پوشش محافظتی و عایق آب بندی و محافظ نما

پوشش محافظتی و عایق آب بندی و محافظ نما

کد مطلب : 445

عایقکاری نماها

دیوارهای ساختمان که در معرض بوران قرار میگیرند،پس از مدتی از سمت داخل ساختمان خیس میشوند. از این رو در مناطق بورانخیز علاوه براتخاذ تدابیری نظیر پیشبینی ایوان و پیشآمدگی در سمت وزش باد باید قسمتهایی از دیواررا که در معرض بوران قرار میگیرند، عایقکاری کرد .

چنانچه میزان بارندگی کم یا مدت آن کوتاه باشد میتوانبا افزودن قدری آهک در ملات اندود سیمانی نما، آن را تا حدود زیادی آببندی کرد. درموارد شدیدتر مصرف مواد آببند کننده بتن در ملات اندود، مصرف ملاتهای پلیمری از قبیلملاتهای رزین اپوکسی (بدون سیمان یا به همراه سیمان) و بالاخره اجرای رنگهای ضد آببر روی نما مفید است و میتواند مؤثر واقع شود. در بعضی کشورهای صنعتی از قطعات چوبو سایر مصالح همانند آنچه که در سقفها مرسوم است ، استفاده میشود. 1 برای نماپوش

ث: عایقکاری درزهای انبساط در بام، نما و کف طبقات

درزهای انبساط باید مطابق نقشه های جزئیات اجرا شدهو در محل ب ام، نماهای بورانگیر و کف طبقاتی که امکان شستشو یا جریان آب در آنها وجوددارد، کاملاً درزبندی و عایق شوند. عایقکاری رطوبتی درزهای انبساط در بام و کف طبقاتبا ورقههای مسی یا فولادی گالوانیزه و در مواردی با موادی نظیر انواع ماستیک و لاستیکانجام میگیرد. بهترین مصالح برای عایقکاری درزهای نما، ماستیک یا نوارهای لاستیکی استو چنانچه روی آنها با مصالح فلزی پوشانده شود ، اطمینان بیشتری برای عدم نفوذ آب بهوجود میآید.


or
or
A password will be send on your post
Registration