تست و آزمايش اندازه گیری و تعيين عمق نفوذ يون كلر

تست و آزمايش اندازه گیری و تعيين عمق نفوذ يون كلر

کد مطلب : 461

      
آزمايش تعيين عمق نفوذ يون كلر :

در اينآزمايش نمونه هائي كه در معرض يون كلر بوده اند (آزمايشگاهي يا كارگاهي ) را بريدهو مقطع را در معرض پاشش محلول نيترات نقره قرار ميدهند. پس از مدتي محل حاوي يونكلر سفيد شيـــري شده و با گذشت زمان سياه ميشود و ميتوان عمق نفوذ يون كلر را بادقت كمتر از 2/0 ميلي متر اندازه گيري نمود. مسلما" در اين آزمايش بايد نمونههاي اوليه تقريبا" فاقد يون كلر باشند و يا ميزان آن از آستانه حساسيت عملكردمحلول نيترات نقره كمتر باشد يا بتوان نفوذ يون كلر را مشاهده نمود.

در اينآزمايش مقادير يون كلر در بتن بدست نمي آيد. پروفيل يون كلر و ضريب نفوذ آن نيزقابل تعيين نيست.

q      آزمايش تعيين پروفيل يون كلر و تعيين ضريب نفوذ :

اينآزمايش يكي از مهمترين و مشكل ترين آزمايشهاي موجود است كه به تعيين پروفيل يونكلر و ضريب نفوذ آن مي انجامد. وقتي نمونه اي در آزمايشگاه يا محل و همچنين قطعهبتني در محل در معرض يون كلر بويژه در مدت طولاني قرار گيرد ميتوان اين آزمايش رابا دقت خوب انجام داد.

براياين منظور در زمان معين و مورد نظر، پودر نمونه بتني كه مربوط به عمق معيني استتهيه شده و مقدار يون كلر موجود در بتن طبق ASTM C114 تعيين ميشود. براي تهيه پودربتن و آمـــــــــاده سازي آن از دستـــــــور ASTM C1152 (يون كلـــــرمحلول در اسيد) ويا ASTM C1218  (يون كلر محلول در آب ) استفاده ميشود. در اينآزمايش از روش پتانسيو متري براي تيتر كردن با محلول نيترات نقره استفاده ميشود.اين روش بسيار دقيق است و تا كنون روش ديگري با اين دقت ابداع نشده است.

معمولا"نتيجه اين آزمايش بصورت درصد يون كلر در بتن و يا درصد يون كلر بتن نسبت به وزنسيمان گزارش ميگردد. محدوديت يون كلر در بتن اوليه و يا گزارش يون كلر بتن قديمي ،بصورت درصد نسبت به وزن سيمان بيان ميشود و بايد مشخص گردد طبق كدام روش (محلول دراسيد يا محلول در آب) انجام شده است.

براساسنتيجه حاصله ، پروفيل يون كلر رسم ميگردد. محور افقي عمق نمونه (متوسط) و محورقائم درصد يون كلر است .

با توجه به نتايج حاصله و ميزان يون كلر اوليه دربتن طبق قانون دوم Fick ، ميتوان ضــــريب نفوذپذيري (انتشار) بتندر برابر يون كلر را بدست آورد (Diffusivity Coeficient ) . اينضريب با ديمانسيون L2/T بيانميشود. حل معادلات مربوط به قانون دوم فيك با تقريب ها و روش هاي خاص انجام ميشودكه نتايج متفاوتي را بدست ميدهد. افزايش ضريب انتشار نشانه نفوذپذيري بيشتري بتندر برابر يون كلر است. 

دسترسی به مطالب مرتبط :

اسکن میلگرد و یا آرماتور در بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی های بتن ، گروت چیست ، گروت اپوکسی ، ترمیم کننده بتن ، ترمیم بتن ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، مقاوم سازی بتن ، تعمیر بتن ، بتن ریزی در هوای گرم ، بتن ریزی در هوای سرد ، عمل آوردن بتن ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، واتراستاپ بتن ،ژل میکروسیلیس ، آب بندی استخر ، محصولات کلینیک بتن ایران ، پودر میکروسیلیس ، انواع ترک های بتن ( انواع ترک خوردگیبتن ) ، خمیر یا چسب کاشت میلگرد و آرماتور ، فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بتن ،  چسب بتن ، الیاف بتن ، آب بندی بتن ، مدت زمان مجاز حمل بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، عمل آوری بتن با بخار ، آزمایش چکش اشمیت ، مزایای کف پوش اپوکسی ، انواع مصالح ترمیم بتن ، چسب بتن اپوکسی ، مقاوم سازی با الیاف FRP ، انواع روش کیورینگ بتن ، طرح اختلاط بتن ، نکات اجرایی بتن حجیم ، وزن مخصوص ماستیک پلی یورتان ، وزن مخصوص گروت اپوکسی و استاندارد اجرا ، اثرات هوای گرم بر بتن ریزی ، آزمایش هافسل بتن ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش ذوب و یخ بتن ، آزمایش کربناتاسیون بتن ، آزمایش نفوذ یون کلر ، اسکن بتن ، ترمیم تیر بتنی ، اسکن میلگرد در بتن ، کیورینگ بتن ، تراکم بتن ، کارایی بتن ، مقالات به روز مهندسی عمران ،

or
or
A password will be send on your post
Registration