اجرای مقاوم سازی تیر و ستون بتنی با ژاکت فلزی (Steel jacket )

اجرای مقاوم سازی تیر و ستون بتنی با ژاکت فلزی (Steel jacket )

کد مطلب : 463

اجرای مقاوم سازی تیر و ستون بتنی باژاکت فلزی (Steel jacket )

مقاوم سازی ، تقویت یا بهسازی به معنی افزایش مشخصات سازه از منظرباربری سازه ای می باشد. سازه ها و ساختمان های موجود و احداث شده بنایی و یا فلزیو بتنی  بنا به دلایل مختلف می توانندنیازمند مقاومسازی و تقویت باشند. از جمله این دلایل می توان بهمواردی در ذیل اشاره کرد.

·       افزایش عمر بهره برداری

·       مشکلات اجرایی مانند کیفیت پایین مصالح و اشتباهساخت

·       افزایش طبقات

·       افزایش باربری به علت تغییر کاربری

·       تخریب و آسیب به علت سیل ،زلزله یا حریق

·       تغییر آیین نامه ها

·       عدم تطابق مشخصات ساخت با دتایل و مشخصات طراحی

·       ...

از این رو سازه های مختلف تازه ساخت یا قدیمی میتوانند نیازمند مقاوم سازی و تقویت باشند. در حال حاضر روش های مختلفی برایتقویت و مقاوم سازی سازه های بتنی و یا بنایی وجود دارد که هریک بسته بهشرایط مختلف می توانند موثر و کارآمد باشند. از جمله شرایط موثر در گزینش روشمقاوم سازی می تواند به موارد ذیل اشاره کرد.

·       مشکل ایجاد شده و انتظارات از فرآیند مقاوم سازی

·       شرایط محیطی

·       محدودیت هایا جرایی و دسترسی

·       ابعاد و شرایط کار

·       نیروی تخصصی و متریال در دسترس

·       محدودیت های معماری در فرآیند مقاوم سازی

·       اکسپوز یا اکسپوز نبودن عضو موضوع مقاوم سازی وتقویت

·       مباحث اقتصادی

·       نوع و کاربری عضو موضوع مقاوم سازی

·       نوع بار وارد بر عضو موضوع مقاوم سازی

·       ...

 

در این چارچوب هر کی از روش ها می توانند در زمانو مکان مناسب موثر و کارآمد باشند. برخی از روش های مقاوم سازی به شرح ذیل می باشند.

·       مقاوم سازی با الیاف FRP

·       مقاوم سازی با ژاکت فلزی

·       مقاوم سازی با افزایش ابعاد عضو

·       مقاوم سازی با ژاکت بتنی

·       مقاوم سازی با اضافه نمودن المان های سازه ای

·       مقاوم سازی با کاشت میلگرد و اجرای لایه باربر

·       مقاوم سازی با تزریق رزین اپوکسی

·       ...

 

بدیهی است که یک فرآیند بهینه مقاوم سازی نیازمند طراحی می باشد. بنابراینکارفرما پس از بروز مشکل با مراجعه به طراح نسبت به گزینش بهترین و اقتصادی ترینروش مقاوم سازی اقدام می نماید.

سپس می بایست اجرای آن با استفاده از پیمانکارتخصصی صورت پذیرد.

 

اجرای مقاوم سازی با  ژاکت فولادی (Steel jacket )

استفاده از ژاکت فولادی روشی برای مقاوم سازی سازهها بتنی است که نحوه ی اجرای آن بر حسب نیاز به سه روش دورپیچ ،نواری یا موضعی انجاممیگیرد .

ژاکت فولادی ضمن عدم افزایش وزن قابل توجه بر رویسازه سبب افزایش شکل پذیری و مقاومت سازه می گردد . این ورقه ها می توانند خرد شدگیبتن را در تیرها و ستونها با ایجاد محصور شدگی به تاخیر اندازند و باعث افزایش مقاومتفشاری آنها گردند .

یکی دیگر از موارد استفاده مرسوم از ژاکت فولادی درستون های ضعیف سازه می باشد که فاقد آرماتورهای کافی هستند , در این موارد استفادهاز ژاکت فولادی ضمن افزایش مقاومت برشی و خمشی ستون ها با ایجاد محصور شدگی مقاومتفشاری بتن را نیز افزایش می دهد و از کمانش آرماتورهای طولی نیز جلوگیری می کند .

 

کابرد روش مقاوم سازی با ژاکت فولادی :

1-مقاوم سازی المان های سازه های بتنی اعم از : ستون ها , تیرها و...

2-استقاده از ژاکت فولادی به عوان یک روش کلی برایمقاوم سازی ساختمان

3- افزایش مقاومت برشی المان های سازه

4-محصور سازی بتن ها

4-افزایش سختی جانبی سازه تا حدی

5-افزایش مقاومت خمشی المان های سازه

 

مزایای مقاوم سازی با ژاکت فولادی :

1-افزایش شدید مقاومت مورد نیاز در عضو مورد نظر

2- مقاوم سازی با ژاکت فولادی در یک بخش یا طبقه امکان پذیر است و نیازبه مقاوم سازی یه المان از کف ( فونداسیون) تا طبقه ی مورد نظر نیست .

3-عدم ایجاد مشکلات معماری نسبت به ژاکت بتنی کمتراست بدلیل عدم تغییر در ابعاد و در نتیجه عدم تغییر در فواصل و فضای مورد نیاز معماری

4-سهولت در اجرا نسبت به مقاوم سازی با ژاکت بتنی

5-گزینه ی مناسب برای محصور کردن بتن در ستون ها

6-در مقاوم سازی با ژاکت فولادی بر خلاف ژاکت بتنی نیاز به قالب بندینیست .

7-در مقاوم سازی با ژاکت فولادی امکان اصلاح اغلبمشکلات سازه ای در قاب های بتنی وجود دارد

 

معایب مقاوم سازی با ژاکت فولادی :

1-استفاده از ژاکت فولادی در مقاوم سازی بدلیل عدممقاومت در برابر آتش سوزی نیاز به اعمال پوشش ضد حریق دارد که سبب افزایش هزینه هامی شود .

2-در صورت نیاز به افزایش مقاومت خمشی و برشی اجرایعملیات متعدد کاشت آرماتور و جوشکاری زمان زیادی می برد .

3-در مقاوم سازی با ژاکت فولادی امکان اصلاح بعضیاز اتصالات در قاب ها وجود ندارد .

4-مقاوم سازی با ژاکت فولادی نیاز به تزریف حجم زیادیگروت دارد .

5-با اینکه مصالح و متریال مقاوم سازی با ژاکت فولادینسبت به سایر روش ارزان تر می باشد , اما هزینه ی اجرایی بالایی دارد .

6-ژاکت فولادی مستد زنگ زدگی و خوردگی می باشد .

 

 

 

مقاوم سازی چیست؟

کشور ما در منطقه ای زلزله خیز واقع شده است.ازاین رو توجه به امر مقاوم سازی ساختمان ها، تأسیسات مهم و شریان های حیاتی بسیار ضروریبه نظر می رسد.

 

هر از چند گاه نیز زلزله ای مخرب با تلفات انسانیو مالی وسیع به وقوع پیوسته و پس از چندی دوباره کارها به همان روال چرخیده است. زلزلهبم از نظر توجه به مسائل پایه ای و ریشه ای در مدیریت بحران و به تبع آن افزایش پایداریبناها و تأسیسات در برابر خطر زلزله یک نقطه عطف محسوب می شود.

 

تعریف مقاوم سازی :

«مقاوم سازی» در علم مهندسی عمران به مفهومبالا بردن مقاومت یک سازه (ساختمان) در برابر نیروهای وارده است. امروزه از این اصطلاحبیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده می شود. از دیدگاه علمی، مقاوم سازی واژه کاملاًدرستی برای این منظور نیست. چرا که منظور از اصطلاح «مقاومت سازی» به طور قطع بالابردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست بلکه منظور بهبود عملکرد اجزای سازه (ساختمان)در برابر نیروی زلزله است. به همین دلیل اصطلاح «بهسازی» و در حالت خاص برای نیرویزلزله، «بهسازی لرزه ای» اصطلاح درست تری است.

برای همین منظور، سازمان پیشگیری و مدیریت بحرانتهران به دنبال آن است با تدوین طرح بهسازی لرزه ای نسبی ساختمان های پایتخت، به روشیساده و به دور از محاسبات پیچیده مقاوم سازی ساختمان ها را از طریق آموزش نیروهای نیمهماهر و جوشکاران جوان عملی کند.

یکی از موضوعات مهم و اساسی در راهبرد کاهشخطرپذیری در برابر زلزله، مقاوم سازی ساختمان های موجود با کمترین هزینه با سرعت بالاو به صورت ساده است تا دست کم جان شهروندان در زلزله ای متوسط به بالا حفظ شود و درحقیقت آستانه ریزش ساختمان ها ارتقا یابد.

در حال حاضر به واسطه هشدارهایی که درباره زلزلهتهران داده می شود، مسأله مقاوم سازی به طور جدی در حال پیگیری است. برای ساخت یک سازهو ساختمان معمولی باید به بسیاری از موارد توجه کرد. از جمله مهم ترین این موارد میتوان به پی ساختمان و جوشکاری آن اشاره کرد در حالی که پی ساختمان از اصلی ترین موضوعاتساخت و ساز محسوب می شود و به عنوان مثال برای ساخت پی باید به میزان دقیق و حساب شدهنسبت آب و سیمان را رعایت کرد اما متأسفانه کارگران ساختمانی غیرماهر و آموزش ندیدهبه این اصول توجه نمی کنند. همچنین در جوشکاری ساختمان باید از تکنسین های جوشکاریکه دارای پروانه جوشکاری هستند استفاده کرد، اما این سهم نیز در کشور ما رعایت نمیشود. از آنجا که گسل های اصلی و فرعی بسیاری در شمال، غرب، جنوب و شرق تهران وجود داردو خاک جنوب تهران به دلیل وجود سفره های زیرزمینی بسیار در این منطقه سست است، بنابراینبه هنگام وقوع زلزله سطح آب های زیرزمینی بالا آمده و بسیاری از ساختمان ها واژگونمی شوند و یا در زمین فرو می روند.

 

چنانچه این اتفاق رخ دهد، تمام راه های ارتباطیقطع می شود، شبکه های آب، برق و گاز آسیب می بیند و به گفته برخی کارشناسان طبق بررسیها، تهران سه روز متمادی در آتش می سوزد چرا که در تهران اصول شهرسازی رعایت نشده وساختمان ها به صورت فشرده ساخته شده است. به همین علت در هنگام وقوع زلزله راهی برایکمک رسانی و یا دور شدن از حوادث بعد از آن وجود ندارد.

در این جا است که لزوم مقاوم سازی ساختمان هادر جهت افزایش پایداری سازه های مهم در برابر زلزله اهمیت خود را نشان می دهد.

از این رو توجه به امر مقاوم سازی ساختمان ها،تأسیسات مهم و شریان های حیاتی بسیار ضروری به نظر می رسد تا بلکه بتوان از طریق مقاومسازی ساختمان ها ضمن حفظ جان انسان ها، افزایش پایداری سازه های مهم در برابر زلزله،حفظ سرمایه های ملی و ارتقای توان کشور برای مدیریت مطلوب بحران ناشی از زلزله کمککرد.

معرفی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران وخدمات مربوطه

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( یا به اختصارکلینیک بتن ایران ) نام تجاری دو شرکت مهندسی ژرف تابان مهر ( متخصص و مجری پروژههای تعمیر و مقاوم سازی و آب بندس ازی سازه های بتنی و ارائه خدمات مهندسی بتن ) وشرکت بازرگانی و تولیدی رایحه بتن سبز  (تولید و وارد کننده انواع افزودنی ها و محصولات شیمیایی و کمکی بتن ) می باشد. اینمجموعه فعالیت اولیه خود را از سال 1385 آغاز نموده است و در حال حاضر دارای درحدود 120 نفرپرسنل تخصصی در بخش تولید بازرگانی و پروژه های اجرایی ، شامل نیروهایفنی و مهندسی و پرسنل آموزش دیده اجرایی می باشد. این شرکت دارای تعداد و حجمزیادی از تجهیزات تخصصی مرتبط با تعمیرات سازه های بتنی از جمله انواع بالابر ،انواع چکش های تخریب و کرگیری ، تجهیزات آزمایشگاهی غیر مخرب ، لوازم قالب بندی ،تجهیزات سندبلاست ، ایرلس ، مینی سنگ ، ماشین آلات سبک و باری کارگاهی ، چندیندستگاه کانکس ، تجهیزات ایمنی از جمله انواع ماسک شیمیایی ، موتور برق ، چند عددفن تهویه هوا صنعتی ، و ...  می باشد.

کارخانه تولیدی این شرکت به وسعت 2700 مترمربع ،در شرکت صنعتی اشتهارد واقع شده است که شامل خطوط تولید انواع گروت و ملات هایپودری ، چسب های بتن اپوکسی و لاتکس ، انواع ملات تعمیر و گروت اپوکسی ، انواعافزودنی های مایع بتن ، انواع ژل های میکروسیلیس و تنها خط تولید ماستیک پلییورتان کشور می باشد.

این مجموعه در بخش خدمات و تولیدی دارایاستاندارد ایزو 9001 و استاندارد CEاروپا می باشد. همچنین محصولات و خدمات این شرکت منطبق با آخرین استاندارد های روزدنیا تولید و صورت می پذیرد.

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران همچنین دارای بخشآزمایشگاهی مخرب و غیر مخرب تخصصی بتن از جمله تست های نفوذ یون کلر ، ذوب و یخ ،هافسل ، تعیین عمق کربناتاسیون ، پول اف ، پول اوت ، التراسونیک ، اسکنر بتن ، چکشاشمیت ، چکش بتن شکن و ... می باشد.

این شرکت تاکنون موفق به اخذ تعداد زیادی تاییدیهکیفی  و رضایت نامه در زمینه های مختلف ازکارفرمایان گردیده است. مدیران این شرکت دارای تعداد 5 عدد کتاب تخصصی در زمینهتعمیر و آب بندی گروت ریزی ، درزبندی سازه های بتنی و تست های غیرمخرب می باشند.در کنار این چندین مقاله علمی در زمینه تعمیرات سازه های بتنی و محیط زیست و توسعهپایدار در کنفرانس های بین المللی به ثبت رسانده اند.

همچنین این شرکت در راستای ارتباط های بین المللیو ارتقا سطح کیفی و دانش فنی با مجموعه های پنترون معظم و فوق تخصصی روسیه ،کریستالاین اسپانیا ، بئومرک ترکیه ، پرین ترکیه همکاری و تبادل نظر داشته و برخیاز محصولات ایشان را در ایران ارائه می نماید.

این شرکت در حال حاضر عضو وندور لیست صنایع دفاع، لیست بلند وزارت نفت ، وندورلیست سازمان تامین اجتماعی و عضو انجمن ملی بتنایران می باشد.

لازم به ذکر است در حاصل حاضر برخی از محصولاتاین شرکت به کشورهای عراق ، افغانستان ، تاجیکستان ، قطر و سوریه صادر می گردد.

 

 

برخی از محصولات تولیدی مجموعه کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران به شرح ذیل می باشد.

·       انواع افزودنی های شیمیایی و معدنی بتن

·       انواع گروت های ساختمانی و صنعتی

·       انواع ملات و چسب های تعمیراتی سازه های بتنی

·       انواع ملات و پوشش های آب بندی سازه های بتنی

·       انواع سخت کننده و کف پوش های صنعتی

·       انواع ماستیک و درزبند قیری و پلی یورتان

·       انواع محصولات کمکی از جمله کیورینگ ، چسب و خمیرکاشت میلگرد ، انواع واتراستاپ و غیره

 

برخی از خدمات مهندسی ارائه شده توسط مجموعهکلینیک فنی و تخصصی بتن ایران به شرح ذیل می باشد.

·       اعزام رایگان کارشناس تخصصی جهت ارزیابی دیداری و کارشناسی وضعیت موجودسازه های بتنی و ارائه روش تعمیرات ( صرفا هزینه ایاب و ذهاب و اسکان بر عهدهکارفرما می باشد )

·       کارشناسی و ارزیابی غیرمخرب سازه های بتنی و شناسایی وضعیت موجود، شناسایی دلایل تخریب ، عدم و نیاز به تعمیر .

·       مشاوره و اجرای ترمیم ، تعمیر ، آب بندی یا  تقویت سازه های بتنی از جمله حوضچه های پساب ،کولینگ تاورها ، تیکنرها ، ولوپیت ها ، پست های برق ، تصفیه خانه های آب و فاضلابو ...

·       مشاوره و اجرای کف سازی های اپوکسی ، پلی یورتان ، و پایه سیمانی

·       اجرای پوشش های فایرپروف استراکچر ها

·       مشاوره ، نظارت و اجرای سازه های بتنی

·       مشاوره و نظارت بر اجرای بتن های آب بند

·       برگزاری دوره های تخصصی بتن

 

شما می توانید برای مشاوره در خصوص محصولات وخدمات این شرکت ، دریافت مشخصات فنی و قیمت با مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتنایران ( 44618462-44618372-09120916272 -09128889641 ) تماس حاصل فرماید.

 

 

عباراتمرتبط :

کلینیک بتن ایران ، کلینیک بتن ، کلینیک بتنایران زمین ، کلینیک بتن تبریز ، کلینیک بتن اصفهان ، کلینیک بتن پارتاک ، کلینیکبتن زاهدان ، کلینیک بتن زاهدان ، کلینیک بتن مشهد ، کلینیک بتن آریا ، کلینیک بتنپارس ، کلینیک بتن شیراز ، کلینیک بتن اهواز ،


or
or
A password will be send on your post
Registration