پوشش حفاظتی یا سیستم روکش را مشاهده کنید.

بتن: مواد درست شده از سیمان هیدرولکی و مصالحدانه ای بی اثر از قبیل ماسه و سنگریزه که تا حد استحکام پاسخگو با آب ترکیب میشود و توسط روش های مختلف برای سفت کردن و به دست آوردن مقاومت قرار می گیرد.

کیورینگ (بتن): اقدام صورت گرفته برای حفظرطوبت و شرایط دمایی در یک مخلوط سیمانی تازه اجرا شده که هیدراسیون سیمانهیدرولیکی را ممکن می کند به گونه ای که ویژگی های بالقوه مخلوط می توانند رشدکنند.

ترکیب کیورینگ (ترکیب کیورینگ پوسته ای): مایعیکه می تواند برای شکل دهی یک پوسته در سطح بتن تازه در محل قرار گرفته برای به عقبانداختن از دست دادن آب اعمال شود.

 شورهزدگی (سفیدک): یک ته نشین کلا سفید رنگ که زمانی تشکیل می شود که ترکیبات قابل حلدر آب در محلول از سوبستراهای بتنی، بنایی یا گچی ظاهر شوند و توسط واکنشی از قبیلکربوناسیون یا کریستالی شدن توسط تبخیر رسوب کنند.

باله ها[16]:یک انتشار خطی باریک در یک سطح بتنی شکل گرفته که از جریان ملات در فضاهای قالبحاصل می شود.

فینیش[17]:بافت سطح بتن بعد از استحکام و بعد از اینکه عملیات فینیشینگ انجام شده بودند.

فینیشینگ[18]:همسطح سازی، هموارسازی، محکم سازی و در غیر اینصورت تیمار سطوح بتنی که اخیرا اجراشده و تازه است، یا ملات برای تولید ظاهر و خدمات مطلوب.

پاک سازی با آب با فشار بالا (HP WC): پاکسازی با آب انجام شده در فشارهای 34 تا70 MPa (5000 تا 10000 psig)

آب پاشی فشار بالا (واتر جت) (HP WJ): آب پاشی انجام شده در فشارهایی از 70 تا210 MPa (10000 تا 30000 psig)

لانه زنبور: حفره های ایجاد شده در بتن به دلیلناتوانی ملات برای پر کردن موثر فضاهای میان ذرات مصالح دانه ای درشت و سایرانسدادها.

لایه ضعیف سطحی: یک لایه باریک، ضعیف و شکنندهسیمان و مصالح دانه ای روی سطح بتن. مقدار لایه سطحی تحت تاثیر انواع مقادیر موادافزودنی، درجه جوابدهی و مقدار آب در بتن می باشد.

روکش کردن: پوشش محافظتی یا سیستم روکش رامشاهده کنید.

تخلخل: حفره های کوچک که به سیال اجازه می دهنددر متریال غیرقابل نفوذ، نفوذ کنند.

پوشش محافظتی یا سیستم روکش (پوشش): برای اهدافاین استاندارد، پوشش محافظتی یا سیستم های روکش (که سیستم های مانع محافظتی نامیدهمی شوند) ترموست[19]، ترموپلاستیک، هیبریدهای غیرارگانیک/ ارگانیک، یا مواد متالیک به کار رفته در یک یا چند لایه توسط روش هایمختلف از قبیل قلم مو، غلتک، ماله، اسپری، و اسپری حرارتی. آنها برای محافظت ازبتن دربرابر کاهش درجه توسط مواد شیمیایی، سایش، آسیب فیزیکی و از دست دادنیکپارچگی ساختاری بعدی استفاده می شوند. سایر عملکردهای بالقوه شامل کردن موادشیمیایی، جلوگیری از لکه دار شدن بتن، و جلوگیری از آلوده شدن مایعات توسط بتن میباشند.

عوامل آزاد سازی (عوامل آزادسازی از قالب):مواد استفاده شده برای جلوگیری از چسبیدن بتن به سطح.

درجه بندی: پوسته پوسته شدن موضعی قسمت نزدیکبه سطح بتن یا ملات سفت شده.

سیلر (ترکیب پوشش دهنده): مایعی که در سطح بتناعمال می شود تا از نفوذ مایع یا محیط گازی طی در معرض قرار گیری جلوگیری کرده یاآن را کاهش دهد. سوبستراهای بتنی سالم معمولا بدون حفره ها یا ترک های اضافی،مقاومت و انسجام را نشان می دهند.

پوسته پوسته شدن (بتن): تراشیده شدن ناگهانی،تکه تکه شدن، یا جدا شدن سطح یا پوشش سطحی (در این سند پوسته پوسته شدن شامل تکهتکه شدن، معمولا به شکل برفک، جدا شده از جرم بزرگتری توسط باد ، توسط آب و هواتوسط فشار یا انبساط در جرم بزرگتر می شود؛ پوسته های کوچک شامل فرورفتگی مدور میشوند که بزرگتر از 120 mm (5 in) عمق و 150 mm (6in) در هیچ بُعدی نمی باشد؛ یک پوسته بزرگ میتواند مدور یا بیضی یا در بعضی موارد دراز باشد، که در بزرگترین بعد خود بزرگتر از120 mm (5in) عمق و 150 mm (6in)  بعد می باشد.

تخلخل سطحی[20]:تخلخل یا قابلیت نفوذ در سطح بتن می تواند بخارها، رطوبت، مواد شیمیایی و مایعپوشاننده را جذب کند.

آماده سازی سطحی: روش یا ترکیب روش های استفادهشده برای تمیز کردن سطح بتن، از بین بردن مواد سست و ضعیف و آلودگی ها از سطح،تعمیر سطح و سخت کردن سطح برای بیشتر کردن چسبندگی پوشش محافظتی یا سیستم روکشکردن

پروفیل سطحی (بافت): کانتور سطحی که از لبهمشاهده می شود

حفره های هوای سطحی: حفره های قابل مشاهده درسطح جامد.

واتر جت با فشار فوق العاده بالا (UHP WJ):واتر جت انجام شده در فشارهای بالاتر از 210 MPa (30000 psig).

 

بخش 3: رویه های بازرسی قبل از آماده سازی سطحی

3.1. بتن باید قبل از آماده سازیسطح برای تعیین شرایط بتن و برای تعیین روش مناسب با ترکیب روش هایی که باید برایآماده سازی سطح، و نیز برای برآورد الزامات سیستم پوششی که باید اعمال شوند،بازرسی گردد. تغییرات داخلی در شرایط سطحی مشاهده شده در دیوارها و سقف ها درمقابل تغییرات در کف ها باید طی انتخاب تکنیک ها و روش های آماده سازی سطح در نظرگرفته شوند. برای مثال، دیوارها و سقف ها با احتمال بیشتری نسبت به کف ها دارایحفره های هوایی سطحی، باله ها، عامل های آزادسازی قالب و حالت لانه زنبوری میشوند. ACI[21]364.IR4 راهنمای سودمندی را برایبازرسی و ارزیابی ساختارها ارائه می کند.

3.2. بازرسی بصری

تمام سطوح بتنی ای که باید آماده شده و پوشش داده شوند، میبایست از لحاظ نشانه های عیب های بتن، آسیب ظاهری، آسیب شیمیایی، آلودگی و رطوبتاضافی بازرسی شوند.

3.3.  درجه عملآوری بتن

بهتر است بتن با رویه های توصیف شده در ACI 308 عملآوری شود. الزامات کیورینگ[22] شاملحفظ رطوبت مناسب و دماهای مناسب برای حداقل دوره زمانی است. آماده سازی سطحی انجامشده در بتنی که به اندازه کافی عمل آوری نشده است یا مقاومت پایینی دارد، می تواندپروفیل سطحی بسیار درشتی را ایجاد کند یا مقدار اضافی بتن را حذف کند.

3.4. عیب های بتن

عیب های بتن از قبیل حالت لانه زنبوری و پوسته شدن می بایستتعمیر شوند. رویه های توصیف شده در ICRI 310  یا ACI 301 می توانند برایتضمین اینکه سطح بتنی قبل از آماده سازی سطحی معقول است، استفاده گردند. اطلاعاتبیشتر راجع به بررسی عیب ها می توانند در ICRI 210.4 و NACE SP0308 یافت شوند.

3.5. آسیب ظاهری

3.5.1. به طور معمول چند روش آماده سازی رایج برای کاهشمقاومت چسبندگی سطح بتن آماده شده وجود دارند. مقاومت های چسبندگی حاصل شده درسطوح آماده شده با روش های پاک سازی مکانیکی با تاثیر بالا بسیار کمتر از موارد آمادهسازی شده در زمانی  است که از روش هایپاکسازی غیر اثرگذار استفاده شدند. این کاهش در مقاومت چسبندگی می تواند به زخمیشدن، ترک خوردن خمیر سیمان، از دست دادن مصالح دانه ای بدون جداسازی کامل از بتنزیرلایه نسبت داده شود. این لایه با ریز ترکهای به هم پیوسته، معمولا تا عمق 3 تا10 میلیمتر ادامه می یابند (0.12 تا 0.4 اینچ) و معمولا به این شکل است که اینآسیب با افزایش وزن و توان تجهیزات استفاده شده افزایش می یابد.

3.5.2. بهتر است بتن از لحاظ صحت و درستی توسط روش های کیفیتوصیف شده در پیوست A، پاراگراف A4.3 مورد آزمایش قرار گیرد.

3.5.3. وقتی یافته های کیفی بی نتیجه هستند یا زمانی کهیافته کمی مشخص به دست آمده، بتن می بایست برای تعیین مقاومت کششی سطحی با استفادهاز روش های توصیف شده در پیوست A، پاراگراف A8 مورد آزمایش قرار گیرند.

3.5.4. بتنی که به دلیل نیروهای فیزیکی آسیب دیده است،مانند تاثیر سایش یا خوردگی آرماتور، اگر آسیب بر عملکرد پوشش تاثیر بگذارد میبایست قبل از آماده سازی، سطح تعمیر شود. تعمیرات باید مطابق با ACI 301، ACI 562، ACI 546 أَژٍ546ات باید مطابق با  تاثیر بگذارد ، NACE SP0390، یا پیوست A، پاراگراف A4 صورت پذیرد.

3.6. آسیب شیمیایی

3.6.1 بتن توسط مواد شیمیایی مختلف مورد حمله قرار می گیرد،که در ACI 515.2R و PCA IS001[23] با جزئیات بیان شده است.

3.6.2. تمام سطوح بتنی که در معرض مواد شیمیایی هستند میبایست از جهت آلودگی مورد آزمایش قرار گیرند که در پاراگراف 3.7 توصیف شده اند

3.6.3. بتنی که در معرض مواد شیمیایی است می بایست با روشهای کیفی توصیف شده در پیوست A، پاراگراف A43 مورد آزمایش قرار گیرد.

3.7. آلودگی

3.7.1. آلودگی روی سطوح بتنی شامل تمام مواردی می شود که میتوانند بر چسبندگی و عملکرد پوششی که باید اعمال شود تاثیر بگذارد. به طور مثالاین موارد شامل آلودگی های ناشی از روغن، گریس، مواد شیمیایی و پوشش های ناسازگارموجود می شود . ( اما محدود به آنها نمی شوند )

3.7.2. آلودگی می تواند توسط روش های توصیف شده در پیوست A، پاراگراف A5 شناسایی شود.این روش ها شامل بررسی بصری، اندازه گیری قطره آب (زاویه تماس)، تست pH، بررسی سنگشناسی و روش های تحلیلی ابزاری مختلف می شوند اما محدود به آنها نمی شوند. نمونهگیری هسته ای می تواند برای تعیین عمقی که آلودگی به بتن نفوذ کرده است نیاز باشد.

3.7.3. سطوح بتنی که آلوده شده اند یا پوشش هایی بر روی سطحآن موجود است، می بایست توسط روش توصیف شده در پیوست A، پاراگراف A8 برای تعییناینکه آیا آلودگی یا پوشش موجود بر چسبندگی و عملکرد پوششی که باید اعمال شود  تاثیر منفی می گذارد ، مورد آزمایش قرار گیرد.

3.8. رطوبت

میزان رطوبت در بتن می تواند با روش های توصیف شده درپاراگراف 5.5 تعیین شود.

بخش 4: آماده سازی سطح

4.1. اهداف

4.1.1. هدف آماده سازی سطحی تولید سطح بتنی است که مناسب اعمالو چسبندگی سیستم پوشش محافظتی مشخص شده می باشد.

4.1.2. پیش آمدگی هایی از قبیل لبه های تیز، باله ها وپاشیدن بتن باید طی آماده سازی سطح حذف شوند.

4.1.3. حفره ها و سایر عیب هایی که روی سطح بتن یا نزدیک بهآن است، می بایست طی آماده سازی سطح به طور کامل نمایان و اصلاح شوند.

4.1.4. کلیه بتن های ناسالم و ضعیف باید ،  به گونه ای که تنها بتن سالم باقی بماند ، حذفشود.

4.1.5 بتن آسیب دیده بر اثر تماس با مواد شیمیایی باید حذفشود به گونه ای که تنها بتن سالم باقی می ماند.

4.1.6. تمام آلودگی ها، عامل های آزادسازی قالب، سفیدک[24]،ترکیبات کیورینگ و پوشش های موجود ناسازگار با پوشش جدید باید حذف شوند.

4.1.7. روش آماده سازی سطح یا ترکیب روش ها، بهتر است مبنیبر شرایط بتن و الزامات سیستم پوششی که باید اعمال شود باشد.

4.1.8. تمام سطوح بتنی آماده شده می بایست منطبق با شرایط  مورد نیاز سطح برای اجرای سیستم پوششی مورد نظر،تعمیر شوند.

4.2. روش های پاک کردن سطح

4.2.1. روش های پاک کردن سطح توصیف شده در پاراگراف های4.2.2. و 4.2.3 نباید به عنوان تنها روش آماده سازی سطح بتنی که باید پوشش دادهشود استفاده شوند زیرا آنها تمام لایه های ضعیف سطحی و آلودگی ها را از بین نمیبرند یا پروفیل سطح بتن را تغییر نمی دهند. این روش ها باید در صورت نیاز استفادهشوند، قبل و یا بعد از روش های مکانیکی و شیمیایی در پاراگراف های 4.3 و 4.4 و بررسیوضعیت موضوجو باید روش تکمیلی در صورت نیاز به کار گرفته شود.

4.2.2. پاک کردن با وکیوم، پاک کردن با فشار هوا، و پاککردن با آب که در [25]ASTM D4258 میتوانند برای حذف آلودگی، سستی، مواد و یا گرد و غیار از بتن استفاده شوند.

4.2.3. پاک کردن با آب و بخار که در ASTM D4258 توصیف شد میتواند برای حذف روغن و گریس از بتن استفاده شود.

4.3. روش های آماده سازی مکانیکی سطح بتن

4.3.1. تمیزکاری سایشی خشک، تمیزکاری سایشی تر، تمیزکاریسایشی به کمک وکیوم و تمیزکاری با گریزنده از مرکز شاتی که در ASTM D4259 توصیف شد میتوانند برای حذف آلودگی ها، لایه ضعیف سطحی و بتن ضعیف استفاده شوند تا حفره هایزیرسطحی را ظاهر کنند و سطح بتن مناسبی را با پروفیل کافی و تخلخل سطحی تولیدکنند. جدول A2 را مشاهده کنید.

4.3.2. پاک کردن با آب فشار بالا و فوق بالا یا روش هایواترجت که در چهار استاندارد مشترک واترجت NACE/SSPC ، ASTM D4259، ICRI 310.3R یا فعالیتتوصیه شده (WJTA-IMCA) انجمن فناوری واترجت برای استفاده از تجهیزات واترجتینگ فناوریواترجت، می تواند برای حذف آلودگی ها، لایه ضعیف سطحی، پوشش های موجود و بتن ضعیف،در معرض قرار دادن حفره های زیر سطحی و تولید سطح بتن سالم با پروفیل کافی و تخلخلسطحی استفاده شود. پیوست A جدول A2 را مشاهده کنید.

4.3.3. روش های ابزار تاثیر می توانند برای حذف پوشش هایموجود، لایه ضعیف سطحی و بتن ضعیف استفاده شوند. این روش ها شامل کلنگ زنی، تیشهکردن سطوح بتنی[26]و تیزه چکش چرخان که در ASTM D4259 توصیف شد استفاده گردند. روش های ابزار تاثیر می توانند سطوح بتنیرا بشکنند یا باعث ترک کوچک شوند و ممکن است نیاز باشد از یکی از رویه های موجوددر پاراگراف های 4.3.1 یا 4.3.2 برای تولید سطح بتنی سالم با پروفیل کافی و تخلخلسطحی استفاده کند. سالم بودن سطح بتن آماده شده با استفاده از روش تاثیر می تواندبا یکی از آزمون های مقاومت کششی توصیف شده در پیوست A، پاراگراف A8 تائید شود.

4.3.4. روش های ابزار قدرتی مانند آسیاب چرخشی، ماسه زنی وبرس زنی سیم آنطور که در ASTM D4259 توصیف شد می توانند برای حذف پوشش های موجود، لایه های ضعیف بتن،بتن ضعیف و پیش آمدگی ها در بتن استفاده شوند. ممکن است این روش ها پروفیل سطحمورد نیاز را تولید نکنند و ممکن است نیازمند یکی از رویه های توصیف شده درپاراگراف های 4.3.1 یا 4.3.2. برای تولید سطح بتنی با پروفیل کافی و تخلخل سطحیباشند. جدول A2 را مشاهده کنید.

4.3.5. آماده سازی سطحی با استفاده از روش های توصیف شده درپاراگراف های 4.3.1 تا 4.3.4 می بایست به گونه ای انجام شود که سطحی یکپارچه وسالم را ارائه کند که برای سیستم پوشش حفاظتی مشخص شده مناسب است.

4.4. آماده سازی سطح شیمیایی

کنده کاری اسیدی که در ASTM D4260 توصیف شد میتواند برای حذف لایه ضعیف سطحی و بتن ضعیف و ارائه پروفیل سطح در سطوح بتنیاستفاده شود. این روش نیازمند حذف کامل تمام محصولات واکنشی و تست pH برای تضمینخنثی سازی اسید می باشد. کنده کاری اسید نباید در قسمت هایی که ترکیبات کیورینگ،سیلر[27] وآلودگی ها مانع اسید از واکنش با بتن می شوند استفاده شوند. کنده کاری اسید بایدتنها جایی استفاده شود که رویه های کنترل، آلودگی و ته نشینی مواد خطرناک در محلوجود دارند. کنده کاری اسید با اسید هیدروکلریک (برای مثال اسید موریاتیک) نبایددر جایی استفاده شوند که احتمال خوردگی فلز در بتن (میلگرد یا فیبرهای فلزی) وجوددارد.

4.5. پاک کردن سطح

بعد از اینکه سطح بتن برای سالم بودن مورد نیاز و پروفیلسطحی آماده شد، سطوح می توانند هنوز توسط یکی از روش های توصیف شده در پاراگراف4.2 برای حذف بقایای ایجاد شده توسط روش آماده سازی سطح یا حذف محیط مصرف شده تمیزشوند.

4.6. تعمیرات و همبندی

4.6.1. قبل از رفتن به مبحث تعمیرات و همبندی، سطح بتنآماده شده باید مطابق با بخش 5 بازرسی شود. بعد از اینکه همبندی و تعمیرات سطح بتنتکمیل شدند، مناطق تعمیر شده می بایست مجددا مطابق با بخش 5 بازرسی شوند.

4.6.2. تمام خوردگی ها[28]،حفره های هوایی سطح و سایر ناهنجاری هامی بایست توسط سیستم پوشش دهی آنطور که دراسناد مربوط به تهیه مشخص شده است تا سطح مورد نیاز تعمیر شوند.

4.6.3. تمام مواد تعمیر، هم به صورت سیمانی و هم پلیمریک،بهتر است توسط تولیدکننده پوشش دهنده سازگار با پوششی که می خواهد اعمال شود،تائید شده یا توصیه گردند.

4.6.4. مواد تعمیر باید مطابق با دستروالعمل های منتشر شدهتولید کننده عمل آوری شوند.

4.6.5 بخش تعمیر شده می تواند نیازمند آماده سازی سطحیبیشتر قبل از کاربرد پوشش باشد.

بخش 5: بازرسی و دسته بندی سطوح بتنی آماده

5.1. مقاومت کششی سطحی بتنی و چسبندگی پوشش

5.1.1. ASTM D7234 برای اندازه گیری چسبندگی پوشش استفاده می شود؛ روش ترجیحی اعمالیک آزمایش همبندی از سیستم پوشش مورد نظر (یا فقط پرایمر) در سطح بتن آماده شده وسپس انجام ASTM D7234 در سطح بتن پوشش داده شده (یا پرایم شده) می باشد (پیوست A، پاراگراف A8