روش بتن ریزی در سطوح شیب دار

روش بتن ریزی در سطوح شیب دار

کد مطلب : 427

بتنریزی در سطوح شیبدار

بتن ریزی با بتن غیر مسلح روی سطوح شیبدار، با دستو یا با ماشین مخصوص (قالب لغزنده) انجام میشود. چنانچه عملیات روی سطح شیبدار با دستانجام گیرد، با توجه به ضخامت کم سازه، باید بتن در تمام ضخامت دال ریخته شده و لرزاندن،ماله کشی، تسطیح و تنظیم سطح بتن از قسمت تحتانی شیب به سمت بالا انجام شود. برای جلوگیریاز جاری شدن بتن روی سطح بهتر است بتن با اسلامپ کم مصرف شود. در این حالت جا انداختنو لرزاندن بتن باید با دقت صورت گیرد، تا بتن کرمو نشود . برای سهولت اجرا توصیه میشوداسلامپ بتن از 5/6 سانتیمتر کمتر اختیار شود. بتن با اسلامپ یاد شده به راحتی روی شیبجا انداخته میشود. توصیه میشود سطح فوقانی با شیب بیش از 5/1:1) 1 قائم، 5/1 افقی)،قالببندی شوند، به هر حال تعبیه قالب برای سطح فوقانی با شیب بیشتر از 1:1 ،الزامیاست. توصیه میشود در سطوح شیبدار ابتدا بتن کف ریخته و از این بتن به عنوان وادار برایریختن بتن در شیب استفاده شود. در کارهای بزرگ ممکن است با تأیید دستگاه نظارت برایپوشش کانالها از قالب لغزنده استفاده شود. در این حالت باید بستر شیب را قبلاً کوبیدهو آماده نمود . برای بتنهای بدون آرماتور با ضخامت حداقل 5 سانتیمتر، حداکثر قطر مصالحسنگی 19 میلیمتر اختیار میشود، در هر حالت اندازه بزرگترین دانه ها نباید از ضخامتبتن تجاوز نماید.


or
or
A password will be send on your post
Registration