آزمايش نيم پيل یا هافسل بتن ( Half Cell )

آزمايش نيم پيل یا هافسل بتن ( Half Cell )

کد مطلب : 450

 آزمايش نيم پيل بتن ( Half Cell ) :

 

همانگونهکه گفته شد واقعا" يک جريان الکتريکی در بتن مسلح وجود دارد . پس بايد بتوانآن را اندازه گيری نمود . اگر يک  سر سيمرا به ميلگرد وصل کنيم و سر ديگر سيم را به کمک يک الکترود به سطح بتن مرطوببچسبانيم و در اين فاصله ولت متری را قرار دهيم، اختلاف پتانسيل را بر صفحه دستگاهمشاهده می نماييم که در حدود چند ده تا چند صد ميلی ولت است.

بستهبه نوع الکترود مصرفی ، ولتاژ قرائت شده متفـــــــاوت خواهد بود و قابلتبديل به يکديگر می باشند، آزمايش نيم پيل دارای دستور العمل استاندارد برایکارگاه می باشد اما دستور استاندارد آزمايشگاهی ندارد . در کارگاه ASTM الکترود مس ـ سولفات مس را توصيه کرده است و در آزمايشگاهمعمولا" از الکترود کالومل اشباع استفاده ميشود .

ASTM . C876 شروع فعاليت خوردگی را به صورت احتمالی وبشرح ذيل مشخص کرده است.

 

احتمالشروع فعاليت خوردگی             اختلافپتانسيل v با الکترود مس ـ سولفات مس (mv )

بيشاز 90 درصد                                                         350< v

حدود50 درصد                                                           200<v<350

کمتراز 10 درصد                                                         v < 200

 

دراين آزمايش بايد ميلگردها بصورت متصل تداوم داشته باشند و قطع در آنها باعث اختلالدر نتايج می گردد. بايد دانست که اين آزمايش فقط اختلاف پتانسيل موجود را به دستمی دهد که پتانسيل خوردگی نام دارد و به هيچ وجه آهنگ خوردگی يا ميزان خوردگیميلگرد را به نمايش نمی گذارد.

درآزمايشهای آزمايشگاهی معمولا" ميلگردی را داخل يک استوانه بتنی قرار می دهندو بخش عمده ای از بتن را در داخل آب دريا يا آب نمک (با غلظت های متفاوت) میگذارند و يک سر سيم را به ميلگرد خارج از آب و الکترود را داخل آب دريا يا آب نمکقرار می دهند و ولتــاژ را قرائت می کنند .

اينآزمايش مستقيما" کيفيت بتن را بدست نمی دهد فقط می توان کيفيت بتن را درمقايسه با يکديگر ارزيابی کرد ونشان دادکدام نمونه زودتر و کدام يک ديرتر فعاليت خوردگی را آغـــــــاز می نمايند.

آزمايشنيم پيل و ارقام ذکر شده فقط برای ميلگردهای بدون پوشش ( گالوانيزه ، اپوکسی و ... . ) کاربرد و مفهوم دارند و برای ميلگردهای پوشش دار و صنعت متفاوت خواهد بود.
دسترسی به مطالب مرتبط :

اسکن میلگرد و یا آرماتور در بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی های بتن ، گروت چیست ، گروت اپوکسی ، ترمیم کننده بتن ، ترمیم بتن ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، مقاوم سازی بتن ، تعمیر بتن ، بتن ریزی در هوای گرم ، بتن ریزی در هوای سرد ، عمل آوردن بتن ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، واتراستاپ بتن ،ژل میکروسیلیس ، آب بندی استخر ، محصولات کلینیک بتن ایران ، پودر میکروسیلیس ، انواع ترک های بتن ( انواع ترک خوردگیبتن ) ، خمیر یا چسب کاشت میلگرد و آرماتور ، فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بتن ،  چسب بتن ، الیاف بتن ، آب بندی بتن ، مدت زمان مجاز حمل بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، عمل آوری بتن با بخار ، آزمایش چکش اشمیت ، مزایای کف پوش اپوکسی ، انواع مصالح ترمیم بتن ، چسب بتن اپوکسی ، مقاوم سازی با الیاف FRP ، انواع روش کیورینگ بتن ، طرح اختلاط بتن ، نکات اجرایی بتن حجیم ، وزن مخصوص ماستیک پلی یورتان ، وزن مخصوص گروت اپوکسی و استاندارد اجرا ، اثرات هوای گرم بر بتن ریزی ، آزمایش هافسل بتن ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش ذوب و یخ بتن ، آزمایش کربناتاسیون بتن ، آزمایش نفوذ یون کلر ، اسکن بتن ، ترمیم تیر بتنی ، اسکن میلگرد در بتن ، کیورینگ بتن ، تراکم بتن ، کارایی بتن ، مقالات به روز مهندسی عمران ، 


or
or
A password will be send on your post
Registration