نکات ، مشخصات و استاندارد  بریدن و خم کردن آرماتوریا میلگرد

نکات ، مشخصات و استاندارد بریدن و خم کردن آرماتوریا میلگرد

کد مطلب : 429

 بریدن و خم کردنآرماتور

بریدن و خم کردن آرماتور باید مطابق نقشهها و مشخصاتاجرایی در کارگاه پیمانکار یا کارخانه تولید کننده انجام شود. انتخاب تجهیزات بریدنو خم کردن، قطر فلکه خمکن، شعاع انحنا ی میلگرد و خم کردن، باید بر اساس ضوابط اینفصل و تأیید دستگاه نظارت باشد . بریدن میلگردها باید با وسایل مکانیکی صورت گرفتهو خم کردن آرماتور، باید به روش سرد انجام شود. استفاده از حرارت برای خم یا باز کردن1 کردن فولاد، مجاز نیست. خم کردن میلگردهای داخل بتن نظیر میلگردهای انتظار میلگردهایخم شده، مجاز نیست، مگر در مواردی که در نقشههای اجرایی پیشبینی شده باشد، در این مواردبرای شکل دادن مجدد باید به ویژگ یهای فولاد مصرفی توجه شود. در مواقع اضطراری انجامکارهای فوق باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت صورت گیرد . علاوه بر آن در خم کردن میلگردهارعایت نکات زیر الزامی است.

الف: حداقل قطر فلکه خم کن متناسب با نوع فولاد است.

ب: سرعت خم کردن متناسب با نوع فولاد و دمای محیطانتخاب میشود . در مورد میلگردهای سرد اصلاح شده، سرعت خم کردن با روش تجربی به دستمیآید.

پ: در دمای کمتر از 5 -درجه سلسیوس، خم کردن میلگردهامجاز نیست.

ت: باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد،به هیچ وجه مجاز نیست. در موارد اضطراری، در صورت تأیید دستگاه نظارت و انجام این امر،باید تمام میلگردها از نظر ترک خوردگی کنترل شوند و نتایج کنترل به تأیید کتبی کنترلکننده و دستگاه نظارت برسد.

- قطر داخلی خم برای خاموت به قطر بیش از 16 میلیمتربر اساس جدول 5-11-7) ت) بوده و برای خاموت با قطر 16 میلیمتر و کمتر حداقل قطر خمبرای آرماتور طبقات مختلف جدول ، به ترتیب 5d.2 و 4d خواهد بود.

- قطر داخلی خمها در شبکههای سیمی جوش شده، صاف یاآجدار هنگامی که به عنوان آرماتور مجاز نیست. استفاده از جوشکاری برای بستن میلگردهایمتقاطع، مگر ب رای فولادهای جوش پذیر و با تأیید دستگاه نظارت، مجاز نمیباشد.

تمامی میلگردها باید با توجه به ضوابط و رواداریهایمندرج در مشخصات فنی خصوصی بریده بسته و جاگذاری شوند، در صورتی که این رواداریها دردست نباشد ، رعایت رواداریهای مندرج در قسمت 5-11-12 این بخش الزامی است.


or
or
A password will be send on your post
Registration