تست و آزمایش آب بندی و عایق رطوبتی

تست و آزمایش آب بندی و عایق رطوبتی

کد مطلب : 443

آزمایش عایق کاری

پس از اتمام عایقکاری و قبل از اجرای قشر محافظ رویآن ، باید نسبت به آزمایش عایقکاری اقدام نمود. سطوح شیبدار را میتوان با پاشیدن آببر روی آنها مشابه یک بارندگی شدید آزمایش کرد. چنانچه نقصی در بام پوش وجود داشتهباشد معمولاً در فاصله کوتاهی پس از آبپاشی ظاهر شده و از زیر سقف میتوان با مشاهدهقطرات آب به وجود نقص و محل آن پی برد. برای آزمایش عایق بامهای تخت و کف سرویسها ونظایر آن باید تمامی آبروها و کف شورها را موقتاً با مصالحی مانند ورقههای پلاستیکیو پارچه کهنه و گل رسی مسدود نمود و روی عایق را به ارتفاع حدود 5 سانتیمتر از بالاتریننقطه آب بست و به مدت 24 ساعت به همین حال نگه داشت، چنانچه نقطه ضعفی در عایق مشاهدهنشد، جلو آب را باز و قشر محافظ عایق را اجرا میکنند ، ولی درصورت بروز نمزدگی در زیرسقف باید محل آن را مطابق دستورالعمل های فصل بیست و چهارم تعمیر کرده و مجدداً آزمایشرا تکرار نمود تا نقص عایق برطرف شود.


or
or
A password will be send on your post
Registration