حداقل زمان مجاز بازکردن قالب ها ( قالب برداری )

حداقل زمان مجاز بازکردن قالب ها ( قالب برداری )

کد مطلب : 433

قالب برداری  

قالب باید وقتی برداشته شود که بتن قادر به تحمل تنشهاو تغییر شکلهای وارده باشد. قبل از آنکه اعضا و قطعات بتنی، مقاومت کافی برای تحملوزن خود و بارهای وارده را کسب نمایند، نباید پایهها و قالبهای باربر برچیده شوند.عملیات قالببرداری و جمع کردن پایهها باید گام به گام بدون ضربه و اعمال فشار ، چنانصورت گیرند که اعضا و قطعات، تحت بارهای ناگهانی قرار نگرفته، بتن صدمه نبیند و خدشهایبه ایمنی و قابلیت بهره برداری قطعات وارد نشده و تغییر شکلهای غیر مجاز در آنها رخندهد. چنانچه قالب برداری قبل از پایان دوره مراقبت انجام شود، باید تدابیری برای مراقبتبتن پس از قالب برداری اتخاذ گردد.

 

زمان قالب برداری

الف: چنانچه زمان قالببرداری در طرح، تعیین و تصریحنشده باشد، قالبها و پایهها نباید قبل از سپری شدن مدتهای مندرج در جدول 6-3-6) الف)برداشته شوند:

جدول 6-3-6) الف) حداقل زمان لازم برای قالببرداری

دمای مجاور سطح بتن (درجه سلسیوس)

0 8 16 بالاتر و 24

 شرح

نوع قالببندی

30 18 12 9 (ساعت (قائم قالبهای

قالب زیرین (شبانه روز) 3 4 6 10

پایههای اطمینان (شبانه روز) 7 10 15 25

دالها

قالب زیرین (شبانه روز) 7 10 15 25

پایههای اطمینان (شبانه روز) 10 14 21 36

تیرها

 

پیش شرطهای استفاده از جدول فوق این است که:

ـ بتن با استفاده از سیمان پرتلند معمولی یا سیمانپرتلند ضد سولفات تهیه شده باشد.

ـ حین سخت شدن بتن، دمای محیط به کمتر از صفر درجهسانتیگر اد تنزل ننماید (در صورت تنزل دمای محیط به کمتر از صفر درجه سانتیگراد ، بایدارقام جدول متناسباً و حداقل به میزان مدت یخبندان افزایش یابند).

ـ هنگام قالب برداری سطوح قائم، جهت حفظ بتن در برابرگرما یا سرمای محیط بلافاصله پس از قالب برداری عمل آوردن بتن به روش مقتضی صورت پذیرد.

ـ در صورت استفاده از سیمان زودگیر، ارقام جدول فوققابل کاهش است . هنگام استفاده از مواد دیرگیر کننده در ساخت بتن باید ارقام جدول فوقافزایش یابند.

ـ اگر ملاحظات خاصی برای پرهیز از ترکهای زودهنگامیا تقلیل تغییر شکلهای ناشی از وارفتگی مد نظر باشد، باید ارقام جدول را افزایش داد. به علاوه چنانچه عمل آوردن تسریع شده یا قالب بندی خاصی نظیر قالبهای لغزان مطرحباشد، ممکن است مقادیر فوق را کاهش داد.

ب: برداشتن قالبها و پایهها در مدتهای کمتر از مقادیرمندرج در جدول فوق فقط به شرط آزمایش میسر است. در صورتی که آزمایش نمونه های آگاهی(نگهداری شده در کارگاه) حاکی از رسیدن مقاومت بتن به (70 (%مقاومت 28 روزه موردنظرباشد، میتوان قالب سطوح زیرین را برداشت، ولی برداشتن پایه های اطمینان در صورتی مجازاست که علاوه بر رعایت سایر محدودی تها، مقاومت بتن به مقاومت 28 روزه موردنظر رسیدهباشد.

 


or
or
A password will be send on your post
Registration