عایق کاری در ساختمان با قیر و گونی

عایق کاری در ساختمان با قیر و گونی

کد مطلب : 435

عایقکاری با قیر و گونی

معمول ترین روش آببندی بامها و سایر قسمتهای ساختمان،استفاده از قیر و گونی است که در استاندارد شماره 1345-211 مؤسسه استاندارد و تحقیقاتصنعتی ایران، تحت عنوان “عایقکاری ساختمان به وسیله قیر” جزئیات آن شرح داده شده است.در عایقکاری با قیر و گونی رعایت نکات زیر علاوه بر مراعات مفاد استاندارد 211 الزامیاست.

ـ عایقکاری به هنگام بارندگی مجاز نیست.

ـ عایقکاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست، زیرا درغیر این صورت حبابهایی در زیر قشر عایقکاری تشکیل میشود که با گرم و سرد شدن هوا وحرکات جزئی اجزای ساختمان و یا وارد شدن ضربه به سطوح عایق، ممکن است دچار پارگی وصدمه گردند.

ـ قیرهای جامد را تا هنگامی که گرم و روانند، بایدبه مصرف رساند.

ـ عایقکاری در دمای کمتر از 4 +درجه سلسیوس، نبایدانجام شود.

ـ قیرهای مورد مصرف را نباید بیش از 177 +درجه سلسیوسگرما داد، زیرا مواد فرار آنها جدا شده و ویژگیهای مطلوب قیر از دست میروند.

ـ راه رفتن روی سطوح عایقکاری شده و مصالح عایق پیشساخته، باید با احتیاط و با استفاده از کفشهای بدون میخ انجام شود، در صورتی که کفش مخصوصدر دسترس نباشد، میتوان با یک قطعه گونی زیر و روی کفشهای عادی را پوشاند و از آنهااستفاده کرد.

ـ مصرف میخ برای محکم کردن لایه های عایقکاری، بههیچ وجه مجاز نمیباشد.

ـ از افتادن اشیا بر روی سطوح عایقکاری شده، بایدجداً جلوگیری نمود.

ـ لایه های عایق باید از هر طرف حداقل ده سانتیمترهمدیگر را بپوشانند و با قیر مناسب کاملاً ب ه هم چسبانده شوند. در همپوشانی لایه هاباید دقت نمود که لایههای رویی در سمتی قرار گیرند که مطابق شیببندی انجام شده، آباز روی آنها به سمت لایه زیری سرازیر گردد.

ـ هنگامی که عایقکاری در بیش از یک لایه انجام میشودلایههای متوالی عایق ، باید عمود بر هم قرار گیرند. هر لایه از عایقکاری پس از تکمیلو پیش از شروع لایه بعدی ، باید مورد بازدید و تأیید دستگاه نظارت قرار گیرد. سطوحعایقکاری شده باید در هنگام اجرای کارهای ساختمانی از  هر گونه آسیب و رویارویی با عوامل مضر و مصالح خورندهمانند آهک محافظت گردند و چنانچه صدمهای دیده باشند، با دستور و زیر نظر دستگاه نظارتبه نحو مطلوب تعمیر و مرمت گردند.

ـ سطوح عایقکاری شده باید پس از تکمیل با لایه محافظیپوشانده شوند. ایجاد زیرسازی مناسب برای انجام عایقکاری ضروری است.

پس از ایجاد شیب جزئی [بین (1 (%تا (3 [(%با بتن سبک،پوکه و نظایر اینها، باید زیرسازی عایقکاری بام با اندود ماسه سیمان نرم به نسبت 3: 1 یا با ماسه آسفالت نرم به ضخامت 5/1 تا 2 سانتیمتر انجام شود و سطح آن کاملاً صافگردد. سطوح زیر عایقکاری باید کاملاً محکم، صاف و تمیز باشند، زیرا جزئی از عایقکاریبه شمار میروند.


or
or
A password will be send on your post
Registration