روش ترمیم و تعمیر بتن زیر آب

روش ترمیم و تعمیر بتن زیر آب

کد مطلب : 484

یکی از راه های ترمیم و تعمیر بتندر سازه های بتنی زیر آب مانند اسکله ها ، با توجه به محدودیت های موجود استفادهاز بتن پیش آکنده می باشد. این روش به کارگیری با توجه به تکنیکی و تخصصی بودن ،نیازمند به کارگیری دانش فنی لازم و تجهیزات لازم می باشد.  در این متن سعی شده به خصوصیات ، تکنیک هایاجرایی ، مشکلات و محاسن و جزئیات اجرایی بتن های پیش آکنده پرداخته شود.

 

 شما می توانید برای مشاوره و اجرای ترمیم وتعمیر انواع سازه های بتنی با بخش فنی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران (شرکت ژرف تابان مهر ) 44618462-44618379 -09120258371تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

بتن پیش آكنده (خصوصیات و كاربرد) PreplacedAggregate Concrete

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

ایمان غلامی نیگچه مدیریت فنی و مهندسی

 

1- تعريف

اگرپس از ر يختن مصالح سنگي درشت دانه در قالب ملات ماسه سيمانرا بدان تزريق كنيم تا بتن حاصل شود،بتن پيش آكنده را خواهيم داشت كه به آناختصاراً  بتن PA  نيز مي گويند.به اين بتن,Injected Aggregate con , Prepacked  Con. , Arbeton ,Colcrete , Natur  Beton , Prepakt Con. ,Grouted Aggregate con نيزمي گويند.             

 

2- تاريخچه                                                      

ظاهراًاين كار ابتدا در سال 1937 برايتعمير يك تونل در كاليفرنياانجام شد. سال ها اين بتن فقط در صحنه تعميرپل و تونل خودنماييمي كرد اما پس از آزمايش هاي مختلف USBR آن را در بازسازي  سر ريز سد Hoover بكار برد  وسپس در سال 1946در تعميرهاي بالا دست سديدر كلرادو  اين شيوهبكار رفت و سريعا طي10 روز تزريقملات انجام شد در حالي كه درياچه سد از آب پر بود.مهندسين ارتش آمريكا در سال 1951نيز آن را بكار گرفتند و درسال 1954 و 1955تقريبا بيش از 380000 متر مكعباز اين بتن در ساخت 34 پايهپل بكار رفت. از 1950 در ژاپن و سپس در استرالياو كشورهاي ديگر اين شيوهبتن ريزي و تعميربه وفور بكار رفته است.

 

3-كاربردهاي بتن پيش آكنده

مواردمصرف بتن پيش آكنده در زير از نظرتان ميگذرد.               

               الف: ساختو اجراي سازه ها وقطعات حاوي بتن سنگينمانند سپري ها پرتو هاي راديواكتيو،ديوارهاي حائل و سدهايوزني، ديواره هايبندري، موج شكن ها، قطعات سنگينبراي تثبيت ساحل ها و شيروانيها

               ب : بتن ريزي در زيرآب هايساكن و جاري با عمق كمتر از 30متر

               ج : بتن ريزي شمعها و سپر ها به صورت در جا در مناطق خشك و آبدار

               د : بتن ريزي حجيمو سدها و پايه هايپل هاو شالوده هاي حجيم

               ه : بتن ريزي منابعآب و مخازن نگهدارنده مايعات

               و: بتنهاي تعميريبا ضخامت بيش از 10 سانتيمتر

               ز : بتن ريزي در هوايسرد و گرم

               ح: بتن هاي با نمايخاص و آرشيتكتي

 

4- مزايا و علل كاربرد بتن پيش آكنده

درزير به برخي خصوصيات مثبت و مزايايبتن پيش آكنده كه مي توان آن ها را علت كاربرد آن نيزقلمداد نمود، اشاره مي شود.

               الف : عدمجدايي اجزاء تشكيل دهنده بتن و همگنيبسيار خوب آن به ويژه در بتن هايسنگين با داشتن    سنگدانه هايسنگين وزن با چگالي 5/3 تا8/7

               ب : جمعشدگي خميري كم و همچنينجمع شدگي كم ناشياز خشك شدگي كه معمولاً در اين بتن ها نصف تا ثلثبتن هاي معمولي مشابه ميباشد. پتانسيل ترك خوردگينيز بدين علت كاهشمييابد و اين امر برايمنابع آب و تعمير و غيرهبسيار مهم است

               ج : امكان مصرف سيمانكمتر كه به نوبه خود گرمازايي و سرعتگرمازايي كمتر را در بتن هايحجيم باعث    مي گردد و تضاد ايجادمقاومت و دوام با سيمان كم را با كارآيي بتن مرتفعمي سازد

               د : آب بنديو دوام بهتر اين بتن ها در محيط هايخورنده به دليل همگني و ترك كمتر و نسبت آب به سيمانكم

               ه : امكان خنك سازيو گرم سازي ساده تر مصالح سنگي و ملات تزريقيدر هواي گرم و سرد و بتن ريزيحجيم

               و : امكان ايجادنماهاي خاص و بكار گيري مصالح سفيدو رنگي در مجاورت سطح

               ز : امكان استفاده از دانه بنديگسسته در اين بتن

               ح : عدمنياز به تراكم (مگر در موارد لزوم)كه خود يك امتياز بزرگ برايبتن ريزي است

               ط : امكان ريختنبتن در زير آب اعم از ساكن و جاريبه ويژه در آب هاي كم عمق و كمك در تثبيتو فروبردن قالب ها در آب

               ي : امكان دستيابيبه مقاومت هاي نسبتاً زياد با بكارگيرينسبت آب به سيمان كمتر و مصرف روان كننده و ميكروسيليسدر ملات تزريقي. مقاومت 40 ،60 و90 مگاپاسكالبرايسنين 28 و90 روزه و يكساله بدون روان ساز و ميكروسيليسگزارش شده است كه با توجه به عيار سيمان آن هاجالب توجه مي باشد.

               ك : كم كردن هزينههاي تجهيز كارگاه به ويژهدر بتن ريزي هاي حجيمو سدها

               ل : داشتن مدول ارتجاعيبيشتر، ضريب پواسون كمتر و خزشكمتر از بتن هاي معمولي مشابه

               م : امكان مصرف افزودنيهاي حبابزا، روان ساز،پوزولان ها، پليمرها،حباب زداها، ضدقارچ، زود گيركننده ها، كند گير كننده ها،انبساط زاها و اتصال زاها و مواد آب بندكننده در ملات مصرفي

 

5- روش مختصر اجراء

برايآشنايي بيشتر با اينشيوه بتن ريزي در زيرمراحل كار فهرست وار از نظر مي گذرد.

               الف : قالب بنديو درز بندي و تثبيت آن

               ب : كارگذاريلوله هاي تزريق ملات و سايرلوله هاي مورد نياز

               ج : ريختنسنگدانه هاي درشت شكسته و نسبتاً يكدستدر قالب

               د : ساخت ملات مناسب جهتتزريق در شن ها

               ه : تزريقملات ريز دانه و شل ماسه سيمان در فضايخالي درشت دانه ها

               و : لرزاندن قالب ها(در صورت نياز) و تشكيل بتن مورد نظر

               ز : بالا كشيدنتدريجي لوله هايتزريق ضمن ادامه دادن عمل تزريقو پر كردن قالب از بتن

               ح : نگهدارياز بتن و باز كردن قالب ها

               ط : ايجادنماي خاص به صورت شسته و موزائيكي

 

 

6-  ويژگي هاي مصالح سنگي

6-1- ويژگي هاي سنگدانه هاي درشت

اينسنگدانه ها بايد از ويژگيهايزير برخوردار باشند.

               الف : شن ها بايداز نوع شكسته كوهي يانيمه شكسته رودخانه اي باشند تا پوكيلازم تأمين گردد. پوكي شن انباشته در قالب بايددر حدود 35/0 تا 5/0 باشد. پوكيهاي تا 25/0 نيز در موارد خاص بكاررفته است. علاوه بر شكستگي درشت دانه ها بايدبراي تأمين پوكي و سهولت تزريقملات نكات زير نيز رعايتشود. شن گرد گوشه داراي پوكي كمتر و وزن مخصوص تودهاي بيشتر مي باشد.

               ب : حتيالامكان بايد از شن تقريباً يكدست(تك اندازه) استفاده نمود. دانه بنديبر روي پوكي و تأثير ميگذارد. دانه بندي هاي يكنواختپوكي را بيشتر مي كند.

               ج : حد اكثر اندازه شن بسته به ابعادقطعه و نوع كار بين 25تا150 ميليمتر تغييرمي كند. با افزايش حد اكثر اندازه پوكيشن بيشتر مي شود. در قطعاتضخيم تر از حد اكثر اندازه بيشتر و در قطعاتنازك و تعميري از حد اكثر اندازه هايكوچكتر استفاده مي شود. حد اكثر اندازه شن معمولاًكمتر از يك چهارم فاصله قالبها ميباشد.

               د : حد اقل اندازه دانه هابين 13 تا 40 ميلي متر با توجه به حداكثر اندازهدانه ها انتخاب مي شود. وجود شن ريز   به مقدار زيادباعث كاهش پوكي و صعوبت تزريقملات مي گردد. مثلاً برايحد اكثر اندازه 150 ميليمتر ذراتكوچكتر از 40 ميلي متر نبايد بيشاز 5 درصد باشد و براي حد اكثر اندازه 75 ميلي متر نبايد بيش از 10درصد ذراتكوچكتر از 20   ميلي متر و 2 درصد آن كوچكتر از 13ميلي متر باشد. در حاليكه برايحد اكثر اندازه 40 ميليمتر نبايدبيش از 10 درصد ذرات كوچكتر از 13ميلي متر و بيش از 2 درصد آن هاكوچكتر از 10 ميلي متر باشند.

               ه : شن ها بايدتميز و عاري از گل ولايبوده و مسلماً بايد از مقاومت و دوام كافيطبق استانداردهاي معتبر برايسنگ دانه هاي درشت برخوردار باشند.

               و : وزن مخصوص توده اي  خشك شن مصرفي با توجه به پوكي35 درصد تا 50 درصد (نسبتتخلخل 5/0 تا1) و در نظر گرفتن چگاليمتوسط ظاهري ذرات برابر 55/2 برايبتن هايي با وزن مخصوص معموليدر حدود 25/1 تا  60/1تن بر متر مكعب مي باشد. هر چه شن درشت تر،شكسته تر، يكدست تر و دارايچگالي ذرات كمتر باشد وزن مخصوص توده ايكمتري را خوهد داشت و به عدد25/1 نزديكتر خواهد شد.

               ز : در بتن هايسنگين چگالي ظاهري ذرات شن بين5/3تا 8/7 مي باشدكه مسلماًوزن مخصوص  توده اي آن ها به مراتب بيشتراز شن هاي معمول خواهد شد.باريت، ليمونيت،هماتيت، ماگنتيت و حتيقطعات چدني و فولادياز اين  جمله اند.

6-2- ويژگي هاي مصالح سنگي ريز دانه

اينويژگي ها به طور كليمانند ماسه هاي ساير بتن ها است اما از نظر دانهبندي تفاوت هاييرا دارد.

الف:از نظر تميزي،دوام و ساير موارد (به جز  دانه بندي) اينماسه مطابق ويژگي هاي آيين نامههاي معتبر مي باشد.

ب: اگر حداكثر اندازه شن كوچك شود ماسه هاييبا مدول ريزي كمتر و حداكثر اندازه كوچكتربكار مي رود.    به هر حال ملات ساختهشده با اين ماسه بايد بتواند به راحتيدر لا به لاي فضاي خالي  شن ها حركت نمايد و آن هارا        پر كند. براي شن 150ميلي متري با حداقل اندازه 40 ميلي متر، حداكثراندازه ماسه 5 ميلي متر و مدول ريزيآن 1/2 تا 6/2 مي باشد.براي شن با حداكثر اندازه 75 ميلي مترو حداقلاندازه 20 ميلي متر، حداكثر اندازه ماسه 3ميلي متر و مدول ريزي آن 8/1تا 3/2 مي باشد. هم چنينبراي حداكثر اندازه 50 ميلي مترو حداقل اندازه 15 ميليمتر،حداكثر اندازه ماسه 2 ميلي متر و مدول ريزيآن 5/1 تا 2 مي باشد.براي شن با حداكثر اندازه 38 ميلي مترو حداقل اندازه 12 ميليمتر،حداكثر اندازه ماسه5/1 ميليمتر ومدول ريزي آن 3/1 تا 7/1مي باشد. اگر حداكثر اندازه شن به 25ميلي متر برسد حداكثر اندازه ماسه به 1 ميلي مترمحدود مي شود.

               ج : مصرف ماسه كاملاًگرد گوشه در همه موارد ارجحيت دارد و بايدحتي الامكان از مصرف ماسه شكسته يا   نيمه شكسته پرهيزنمود تا رواني ملات با آب كمتر تأمين شود و هم چنينبا فشار تزريق كمتر نتيجه بهتريرا داشته باشيم و نماي خوبي بدست آيد.

               د : ماسه بايدسخت، تو پر، با دوام و عارياز گل و لاي (به ويژه در سطح)باشد.

               ه : در بتن هايسنگين ممكن است از ماسه با چگالي زياداستفاده شود كه به دليل عيار بالايسيمان و پوزولان امكان جداييمواد در ملات كم است. بتن هاي حاصله در اينحالت داراي وزن مخصوص 5/3 تا بيشاز5/5 تن بر متر مكعب خواهند بود.

 

7- خصوصيات مواد چسباننده

موادچسباننده شامل انواع سيمان هاي پرتلند ياآميخته مي باشد كه ميتوان به همراه سيمان مقداري پوزولانبكار برد.

7-1- ويژگي هاي سيمان

سيمانپرتلند با انواع پنجگانه مي تواند بكار رود.در صورت عدم تأمين سيمان پرتلند نوع3 و 4  ميتوانيم از افزودني ها برايزود گير يا دير گيركردن استفاده نماييم.

               سيمان هايمخلوط يا آميخته نيز كاربرد وسيعيرا براي اين بتن ها دارند.سيمان هاي پرتلند پوزولانيو روباره اي، سيمان هاي پرتلند اصلاح شده با پوزولانو روباره اكثراً بكار مي روند و بايدمطابق استانداردهاي معتبر توليدگردند تا نتيجه مناسبي عايدشود.

7-2- ويژگي هاي پوزولان ها

پوزولان هاي طبيعي و مصنوعي،فعال و نيمه فعال ميتوانند در اين بتن ها به عنوان يك افزودنييا جايگزين و ياريكننده سيمان بكار روند. پوزولانهاي طبيعي شامل خاكستر ها و توفهايآتشفشاني، شيل ها و رس هايخاص و دياتومه ها مي باشند. پوزولانهاي مصنوعي شامل شيلها و رس هاي تكليس شده، دياتومههاي تكليس شده، روباره هايآهن گدازي، خاكستر صنعتي، ميكروسيليس و خاكستر پوسته غلات و چوب (به ويژهخاكستر پوسته برنج) است.

               پوزولان مناسب علاوهبر داشتن فعاليت پوزولاني (تركيببا آهك در محيط آب دار و تشكيل ژل چسباننده)بايستي ملات را روان و خميريسازد و مصرف آب را كم كند يا اقلاً آن را در ملات چندانبالا نبرد و گرنه نياز به          روان كننده ها ممكن است الزاميشود.

               به هر حال ويژگيهاي پوزولان ها بايد مطابق با استانداردهاي معتبر جهانيباشد.

 

8- افزودني ها

افزودني هاي مصرفي در اين بتن هابايد مطابق استانداردهاي معتبرباشد و حتماً مورد آزمايش قرار گيرد.روان كننده هاي معمولي و ممتاز، كند گيركننده، زود گير كننده، حباب زا، پوزولانها، آببندكننده ها، اتصال زاها، انبساط زاها، مواد پليمري،مواد رزيني، ضد قارچ و كپك، حباب زدا و غيرهمعمولاً مي توانند بسته به مورد مصرف درملات تزريقي بكار روند. البته مي توان در ملات تزريقياز   اليافها  (به ويژه پليمري)استفاده نمود.

9- نسبت ها و مقادير مصالح بتن پيش آكنده

9-1- چسباننده ها

معمولاً مقدار سيمان و چسبا ننده ها با توجه بهميزان رواني و آب ملات و نسبت آب به سيمانمورد نظر جهت كسب مقاومت و دوام خواسته شده بدست مي آيد.اين مقدار اغلب بين 450تا 800 كيلو در هر متر مكعبملات مي باشد.    با توجه به حد اكثر اندازه و شكل ذرات ماسه و سايرمواردي كه بدان اشاره شد و با عنايتبه عوامل ديگري مانند محدوديتمصرف سيمان در بتن حجيم از نظر گرما زاييو محدوديت هاي ديگر مانند دوام، نفوذ پذيريو جمع شد گي عيار سيمانممكن است خارج از محدوده فوق واقع شود.

شايددر وهله اول به نظر آيد اين بتن هاپر سيمان هستند در حالي كهبا توجه به پوكي شن ها (3/0 تا 5/0) عيارسيمان آن ها بين 125تا 300 كيلو خواهد بود.

مسلماً با مصرف روان كننده ها و پوزولان هامي توان از مقدار مصرف سيمان باز هم كاست. مصرفسيمان كمتر از 100 كيلوبه همراه درصد قابل توجهي پوزولان با به كار گيريروان كننده ها كاملاً متصور است.

9-2- مقادير شن مصرفي

باتوجه به نكاتي كه گفتيم براي هر متر مكعببتن يك متر مكعب شن لازم است. وزن شن مصرفيبراي بتن هاي معمولي1250 تا 1600 كيلو خواهد شد.

9-3-  مقدار و نسبت هاي ملات و رواني آن

9-3-1- مقدار ملات

برايداشتن 1 متر مكعب بتن، حجم ملاتتزريقي با توجه به پوكيشن انباشته در قالب بدست    مي آيد. برايشني با پوكي 3/0 تا 5/0ما به 3/0 تا 5/0 متر مكعبملات نياز داريم تا 1 متر مكعببتن بدست آوريم.

9-3-2- نسبت ها و مقاديراجزاي ملات

نسبتوزني سيمان (مواد چسباننده)به ماسهبرابر 1:1 تا 1:3 مي باشد. دربتن هايپرسيمان وحداكثر اندازه كم مانند25 تا 35 ميلي متر مقدار ماسه و سيمان  ممكن است  برابر باشند. در حالي كهدر بتن سدها وقتي حداكثر اندازه به 150       ميلي متر مي رسد،اين مقدار ماسه به سه برابر سيمان ميرسد.

                 نسبت آب به سيمان در بتن هايپيش آكنده در حالت عادياز 4/0 تا 6/0 تغيير مي كند.با   فرض هايخاص و استفاده از فرمول حجم مطلق مي توان حدود مقدار وزنيآب، سيمان و ماسه را در ملات ها بدستآورد. مثلاً  براي ملات     1: 1 : 5/0 عيار سيمانحدود 800 كيلو، ماسه اشباعحدود 800 كيلو و آب آزاد برابر 400كيلو بدست مي آيد كه وزن مخصوص آن 2000كيلو در متر مكعب مي باشد.براي ملات 1: 3 : 6/0عيار سيمان حدود 475كيلو، ماسه اشباعحدود 1425 كيلو و آب آزاد 285كيـــلو حاصل مي شود كه وزن مخصوص اينملات حدود 2200 كيلو در متر مكعبمي باشد.  نسبت پوزولان به سيمان از 10 درصدتا 50 درصد مي رسد و حتيممكن است مقدار پوزولان كمتر يا بيشترنيز شود. ميكروسيليسمعمولاً بين 5 درصدتا 10 درصدوزن سيمان مصرف مي شود. مصرف پوزولانها مي تواند جلوي آب انداختن ملات را بگيرد.

               مصرف سيمان در حدود 450كيلو تا 800 كيلو امريطبيعي است. مقدار ماسه مصرفي800 تا 1500 كيلو خواهد بود.آب آزاد اين ملات ها 250 تا 400كيلو مي باشد.

9-3-3- رواني (شلي)ملات تزريقي

معمولاً ملات تزريقي بايدمثل يك خامه تازه در دماي معموليباشد تا روان بوده و به خوبي پمپ شود و در فضايخالي شن ها تزريق گردد. براياندازه گيري رواني ملات هايتزريقي با ماسه هايريزتر از 5/2 ميلي متر از قيفيبه حجم 1725 ميلي ليتربا قطر سوراخ5/12 ميلي متر استفاده مي گردد.زمان تخليه قيف معرف روانيملات بوده و زمان مناسب براي ملات هايتزريقي تعميريو ديوار سازي 22 ثانيهبا رواداري 2 ثانيه است.براي ملات بتن حجيم و بتن ريزيزير آب اين مقدار  از 18 تا 26 ثانيهمي باشد. در بتن هايپر مقاومت اين زمان ممكن است به 35 تا 40ثانيه برسد. لازم به ذكر است كه زمان تخليهآب از اين قيف برابر 8ثانيه با رواداري 2/0ثانيه مي باشد.

               براي ملات هايي با ماسه هايدرشتتر از 5/2 ميلي متر به جاي استفاده از قيف،مخروط و ميز رواني (فلو)را بكار   مي بريم و بايدپس از 5 ضربه در 3 ثانيه نتيجهدر حدود 150 درصد باشد (شكل قيف پيوستاست).

 

10- وسايل و تجهيزات لازم

براياجراي ابن بتن آشنايي با وسايلو تجهيزات مربوطه ضروري است.

               الف : وسايل تأمينشن و ماسه شامل سنگ شكن ها، سرند، تسمه نقاله ها،ماسه شور و...

               ب :  وسايل لازم براياستقرار لوله هاي تزريق در داخل قالب و بالا كشيدنلوله ها مانند جرثقيل و يا وينچ

               ج : لوله هايتزريق ملات ،لوله هاي بازديد ملات، لوله هايتخليه هوا

               د : وسايل ريختنشن در قالب شامل تسمه نقاله، جام و جرثقيل،جرثقيل خاك بردار، كمپرسي، دمپر،فرغون، بيل لودر و ياهر وسيله ممكن ديگر  در خشكي و آب

               ه : وسايلتوزين و پيمانه كردن اجزاء ملات و اختلاط آن ها

               و : وسايلپمپ كردن ملات در لوله ها

               ز : لرزاننده هايمتصل شونده به قالب و هواي فشرده برايتراكم شن ها (در صورت لزوم)

               ح : وسايللازم براي كنترل رواني و كيفيتملات و بتن

 

11- اجراء و ساخت بتن پيش آكنده

دراين جا روش اجراء به صورت گسترده تر مطرح ميگردد.

11-1- لوله هاي تزريق

لوله هاييبه قطر داخلي 20 تا 50 ميلي متر  بطور قائم در قالب كارگذاشته تا كف ادامه مييابدمق لوله ها در شن بهتر است كمتراز 15 متر بوده  و از 25تا 30 متر تجاوز نكند. لوله بايدمقاوم باشد  به نحويكه بتوان آن را از درون شن      به تدريج بيرون كشيد.

قطرلوله تزريق به حداكثر اندازه ماسه، فشار تزريقو طول آن لوله بستگي دارد. مثلاً در يك كار تعميريبا ماسه يك ميلي متري و طول كوتاه (مسلماًفشار كمتر) ممكن است از لوله اي 20ميلي متري ودر يك سد با ماسه 75/4ميلي متري و لوله طويل و فشار زياداز يك لوله 40 تا 50 ميلي مترياستفاده كرد.

درپائين لوله و در فاصله 15 سانتيانتها سوراخ ها يا شكاف هايي تعبيهمي شود تا ملات با فشار و سرعت كافياز آنجا بيرون بزند. اين سوراخ هايا شكاف ها متناسب با اندازه ماسه از 3تا 15 ميلي متر مي باشد.كف لوله معمولاً بسته است.

11-2- فاصله لوله هاي تزريق

اينفاصله از 5/0 تا 5/3 متر تغييرمي كند. در  تعميرات و قطعاتنازك اين فاصله بين 5/0 تا 1متر است. در قطعات ضخيم تر اينفاصله 5/1 متر مي شود. برايكارهاي معمول فاصله 25/1 تا75/1 معقول به نظر ميرسد. ملات در فاصله دو لوله شيبدار ميايستد لذا فاصله لوله ها با توجه به روانيملات، فشار تزريق، پوكيشن،حداكثر و حداقل اندازه شن تعيين ميشود.

 

11-3- سرعت ملات و فشار تزريق

سرعتملات در لوله ها معمولاًً بين 6/0 تا 2/1متر بر ثانيه مي باشد هر چند سرعتخارج از اين محدوده نيز به كار ميرود اما توصيه نمي شود.

فشارتزريق تابع قطر لوله،سرعت مورد نياز، طول لوله،فاصله لوله ها، رواني ملات، دانه بنديو پوكي شن خواهد بود. فشار تزريقاغلب كمتر از 28 اتمسفر مي باشد هر چند ممكن است از 30اتمسفر تجاوز نمايد.

11-4- لوله هاي بازديد

گاهبا لوله هايي به قطر 40 تا 50 ميلي مترامكان رديابي و عمق سنجيملات تزريق شده را فراهم مي كنند.اين لوله ها داراي شكافهاييدر طول خود هستند كه ملات به آساني