نکات کلیدی و دستورالعمل ترمیم، تعمیر و آب بندی سازه های بتنی

نکات کلیدی و دستورالعمل ترمیم، تعمیر و آب بندی سازه های بتنی

کد مطلب : 448

تعمیر

جایگزینی بتن یا مالت به جای بتن یا میلگرد آسیبدیده یا تخریب شده یا مشکل‌دار در حیناجرای یک قطعه بتنی

 

تقویت

فرآیند ارتقای ظرفیت باربری اعضای آسیب دیدهسازهبتنی تا ظرفیت طراحی اولیه یا افزایشمقاومت سازه بتنی

 

تعمیر غیر سازه‌ای

تعمیر یک خرابی موضعی که بر ظرفیت سازه‌ایقطعه اثرنمی‌گذاشته

آماده سازی سطح

گام‌هایی که پس از تخریب و برداشتن بتن آسیبدیده انجام می‌شود که شامل ایجاد شرایط الزم برای سطح بتن پایه در مرز تعمیر می‌باشدو همچنین پاک کردن و آماده کردن سطح میلگرد فوالدی موجود در بتن می‌باشد

 

نم بندی

بهبود کیفیت بتن یا مالت برای ایجاد مانع و تأخیردر عبور یا جذب آب یا بخار یا هر دو با استفاده از یک ماده افزودنی یا سیمان خاص یابا استفاده از یک غشاء اعمالی مانند ورقه پلی‌اتیلن روی زمین قبل از بتن ریزی دال کف

 

آب بندی

ایجاد مانع و جلوگیری از عبور آب به شکل مایعتحت فشار هیدرولیک

 

تعاریف تعمیر و تخریب سامانه‌تعمیر

ترکیب‌مواد‌و‌فنون‌بکار‌رفته‌در‌تعمیر‌یک سازهحفاظت

عملیات‌ایجاد‌سپر‌در‌برابر‌عوامل‌محیطی‌و‌سایر‌آسیب‌ها‌با‌هدف‌حفظ‌سازه‌یا‌افزایش‌عمر‌مفید‌آن

 

تعاریف تعمیر و تخریب

خوردگی

خرابی‌فلزات‌به‌وسیله‌واکنش‌های‌شیمیایی،الکتروشیمیایی‌یا‌الکترولیتی‌در‌شرایط‌ محیطی‌ موجود

 

تخریب‌بتن

برداشتن‌بتن‌آسیب‌دیده‌یا‌حتی‌بتن‌سالم‌که‌ باید‌حذف‌گردد

 

متدولوژی تعمیر

فهم اساسی علل ایجاد نقص و خرابی در بتن یکی از ضروریاتارزیابی و در نتیجه آن تعمیر موفقیت آمیز است. اگر علت یک نقیصه شناخته شود، انتظاربیشتری می‌رود که یک سامانه تعمیری مناسب انتخاب شود و در پی آن تعمیر موفقی با حداکثرافزایش عمر تعمیر حاصل گردد

 

برای مثال ترک‌خوردگی می‌تواند یک عالمت یانشانه یا مشاهده باشد که به نوبه خود بتواند از علل دیگری مانند جمع‌شدگی ناشی از خشک‌شدگی،چرخه‌های حرارتی، اضافه بارگذاری اتفاقی، خوردگی اقالم مدفون یا طراحی و ساخت غلطنشأت گرفته باشد

 

متدولوژی تعمیر

فقط پس از این‌که علت یا علل بروز نقیصه مشخص شدمی‌توان تصمیمات منطقی در مورد انتخاب سامانه تعمیری و بکارگیری فرآیند تعمیراتخاذ کرد

 

ارزیابی شرایط

اولین گام در تعمیر، ارزیابی شرایط جاری حاکم بربتن سازه است. این ارزیابی می‌تواند شامل بازنگری مدارک طرح و اجرا موجود، آنالیز سازه‌ایسازه در حالت خراب شده، بازنگری داده‌های آزمایش‌های موجود، بازنگری ثبت تعمیرات قبلیو نگهداری قبلی، بازرسی چشمی سازه، ارزیابی فعالیت خوردگی، نتایج آزمایش‌های مخرب وغیر مخرب، نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی شیمیایی و پتروگرافی نمونه‌های بتنی باشد

با تکمیل این مراحل ارزیابی، باید از افراد خبرهبرای مطالعه آن‌ها و مشخص کردن علل خرابی بهره گرفت. اطالعات بیشتر در 1R.201 ،222R، ACI 437R و 364.1R،2

 

تعیین علل خرابی

پس از این‌که ارزیابی شرایط یک سازه کامل شد،ساز و کار خرابی و ایجاد نقیصه باید مشخص گردد. چون بیشتر نقیصه‌ها ممکن است به‌دلیلبیشتر از یک ساز و کار ایجاد شده باشند، درک اساسی علل خرابی بتن برای این‌که چه اتفاقیبرای یک سازه بتنی افتاده و چرا این مشکل بوجود آمده است ضروری می‌باشد

پس از این مرحله می‌توان یک نقشه برای عالج بخشیو انتخاب مواد تعمیری ترسیم کرد و سپس نقشه و مشخصات فنی را تهیه نمود

انتخاب روش و مواد تعمیری

پس از تعیین علل آسیب یا خرابی، مواد تعمیری وروش‌های مناسب باید انتخاب و درنظرگرفته‌شوند

ممکن است طراح، تغییری در زهکشی آب، حذف منابع خألزایی،حذف شرایط رویارویی با مواد زیان آور و غیره بدهد

مهندس باید درک عمیقی از عوامل موثر بر دوام بتنو دالیل انواع مختلف ترک‌خوردگی داشته باشد ACI 201.2R  و 222R ،224.1R-

همواره ممکن نیست که دالیل و علل خرابی را اصالحکنیم. برای مثال، تغییر در شرایط رویارویی بتن ممکن است امکان پذیر نباشد

 

- در چنین حاالتی،

مهندس باید به محدودیت‌ها توجه کند مانند مشکالتدسترسی به سازه، زمان کاربری سازه،

محدودیت‌های مالک سازه شامل هزینه و عمر مفیددرخواستی و محدودیت‌های آب و هوایی

مشکالتی که نمی‌تواند اصالح شود مانند رویاروییمداوم با کلرید نمک‌های یخ‌زدا یا آب دریا یا رویارویی مداوم با مواد شیمیایی زیان‌آورباید درنظرگرفته‌شود

- در این حاالت، سامانه تعمیر و حفاظت، عمر سازهرا افزایش می‌دهد اما علل خرابی را حذف نمی‌کند

در برخی پروژه‌ها، الزامات ایمنی فردی و محیطیمی‌تواند اثر زیادی بر انتخاب مواد، روش‌ها یا هر دو بگذارد

ذرات یا بخار هوابرد که می‌تواند نتیجه بکارگیریغشاء خاص، پرکننده و پوشش )اندود( و پاشیدن ذرات سیلیس ساینده باشد باید مد نظر قرارگیرد

سر و صدا یا زباله‌های زیان آور نیز باید مدنظرگرفته شود

- محدودیت‌های ایمنی فردی و محیطی به الزامات خاصو سیاست‌های مالکین و سازمان‌های وابسته )وزارت کار، بهداشت و نهادهای محلی( بستگیدارد

مهندس باید به مزایا و معایب تعمیرهای دائمی یاموقت بپردازد و انتخاب مواد و روش‌های مناسب برای ایجاد عمر سازه تعمیر شده را مدنظرقرار دهد

گاه‌گاهی ممکن است تعمیر موقت سازه بهتر و ارزان‌تراز تعمیر دائمی باشد حتی اگر تکرار تعمیر درنظرگرفته شود

همواره باید قبل و بعد و حتی در حین تعمیر،ایمنی سازه درنظر گرفته شود

- در عملیات تعمیری غالباً تخریب بخش‌هایی از بتنسازه‌ای و میلگردهای آن، ظرفیت مقاومت‌های فشاری، کششی، خمشی و برشی را کاهش می‌دهدو پایداری سازه به خطر می‌افتد

در برخی موارد در قسمت‌هایی از تیر و دال به‌ویژهدال تیرهای طره‌ای، لنگر منفی وجود دارد باید در تخریب بتن آن دقت نمود و ایمنی الزمرا تأمین کرد

- این کار با ایجاد پایه‌ها و داربست‌های موقت و سایرتدابیر مقتضی و مناسب باید انجام شود

دسترسی به مواد تعمیری و امکان استفاده از روش‌هایتعمیری، هزینه تعمیر و امکان سنجی فنی بکارگیری آن‌ها باید در نظر گرفته شود

از سازندگان و تأمین کنندگان مواد تعمیری باید برایانتخاب مواد مناسب و روش‌های اعمال آن‌ها کمک الزم را اخذ نمود

- نباید صرفا به بروشورهای سازنده مواد تکیه کرد زیراممکن است شرایط خاص پروژه را درنظر نگرفته باشد

توانایی‌های اجراکننده تعمیر برای بکارگیری موادتعمیری و استفاده از روش‌های مورد نظر باید ارزیابی شود

 

تهیه نقشه ها و مشخصات فنی تعمیر

گام بعدی، تهیه نقشه‌ها و مشخصات فنی تعمیر می‌باشد

- از آن‌جا که معموال نمی‌توان دامنه و گستره خرابی‌هایبتن و میلگرد را به دقت تعیین کرد باید یک انعطاف پذیری در این موارد وجود داشته باشدو به این امر در نقشه و مشخصات اذعان گردد

نیاز به محاسبه احجام تعمیر و قیمت وجود دارد

 

انتخاب پیمانکار

پیمانکاران باید با نقشه‌ها، مشخصات و احجام کارآشنا شوند

بازدید از محل پروژه همواره از اهمیت برخورداراستتا همه ادعاهای احتمالی از بین برود

چنانچه پرسش یا ابهام خاصی در مورد نقشه، مشخصات،احجام و غیره وجود دارد باید در جلسات خاصی مطرح گردد و نتیجه آن به اطالع همه پیمانکارانبرسد

با توجه به توانایی‌های فنی و سازمانی و مالی پیمانکارانو سوابق کاری آنان باید نسبت به انتخاب پیمانکار مناسب اقدام گردد که قیمت پیشنهادینیز نقش مهمی را ایفا می‌کند

 

مراحل و زمان بندی اجرا

مدیر پروژه و سرپرست کارگاه باید معرفی شوند و درجلسات خاصی با کارفرما و نظارت، برنامه کلی کار و خواسته‌ها مرور گردد تا امکان برنامه‌ریزیدقیق فراهم شود و در مورد ارسال گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهیانه و یا جلسات مرتببرای هماهنگی، تصمیم گیری گردد

برنامه زمان بندی تفصیلی عملیات اجرایی باید توسطپیمانکار در چارچوب برنامه زمان بندی کلی تهیه شود

نحوه انجام عملیات اجرایی باید به همراه جزئیاتآن شامل نفرات، مواد، وسایل و تجهیزات الزم و روش کار برای مراحل مختلف تأمین ایمنیبرداشت یا تخریب بتن، آماده سازی سطح، اعمال مواد تعمیری، عمل‌آوری، کاشت میلگرد وعملیات حفاظتی تهیه و به اطالع نظارت برسد

نظارت این پیشنهاد را بررسی و نقطه نظراتخود را اعالم می‌کند و ممکن است الزم باشد جلساتی را برای اصالح پیشنهاد برگزار نمایند

 

کنترلکیفیت

پس از تصویب نحوه انجام عملیات و برنامهزمان بندی، دستگاه نظارت باید بر آن اساس، کنترل کیفیت و بازرسی‌ها را به مرحله اجراگذارد

ACI311.4R ● 5R.311 و ACI وACI311.1R ، در موردبرقراری کنترل کیفیت، بازررسی و انجام آزمایش‌ها، راهنمایی می‌کند

- طرح کنترلکیفی مکتوبی باید از طرف نظارت تأیید گردد که ممکن است پیشنهاد آن از طرف پیمانکارباشد

نتایج حاصل از کنترل کیفی و آزمایش‌ها بایدثبت و نگهداری شود

برای انجام آزمایش‌ها باید از یک آزمایشگاهذیصالح بهره‌گیری شود

 

نگهداریپس از تعمیر

برنامه عملیات نگهداری پس از انجام عملیاتتعمیری باید مشخص شود و به تأیید برسد

- بایدبرنامه پایش سازه مشخص گردد

معموال این کار باید توسط پیمانکار انجامشود و در چارچوب تعهدات و تضمین وی باشد

 

تخریب (برداشت)بتن

معموال تعمیر شامل برداشت یا تخریب بتن آسیبدیده یا خراب می‌باشد

- همه قسمتآسیب دیده یا دارای خرابی و نقیصه باید برداشته شود. همواره تشخیص دقیق کرانه منطقهآسیب دیده امکان پذیر نیست

- معموالًبخشی از بتن سالم نیز برداشته می‌شود تا اطمینان حاصل شود که به میلگردهای سالم برسیمو بتن ضعیف یا لق وجود نداشته باشد

برخی روش‌های تخریب به بتن سالم مجاور آسیبمی‌رساند مانند انفجار یا بکارگیری وسایل چکش ضربه‌ای سنگین تر از 11 کیلویی

استفاده از چکش ضربه‌ای ترک‌های موئینه‌ایدر بتن مجاور بوجود می‌آورد. برای رفع این عیب گاه در نزدیکی مرز تخریب از وسایل کم‌خطر‌تریباید استفاده شود مانند چکش برقی)پیکور( سبک، پاشش ماسه، جت آب پرفشار

در محل‌های محدود در سطح دال، دیوار، ستونو مشابه آن الزم است با تیغه فرز، پیرامون محل تخریب در ابتدا به عمق 15 تا 20 میلی‌متربه صورت عمودی بریده شود

لبه محل تخریب نباید پرکالغی باشد مگر درتعمیر با بتن پاشی که این حالت در پیرامون محل تخریب در 506R ACI توصیه شده است

- برشکاریبا تیغه فرز، لبه گونیایی بوجود می‌آورد و عالوه بر آن از ایجاد ترک در بتن سالم براثر تخریب ضربه‌ای جلوگیری می‌کند

شکل پیرامونی منطقه تعمیری )تخریب( بایدمنظم باشد و ترجیحاً باید تا حد امکان تقارن حفظ گردد

از گوشه‌هایی با زاویه بیش از 180 درجه وگوشه‌های مقعر )رو به داخل( باید پرهیز شود

از ایجاد تغییرات زیاد در عمق تخریب در یکفاصله کم باید خودداری شود.

- بهتراست تحت هیچ عنوان ضخامت تخریب در هیچ نقطه‌ای از 80 درصد کل ضخامت کمتر نشود تا قیدخاصی بوجود نیاید

در هنگام تخریب، نباید به میلگردهای سالمبتن آسیبی وارد شود

- بایدعمق میلگرد در بتن مشخص شود مگر این‌که قرار باشد میلگرد بتن نیز خارج گردد

- تخریبموضعی با احتیاط و برش با تیغه فرز به‌ آرامی می‌تواند عمق میلگرد را مشخص کند اماراه‌حل بهتر استفاده از آرماتوریاب عمق سنج می‌باشد

 

ملاحظاتکلی تخریب

برخی روش‌ها در تخریب موثرند و برخی آسیبکمتری به بتن سالم می‌رسانند

به موارد ایمنی، اقتصادی و زیست محیطی وکمینه کردن وارد آوردن خسارت به بتن سالم )پایه( باید توجه شود

موضوع مدت تخریب و تأثیر آن بر طول زمانتعمیر و عدم بهره‌برداری از سازه و خسارات آن باید مد نظر گرفته شود

اطالع داشتن از کیفیت بتن، حداکثر اندازهو نوع آن برای انتخاب روش تخریب و هزینه‌های مربوطه ضروری است

 

پایشو ایجاد داربست و پایه در عملیات تخریب

باید قبل از تخریب، پایه و داربست مناسببرای سازه تعبیه نمود تا در حین تخریب، خرابی و فرو ریختن بوجود نیاید

باید اقدامات احتیاطی و وسایل الزم برایعدم ریزش مواد تخریبی را فراهم نمود

باید اقدامات احتیاطی جهت جلوگیری از آسیبرسانی به میلگردها را به انجام رساند

در حین تخریب باید بتن و سازه را تحت پایشقرار داد تا اتفاق ناگوار و پیش‌بینی نشده‌ای به‌وقوع نپیوندد

زدن چکش به سطح بتن و گوش دادن به صدای آنمی‌تواند محل‌های تخریبی را مشخص کند )صدای زیر یا بم، صدای زنگ یا مرگ(

 

اما بکارگیریآن به‌تنهایی کافی نیست و نیاز به استفاده از روش‌های خاص دیگر مندرج در دارد وجودACI 228.2R

- مغزه‌گیری

- روش فراصوتی

- روش آزمایشاکو - ضربه

- روش آزمایشoff-pull

- آرماتوریابی

- دمانگاریمادون قرمز

- رادار)GPR)

 

 

حجمبتن تخریبی

حجم بتن تخریبی در ارتباط با زمان الزم برایتخریب با توجه به وسایل تخریب و شرایط کار می‌باشد

در طول تخریب باید این موارد کنترل شود وتدابیر الزم برای کاهش زمان تخریب اتخاذ شود

حجم بتن تخریبی در برآورد باید با تقریباضافی منظور گردد

طبقه بندیروش های تخریب

انفجار

برشکاری

- اره الماسه

- سیم برشالماسه

- تیغهفرز

- ایجادسوراخ‌های چسبیده به‌هم

- حرارتی

- جت پرفشارآب

 

طبقهبندی روش های تخریب

انفجار

برشکاری

- اره الماسه

- سیم برشالماسه

- تیغهفرز

- ایجادسوراخ‌های چسبیده به‌هم

- حرارتی

- جت پرفشارآب

ضربه

- چکش هوایفشرده دستی

- چکش هوایفشرده متصل به بازوی وسایل مکانیکی

- چکش برقیدستی

- تیشهبرقی چرخان یا با هوای فشرده

حفاری

تراش

جت آب پرفشار Hydrodemolition

دو نیم کردن

- دو نیمکننده هیدرولیکی

- دو نیمکننده با پالس آب

- موادانبساطی

پاشش مواد ساینده

- ماسهپاشی سیلیسی تر یا خشک

- ماسهپاشی با مسباره

- ساچمهپاشی

- جت آبپرفشار با مواد ساینده

رایج‌ترین وسایل تخریبی

- تیغهفرز

- جت پرفشارآب برای برش

- چکش هوایفشرده دستی و روی بازوی مکانیکی

- چکش برقی)پیکور(

- جت آبپرفشار برای تراشکاری

- ماسهپاش سیلیسی یا مسباره

 

آمادهسازی سطح بتن

ایجاد ناصافی، زبری و خشونت)مضرس کردن( رویسطوح صاف و یا صاف‌تر کردن سطوحی با پستی و بلندی زیاد به عنوان آماده سازی سطح بتندر اغلب اوقات ضروری است

- تمیزکاریسطح نیز جزو آماده سازی محسوب می‌شود

آماده سازی سطح بتن شامل اشباع سازی و یابکارگیری مواد اتصال‌زا نیز می‌باشد

روش‌ها و وسایل آماده سازی سطح برای خشنو زبرسازی

- تمیزکاری با مواد شیمیایی یا دترجنت‌ها، تری سدیم فسفات و سایر مواد تمیزکننده بدون بکارگیریحلال‌ها

- اسیدشوییبرای برداشتن یک الیه یا پوسته ضعیف سطحی شیره سیمان

روش‌ها و وسایل آماده سازی سطح برای خشنو زبرسازی

- وسایلمکانیکی مانند پیکور، ساینده‌ها و خراشنده‌ها

- وسایلسایشی مانند ماسه پاشی، ساچمه پاشی و جت آب پرفشار

برای تعیین ناصافی و زبری سطح از کاغذهایسمباده‌ای درجه بندی شده استفاده می‌شود

اشباع سازی سطح بتن پایه با آب توسط غرقابسازی یا پاشش آب در چند نوبت برای جلوگیری از مکیدن آب مالت یا بتن تعمیری سیمانی وجلوگیری از جمع شدگی و تضعیف اتصال و چسبندگی

استفاده از مواد اتصال‌زا شامل التکس یابکارگیری دوغاب التکسی )در این مورد نیازی به اشباع سازی با آب وجود ندارد(

- قبل ازخشک شدن کامل سطح اشباع شده و یا خشک کردن و از بین رفتن چسبناکی التکس یا دوغاب التکسی،مالت یا بتن تعمیری باید اعمال گردد

استفاده از بخار آب برای تمیز کردن چربی‌ها

 

آمادهسازی سطوح میلگردها

استفاده از چکش‌های ضعیف برای زدودن قطعاتبتنی و سیمانی چسبیده به میلگرد، بکارگیری ماسه پاشی)بدون روغن(

- استفادهاز وسایلی مانند جت آب پرفشار 40 تا 70 مگاپاسکال، استفاده از برس زنی به‌ویژه برایسطوح کوچک

گاه تمیز کردن کامل زنگ الزم نیست بلکه پوسته‌هایضعیف زنگ باید برداشته شود

روغن یا مواد مشابه باید با مواد تمیز کنندهیا بخار پاک شود

استفاده از پوشش‌های مختلف اپوکسی غنی شدهبا روی )کمتر از 300 میکرون( یا دوغاب سیمان و پلیمر، دوغاب حاوی مواد بازدارنده خوردگیبرای میلگرد

 

کاشتمیلگرد یا قالب

برای اتصال دو بتن به‌ویژه در سطوح قائمیا در زیر سقف معموال از میلگرد دوخت استفاده می‌شود

میلگرد در سوراخ ایجاد شده و تمیزکاری شدهبه کمک مالت سیمانی انبساطی یا مالت یا خمیر اپوکسی، تثبیت می‌شود

گاه در سوراخ ایجاد شده از نوعی پیچ رولپالکضد زنگ استفاده می‌شود

معموال الزم است قبل از اجرای اصلی، روینمونه‌های آزمایشی، آزمایش out-Pull انجام گیرد تا از تحمل نیروهای موردنظر اطمینان حاصل گردد.

موادتعمیری به شیوه تعمیر بستگی دارد

مواد تعمیری به سه نوع تقسیم می‌شود

- مالتیا بتن پایه سیمانی

- مالتیا بتن سیمانی اصالح شده با پلیمر

- مالتیا بتن اپوکسی)پلیمری(

 

ریختنیا اعمال ملات یا بتن تعمیری

روش دستی یا Method Patch

- با اعمالمالت تعمیری سفت خمیری ریزدانه که به روش Packing Dry یا Troweling نیز معروف و بسیار رایج می‌باشد

روش دستی یا Method Patch

- از الیافیا میکروسیلیس، رزین یا التکس، مواد VMAو احتماال منبسط کننده نیز حسب مورد، استفادهمی‌شود

- در سطوحکوچک و تا ضخامت حدود 100 میلی‌متر استفاده می‌گردد

روش دستی یا Method Patch

- Troweling برای سطوح فاقد میلگرد و ضخامت کم دارد و خیلی خمیریاست

- Packing Dry با دست اعمال می‌گردد اما سفت‌ترو با ویژگی خمیری کمتر است

- در محلبا فشار مشت و انگشت یا یک کوبه کوچک متراکم می‌شود. برای عمق‌های بیشتر و با سطوحکوچک‌تر و سوراخ‌ها و کلیه مواردی که نسبت ضخامت به سطح زیاد است، بکار می‌رود

- در اینحاالت نیازی به قالب وجود ندارد و روی سطوح قائم و زیر سقف قابل استفاده است

روش بتن‌پاشی

- به دوصورت خشک یا تر و به کمک فشار هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد

- نیازیبه قالب بندی ندارد.

- سرعتپاشیدن به ایجاد پیوستگی و تراکم منجر می‌شود

- برگشتو هدر رفت مواد دارد

- معموالًبرای ضخامت کمتر از 150 میلی‌متر بکار می‌رود

- برایسطوح بزرگ پیوسته یا جدا از هم کاربرد دارد

- مهارتاپراتور در کیفیت کار نقش مهمی دارد

روش پمپ‌کردن

- به قالببندی نیاز دارد

- می‌توانددر دیوار، سقف، پایه‌ها و غیره ریخته شود

- پمپ کردنمی‌تواند از پایین قالب نیز انجام گردد و بتن روانی را می‌طلبد و بهتر است از بتن خودتراکماستفاده شود

روش ثقلی )سنتی(

- شاملریختن بتن روی کف، در بخشی از دیوار یا ستون یا پایه‌ها به‌صورت صندوق پستی، ریختناز طریق سوراخ‌هایی در زیر سقف که در مورد اخیر نیاز به قالب بندی ویژه دارد و به بتنروان یا خودتراکم نیاز دارد

روش تزریق دوغاب یا مالت روان

- برایپرکردن فضاهای خاص نقایص، خرابی‌ها و ترک‌ها کاربرد دارد

- مالتمی‌تواند سیمانی یا دوغاب سیمان پلیمر، اپوکسی، اورتان و یا متاکریالت با وزن ملکولیزیاد باشد

- می‌تواندنقش سازه یا آب بندی یا هر دو را دارا باشد

- معموالبرای کنترل صحت اجرا، مغزه‌گیری انجام می‌شود

)entry port ،packer ،nipple( تزریق سوزن از- با اعمال فشار برای تزریق استفادهمی‌گردد

- سوزنتزریق با حفر سوراخ در محل مورد نظر قرار می‌گیرد و سایر محل‌ها با یک ماده ماستیکیا درزگیر پر می‌شود تا مواد تزریقی بیرون نزند اما هوا باید خارج گردد

- فاصلهسوزن‌ها و فشار تزریق بسته به مورد انتخاب می‌شود

- گاه قبلاز تزریق اصلی، از آب استفاده می‌شود تا ضمن تمیزکاری، وضعیت محل ارزیابی گردد. تزریقاز یک انتهای ترک افقی یا از پایین ترک قائم آغاز می‌شود

- گاه تزریقبا یک سوزنی که به‌طور مایل به ترک رسیده است و آن را قطع می‌کند، انجام می‌شود

- در هرصورت پودر ناشی از حفر سوراخ باید به نحو مقتضی خارج شود

- گاه ازمواد شیمیایی خاص در تزریق استفاده می‌شود

- نکاتزیادی در مورد روش کار و مواد مصرفی باید رعایت شود

 

روش سنگدانه پیش‌آکنده .Con Aggregate Preplaced

- برایفضاهایی عریض‌تر از 100 میلی‌متر کاربرد دارد

- ابتداسنگدانه درشت تک اندازه در محل ریخته می‌شود و با یک مالت ریزدانه روان سیمانی یا پلیمریتزریقی، فضای بین سنگدانه‌ها پر می‌شود

- برایتعمیر زیر آب نیز بکار می‌رود

- از جمعشدگی ناچیزی برخوردار است

- نیازبه قالب بندی دارد

 

روش بتن ریزی با لوله ترمی در زیر آب

- با پمپو یا لوله ترمی می‌توان تعمیرات زیر آب را انجام داد

- از مالت‌هایحاوی مواد ضد آب شستگی در زیر آب به‌صورت دستی می‌توان استفاده نمود

 

اصولسازگاری مواد تعمیری و بتن پایه

مواد تعمیری باید حتی‌االمکان با بتن پایهسازگاری خوبی داشته باشد تا تعمیر موفقی حاصل گردد

- نزدیکیضریب انبساط حرارتی به‌ویژه در مواردی که بازه دمای محیط زیاد است

- داشتنجمع شدگی کم، ناشی از خشک شدگی به‌ویژه در تعمیرات نازک

- نفوذپذیریکم هرچند ماده کامال نفوذناپذیر به‌ویژه در روکش‌ها و پوشش‌ها مناسب نیست و باید بخارو رطوبت خارج گردد

- ضریبارتجاعی مشابه بتن پایه در تعمیرات سازه‌ای در تعمیر غیرسازه‌ای ضریب ارتجاعی کمتراز بتن پایه مناسب‌تر است

این مورددر کشش متفاوت از فشار است

- داشتنpH حدود 12 به‌ویژه در مورد خوردگیمیلگردها

- مقاومتالکتریکی نزدیک به بتن پایه به‌ویژه در بتن مسلح در محیط خورنده کلریدی و پرهیز ازمقاومت الکتریکی خیلی زیاد در مجاورت مقاومت الکتریکی کم جهت جلوگیری از پدیده آندتکوینی و خوردگی زودرس میلگردهای بتن پایه مجاور Anoding Ring of Halo Effect or Incipient Anode

-تشابه در رنگ و بافت سطحی به‌ویژه در بتن‌های نمایان از اهمیت برخوردار است و سعی می‌شودبا آزمون و خطا و بکارگیری سیمان سفید و یا پودر سنگ یکرنگی با بتن پایه بدست آید

در مورد ملات یا بتن‌های تعمیری پایه سیمانی،

حفاظت اولیهرطوبتی و عمل آوری رطوبتی از اهمیت زیادی برخوردار است و موفقیت تعمیر را تضمین می‌کندزیرا جمع شدگی کمتری وجود خواهد داشت

 

عملآوری بتن یا مالت تعمیری

در مالت‌ها یا بتن‌های حاوی لاتکس)پلیمر(بهتر است مدتی )حدود 1 تا 2 درصد( برای ضخامت‌های کم، عمل‌آوری رطوبتی انجام نشود تاپلیمریزاسیون انجام گیرد

در مالت‌ها یا بتن‌های پلیمری، عمل‌آوریرطوبتی بی‌معنا است و اصوالً نباید انجام شود

در مالت‌ها یا بتن‌هایی که حاوی التکس ومواد پلیمری هستند دمای اعمال از 5 یا 7 درجه سانتی‌گراد نباید کمتر باشد و در مدتسخت شدن نیز بهتر است حداقل دمای مزبور باید رعایت شود

 

سیستمهای حفاظتی

سیستم‌های حفاظتی شامل مواد و روش‌هایی استکه به کاهش خوردگی میلگردها و خرابی بتن می‌انجامد

- این سیستم‌هااز نفوذ رطوبت، یون کلرید و سایر مواد زیان آور شیمیایی به درون بتن جلوگیری می‌کندو این به کمک بهبود کیفیت سطحی، اعمال روش‌های الکتروشیمیایی یا ایجاد روکش انجام می‌شود

- سیستم‌هایحفاظتی نیز شامل مواد و روش‌هایی می‌شود که مقاومت در برابر سایش و ضربه و غیره راافزایش می‌دهد

سیستم‌های حفاظتی، عمر بتن را به‌صورت محدودافزایش می‌دهد

نکات مهم در سیستم‌های حفاظتی

- عواملاقتصادی

- سوابققبلی بهره‌برداری

- ظاهرمناسب)نما(

- مالحظاتزیست محیطی

- سازگاریو پیوستگی با سطح زیرین

- دوامو عملکرد

- ایمنیو بهداشت

 

بهبودکیفیت سطحی )ایجاد پوشش(

در سطح افقی یا قائم اجرا می‌شود

کاهش خوردگی با کاهش رطوبت بتن و نفوذ کلریدهدف مهم این پوشش‌ها است

سازگاری بین این مواد با مواد تعمیری و بتنپایه اهمیت دارد بهبود کیفیت سطحی )ایجاد پوشش(

آماده سازی سطح زیر کار بسیار مهم است

از دستورالعمل و محدودیت‌های سازنده موادباید تبعیت کرد

از‌حبس کردن بتن بین پوشش‌های غیرقابل تنفسباید خودداری کرد

به خواص مواد مورد نظر باید توجه کرد

به نحوه اعمال پوشش باید توجه داشت

ویژگی‌های عملکرد و مواد باید مورد توجهقرار گیرد مانند نفوذپذیری آب و بخار، مقاومت در برابر خوردگی میلگردها، پل زدن رویترک، ویژگی‌های افزایش طول، مقاومت در برابر لغزش و سر خوردن، نما و ظاهر، مقاومت دربرابر کربناته شدن

 

طبقه‌بندی بهبود و کیفیت سطحی

- پوشش‌هایسطحی)آستر(

- پوشش‌هاینفوذگر

- پوشش‌هایضخیم

- ایجادغشاء

- روکش

پوشش‌های آستر سطحی از ضخامت کمتر از250 میکرون برخوردار است و ضخامت خشک شده آن از 30 میکرون بیشتر است

- برخیبی‌رنگ و برخی رنگی هستند. قابلیت پل زدن جدی ندارند. خاصیت آب گریزی آن‌ها باعث عدمنفوذ رطوبت در ریز ترک‌ها می‌شود. تا حدودی ترک‌ها را نیز پر می‌کند

 

پوشش‌های آستر سطحی

- اپوکسی

- پلی‌اورتان

- متا آکریالت

- سیلوکسان‌ها

- سیالن‌ها

- اورتان‌هاییکه با آب عمل آوری می‌شود.

- رزینآکریلیک

- برخیرنگ‌های پایه روغنی یا التکسی )مانند استیرین بوتادین، پلی‌وینیل استات، آکریلیک یامخلوط این‌ها با پلیمرهای پخش در آب( که ضخامت کمتر از 250 میکرون دارند

پوشش‌های آستر نفوذگر که پس از اعمال، تاحدودی در بتن پایه نفوذ می‌کند و دافع آب یا سخت کننده سطحی هستند و قابلیت پل زدنندارند و شکل ترک و نقایص دیگر سطحی را نمی‌پوشاند

- روغنبذرک جوشانیده

- سیالن‌ها

- سیلوکسان‌ها

- اپوکسیخاص با نفوذ بسیار کم

- فلوئوروسیلیکات‌هایمنیزیم و روی

- متاآکریالت‌ها

پوشش‌های ضخیم که ضخامت آن‌ها از 250 میکرونبیشتر و از 750 میکرون کمتر است

- ظاهراسطح را تغییر می‌دهد و تغییر رنگ ایجاد می‌کند

- موادغیر االستومری نمی‌تواند پل بزند. بر سختی و سایش سطح اثر می‌گذارد

پوشش‌های ضخیم

- آکریلیک‌ها

- آلکید

- استیرنبوتادین کوپلیمرها

- وینیل‌استرها

- الستیک‌هایکلرینه شده

- اورتان‌ها

- سیلیکون‌ها

- پلی‌استرها

- پلی‌اورتان‌ها

- پلی‌اوره

- اپوکسی‌ها

 

غشاء‌ها ضخامت بیشتر از 750 میکرون و کمتراز6 میلی‌متر را دارا می‌باشد

- نما وظاهر بتن را تغییر می‌دهد و نقایص سطحی را می‌پوشاند

- غشاهایاالستومری می‌تواند روی ترک‌های غیر فعال پل بزند. تا حدودی ترک‌های عریض‌تر از250 میکرون را پر می‌کند.

انواع غشاء

- اورتان‌ها

- آکریلیک‌ها

- اپوکسی‌ها

- نئوپرن

- مالتسیمان

- مالتپلیمری

- محصوالت قیری

روکش‌ها دارای ضخامت بیش از 6 میلی‌متر هستند کهبر روی بتن اجرا می‌شود و ممکن است پیوستگی خوب داشته یا نداشته باشد

- نمای بتن و ویژگی‌های بافت سطحی و کیفیت آن را کامالتغییر می‌دهد

- روکش، روی ترک‌های غیر فعال پل می‌زند و در موردترک‌های فعال، تصویر ترک ایجاد می‌شود اما می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد

- جلوی آب و نفوذ مواد مضر را می‌گیرد و می‌تواندخصوصیات سایشی را افزایش دهد و جنبه بهبود نما داشته باشد. می‌تواند با ماله، کمچهو شمشه، پاشش و غیره در یک یا چند دست اعمال شود

انواع روکش

- بتن ومالت‌های پایه سیمانی

- بتن ومالت‌های پلیمری

- بتن ومالت‌های قیری

 

راهحل های تعمیر ترک

تشخیص علت ترک و فعال یا فعال نبودن آن

اندازه‌گیری عرض تقریبی ترک و عمق آن

از بین بردن علت ترک فعال

انواع ترک )اندازه(

- زیر05/0 میلی‌متر که به تعمیر نیاز ندارند

- 05/0میلی‌متر به باال که نیاز به تعمیر دارند

 

هدفتعمیر ممکن است صرفاً آب بندی یا سازه‌ای و یا هر دو باشد

روش‌های تعمیر

- روش پرکردن ثقلی با متاآکریالت اورتان و اپوکسی‌های کم لزجت

- تزریقاپوکسی

- شیارزنی و اعمال ماده درز پرکن

- تسلیحسطحی و دوخت)بخیه زنی(

- تسلیحاضافی

- سوراخکاریو انسداد آن

- تزریقروان مالت

- پر کردنبا مالت خشک

- توقفترک)بتن حجیم(

- ایجادروکش یا پوشش خاص

- پرکردنخودبه‌خودی HealingAutogenous

معرفی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران وخدمات مربوطه

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( یا به اختصارکلینیک بتن ایران ) نام تجاری دو شرکت مهندسی ژرف تابان مهر ( متخصص و مجری پروژههای تعمیر و مقاوم سازی و آب بندس ازی سازه های بتنی و ارائه خدمات مهندسی بتن ) وشرکت بازرگانی و تولیدی رایحه بتن سبز  (تولید و وارد کننده انواع افزودنی ها و محصولات شیمیایی و کمکی بتن ) می باشد. اینمجموعه فعالیت اولیه خود را از سال 1385 آغاز نموده است و در حال حاضر دارای درحدود 120 نفرپرسنل تخصصی در بخش تولید بازرگانی و پروژه های اجرایی ، شامل نیروهایفنی و مهندسی و پرسنل آموزش دیده اجرایی می باشد. این شرکت دارای تعداد و حجمزیادی از تجهیزات تخصصی مرتبط با تعمیرات سازه های بتنی از جمله انواع بالابر ،انواع چکش های تخریب و کرگیری ، تجهیزات آزمایشگاهی غیر مخرب ، لوازم قالب بندی ،تجهیزات سندبلاست ، ایرلس ، مینی سنگ ، ماشین آلات سبک و باری کارگاهی ، چندیندستگاه کانکس ، تجهیزات ایمنی از جمله انواع ماسک شیمیایی ، موتور برق ، چند عددفن تهویه هوا صنعتی ، و ...  می باشد.

کارخانه تولیدی این شرکت به وسعت 2700 مترمربع ،در شرکت صنعتی اشتهارد واقع شده است که شامل خطوط تولید انواع گروت و ملات هایپودری ، چسب های بتن اپوکسی و لاتکس ، انواع ملات تعمیر و گروت اپوکسی ، انواعافزودنی های مایع بتن ، انواع ژل های میکروسیلیس و تنها خط تولید ماستیک پلییورتان کشور می باشد.

این مجموعه در بخش خدمات و تولیدی دارایاستاندارد ایزو 9001 و استاندارد CEاروپا می باشد. همچنین محصولات و خدمات این شرکت منطبق با آخرین استاندارد های روزدنیا تولید و صورت می پذیرد.

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران همچنین دارای بخشآزمایشگاهی مخرب و غیر مخرب تخصصی بتن از جمله تست های نفوذ یون کلر ، ذوب و یخ ،هافسل ، تعیین عمق کربناتاسیون ، پول اف ، پول اوت ، التراسونیک ، اسکنر بتن ، چکشاشمیت ، چکش بتن شکن و ... می باشد.

این شرکت تاکنون موفق به اخذ تعداد زیادی تاییدیهکیفی  و رضایت نامه در زمینه های مختلف ازکارفرمایان گردیده است. مدیران این شرکت دارای تعداد 5 عدد کتاب تخصصی در زمینهتعمیر و آب بندی گروت ریزی ، درزبندی سازه های بتنی و تست های غیرمخرب می باشند.در کنار این چندین مقاله علمی در زمینه تعمیرات سازه های بتنی و محیط زیست و توسعهپایدار در کنفرانس های بین المللی به ثبت رسانده اند.

همچنین این شرکت در راستای ارتباط های بین المللیو ارتقا سطح کیفی و دانش فنی با مجموعه های پنترون معظم و فوق تخصصی روسیه ،کریستالاین اسپانیا ، بئومرک ترکیه ، پرین ترکیه همکاری و تبادل نظر داشته و برخیاز محصولات ایشان را در ایران ارائه می نماید.

این شرکت در حال حاضر عضو وندور لیست صنایع دفاع، لیست بلند وزارت نفت ، وندورلیست سازمان تامین اجتماعی و عضو انجمن ملی بتنایران می باشد.

لازم به ذکر است در حاصل حاضر برخی از محصولاتاین شرکت به کشورهای عراق ، افغانستان ، تاجیکستان ، قطر و سوریه صادر می گردد.

 

 

برخی از محصولات تولیدی مجموعه کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران به شرح ذیل می باشد.

·       انواع افزودنی های شیمیایی و معدنی بتن

·       انواع گروت های ساختمانی و صنعتی

·       انواع ملات و چسب های تعمیراتی سازه های بتنی

·       انواع ملات و پوشش های آب بندی سازه های بتنی

·       انواع سخت کننده و کف پوش های صنعتی

·       انواع ماستیک و درزبند قیری و پلی یورتان

·       انواع محصولات کمکی از جمله کیورینگ ، چسب و خمیرکاشت میلگرد ، انواع واتراستاپ و غیره

 

برخی از خدمات مهندسی ارائه شده توسط مجموعهکلینیک فنی و تخصصی بتن ایران به شرح ذیل می باشد.

·       اعزام رایگان کارشناس تخصصی جهت ارزیابی دیداری و کارشناسی وضعیت موجودسازه های بتنی و ارائه روش تعمیرات ( صرفا هزینه ایاب و ذهاب و اسکان بر عهدهکارفرما می باشد )

·       کارشناسی و ارزیابی غیرمخرب سازه های بتنی و شناسایی وضعیت موجود، شناسایی دلایل تخریب ، عدم و نیاز به تعمیر .

·       مشاوره و اجرای ترمیم ، تعمیر ، آب بندی یا  تقویت سازه های بتنی از جمله حوضچه های پساب ،کولینگ تاورها ، تیکنرها ، ولوپیت ها ، پست های برق ، تصفیه خانه های آب و فاضلابو ...

·       مشاوره و اجرای کف سازی های اپوکسی ، پلی یورتان ، و پایه سیمانی

·       اجرای پوشش های فایرپروف استراکچر ها

·       مشاوره ، نظارت و اجرای سازه های بتنی

·       مشاوره و نظارت بر اجرای بتن های آب بند

·       برگزاری دوره های تخصصی بتن

 

شما می توانید برای مشاوره در خصوص محصولات وخدمات این شرکت ، دریافت مشخصات فنی و قیمت با مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتنایران ( 44618462-44618372-09120916272 -09128889641 ) تماس حاصل فرماید.

 

 

عباراتمرتبط :

کلینیک بتن ایران ، کلینیک بتن ، کلینیک بتنایران زمین ، کلینیک بتن تبریز ، کلینیک بتن اصفهان ، کلینیک بتن پارتاک ، کلینیکبتن زاهدان ، کلینیک بتن زاهدان ، کلینیک بتن مشهد ، کلینیک بتن آریا ، کلینیک بتنپارس ، کلینیک بتن شیراز ، کلینیک بتن اهواز ، 
or
or
A password will be send on your post
Registration