آب بندی و عایقکاری رطوبتی بامهای تخت، تراسها و بالکنها

آب بندی و عایقکاری رطوبتی بامهای تخت، تراسها و بالکنها

کد مطلب : 436

عایقکاری بامهای تخت، تراسها و بالکنها به ترتیب زیراست:

1 -سطح زیرسازی سیمانی یا ماسه آسفالت باید کاملاًتمیز شود.

2 -یک قشر قیر 70/60 به صورت مذاب و به میزان حدود2 کیلوگرم در مترمربع به طور یکنواخت بر روی سطوح افقی و قائم بام پخش گردد، به نحویکه این س طوح را کاملاً بپوشاند. مصرف قیر مایع زودگیر RC2 در هوای سرد بهتر از قیر مذاب است.

3 -یک گونی خشک تمیز بر روی سطح قیراندود پهن نمودهو پس از رفع چروک خوردگیهای احتمالی آن را بر روی سطح بام فشار دهند ، به قسمی که درهمه جا کاملاً به لایه قیر بچسبد.

4 -لایهای از مخلوط هموژن قیر 70/60 و قیر دمیده(برای اقلیمهای معتدل و سرد قیر 25/85 و برای نواحی گرمسیر و نقاط گرم ساختمان قیر15/90 (به حالت مذاب و به اندازه 5/1 کیلوگرم در هر مترمربع به صورت یکنواخت بر رویگونی پخش گردد.

5 -یک لا گونی دیگر با شرایطی که در بند 3 گفته شد،عمود بر لایه زیرین بر روی سطح قیراندود گسترده شود.

6 -چنانچه عایقکاری مطابق نقشه ها و مشخصات بیش از2 لا گونی و سه قشر قیر باشد ، لایه های بعدی قیر و گونی بر طبق بندهای 3 و 4 اجراگردند.

7 -قشری از مخلوط قیر مذاب 70/60 و قیر دمیده به نسبت1 به 2 به میزان 5/1 کیلوگرم در مترمربع بر روی آخرین لایه گونی پخش گردد.

8 لایه های عایق قائم دیوارهای دستانداز پیرامونبام، دور محل عبور کانالهای کولر و هواکشها و دودکشها و لولههای تأسیسات و مانند اینهارا باید حداقل 30 سانتیمتر بالاتر از سطح بام اجرا نموده و به عرض حداقل 10 سانتیمتربه طور افقی روی دیوار برگرداند و لایه محافظ عایق روی آنها را اجرا کرد. برای جلوگیریاز تماس لایههای عایق قائم با سطوح گرم و دودکشها، باید قبل از عایقکاری دور دودکشهارا با یک لایه عایق حرارتی یا مصالح مجوف پوشانده و سپس اقدام به عایقکاری قائم نمود.

9 -در لبه های بالکنها و تراسها در نقاطی که به جایدیوار جان پناه، نرده پیشبینی شده است، باید ماهیچهای از ملات سیمان 3 : 1 به ضخامتحداقل 5 سانتیمتر ایجاد گردد و عایقکاری روی آن اجرا شود.

10 -عایقکاری محل لگنچه، ناودان باید با دقت کافیانجام گیرد و در این محل لایه اول عایق باید تا داخل لوله آبرو ناودان اجرا شود، سپسکفخوابی به ابعاد حداقل 50 * 50 سانتیمتر از ورق مسی یا فولاد گالوانیزه بر روی اینلایه عایق قرار داده شود ، لایههای بعدی عایق روی این کف خواب، اجرا و تا داخل لولهکفخواب ادامه یابد و بالاخره صافی آبرو بر روی آنها قرار داده شود. چنانچه محل ناوداندر گوشه بام قرار گیرد ، کفخواب باید به شکل هندسی مناسب بوده و در محل برخورد با دستاندازیا دیوار دارای لبههای قائم باشد.

پ: عایقکاری با گونی قیراندود

عایقکاری با گونی قیراندود مشابه عایقکاری با قیرو گونی است و باید به ترتیب زیر اجرا شود:

1 -سطح زیرسازی باید کاملاً تمیز شود.

2 -یک قشر قیر از نوعی که در عایقکاری با قیر و گونیذکر شد ، ولی به مقدار حداقل یک کیلوگرم در مترمربع بر روی سطوح افقی و قائم بام پخشگردد.

3 -یک لا گونی قیراندود بدون چروک و تمیز بر روی سطحقیراندود شده ، پهن نموده و آن را بر روی سطح بام فشار دهند تا در همه جا کاملاً بهلایه قیر زیر آن بچسبد . همپوشانی طولی و عرضی ورقهای گونی قیراندود حداقل 10 سانتیمترمیباشد و محل اتصال آنها باید توسط قیر مذاب کاملاً به هم چسبانده شود.

4 لایه های بعدی قیر و گونی قیراندود به ترتیبیکه در (ب) ذکر شد، باید اجرا شود، میزان قیر مصرفی در هر لایه حداقل 5/0 کیلوگرم درمترمربع خواهد بود.

5 -در محلهایی مانند محل برخورد دستاندازها با سطحافقی بام که ورقهای عایقکاری باید خم شوند، شعاع انحنا نباید از 5/2 سانتیمتر کمترباشد، در غیر این صورت باید با ایجاد پخی با زاویه 135 درجه، عایقکاری را اجرا کرد.

ت: عایقکاری با مشمع و مقوای قیراندود یا قطران اندود

نحوه اجرای این نوع عایقها همانند روشی است که در(پ) توضیح داده شده است. به علاوه توجه به نکات زیر ضروری است.

1 -چنانچه کارخانه سازنده این محصولات دستورالعملهایخاصی در مورد نحوه اجرا داشته باشد، باید آنها را رعایت و در مقابل، تضمین کافی ازفروشندگان و اجرا کنندگان این عایقها اخذ نمود.

2 -چون ممکن است ناسازگاری بین مواد تشکیل دهنده اینعایقها با قیرها یا چسبهای مصرفی وجود داشته باشد (به ویژه هنگامی که لایههای عایققطراناندود باشند)، در این مورد باید دقت کافی مبذول گردد.

3 -قبل از مصرف هر نوع مشمع یا مقوای آغشته به چسبانندههای سیاه، نمونه آن باید به تصویب دستگاه نظارت برسد.

ث: عایقکاری با مصالح پیش ساخته

روش عایقکاری با مصالح پیشساخته مطابق دستورالعملهایسازنده این فرآوردهها خواهد بود که باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد. چنانچهنوع فرآورده ناشناخته بوده و سابقه کاری از آن وجود نداشته باشد، پیمانکار ملزم بهسپردن تضمین کافی برای حسن اجرای کار خود در مدتی که دستگاه نظارت تعیین میکند، خواهدبود.


or
or
A password will be send on your post
Registration