آب بندی و عایقکاری رطوبتی بامهای شیبدار، قوسی و گنبدها

آب بندی و عایقکاری رطوبتی بامهای شیبدار، قوسی و گنبدها

کد مطلب : 437

عایقکاری رطوبتی بامهای شیبدار، قوسی و گنبدها

هرگاه شیب از 6 : 1 تجاوز کند، در این صورت بام “شیبدار”تلقی شده و عایقکاری آن تابع شرایطی به شرح زیر خواهد بود:

الف: عایقکاری بامهای شیبدار پوشش شده

به طور کلی چنانچه بام شیبداری مطابق مندرجات فصلچهاردهم، “پوشش سقفهای شیبدار” دارای پوشش باشد، به لحاظ رطوبتی عایق شده تلقی میگرددو نیازی به عایق اضافی ندارد ، لکن توجه به نکات زیر ضروری است:

1 -در مناطقی که شیب بام کم بوده و بورانخیز است وامکان ورود آب به زیر سقف وجود دارد، محل درز قطعات پوشش باید با ماستیک مناسبی کهبه تأیید دستگاه نظارت میرسد، کاملاً آببندی شود.

2 -محل برخورد قطعات شیبدار با دیوارهای قائم نظیردیوار همسایه، دیوار دودکش، دستانداز، یا ماستیک و یا اعمال 1 محل عبور هواروها و دودروهاو نظایر آن، باید با قطعات فلزی تمهیدات دیگر، کاملاً درزبندی و آببندی شوند. قطعاتفلزی ممکن است از انواع فولاد رویاندود (گالوانیزه) یا مسی انتخاب شوند، ماستیکها ومصالح دیگر باید به تصویب دستگاه نظارت برسند.

3 -محل تخلیه آب به آبروها و ناودانها به همین ترتیبباید درزبندی و آببندی شود.

4 -کنارههای بام نیز باید با ورقههای فلزی پوشاندهشده و در انتهای بیرونی به صورت آبچکان، خمکاری و یا فتیله شوند تا از ریختن آب برروی نمای ساختمان جلوگیری شود.

ب: عایقکاری بامهای شیبدار صاف، قوسی و گنبدها

عایقکاری بامهای شیبدار با شیب بیش از 6 : 1) نظیرخرپشتهها)، بامهای قوسی شکل و گنبدها، نیاز به دقت و مهارت کافی داشته و معمولاً بهخاطر در دست نبودن مصالح مناسب و اجرا کنندگان ماهر، این نوع بامها را به دشواری میتوانبا قیر و گونی به نحو شایستهای عایقکاری کرد . در این موارد بهتر است از عایقهایی کهدر برابر گرما و تابش آفتاب، نرم و روان نمیشوند و در سرمای زمستان ترک نمیخورند، بهرهبرد. زیرسازی عایقکاری باید همان طور که در قسمتهای قبل توضیح داده شده است، انجامگیرد و پس از ایجاد سطحی صاف و تمیز اقدام به عایقکاری گردد. اجرای عایق سطوح شیبدارباید موافق اسلوب فنی و مطابق دستورالعملهای تولیدکنندگان این نوع عایقها باشد و قبلاًبه تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد ، بدیهی است اخذ تضمین کافی از پیمانکار در موردعایقهای ناشناخته و امتحان نشده، ضروری است.

 


or
or
A password will be send on your post
Registration