حداقل کاور و پوشش محافظ بتنی روی میلگرد و آرماتور

حداقل کاور و پوشش محافظ بتنی روی میلگرد و آرماتور

کد مطلب : 431

حداقل پوشش محافظ بتنی روی میلگرد

پوشش بتنی میلگردها عبارتست از حداقل فاصله رویه میلگرداعم از طولی و عرضی تا نزدیک ترین سطح بتن. نظر به اهمیت این پوشش در حفظ و نگهداریمیلگردها و نهایتاً عمر مفید سازه بتنی، پیمانکار باید نهایت دقت را در نصب میلگردو نیز ریختن و متراکم نمودن بتن به عمل آورد تا باعث جابه جایی و تغییر محل آرماتورهانگردد. در صورت عدم وجود حداقل پوشش بتنی در نقشههای اجرایی و دستورالعملها، رعایتمندرجات این قسمت الزامی است.

الف: ضخامت و پوشش بتنی، نباید از قطر میلگردهای مصرفیکمتر اختیار شود، در مورد گروه میلگردها بدین ترتیب عمل میشود که یک گروه میلگرد بهصورت یک میلگرد فرضی با سطح مقطع معادل کل گروه فرض میشود، در این حالت ضخامت پوششبتن از خارجیترین سطح گروه میلگرد و در جهت موردنظر اندازهگیری میشود.

ب: ضخامت پوشش، هیچگاه نباید از حداکثر قطر شن مصرفی(برای شن تا قطر 32 میلیمتر) کمتر اختیار شود. در مورد شن بزرگتر از 32 میلیمتر، ضخامتپوشش حداقل مساوی قطر بزرگترین شن به اضافه 5 میلیمتر اختیار میشود.

پ: در مورد انتهای میلگردهای مستقیم در قطعات کف وسقف که در معرض تعرق قرار نمیگیرند، به شرط موافقت دستگاه نظارت، رعایت ضخامت پوششالزامی نیست.

ت: حداقل ضخامت پوشش با توجه به شرایط محیطی و رویاروییسازه نباید از اعداد مندرج در جدول 5-11-11-1) ت) کمتر اختیار شود.

جدول 5-11-11-1) ت) حداقل پوشش بتنی (بر حسب میلیمتر)

شرایط محیطی

نوع سازه ملایم متوسط شدید بسیار شدید فوق العادهشدید

75 65 50 45 35 ستونها و تیرها

60 50 35 30 20 تیرچهها و دیوارها، دالها

55 45 30 25 20 پلیسهای سقفهای و پوستهها

90 75 60 50 40 شالودهها

شرایط محیطی مندرج در جدول 5-11-11-1) ت) به شرح زیراست:

شرایط محیطی ملایم ـ به محیطهایی اطلاق میشود که درآنها عوامل مهاجم موجود نبوده یا قطعات بتنی در مقابل آنها محافظت میشود.

قطعاتی که در معرض رطوبت، تعریق، تر و خشک شدن متناوب،یخزدگی، تماس با خاک مهاجم یا غیر مهاجم، مواد خورنده، فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیهو ضربه اجسام دیگر نبوده یا در مقابل تهاجم به نحوی مطلوب مورد محافظت واقع شده باشند، دارای شرایط محیطی ملایم میباشند.

شرایط محیطی متوسط ـ به محیطهایی اطلاق میشود که درآنها قطعات بتنی در معرض رطوبت و گاهی تعریق قرار میگیرند. قطعاتی که دائماً در تماسبا خاک های غیر مهاجم هستند یا در مجاورت آبهای با 5 > PH قرار میگیرند، دارای شرایط محیطی متوسط میباشند.

شرایط محیطی شدید ـ به محیطهایی اطلاق میشود که درآنها قطعات بتنی در معرض رطوبت یا تعریق شدید یا تر و خشک شدن متناوب و یا یخزدگی نهچندان شدید قرار میگیرند.

شرایط محیطی بسیار شدید ـ به محیطهایی اطلاق میشودکه در آنها قطعات بتنی در معرض گازها، مایعات، مواد خورنده و یا رطوبت همراه با یخزدگیشدید قرار میگیرند . قطعات در معرض ترشح آب، قطعات غوطهور در آب که یک وجه آنها درتماس با هوا قرار میگیرند، قطعات واقع در هوای اشباع شده از نمک و سطوحی که در معرضخوردگی ناشی از مصرف مواد یخ زدا قرار میگیرند، دارای شرایط محیطی بسیار شدید میباشند.

شرایط محیطی فوقالعاده شدید ـ به محیطهایی اطلاق میشودکه قطعات بتنی در معرض فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه و یا آب با 5 < PH قرار میگیرند. سطوح بتنی محافظت نشده پارکینگها و قطعاتموجود در آبی که اجسام صلبی را با خود جاب هجا میکند، دارای شرایط محیطی فوق العادهشدید هستند. شرایط محیطی جزایر و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، به طور عمده جزو اینشرایط محیطی قرار میگیرند.

ث: برای بتنهای رده C35 و C40 به استثنای شرایط محیطی شدید و فوقالعاده شدید، میتوان اعداد جدول5-11-11-1) ت) را تا 5 میلیمتر و برای بتنهای رده بالاتر تا 10 میلیمتر کاهش داد، مشروطبر اینکه ضخامت پوشش از 20 میلیمتر کمتر اختیار نشود.

ج: برای میلگردهای با قطر بیش از 36 میلیمتر بایدمقادیر جدول فوق را به اندازه 10 میلیمتر افزایش داد.

چ: در صورتی که بتن مستقیماً روی خاک ریخته شود وبه طور دائم در تماس با خاک باشد ، باید حداقل ضخامت پوشش 75 میلیمتر اختیار شود.

ح: اگر سطح بتن نقشدار یا دارای شکستگی باشد، ضخامتپوشش از عمق فرورفتگی اندازهگیری میشود.


or
or
A password will be send on your post
Registration