سنگدانه های مناسب جهت ساخت بتن

سنگدانه های مناسب جهت ساخت بتن

کد مطلب : 486

سنگدانههای مناسب جهت ساخت بتن : علاوه بر رعايت استاندارد ويژگيهاي سنگدانه بتن( استاندارد 302 ايران يا  ASTMC33 ) در زمينهويژگيهاي مكانيكي، فيزيكي، دوام و مقادير مجاز مواد زيان آور لازم است به نكات زيرتوجه نمود.

در صورتيكهمحدوده دانه بندي استاندارد رعايت نشده باشد كه معمولاً در مورد سنگدانه هاي ريزدانه اين امر در كشور ما محقق است غالباً مي توان با تنظيم نسبت هاي شن و ماسه،دانه بندي مخلوط سنگدانه را به صورت مناسب و قابل قبولي در آورد.

مع الاسفماسه هاي توليدي در كشور ما به دلايل متعددي فاقد ريزهاي كافي است بويژه ذرات ريزتر از 6/0 ميلي متر در ماسه ها كم است و اين مي تواند بر كار آئي بتن، مصرف سيمان،پمپ پذيري، آب انداختن و جمع شدگي بتن اثرات نامطلوبي را باقي گذارد. اين عقيده كهريز ها در بتن خوب نيستند و بتن بايد سنگدانه هاي درشت زياد تري داشته باشد مبنايعلمي ندارد و امروزه براين عقيده اند كه بايد ريزها را افزايش داد.

شستشويزياد و غلط ماسه ها به نيت حذف گل از آنها كار ناپسند و رايج در ايران است كه بهكاهش ذرات ماسه اي ريز منجر مي شود. سنت هاي دو بار شور يا سه بار شور كردن رابايد كنار گذاشت و در ساير نقاط دنيا نيزكار بردي ندارند. توجه به آزمايش ارزشماسه اي غلط است و امروزه در هيچ كشوري در دنيا به نتيجه SE توجهي در جهت رديا قبول ماسه نمي شود و صرفاً رعايت در صد گذشته از الك شماره 200 طبق آنچه در آباآمده است ضروري مي باشد. در برخي موارد آئين نامه اروپائي اجازه داده است درصدذرات ريز تر از 063/0 ميلي متر براي ماسه هاي شكسته تا 16 در صد برسد در حاليكه دراستاندارد ايران و آبا براي ماسه شكسته و براي بتنهائي كه در معرض سايش نيستند در صد گذشته از الك 075/0 ميلي متر تا حد 7 در صدمجاز است.

بهتر استماسه ها گرد گوشه و نشكسته باشند، ماسه شكسته كوهي مزيت خاصي را براي اجراي يك بتنبويژه يك دال بتني در بر ندارد و كمكي به بهبود و مقاومت و دوام نمي كند و برايكار آئي ( رواني، پمپ پذيري  و ماله خوري وخوشكاري و تراكم پذيري ) اثر بدي دارد. ماسه شكسته مصرف سيمان تا 10 در صد افزايشمي دهد و اقتصادي و فني به نظر نمي رسد.

در مورد شنامكان مصرف شن گرد گوشه، نيمه شكسته يا صد در صد شكسته وجود دارد. براي مقاومت هايتا حد 25 مگا پاسكال استوانه اي و 30 مگا پاسكال مكعبي مصرف شن گرد گوشه براحتيممكن است و كار آئي بهتري دارد. بهر حال معمولاً شن شكسته مي تواند تا حدود 5 درصد مصرف سيمان را براي دستيابي به مقاومت و كار آئي معين كمتر كند.

اين تفكركه لازمست نتيجه آزمايش لوس آنجلس ( سايش ) عدد بسيار پائيني باشد تا بتوان مقاومتبالاتري را در بتن داشت نيز صحيح بنظر نمي رسد و همواره نمي توان از اين نظر دفاعنمود و فقط كافي است از نظر مكانيكي بتوان سنگدانه را قابل قبول تلقي نموده مگراينكه مسئله سايش در كف بتني بشدت مطرح باشد.

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ،سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ،مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ،اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویانمرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحثزیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایراندسترسی یابید :

روانکننده بتن ، افزودنیبتن ، گروت ، آببندی بتن ، ترمیمبتن ، ترمیمکننده بتن ، ژلمیکروسیلیس ، واتراستاپبتن ، انواعواتراستاپ بتن ،  آببندی استخر ، ضد یخبتن ، فوقروان کننده بتن ، مقاومسازی بتن ، مقاومسازی ساختمان ها ، ماستیکپلی یورتان ، کفپوش اپوکسی ، فوقروان کننده بتن ، افزودنیهای بتن چیست ، انواعافزودنی های بتن ، لیستقیمت افزودنی های بتن ، روشمصرف افزودنی های بتن ، بتنریزی در هوای سرد ، بتنریزی در هوای گرم ، ترمیمبتن ، انواعروش های ترمیم بتن ، ترمیمبتن ترک خورده ، بتنگوگردی ، ترمیمکننده بتن ، چسببتن چیست ، انواعچسب بتن ، چسباپوکسی بتن چیست ، چسبهای آب بندی بتن ، روانکننده بتن چیست ، انواعفوق روان کننده بتن ، قیمتانواع چسب بتن ، لیستقیمت چسب های بتن ، انواعروش کیورینگ بتن ، موادکیورینگ بتن ، لیستقیمت کیورینگ بتن ، آببندی بتن چیست ، انوعروش های آب بندی بتن ، آببندی بتن به روش تزریق رزین پلی یورتان ، ماستیکپلی یورتان چیست ، لیستقیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیکهای سرد اجرا ، ماستیکهای گرم اجرا ، ترمیمبتن یخ زده ، راهنمایطرح اختلاط بتن ،طرحمخلوط بتن چیست ، طرحاختلاط بتن سبک ، کرگیریبتن چیست ، آزمایشالتراسونیک بتن ، آزمایشهای غیرمخرب بتن ،انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکنمیلگرد و آرماتور، کاشتآرماتور در بتن چیست ، آزمایشگالواپالس چیست ، چسبکاشت آرماتور هیلتی ، خمیرکاشت بولت چیست ، لیستقیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روشاجرای گروت ریزی ، واتراستاپبتن چیست ، انواعواتراستاپ بتن ، انتخابواتراستاپ بتن ، واتراستاپبنتونیتی ، واتراستاپهای هیدورفیلی چیست ، روشترمیم بتن های ترک خورده ، سوپرروان کننده بتن ، لیستقیمت واتراستاپ بتن ، رنگبتن ، بتنخودتراکم ، طرحاختلاط بتن خودتراکم ، بتنغلطکی چیست ، شرکتسیکا، روشاجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایشهای بتن خود تراکم، روشآب بندی مخازن بتنی ، انواعافزودنی های بتن شرکت فسروک ، موادافزودنی بتن شرکت آبادگران ،لیستقیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کفپوش اپوکسی ، فاصلهنگهدار یا اسپیسر بتن ، انواعگروت های شرکت آبادگران ، کف پوشپلی یورتان ،میکروسیلیس ، فوقروان کننده بتن ، ژلمیکروسیلیس ، میکروسیلیسچیست، لیستقیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسربتن چیست ، روغن قالبچیست ، روشمقاوم سازی ساختمان ، مقاومسازی ساختمان و ساز های بتنی با الیاف FRP، گروت چیست ، گروتاپوکسی چیست ، لیستقیمت انواع گروت اپوکسی، الیافپلی پروپیلن چیست ،پرداختسطح بتن چیست ، بتنحجیم چیست ، روشساخت بتن حجیم ، ترمیمترک های بتن ، مقاومسازی بتن ، خوردگیبتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیکبتن چیست بتنترمی ، بتنپلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتنگوگردی ، طرحاختلاط بتن گوگردی ، بتنپلیمری ، آزمایشهافسل بتن چیست ،روشانجام آزمایش پتانسیل خوردگی ،ابرروان کننده بتن چیست ، سوپرروان کننده بتن چیست ، میزانمصرف روان کننده بتن ، روشآب بندی استخر ، اسلامپبتن چیست ، میزانروانی مجاز بتن ، زمانبازکردن قالب های بتن پس از بتن ریزی ، زمانحمل مجاز بتن ، روشساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیاربتن چیست ، روشمصرف الیاف بتن PP ، بتنمگر چیست ، پوششفایبرگلاس چیست ، انواعبتن های خاص ، بتنخاص چیست ، موادآب بندی بتن ، آببندی سازه های بتنی ، حداکثرزمان حمل بتن ، قالبلغزنده بتن ، بتنآماده ، گروتساختمانی ، بتنپیش ساخته، عواملموثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخبتن ، انواعضد یخ بتن ، قالببندی بتن چیست ، روشقالب بندی بتن ، روشبتن ریزی خاص ، انواعمواد آب بندی سازه های بتنی ، روشهای تراکم بتن ، روشهای حمل بتن، روشهای مقاوم سازی بتن ، مقاومسازی بتن ،ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روشپرداخت سطح بتن ، انواعکف پوش های صنعتی بتن ، پوششهای ضد حریق ، فایرپروفبتن چیست ، فلایاش چیست ، روشاجرای آب بندی استخر ، نانوسیلیس چیست ، روشترمیم بتن کرمو ، بتناکسپوز چیست ، روشساخت بتن اکسپوز ، ترمیمبتن اکسپوز ، افزودنیحباب زا چیست ، افزودنیدیرگیر بتن چیست ، افزودنیزودگیر بتن چیست ، منبسطکننده بتن چیست ، پنترونچیست ، پنکریتچیست ، پوششنفوذگر چیست ، فایبرگلاسچیست ، پوششآب بندی الاستومری چیست ، روشآب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درز اجراییبتن چیست ، لیستقیمت افزودنی های بتن،  ترمیمکننده ویژه بتن، مصالحترمیم بتن، روانساز بتن ، جلوگیریاز کرمو شدن بتن ،رنگنمای بتن ، سوپرروان کننده بتن ، حداقلزمان کیورینگ و عمل آوری بتن ، کیورینگبتن با بخار ، دلیلجداشدگی بتن ، تستالتراسونیک بتن چیست ، لیستقیمت گروت های شرکت فارس ایران ، لیستقیمت انواع گروت ، روشاجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،

 


or
or
A password will be send on your post
Registration