شرکت های ترمیم بتن ( پیمانکار تخصصی ترمیم و تعمیر سازه های بتنی )

شرکت های ترمیم بتن ( پیمانکار تخصصی ترمیم و تعمیر سازه های بتنی )

کد مطلب : 458

شرکت های ترمیم بتن ( پیمانکار تخصصیترمیم و تعمیر سازه های بتنی )

تعمیر و ترمیم سازه های بتنی چه در فاز ارزیابی ،چه در مرحله گزینش روش و متریال تعمیر و چه در مرحله اجرای تعمیر سازه امری تخصصیمی باشد که موفقیت در فرآیند ترمیم و تعمیر بتن نیزاند داشتن تخصصی لازم در این سهمرحله می باشد.

از این رو کارفرمایان می بایست در اجرای تعمیرسازه های بتنی توجه لازم را در تجربه و تخصص پرسنل و تیم کارشناسی عملیات تعمیراتسازه های بتنی به کار گیرند.

با توجه به پیچیدگی و تنوع بالا و اجرا های منحصربه فرد در تعمیرات ، باید در هر پروژه از کارشناسی لازم بهره گرفت. این امر کهتجربه چه در بخش کارشناسی و چه در فاز اجرای نقش تعیین کننده ای دارد امر بدیهیاست.

در این راستا مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتنایران ( با سابقه بلند مدت و اجرای تعداد زیادی پروژه بزگر و کوچک موفق ) شرکتیکارآمد در عرصه تعمیرات سازه های بتنی می باشد.

امروزه بنا به دلایل مختلفی سازه های بتنینیازمند مرمت ، تعمیر و ترمیم می باشند. روش های مختلفی در دنیا جهت تعمیر سازههای بتنی وجود دارد که هر یک بسته به شرایط می تواند مناسب و کارآمد باشند. البتههرگز نباید فراموش کرد که موفقیت در فرآیند تعمیر نیازمند به کارگیری تیم و شرکتهای تخصصی و با تجربه می باشد. از جمله معتبر ترین شرکت های ترمیم بتن ، شرکتکلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) می باشد.

شما می توانید برای مشاوره در خصوص کارشناسی وارزیابی سازه های بتنی ، گزینش روش و متریال تعمیر و ترمیم سازه های بتنی ، ترمیمانواع سازه های بتنی صنعتی و ساختمانی ، با بخش فنی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصیبتن ایران ( 44618462-44618379-021 ) تماس حاصل فرماید.

 

ترمیم و تعمیر بتن چیست ؟

تعمير، جايگزيني يا اصلاح مصالح، اجزاء يا اعضاي خرابشده، آسيب ديده، يا معيوب يك سازه است. به عبارت ديگر، تعمير در واقع شيوه‌اي است كهبه طولاني‌تر شدن عمر مفيد واقعي سازه و رسيدن به عمر مفيد طراحي آن كمك مي‌كند.

در واقع ما در ترمیم بتن می خواهیم شرایط را بهنحوی فراهم سازیم تا سازه مشخصات خود را در دوره بهره برداری حفظ نماید.

 

انواع سازه های بتنی بنا به مشکلات بهره برداری ،شرایط محیطی و اشکلات ساخت نیازمند ترمیم و بازسازی می باشند. امروزه روش هایاستاندارد متنوعی برای ترمیم و بازسازی سازه های بتنی وجود دارد که هر یک دارای مزایا ، معایب و مجدودیت هاییمی باشند. به کارگیری هر یک از این روش های ترمیم و بازسازی نیازمند شناخت دقیقپتانسیل هر یک از این روش های ، معایب آنها ، علت ایجاد عیب و تخریب ، ابعاد ، اکسپوزیا غیر اکسپوز بودن ، شرایط بهره برداری ، محدودیت های اقتصادی و زمانی ، محدودیتهای اجرایی ، توقعات از عملیات می باشد.

انواع عیوب سازه های بتنی را می توان به عیوب و تخریب سازه های سازه ای و غیر سازه ای تقسیم بندی کرد. عیوب و تخریب های سازه ای به مشکلاتیاطلاق می شود که بر ظرفیت باربری سازه تاثیر داشته و باعث اختلال در باربری سازهمی گردد. این تعمیرات و ترمیم ها باید به نحوی باشد که بتواند بخشی از بار واردهبه خود و سازه را بدون مشکل تحمل نماید.

از جمله منشا و عوامل تخریب بتن می توان به اینموارد اشاره کرد :خوردگی میلگردها ، سولفات شدن ، کربناتاسیون ، فرآیند ذوب و یخ ، تبلور نمک ، تماساسیدی ، حوادث طبیعی مانند زلزله و آتش سوزی ، واکنش قلیایی سنگ دانه ها ، سایش وپدیده کاویتاسیون ، مشکلات اجرایی و عمل آوری و ...

در ترمیم بتن و تعمیراتغیر سازه ای ، عملیات انجامی باربرنبوده و صرفا به منظور زیباسازی ، جلوگیری از معضلات بهره برداری مانند نشت آب ،حفظ دوام دارای اهمیت می باشد.

از جمله انواع روش های تعمیرات و ترمیم سازه هایبتنی می توان به : قالببندی و بتن ریزی با بتن حاوی افزودنی های بتن ، بتن پیش آکنده ، بتن پاشی یاشاتکریت ، ترمیم دستی ، تزریق رزین اپوکسی و پلی یورتان ، بتن اصلاح شده با پلیمرو چسب اپوکسی یا لاتکس ، بتن های پلیمری و ... اشاره کرد.

از جمله عوامل موثر در انتخاب روش و مواد ترمیممی توان به موارد ذیل اشاره کرد :

ابعاد منطقه تخریب شده ، اکسپوز یا غیر اکسپوزبودن ، محدودیت زمان اجرا ، محدودیت بهره برداری ، شرایط دمایی بهره برداری ،شرایط شیمیایی بهره برداری ، شرایط اقتصادی ، دوام مورد نظر ، اکیپ تخصصی دردسترسی ، تجهیزات در اختیار ، شرایط دمایی و فصلی ، مشخصات مکانیکی مورد نیازاشاره کرد.

بنابراین برای گزینش روش و مواد ترمیمی سازه هایبتنی پس ارزیابی آزمایشگاهی غیرمخرب سازه بتنی و کارشناسی شرایط محیطی و بهرهبرداری ، با توجه به موارد ذکر شده ، محدودیت ها و مزایا نسبت به انتخاب روشپاسخگو  و کاربردی اقدام می گردد.

از جمله عوامل کلیدی موثر در موفقیت عملیات ترمیم و بازسازی می توان به استفاده از مصالح و روش استاندارد ،شناسایی درست علل تخریب و نوع آسیب ، استفاده از اکیپ تخصصی ، رعایت روش و شرایطاجرایی ، کیورینگ مناسب و کامل فرآیند ترمیم .

 

1-ترمیم سازه های بتنی ، ترمیم ستونهای بتنی :

عمده مشکلات موجود در ستون های بتنی رامی توان به دو نوع سازه ای و غیر سازه های تقسیم کرد.

مشکلات سازه ای ستون : ترک های با عرض و عمق زیاد بر اثر حوادث ،خوردگی و ... شکستی بتن با ابعاد زیاد درزهای اجرایی به علت قطع بتن کپ موجود در اتصال بتن ستون به تیر یا دال و...

مشکلات غیر سازه ای ستون : کرمو بودن و تخلخل در بتن ، شکستگی کمعمق ، ترک های سطحی

 

روش های ترمیم ستون های بتنی :

1.     ترمیم ترک های ستون ها با استفاده از تزریق رزیناپوکسی

2.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی و ملات پایهسیمانی اصلاح شده با پلیمر در شکستی و خوردگی ستون ها

3.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی اتصال قدیم بهجدید و ملات منبسط شونده در کپ های اتصال

4.     ترمیم سطحی و دوامی با استفاده از ملات ترمیمکننده پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر

5.     پوشش ترک های سطحی با پوشش های محافظتی الاستومریبه منظور حفظ دوام

6.     استفاده از الیاف های CFRP به صورت ترکیبی با سایر روش ها با توجه به حجم آسیب

7.      ترمیم با استفادهاز دوخت سازه به وسله تزریق رزین و کاشت میلگرد

 

 

2-ترمیم سازه های بتنی ، ترمیم دیوارهای بتنی :

عمده مشکلات موجود در دیوار های بتنیرا می توان به دو نوع سازه ای و غیر سازه های تقسیم کرد.

مشکلات سازه ای دیوارهای بتنی : ترک های با عرض و عمق زیاد بر اثرحوادثی چون زلزله و آتش سوزی ، خوردگی و ... شکستی بتن با ابعاد زیاد درزهای اجرایی به علت قطع بتن کپ موجود در اتصال بتن دیوار به تیر یا دال و...

مشکلات غیر سازه ای دیوارهای بتنی : کرمو بودن و تخلخل در بتن ، شکستگی کمعمق ، ترک های سطحی

 

روش های ترمیم دیوار های بتنی :

1.     ترمیم ترک های ستون ها با استفاده از تزریق رزیناپوکسی

2.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی و ملات پایهسیمانی اصلاح شده با پلیمر در شکستی و خوردگی دیوارها

3.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی اتصال قدیم بهجدید و ملات منبسط شونده در کپ های اتصال

4.     ترمیم سطحی و دوامی با استفاده از ملات ترمیمکننده پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر

5.     پوشش ترک های سطحی با پوشش های محافظتی الاستومریبه منظور حفظ دوام

6.     استفاده از الیاف های CFRP به صورت ترکیبی با سایر روش ها با توجه به حجم آسیب

7.      ترمیم با استفادهاز دوخت سازه به وسله تزریق رزین و کاشت میلگرد

 

 

3-ترمیم سازه های بتنی ، ترمیم  سقف ،تیر و پل های بتنی :

عمده مشکلات موجود در سقف ، تیر و پلهای بتنی می توان به دو نوع سازه ای و غیر سازه های تقسیم کرد.

مشکلات سازه ای سقف ، تیر و پل های بتنی : وجود گرده ماهی ناشی از مشکلات اجرایی ،ترک های عریض و عمق زیاد ، خوردگی ، ضعف در اتصالات و نشیمن تیر به ستون ، تیرچهبه تیر و ... ، شکستی بتن به علت ضربه ، زلزله یا خوردگی

مشکلات غیر سازه ای سقف ، تیر و پل های بتنی : ناصاف بودن و لبه داشتن قالب در بتن هایاکسپوز ، کرمو بودن و تخلخل در بتن ، شکستگی کم عمق ، ترک های سطحی ،

 

روش های ترمیم  سقف ،تیر و پل های بتنی :

1.     ترمیم ترک های سقف ، تیر و پل ها با استفاده ازتزریق رزین اپوکسی

2.     استفاده از بتن های پلیمری برای ترمیم سطح روی پلها و عرشه عبور با تردد زود هنگام

3.     ساب زدن سطح بتن در سطوح ناصاف و نما

4.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی و ملات پایهسیمانی اصلاح شده با پلیمر در شکستی و خوردگی تیر ، پل و سقف ها

5.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی اتصال قدیم بهجدید و ملات منبسط شونده در کپ های اتصال

6.     ترمیم سطحی و دوامی با استفاده از ملات ترمیمکننده پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر

7.     پوشش ترک های سطحی با پوشش های محافظتی الاستومریبه منظور حفظ دوام

8.     استفاده از الیاف های CFRP به صورت ترکیبی با سایر روش ها با توجه به حجم آسیب

9.      دوخت ترک بااستفاده از تزریق رزین و میلگرد

 

 

4-ترمیم سازه های بتنی ، ترمیمفونداسیون های رادیه ( گسترده ) و نواری بتنی :

عمده مشکلات موجود فونداسیون های رادیه( گسترده ) و نواری  بتنی را می توان به دونوع سازه ای و غیر سازه های تقسیم کرد.

مشکلات سازه ای سقف ، تیر و پل های بتنی : انواع ترکها ، خوردگی و شکستی بتن

مشکلات غیر سازه ای سقف ، تیر و پل های بتنی : کرمو شدگی و تخلخل ، ترک های سطحی که میتوانند برای دوام فونداسیون با توجه به مدفون بودن و تماس با آب و خاک زیاد بارباشد

 

روش های ترمیم  فونداسیون های رادیه ( گسترده ) و نواری  بتنی :

1.     ترمیم ترک های فونداسیون و پی با استفاده ازتزریق رزین اپوکسی

2.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی و ملات پایهسیمانی اصلاح شده با پلیمر در شکستی و خوردگی میلگرد فونداسیون

3.     ترمیم سطحی و دوامی با استفاده از ملات ترمیمکننده پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر

4.     پوشش ترک های سطحی با پوشش های محافظتی الاستومریبه منظور حفظ دوام

5.      دوخت ترک بااستفاده از تزریق رزین و میلگرد

 

 

5-ترمیم سازه های بتنی ، ترمیم کف سازیبتنی و بتن کف کارخانجات ، سوله ها و انبارها بتنی :

عمده مشکلات موجود در کف سازی بتنی و بتن کفکارخانجات ، سوله ها و انبارها بتنی می توان به دو نوع سازه ای و غیر سازه هایتقسیم کرد.

مشکلات سازه ای کف سازی بتنی و بتن کف کارخانجات ،سوله ها و انبارها بتنی :وجود ترک ها و خوردگی

مشکلات غیر سازه ای کف سازی بتنی و بتن کفکارخانجات ، سوله ها و انبارها بتنی : ناصافی و متخلخل بودن سطح بتن ، عدم تراز سطح بتن  ، سایش و از آسیب سطحی ، شکستی لبه درزها ،شستگی ناشی از ریزش اسید

 

روش های ترمیم  کف سازی بتنی و بتن کف کارخانجات ، سوله ها وانبارها ی بتنی :

1.     ترمیم ترک های کف سازی بتنی و بتن کف کارخانجات ،سوله ها و انبارها بتنی با استفاده از تزریق رزین اپوکسی

2.     استفاده از بتن پلیمری در ترمیم شکستی بتن ها

3.     استفاده از ملات خود تراز شونده برای لول کردنسطح

4.     استفاده از کف پوش های صنعتی برای جلوگیری وترمیم سایش

5.     اجرای پوشش های آب بند به منظور جلوگیری ازخوردگی و نخریب سطحی

6.      استفاده از پوششهای با ملات شیمیایی بالا

 

بی شک ترمیم و بازسازی سازه های بتنی امروزه امریبسیار تخصصی است که با توجه به اهمیت سازه ها از منظر دوام و شرایط اقتصادینیازمند به کارگیری کارشناسان و تیم های تخصصی برای ترمیم و نگهداری می باشند.

 

 

الف : مراحل اجرای ترمیم ترک ها به روش تزریق رزین اپوکسی :

·       پاکسازی درون ترک با استفاده از فشار هوا و یا آب

·       خشک کردن درون ترک در صورت شستشو با آب

·       سوراخ کاری محل نصب پکر ها با فواصل معین و عمقلازم به وسط ترک به صورت مورب با زاویه 45 درجه

·       بتونه کاری سطح ترک برای جلوگیری از فرار رزینتحت تزریق

·       آماده سازی رزین و تزریق آن به درون ترک از پایینبه بالا

·       خارج کردن پکر ، تمیزکاری سطح بتن

 

ب : مراحل اجرای ترمیم بتن های کرمو و سطحی :

·       حذف بتن های ضعیف

·       مربوط کردن سطح کار

·       اختلاط ملات ترمیم ریز دانه اصلاح شده با پلیمر (یا ملات ترمیمی اپوکسی ) و اجرای آن بر روی سطح

·       کیورینگ سطح تا سه روز برای ملات های پایه سیمانی

·       در صورتی که بتن اکسپوز باشد ساب سطح بتنی

·       توجه : در صورتیکه بتن اکسپوز و نما باشد باید ازملات با حداکثر مطابقت رنگ برای ترمیم استفاده نمود.

 

ج : مراحل اجرای بتن طبله شده ، شکسته با تخریب حجیم و عمق زیاد ( بیش از پنجمیلیمتر ) :

·       تخریب بتن های ضعیف تا عمق حصول بتن سالم ، باپلان هندسی ، عمق یکنواخت و زوایای قائم

·       زنگ زادیی و تقویت میلگرد ها در صورت خوردگی

·       اعمال لایه پیوند زا از چسب لاتکس یا چسب اپوکسیبسته به سازه ای بودن یا غیر سازه ای بودن

·       اجرای هر یک از ملات ترمیم کننده بسته به شرایطبهره برداری ، محدودیت مقاومتی و زمانی و شرایط اجرا

·       کیورینگ و عمل آوری بسته به نوع ملات اجرا شده

 

 

 

 

کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران ، علاوه بر دفتر مرکزی خود واقع در تهران ، پونک، خیابان سردار جنگل ، بین حیدریمقدم و سعیدی نیا ، پلاک 16 ، طبقه دوم ، واحد 4  ، و نیز دفتر جنوب کشور خود، واقع در استان خوزستان ، شهرستان اهواز ،زیتون کارمندی ، فلکه پارک ، جنب بانک تجارت ، ساختمان 88 ، در بسیاری از استانهای دیگر از جمله  استان هرمزگان (بندرعباس، قشم، خارک و ...) ، استان بوشهر (شهرستان بوشهر ، عسلویه ، جم ، برازجان، کنگان و ... ) ، استان اصفهان (شهرستان اصفهان ،  شهرضا، فولاد شهر، شاهین شهر ، زرین شهر ( ، استان یزد ، استان کرمان ، استان فارس (شهرستان شیراز ، نورآباد ممحسنی ، جهرم و( ... ، استان کرمانشاه ، استان کردستان )شهرستان سنندج ( ، استان لرستان خرم آباد ، بروجرد ، دورود، نورآباد ،الشتر و ... ) ، استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ( شهرستان های تبریز و ارومیه ) ، استان اردبیل، استان زنجان، استان سمنان، استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی وشمالی (شهرستان های مشهد ، بیرجند و ... ) ، استان سیستان و بلوچستان (شهرستان های زاهدان ، ایرانشهر ، زابل ، سیرجان،پیرانشهر و( ...، استان البرز )شهرستان کرج و ...ملارد ، اشتهارد ،هشتگردو ... ) ، شهر کاشان ، استان قم (شهرستان قم ( ،استان مرکزی ( شهرستان اراک ، شازند ) ،  استان مازندران (شهرستان های ساری ، بابل ، بابلسر، نوشهر ، چالوس ، محمود آبادو( ... ، استان گیلان (شهرستان های رشت ، بندرانزلی و ... )، استان ایلام (شهرستان های ایلام و دهلران، مهران و ... ) ،استان همدان (شهرستان های همدان ، تویسرکان وکبودرآهنگ ( ،استان گلستان شهرستان گرگان ( ،استان قزوین ،  استان خوزستان )شهرستان اهواز ، دزفول ، ماهشهر، سربندر ، آبادان ، خرمشهر ، بهبهان ، شوشتر،شوش ، مسجدسلیمان، رامهرمز ، گتوند و( ... ، استان چهارمحال بختیاری )شهرکرد ( ، جزیره کیش ،  کشور عراق استان بصره، الاماره و نجف ( ، کشور افغانستان )کابل و هرات ) ،  دارای دفاتر فروش و ارائه خدمات مهندسی می باشد. شما می توانید بامراجعه  یا تماس با این دفاتر و یا تماس با شمارهتلفن های ( 44618462-44618379 -09120916272 ) ضمن مشاور از خدمات و محصولاتارائه شده بهره مند شوید.

 
کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت تولید رایحه بتن سبز و مهندسی ژرفتابان مهر ازسال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه با شناخت خلا موجود در زمینهارائه خدمات تخصصی بتن در سطح کشور ، با بکارگیری پرسنل تخصصی و نیز تجهیزات ویژه، در این سالهای سعی نموده گامی کاربردی و موثر در زمینه رفع نیاز متخصصین ،کارفرمایان ، مهندسین ، دانشجویان ، مشاورین و پیمانکاران بردارد. در این قالب وبهره گیری از تجربیات روزافزودن خود ، با عنایت به اخذ استانداردهای بین المللی (استاندارد CE  اتحادیه اروپا و استاندارد ایزو 9001 ) ، اینمجموعه  همواره سعی است خدماتی به روز وتخصصی و کاربردی تر ارائه نماید. شرح خلاصه خدمات ارائه شده توسط این شرکت شاملبخشهای زیر می باشد. این شرکت در حال حاضر عضو وندور لیست صنایع دفاع ، لیست بلندوزارت نفت ، وندورلیست سازمان تامین اجتماعی و عضو انجمن ملی بتن ایران می باشد.

 

مجموعه تولیدی و بازرگانی رایحه بتن سبز:

·       واردات و تولید انواع افزودنی های بتن

·       واردات و تولید انواع مصالح تعمیراتی بتن

·       واردات و تولید انواع پوشش های محافظتی وآب بندی بتن

·       واردات و تولید انواع گروت های پایهسیمانی و اپوکسی

·       واردات و تولید انواع مصالح کاشی کاری

·       انواع ماستیک و درزبندهای سازه های بتنیو ساختمان ها

·       واردات و تولید انواع کفپوش ، سخت کنندهو رنگ های ساختمانی

·       واردات و تولید انواع مصالح کمکی بتن ازجمله الیاف بتن ، واتراستاپ ، حلال بتن ، واتراستاپ منبسط شونده، کیورینگ بتن ،اسپیسر ، خمیر کاشت میلگرد ، قالب های پلاستیکی و ...

 

مجموعه مهندسی ژرف تابان مهر :

·       مشاوره و اجرای تعمیر و ترمیم سازه هایبتنی

·       مشاوره و اجرای آب بندی و محافظت سازههای بتنی

·       مشاوره و اجرای مقاوم سازی و تقویت سازههای بتنی

·       مشاوره و جرای انواع کف پوش های صنعتی

·       مشاوره و ارائه خدمات ارزیابی و آزمایشهای غیرمخرب سازه های بتنی

·       برگزاری دوره های تخصصی بتنی

·       ارائه مشاوره و طرح اختلاط بتن های خاص

·       مشاوره و نظارت بر اجرای سازه های بتنی

·       کرگیری و کاشت میلگرد و بولت در بتن وتخریب بتن به روش واترجت

 

در حال حاضر مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، دارای دفتار و نمایندگی هایی در بسیاری از مناطق و شهر ها می باشد.علاقمندان میتوانند برای بهره گیری از خدمات و محصولات این شرکت و یا مشاوره و دریافت رزومهفعالیت ها و یا مشخصات فنی محصولات این شرکت ، با نمایندگی این مجموعه و یا دفترمرکزی این شرکت ( 44618462-44618379) تماس حاصل فرمایند. همچنین علاقمندان بههمکاری با این شرکت می توانند جهت اخذ نمایندگی و عاملیت فروش خدمات و محصولات اینشرکت با شماره تلفن 09120916272 تماس حاصل نمایند.

 


or
or
A password will be send on your post
Registration