آب بندی و عایقکاری رطوبتی  کف آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی و فضاهای مشابه

آب بندی و عایقکاری رطوبتی کف آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی و فضاهای مشابه

کد مطلب : 440

آب بندی و عایقکاری رطوبتی  کف آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی و فضاهای مشابه

در مکانهایی که احتمال ریزش آب در کف و قسمت پاییندیوارها وجود داشته باشد عایقکاری کف و پای دیوار امری ضروری است. معمولترین عایق کهدر این موارد به کار میرود ، قیر و گونی، مشمع، مقوا و گونی قیراندود است که به ذکرآنها اکتفا میشود. نحوه عایقکاری عیناً همانند عایقکاری بام است با این تفاوت که عایقکاریقائم پای دیوارها در این مکانها تا 15 سانتیمتر بالاتر از بالاترین نقطهای که امکانریزش آب و تجمع آن وجود دارد (مانند لبه وان و زیر دوش) ضروریست. نظر به اینکه تغییراتدرجه حرارت در داخل ساختمان از بام آن کمتر است ، لذا مصرف قیر 100/15 در استاندارد211 ایران مرجح شمرده شده است. در محل کفشور آشپزخانه و حمام و محل نصب کاسه توا لتباید دقت شود که لایه های عایق تا داخل لوله فاضلاب امتداد یابد و سپس نسبت به نصبلوازم بهداشتی اقدام گردد . محل کاسه توالت را ابتدا باید با ماسه نرم و کم سیمان اندودکرد و با فشار دادن کاسه توالت بر روی آن سطح ملات را به شکل کاسه توالت درآورد و رویآن را با ماسه سیمان لیسهای اندود نمود. پس از خشک شدن اندود عایقکاری کف انجام خواهدشد. لازم به یادآوری است که شیببندی کف حمام، آشپزخانه، توالت و فضاهای مشابه به سمتکف شور و کاسه توالت به منظور تخلیه آبهایی که احتمالاً در کف جاری میشود، امری ضروریاست.


or
or
A password will be send on your post
Registration