آب بندی و عایق کاری رطوبتی دیوار حائل

آب بندی و عایق کاری رطوبتی دیوار حائل

کد مطلب : 442

آب بندی و عایق کاری رطوبتی دیوار حائل

امروزه روش های مختلفی برای آب بندی دیوارهایحائل وجود دارد . از جمله روش ذیل که برگرفته از نشریه 55 می باشد. لذا با پیشرفتتکنولوژی و تخصصی شدن فرآیند های آب بندی و حساسیت موجود باعث گردیده تا فنی تر بهاین موارد نگاه شود.

عایقکاری رطوبتی و آب بندی دیوار زیرزمین

عایقکاری دیوار زیرزمین باید همانند عایقکاری شالودهساختمان و به صورت یکپارچه و همراه با آن، انجام شود. چنانچه فاصله زمانی بین اجرایعایق افقی و قائم و دیوارها پیش بیاید ، باید به منظور یکپارچه کردن عایق تدابیر لازماتخاذ گردد.

معمولترین عایقکاری برای دیوار زیرزمینها استفادهاز قیر و گونی یا قیر و مشمع یا گونی یا مقوای قیراندود است که باید مانند عایق باماجرا شود . ترتیب عایقکاری قائم، باید از بالا به پایین باشد و لایه های گونی طوریروی هم قرار گیرند که رطوبت نتواند از زمین به داخل دیوار زیرزمین نفوذ کند. دو روشبرای عایقکاری دیوار زیرزمین متداول است: روش اول در مواقعی به کار گرفته میشود کهعمق زیرزمین، کم و خطر ریزش خاک اطراف زیرزمین وجود نداشته باشد ، در این روش ابتداتیغه محافظ عایق اجرا شده و روی آن ملات ماسه سیمان و عایق قائم ، انجام و سپس دیواراصلی زیرزمین ساخته میشود. در روش دوم که مخصوص زمینهای ریزشی و عمق های زیاد است،ابتدا عایق افقی زیر دیوار زیرزمین را اجرا میکنند و پس از دیوارسازی، پشت آن را باملات ماسه سیمان اندود نموده و بعد از عایقکاری اقدام به ساختن تیغه محافظ عایق میکنند.در هر دو روش در تمام مراحل باید سعی شود پیشبینی های لازم برای پیوستگی عایق در قسمتهایافقی و قائم صورت گیرد . محل عبور لوله ها و دودکش و سایر مجاری، باید قبلاً در دیوارزیرزمین پیشبینی شود، به قسمی که عایق پس از اجرا پاره یا زخمی نشود. لوله های آب گرمو شوفاژ و دودکش، نباید مستقیماً در تماس با عایق قیری قرار گیرند، زیرا ممکن است آنرا ذوب کرده و کیفیت آن دچار اشکال گردد.

 

 

 

آب بندی ساختمان و  سازه هایمدفون زیر تراز آب زیرزمینی

سازه های زیرزمینی به هر علتی مانندقصورات اجرایی و مشکلات ساخت ، می توانند با نشت آب در تراز های زیر زمین ، درمکان هایی که تراز آب زیرزمینی بالا می باشد ( سواحل دریا و استانهای جنوبی وساختمان های با عمق احداثی بسیار پایین ) ، مواجه و روبرو گردند.

آب بندی در سازه های تراز منفی ، عموما بهصورت فشار منفی می باشد. از این رو همواره شرایط ( گستردگی ، محل و شدت نشت ) درگزینش روش به کار گرفته شده موثر می باشد.

آنچه پر واضح است روش و متریال آب بندیفشار منفی نسبت به فشار مثبت دارای پیچیدگی های اجرایی بالاتر و مشخصات کیفیبیشتری می باشد. در آب بندی فشار منفی به علت حرکت تدریجی آب از یک سو و از سویدیگر ، ماهیت شرایط عملرد مواد آب بندی ، آب بندی دارای هزینه های زمانی و مالیبالاتری نسبت به فشار مثبت می باشد.

از این رو همواره تصمیم گیری در خصوص نوعمحصول ، گستره عملیات اجرایی و روش آب بندی از اهمیت بالایی برخودار می باشد.بنابراین یک کارشناس با تجربه در گام نخست ، باید قضاوت خوبی در به کارگیری روش ومحل هایی که باید عملیات آب بندی در آنها صورت پذیرد داشته باشد، تا با کمترینهزینه و عملیات و متریال ، به دور از سعی و خطای زائد ، بهترین نتیجه گرفته شود .

در این راستا ، با عنایت به شرایط نشت آبفشار منفی به درون سازه ، و موقعیت های مختلف ، روش های مناسب کاربردی به شرح ذیلمی باشد :

 

شرایط نشت آب :

محل نشت : به طور کلی نشت ها از سه موقیعصورت می پذیرد .

 • درزهای اجرایی ( درز قطع بتن ، درز بتن فونداسیون به دیوار ، درز دیوار به دیوار ، درز دیوار به ستون ، درز دیوار به تیر یا دال و ترک ها )- لازم به ذکر است این امکان وجود دارد با به کارگیری تهمیدات لازم نشت از این محل ها اتفاق نیافتد ، لذا در صورت عدم به کارگیری تمهیدات یا مشکلات اجرایی ، بالاترین احتمال نشت از این محل ها صورت می پذیرد.
 • نشت از جسم بتن ( بتن های کرمو و متخلل )
 • نشت از محل بولت ها

شدت نشت :

 • نمایان شدن رطوبت
 • نشت ضعیف آب که آب جاری و به صورت عمده جمع نمی شود.
 • نشت آب شدید ، با جاری شدن آب و جمع شدن آن در کف سازه

 

 

روش های مناسب ، برای هر یک از محل ها باشدت های مختلف به شرح ذیل می باشد :

درزهای اجرایی :

 • با رطوبت نمایان : در این سیستم ابتدا باید درز به شکل V به ابعداد 2*2 سانتیمتر باز شده و سپس محل ترمیم گردد. در این سیستم دو روش قابل استفاده می باشد که بسته به وضعیت کلی سازه ( شدت نشت کلی و تعدد نقاط ) و تصمیم گیری در خصوص متریال مصرفی ، یکی از آنها به کار گرفته می شود. در روش نخست محل ترکها با استفاده از ملات Betosive WM تحت فشار پر شده و سپس روی سطح کار به عرض 15 سانتیمتر از طرفین ، دو  تا سه لایه پوشش دو جزئی Betogard SN 1  ، ( به میزان 2.5 تا 3 کیلوگرم در مترمربع ) به همراه یک لایه مش فایبرگلاس 45 یا 60 گرم در مترمربع در بین لایه اول و دوم برابر مشخصات فنی محصول، اجرا می گردد. در لایه سیستم دوم ،  ابتدا محل به محصول پنترون ( Penetron  ) به صورت دوغابی آغشته و بعد محل با ملات ترمیم کننده کریستال شونده نفوذگر منبسط شونده پنکریت ( Pencrete )  ، محصول شرکت پنترون ، پر شده و سپس روی آن محصول پنترون ( Penetron  ) به میزان 1.2 کیلوگرم در مترمربع در دو لایه به عرض 15 سانتیمتر از هر طرف اجرا می گردد.
 • نشت آب ضعیف : در این محل ها روش به شیوه های فوق الذکر می باشد ، لذا قبل از اجرای سیستم ها نشت آب باید با استفاده از ملات آب بند آنی گیر Betoplug Fix-10 یا پن پلوگ موقتی خشک و سپس سیستم ها اجرا گردد.
 • نشت آب شدید : در این محل ها نیز سیستم مانند دو روش نخست می باشد لذا باید ابتدا آب با استفاده از آنی گیر و شلنگ گذاری کنترل و فشار آب حذف و سپس سیستم ها اجرا شود.  همچنین در این محل ها در صورت شدت بالای آب و گستردگی نشت می توان برای پر کردن درز از ملات  پلیمری Dezoflow 650 استفاده نمود.

 

توجه 1 : در زیر و روی سقف ها با توجه به محدودیت دسترسی ها و یا در درزهای بافشار زیاد می توان از روش تزریق رزین پلی یورتان استفاده از ملات پلیمری و سایرروش های کارگاهی بسته به شرایط بهره جست.

توجه 2 : در اتصال کف دیواره می بایست برای استحکام کافی با ملات پایه سیمانی یکماهیچه 15*15 سانتیمتر ، علاوه بر موارد فوق اجرا شود.

 

جسم بتن  ( بتن کرمو و متخلخل ):

 • با رطوبت نمایان : در این شرایط ابتدا بتن کومو و متخلل به روش دستی یا با استفاده از چکش برقی سبک ، تا رسیدن به بستر سالم تراشیده شده و سپس مراحل کار براساس روش ترمیم و آب بندی درزهای با شرایط مشابه اقدام می گردد.
 • نشت آب ضعیف : در این محل ها و شرایط ابتدا بتن مانند شرایط قبل برداشته و برابر روش مشابه در آب بندی درزها ، ترمیم و آب بندی می گردد.
 • نشت آب شدید : در این موقعیت نیز ، ابتدا بتن مانند شرایط پیشین برداشته و سپس مانند شرایط مشابه در درزها محل تعمیر و آب بندی می گردد.

 

نشت از محل بولتها : در این محل ها ، ابتدا درون لوله به خوبی تمیز شده ، محل لوله با آنی گیرخشک ، سپس یک استاپر پلاستیکی به درون لوله قرارداده شده و پس از آن محل با ملاتپلیمری Dezoflow650پر می گردد.

 

توجه :

در آب بندی تحت فشار شدید ، در گام نخست نیاز به کاهش و حذف ابتدایی فشارآب است که برای این منظور می توان از روش زهکش یا تزریف موضعی استفاده نمود.

 

آب بندی کل سازه یا ساختمان :

گاهی کارفرما و کارشناسان به واسطهگستردگی نشت ، مباحث دوام و نیز اطمینان خاطر از عدم بروز مجدد مشکل از نقاط جدیددر آینده ، تصمیم به آب بند کل سازه می نمایند ( تجربه ثابت کرده این بهترین سیستممی باشد ) ، از این رو باید با رعایت گام های اولیه در آب بند نمودن کل سازه ،پوشش آب بند بر روی کل سازه اجرا شود.

 

 

 

 

عبارت و کلمات مرتبط :

قیمت ژل مخصوص آب بندی ، قیمت خمیردرزگیر ، خمیر درزگیر کاشی و سارمیک ، آب بندی کف سروریس ، آب بندی سرویس بهداشتیبدون تخریب ، چسب آب بندی سرویس بهداشتی ، آب بندی کاشی با نانو ، نحوه آب بندیسرویس بهداشتی ، ژل مخصوص آب بندی ، آب بندی کف توالت ، دوغاب برای کف دستشویی ،عایق کاری دیوار حائل ، آب بندی دیوار حائل ، آب بندی دیوار سیمانی ، رهکش دیوارحائل ، قیمت رزین آب بندی استخر ، آب بندی دیوار حائل زیرزمین ، زهکشی دیوار حائل  در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران شما می توانید جهت دسترسی به مطالب ،استانداردها و محصولات مورد نظر خود از طریق پنجره جستجو در سمت راست صفحه اقدام نماید.

 

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، علاوه بر دفترمرکزی خود واقع در تهران ، اشرفی اصفهانی ، گلزار سوم ، پلاک ، واحد 4 ، و نیزدفتر جنوب کشور خود، واقع در استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، زیتون کارمندی ، فلکه پارک ، جنببانک تجارت ، ساختمان 88 ، در بسیاری از استان های دیگر از جمله  استان هرمزگان ( بندرعباس ، قشم، خارک و ... ) ، استان بوشهر (شهرستان بوشهر ، عسلویه ، جم ، برازجان، کنگان و ... ) ، استان اصفهان (شهرستان اصفهان ،  شهرضا، فولاد شهر، شاهینشهر ، زرین شهر ) ، استان یزد ، استان کرمان ، استان فارس ( شهرستان شیراز ، نورآباد ممحسنی ، جهرم و ... ) ، استان کرمانشاه ، استان کردستان (شهرستان سنندج ) ، استان لرستان ( خرم آباد ، بروجرد ، دورود، نورآباد ، الشتر و ... )، استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ( شهرستان های تبریز و ارومیه ) ، استان اردبیل، استانزنجان، استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و شمالی ( شهرستان های مشهد ، بیرجند و ... ) ، استان زاهدان (شهرستان های زاهدان ، ایرانشهر ، زابل ، سیرجان، پیرانشهر و ... )، استان البرز (شهرستان کرج و ... ) ، استان کاشان ، استان قم ( شهرستان قم ) ، استانمازندران ( شهرستان های ساری ، بابل ،بابلسر، نوشهر ، چالوس ، محمود آباد و ... ) ، استانگیلان ( شهرستان های رشت ، بندرانزلی و... ) ، استان ایلام ( شهرستان های ایلام و دهلران، مهران و ... )، استان همدان (شهرستان های همدان ، تویسرکان و کبودرآهنگ ) ،استانگلستان ( شهرستان گرگان ) ،  استان خوزستان ( شهرستان اهواز ، دزفول ، ماهشهر، سربندر ، آبادان ،خرمشهر ، بهبهان ، شوشتر، شوش ، مسجدسلیمان، رامهرمز ، گتوند و ... ) ، استان چهارمحال بختیاری (شهرکرد ) ، جزیره کیش ،  کشور عراق ( استان بصره، الاماره و نجف ) ، کشور افغانستان (کابل و هرات ) ،  دارای دفاتر فروش و ارائهخدمات مهندسی می باشد. شما می توانید با مراجعه یا تماس با این دفاتر ضمن مشاور از خدمات و محصولات ارائه شده بهره مندشوید.

 

 

 

 


or
or
A password will be send on your post
Registration