نکات اجرایی قالب بندی فلزی و چوبی

نکات اجرایی قالب بندی فلزی و چوبی

کد مطلب : 482

نکات اجرایی قالببندی فلزی و چوبی

شما می توانید برای تهیه لوازم جانبی قالب بندیبتن و یا قالب بندی انواع سازه های بتنی با بخش بازرگانی یا فنی مهندسی کلینیک فنیو تخصصی بتن ایران (44618462-44618379 ) اقدام نماید.

در این متن سعی شده به عباراتی چون نکات قالببندی ستون ، نکاتاجرایی قالب بندی فلزی ، قالب سقف ، قالب بندی تیر ، بتن ریزی ستون ، وسایتقالب بندی بتن ، قالب بندی چوبی ، قالب بندی چوبی ستون ، اجرای قالب بندی فلزی ،اجرای فالببندی چوبی ، قالب بندی سقف دالی بتنی ، قالب بندی سقف دال بتنی ، روش محاسبه قالببندی پاسخ داده شود.

 

اجزای متشکله قالب و داربست و عملکرد آن

مجموعه قالب و داربست که شامل رویهقالب، بدنه قالب، پشتبندها، حایلها، چپ و راستها، پایههای قائم و کمرکشهای افقیاست، باید بتن را در شکل موردنظر و در محدود ه رواداریهای مجاز نگاه داشته، نمای دلخواهرا به سطح بتن بدهد و وزن بتن را تا هنگام سخت شدن و کسب مقاومت کافی تحمل نماید.

همچنین قالبباید بتن را در مقابل صدمات مکانیکی حفظ کرده، از کم شدن رطوبت بتن و نشت شیرهآن جلوگیری نماید، در مقابل سرما و گرمای محیط عا یقی مناسب باشد، میلگردها و سایراجزا و قطعاتی را که در داخل بتن قرار میگیرند در محل موردنظر نگاه داشته، در برابرنیروهای ناشی از لرزاندن و مرتعش ساختن بتن مقاومت نماید و از بتن، بدون آسیب رساندنبه آن، جدا گردد. قالبها باید چنان ساخته شوند که با رعایت روا داریهای مجاز عضو وقطعه بتنی، مطابق نقشه های اجرایی ریخته شود. قالبها باید پس از هر بار مصرف، تمیزشده و در محلی دور از تأثیر سوء عوامل جوی و صدمات مکانیکی نگهداری شوند. چنانچه کیفیتسطح تمام شده بتن حائز اهمیت باشد، نباید از قطعات قالب که در مراحل قبلی صدمه دیدهاند،برای این گونه سطوح استفاده شود.

نقشهقالب بندی

برای سازه های خاص و پیچیده و یا سایر مواردی که تهیهنقشههای قالب و داربست ضرورت داشته باشد، این نقشهها توسط مشاور، تهیه و به پیمانکارابلاغ خواهد شد، در غیر این صورت پیمانکار باید خود نسبت به تهیه طرح و نقشه قالبهااقدام نماید. در طراحی قالب باید بارهای زیر دقیقاً مورد توجه قرار گیرند:

وزن قالبها و پشتبندها، وزن بتن تازه، آرماتور و سایراقلام کار گذاشته شده در بتن، وزن افراد، وسایل کار، گذرگاهها و سکوهای کار، بارهایموقت حاصل از انبار کردن مصالح و اثرات دینامیکی نظیر اثر تخلیه بتن از جام حمل بتن،فشار رو به بالای باد، عکسالعملهای تکیهگاهی در بتنهای پیشتنیده، رانش بتن تازه، فشارو مکش باد، بارهای ناشی از تغییرات درجه حرارت، بارهای ناشی از بتن ریزی نامتقارن،نیروهای رو به بالا در قالبها و اجسام کار گذاشته شده در بتن، بارهای حاصل از نشستنامتقارن تکیهگاههای قالب و بارهای ناشی از لرزاندن و متراکم کردن بتن.

قالببندی

انتخاب مصالح مناسب برای قالب، باید با توجه به ملاحظاتاقتصادی، ایمنی و سطح تمام شده مورد انتظار صورت پذیرد. در ساخت قسمتهای مختلف مانندبدنه، رویه، ملحقات، اجزا ی نگهدارنده قالب و نظایر آن، باید مشخصههای فیزیکی و مکانیکیمصالح مورد توجه قرار گیرند. در استفاده از مصالح مختلف برای قالب و داربست ، بایدقبلاً نظر موافق دستگاه نظارت جلب شده باشد.

 

چوب  

چوب مورد مصرف در قالب، باید صاف، بدون پیچ و تاب،سالم و بدون گره از نوع صمغدار باشد . چنانچه ضخامت تخته در بدنه قالب، روی نقشههامشخص نشده باشد ، حداقل ضخامت برای قالب سطوح زیرین، 3 سانتیمتر و برای قالب سطوح قائم،5/2 سانتیمتر خواهد بود. برای پایه های داربست، باید حتیالامکان چوب راست و بدون ترکبه کار رود . قطر متوسط چوب گرد مصرفی در پایهها، نباید از 10 سانتیمتر کمتر باشد.حداقل ابعاد در مورد چارتراشها، 8 سانتیمتر است.

پایه های چوبی تا ارتفاع 4متر باید یکپارچه باشندو از چهارمتر به بالا میتوان از دو اصله چوب استفاده کرد، در این حالت حداکثر تعدادپایه های وصله دار یک سوم کل تعداد پایهها خواهد بود.

پایه های چوبی تا ارتفاع چهارمتر حداقل در یک ردیفباید توسط قیدهایی ب ه صورت چپ و راست به یکدیگر کلاف شوند. از ارتفاع چهارمتر به بالابه ازای هر دو متر اضافه، یک ردیف کلاف اضافه منظور خواهد شد. برای انتقال بار بخشهایفوقانی به زمین، تختههایی به ضخامت کافی به نام زیرسری، زیر پایهها گذاشته میشود. سطحزیرسری باید چنان باشد که فشار وارد بر زمین در هیچ حالت از یک کیلوگرم بر سانتیمترمربعتجاوز ننماید.

 

سایر مصالح

در به کارگیری سایر مصالح نظیر فلزات، لاستیکها، پلاستیکهاو غیره، باید مسئله سازگاری مصالح با بتن تازه قبلاً مورد بررسی قرار گیرد. در بهکارگیریمصالح نوین برای قالببندی، باید به دستورالعملهای کارخانه سازنده و نیز مندرجات دفترچهمشخصات فنی خصوصی توجه شود.

 

اجرا

مشخصات اجرایی قالب

چنانچه شیب قطعات شیبدار از 2 قائم به 3 افقی(3:2 (تجاوز کند، ارجح است که برای سطح فوقانی قطعه نیز قالب در نظر گرفته شود و درهر حال برای شی بهای بیش از 1:1 ،تعبیه قالب سطح فوقانی اجباریست.

رویه قالبها و مواد رهاساز قالب، باید قبل از جاگذاریآرماتورها روی قالبها نصب یا مالیده شوند. قالبها باید چنان جذب و جفت کنار یکدیگرقرار گیرند که مانع از هدر رفتن شیره بتن شوند . قالبها باید عاری از آلودگیها، ملات،مواد خارجی و غیره بوده و قبل از هر بار مصرف باید با مواد رهاساز قالب پوشانده شوند.این مواد باید چنان به کار گرفته شود که لایهای یکنواخت و نازک روی سطوح قالب ایجادنماید، بدون آنکه موجب آلودگی آرماتورها شوند. قبل از بکارگیری مواد رهاساز قالب، بایداز سازگاری این مواد با عوامل متشکله بتن و قالب اطمینان حاصل گردد. در مواردی که دسترسیبه کف قالبها دشوار یا غیر ممکن است، باید با تعبیه دریچههای بازدید و کفشور قالب،نسبت به نظافت داخل قالب قبل از بتنریزی اقدام شود. چنانچه کیفیت سطح تمام شده بتنحائز اهمیت باشد ، نباید از قطعات قالب که در مراحل قبلی صدمه دیدهاند، برای این سطوحاستفاده شود. در مورد روشهای ویژه اجرایی مانند استفاده از قالبهای لغزان، قالبهایماندگار، قالببندی در زیر آب و نظایر آن، باید به مندرجات دفترچه مشخصات فنی خصوصیکه بدین منظور تنظیم شده است ، مراجعه شود.

 

پایه های اطمینان

به منظور جلوگیری از بروز تغییر شکلهای تابع زماندر قطعات بتن آرمه تازه قالب برداری شده، پس از برداشتن قالب سطوح زیرین قطعات مزبور،پایههایی در زیر آنها باقی گذاشته میشوند که پایه های اطمینان نام دارند. پیش بینیپایه های اطمینان برای تیرهای به دهانه بزرگتر از 5 متر، تیرهای طره به طول بیش از5/2 متر، دالهای به دهانه بزرگتر از 3 متر و دالهای طرهای به طول بیش از 5/1 متر اجباریاست. تعداد پایه های اطمینان پیشبینی شده، باید به اندازهای باشد که فاصله هر دو پایهاطمینان مجاور در هیچ مورد از 3 متر تجاوز ننماید.

 

رواداریها  

چنانچه رواداریها در طرح مشخص نشده باشند، ارقام مندرجدر جدول 6-3-3 ملاک عمل خواهند بود.

 

جدول 6-3-3 رواداری سازه های بتنی متعارف

ردیف شرح رواداری 6 میلیمتر در هر 3 متر طول حداکثر75 میلیمتر در کل طول در لبه و سطح ستونها، پایهها، دیوارها، نبشها و کنجها

الف 6 میلیمتر در هر 6 متر طول حداکثر 12 میلیمتردر کل طول برای گوشه نمایان ستونها، درزهای کنترل،

ب شیارها و دیگر خطوط برجسته، نمایان و مهم

1 انحراف از امتداد قائم

6 میلیمتر در هر 3 متر طول

9 میلیمتر در هر چشمه یا هر 6 متر طول

حداکثر 19 میلیمتر در کل طول در سطح زیرین دالها،سقفها، سطح زیرین تیرها، نبشها و کنجها قبل از برچیدن حایلها

الف 6 میلیمتر در هر 6 متر طول حداکثر 12 میلیمتردر کل طول در نعل درگاهها، زیرسریها، جانپناههای نمایان

ب شیارهای افقی و دیگر خطوط برجسته، نمایان و مهم

 

انحراف از سطوح یا ترازهای مشخص شده در نقشه ها

در هر چشمه 12 میلیمتر

در هر شش متر طرل 12 میلیمتر

حداکثر در کل طول 25 میلیمتر

انحراف ستونها، دیوارها و

تیغههای جدا کننده از موقعیت

مشخص شده در پلان ساختمان

4 انحراف از اندازه و موقعیت بازشوهای واقع در کفدیوار و غلافها ٦ ±ميليمتر

الف در جهت نقصانی 6 میلیمتر

ب در جهت اضافی 12 میلیمتر

اختلاف در ابعاد مقطع عرضی ستونها

5 و تیرها و ضخامت دالها و دیوارها

نقصانی 12 میلیمتر

اضافی 50 میلیمتر

 

اختلاف اندازه ها در پلان

الف دو درصد عرض شالوده در امتداد طول موردنظر

ب جابهجایی یا خروج از مرکز مشروط بر آنکه بیش ازطول 50 میلیمتر نباشد

5 درصد کاهش ضخامت نسبت به آنچه تعیین شده محدودیتیندارد

افزایش ضخامت نسبت به آنچه تعیین شده

پ ضخامت 6 شالودهها

ارتفاع پله ٣ ±ميليمتر

کف پله ٦ ±ميليمتر

در تعدادی معدودی

 

پله

الف ارتفاع پله ٥/١ ±ميليمتر کف پله ٣ ±ميليمتر

ب در پله های متوالی

7 پله ها

در مورد سازه های خاص باید رواداریها در دفترچه مشخصاتفنی خصوصی درج شوند.

 

تنظیم قالب بندی

قالببندی باید قبل، حین و بعد از بتنریزی به دقت زیرنظر قرار گرفته و در مراحل مختلف به منظور حفظ مجموعه قالب و داربست در محدوده رواداریهایتعیین شده، تنظیم شود.

 

قالب برداری  

قالب باید وقتی برداشته شود که بتن قادر به تحمل تنشهاو تغییر شکلهای وارده باشد. قبل از آنکه اعضا و قطعات بتنی، مقاومت کافی برای تحملوزن خود و بارهای وارده را کسب نمایند، نباید پایهها و قالبهای باربر برچیده شوند.عملیات قالببرداری و جمع کردن پایهها باید گام به گام بدون ضربه و اعمال فشار ، چنانصورت گیرند که اعضا و قطعات، تحت بارهای ناگهانی قرار نگرفته، بتن صدمه نبیند و خدشهایبه ایمنی و قابلیت بهره برداری قطعات وارد نشده و تغییر شکلهای غیر مجاز در آنها رخندهد. چنانچه قالب برداری قبل از پایان دوره مراقبت انجام شود، باید تدابیری برای مراقبتبتن پس از قالب برداری اتخاذ گردد.

 

زمان قالب برداری

الف: چنانچه زمان قالببرداری در طرح، تعیین و تصریحنشده باشد، قالبها و پایهها نباید قبل از سپری شدن مدتهای مندرج در جدول 6-3-6) الف)برداشته شوند:

جدول 6-3-6) الف) حداقل زمان لازم برای قالببرداری

دمای مجاور سطح بتن (درجه سلسیوس)

0 8 16 بالاتر و 24

 شرح

نوع قالببندی

30 18 12 9 (ساعت (قائم قالبهای

قالب زیرین (شبانه روز) 3 4 6 10

پایههای اطمینان (شبانه روز) 7 10 15 25

دالها

قالب زیرین (شبانه روز) 7 10 15 25

پایههای اطمینان (شبانه روز) 10 14 21 36

تیرها

 

پیش شرطهای استفاده از جدول فوق این است که:

ـ بتن با استفاده از سیمان پرتلند معمولی یا سیمانپرتلند ضد سولفات تهیه شده باشد.

ـ حین سخت شدن بتن، دمای محیط به کمتر از صفر درجهسانتیگر اد تنزل ننماید (در صورت تنزل دمای محیط به کمتر از صفر درجه سانتیگراد ، بایدارقام جدول متناسباً و حداقل به میزان مدت یخبندان افزایش یابند).

ـ هنگام قالببرداری سطوح قائم، جهت حفظ بتن در برابرگرما یا سرمای محیط بلافاصله پس از قالب برداری عمل آوردن بتن به روش مقتضی صورت پذیرد.

ـ در صورت استفاده از سیمان زودگیر، ارقام جدول فوققابل کاهش است . هنگام استفاده از مواد دیرگیر کننده در ساخت بتن باید ارقام جدول فوقافزایش یابند.

ـ اگر ملاحظات خاصی برای پرهیز از ترکهای زودهنگامیا تقلیل تغییر شکلهای ناشی از وارفتگی مد نظر باشد، باید ارقام جدول را افزایش داد. به علاوه چنانچه عمل آوردن تسریع شده یا قالب بندی خاصی نظیر قالبهای لغزان مطرحباشد، ممکن است مقادیر فوق را کاهش داد.

ب: برداشتن قالبها و پایهها در مدتهای کمتر از مقادیرمندرج در جدول فوق فقط به شرط آزمایش میسر است. در صورتی که آزمایش نمونه های آگاهی(نگهداری شده در کارگاه) حاکی از رسیدن مقاومت بتن به (70 (%مقاومت 28 روزه موردنظرباشد، میتوان قالب سطوح زیرین را برداشت، ولی برداشتن پایه های اطمینان در صورتی مجازاست که علاوه بر رعایت سایر محدودی تها، مقاومت بتن به مقاومت 28 روزه موردنظر رسیدهباشد.

 

برداشتن پایه های اطمینان

الف: برای تیرهای تا دهانه 7 متر، برداشتن کل قالبو داربست و زدن پایههای اطمینان میسر است ، ولی برای دهانه های بزرگتر از 7 متر، تنظیمقالب و داربست باید چنان انجام گیرد که برداشتن قالب بدون جابهجا کردن پایههای اطمینانصورت پذیرد.

ب: برای سازههای متشکل از دیوار و دال بتنآرمه، نظیرسازههایی که با قال ب تونلی و یا قالبوارههای به ابعاد بزرگ ساخته میشوند، میتوان برچیدنو زدن مجدد پایه های اطمینان را تا دهانه 10 متر مجاز تلقی کرد، مشروط بر اینکه زدنپایه های اطمینان بلافاصله پس از برداشتن قالب صورت گرفته و در عمل از عدم بروز ترکهاو تغییر شکل های نامطلوب اطمینان حاصل گردد.

پ: به طورکلی در صورتی که قطعه موردنظر جزئی از یکسیستم سازهای پیوسته باشد، موقعی میتوان پایه های اطمینان را برداشت که تمام قطعاتمجاور قطعه مزبور بتن ریزی شده باشند.

ت: در صورتی که قالب بندی طبقه فوقانی روی طبقه زیرینتکیه نماید، برد اشتن پایههای اطمینان زیرین وقتی میسر است که بتن طبقه فوقانی مقاومتلازم را ب ه دست آورده باشد. ارجح آن است که همیشه در دو طبقه متوالی پایههای اطمینانوجود داشته باشند، پایه های اطمینان در طبقات باید در امتداد هم باشند.

ث: برداشتن پایههای اطمینان باید بدون اعمال فشارو بدون ضربه، طوری صورت پذیرد که بار به تدریج از روی آنها برداشته شود. برای دهانههای بزرگ و قطعاتی که نقش حساس سازهای دارند ، باید برداشتن بار از روی پایه های اطمینانبا وسیلهای قابل کنترل انجام پذیرد که در صورت لزوم بتوان برداشتن بار از روی پایهاطمینان را متوقف نمود.

الف: دفن کردن لوله ها و مجاری آب، فاضلاب، بخار وگاز و نیز عبور دادن لولهها و مجار ی مزبور از داخل بتن تیرها و ستونها باید دقیقاًاز مسیرهای تعیین شده و مطابق با نقشههای اجرایی صورت پذیرد و پیمانکار مجاز به تغییرمسیرهای مذکور جز با کسب نظر موافق دستگاه نظارت نخواهد بود.

ب: لوله ها و مجاری آلومینیومی نباید در قطعات بتنیدفن شوند، مگر اینکه به نحو مؤثری روکش شده باشند تا از ترکیب شیمیایی بتن و آلومینیومو یا از فعل و انفعالات الکتروشیمیایی بین فولا د و آلومینیوم جلوگیری به عمل آید.

پ: در قالببندی پوشش طبقات و دیوارهای باربر، بایدمطابق نقشههای اجرایی، پیشبینی هایی برای عبور لوله ها و مجاری مورد نیاز سیم کشی،لوله کشی و سایر نیازهای تأسیساتی و مکانیکی به عمل آید، به نحوی که پس از اتمام بتنریزی نیازی به تخریب بتن نباشد. در پارهای موارد میتوان از وسایل برش مناسب و موردتأیید مهندس طراح و مهندس ناظر، مجاز خواهد بود.

ت: چنانچه نقشههای اجرایی لولهها و مجاری مدفون دربتن به تصویب مهندس طراح نرسیده باشد ، لوله ها و مجاری مدفون در دال، دیوار یا تیر،باید چنان کار گذاشته شوند که شرایط زیر تأمین شده باشند:

3 ـ ابعاد خارجی لوله ها و مجاری نباید بزرگتر ازکل ضخامت دیوار، دال یا تیری که در آن دفن 1 میشود، باشند.

ـ فاصله مراکز آنها نباید کمتر از سه برابر قطر یاعرضشان باشد.

6-5 درزهای اجرایی، سطوح واریز

الف: تعداد درزهای اجرایی باید حداقل لازم جهت انجامکار باشد . در تعیین موقعیت درزهای اجرایی باید دقت کافی به عمل آید. بسته به اهمیتکار، موقعیت و شکل درزهای اجرایی توسط مهندس طراح، تعیین و در نقشهها درج میگردد. درغیر این صورت موقعیت و شکل درزها توسط مسئول اجرایی در کارگاه تعیین میشود. در هر حالنباید تعیین موقعیت درزها به زمان انجام کار موکول گردد.

ب: سطح بتن در محل درزهای اجرایی باید قبل از شروعمجدد کار، تمیز و دوغاب خشک شده از روی آن پاک شود. قبل از بتنریزی جدید باید تمامسطوح درزهای اجرایی تر شده و آب اضافی از روی آن تخلیه گردد. برای تأمین پیوستگی بینلایههای بتن در محل درزهای اجرایی باید سطح بتن قبلی زبر یا مضرس شده و سپس لایه بعدیریخته شود.

ایجاد درزهای اجرایی قائم باید به وسیله قالب موقتصورت پذیرد. درزهای اجرایی در دالها و تیرها، باید در ثلث میانی دهانه دالها و تیرواقع شوند. درزهای اجرایی در تیرهای اصلی، باید حداقل به اندازه دو برابر عرض تیرهایفرعی متقاطع با آنها، از این تیرهای فرعی فاصله داشته باشند. بتن تیرها و سرستونها،باید به صورت یکپارچه و همراه با بتن دال ریخته شوند، مگر اینکه در نقشه ها یا دفترچهمشخصات فنی خصوصی ترتیب دیگری تعیین شده باشد.کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت تولید رایحه بتن سبز و مهندسی ژرفتابان مهر ازسال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه با شناخت خلا موجود در زمینهارائه خدمات تخصصی بتن در سطح کشور ، با بکارگیری پرسنل تخصصی و نیز تجهیزات ویژه، در این سالهای سعی نموده گامی کاربردی و موثر در زمینه رفع نیاز متخصصین ،کارفرمایان ، مهندسین ، دانشجویان ، مشاورین و پیمانکاران بردارد. در این قالب وبهره گیری از تجربیات روزافزودن خود ، با عنایت به اخذ استانداردهای بین المللی (استاندارد CE  اتحادیه اروپا و استاندارد ایزو 9001 ) ، اینمجموعه  همواره سعی است خدماتی به روز وتخصصی و کاربردی تر ارائه نماید. شرح خلاصه خدمات ارائه شده توسط این شرکت شاملبخشهای زیر می باشد. این شرکت در حال حاضر عضو وندور لیست صنایع دفاع ، لیست بلندوزارت نفت ، وندورلیست سازمان تامین اجتماعی و عضو انجمن ملی بتن ایران می باشد.

 

مجموعه تولیدی و بازرگانی رایحه بتن سبز:

·       واردات و تولید انواع افزودنی های بتن

·       واردات و تولید انواع مصالح تعمیراتی بتن

·       واردات و تولید انواع پوشش های محافظتی وآب بندی بتن

·       واردات و تولید انواع گروت های پایهسیمانی و اپوکسی

·       واردات و تولید انواع مصالح کاشی کاری

·       انواع ماستیک و درزبندهای سازه های بتنیو ساختمان ها

·       واردات و تولید انواع کفپوش ، سخت کنندهو رنگ های ساختمانی

·       واردات و تولید انواع مصالح کمکی بتن ازجمله الیاف بتن ، واتراستاپ ، حلال بتن ، واتراستاپ منبسط شونده، کیورینگ بتن ،اسپیسر ، خمیر کاشت میلگرد ، قالب های پلاستیکی و ...

 

مجموعه مهندسی ژرف تابان مهر :

·       مشاوره و اجرای تعمیر و ترمیم سازه هایبتنی

·       مشاوره و اجرای آب بندی و محافظت سازههای بتنی

·       مشاوره و اجرای مقاوم سازی و تقویت سازههای بتنی

·       مشاوره و جرای انواع کف پوش های صنعتی

·       مشاوره و ارائه خدمات ارزیابی و آزمایشهای غیرمخرب سازه های بتنی

·       برگزاری دوره های تخصصی بتنی

·       ارائه مشاوره و طرح اختلاط بتن های خاص

·       مشاوره و نظارت بر اجرای سازه های بتنی

·       کرگیری و کاشت میلگرد و بولت در بتن وتخریب بتن به روش واترجت

 

در حال حاضر مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، دارای دفتار و نمایندگی هایی در بسیاری از مناطق و شهر ها می باشد.علاقمندان میتوانند برای بهره گیری از خدمات و محصولات این شرکت و یا مشاوره و دریافت رزومهفعالیت ها و یا مشخصات فنی محصولات این شرکت ، با نمایندگی این مجموعه و یا دفترمرکزی این شرکت ( 44618462-44618379) تماس حاصل فرمایند. همچنین علاقمندان بههمکاری با این شرکت می توانند جهت اخذ نمایندگی و عاملیت فروش خدمات و محصولات اینشرکت با شماره تلفن 09120916272 تماس حاصل نمایند.

 


or
or
A password will be send on your post
Registration