تاثیر الیاف بتن بر جذب آب و دوام بتن

تاثیر الیاف بتن بر جذب آب و دوام بتن

کد مطلب : 500

تاثیر الیاف بتن بر جذب آب و دوام بتن

تولید کنندگان قطعات بتنی پیش ساخته بسیار نگرانخرابی قطعات تحت حملات سولفاتی، سیکل ذوب و یخبندان، سرطان بتن و خوردگی آرماتورهامی باشند. در تمامی این موارد نفوذ پذیری در مقابل آب نقش بسیار موثری دارد. دوام درقطعات بتنی پیش ساخته تابع نرخ نفوذ اب در قطعات است. نتایج نشان می دهد که نفوذ پذیریشدیدا تابع ترک خوردگی در بتن است. بدیهی است که با افزایش عرض ترک ها دوام و نفوذپذیریبه خطر می افتد. مسلح سازی با الیاف موجب کنترل رشد ترک ها، افزایش سختی سطح ترک هامی شود که مسلما نفوذپذیری را کاهش می دهد. در بتن های تحت تنش عرض ترک ها در بتن هایفاقد الیاف رشد شدیدی دارند این نرخ رشد در بتن های مسلح شده به الیاف بسیار کمتر است‌.به عبارت دیگر اگرچه الیاف باعث بهبود دوام و نفوذپذیری می شود اما این مسله تابع تواناییالیاف در کنترل رشد عرض ترک ها دارد.جزئیات مطالعه شده در اثر گذاری الیاف در کنترلنفوذ گاز در بتن های تحت تنش نشان می دهد که استفاده از الیاف موجب کاهش نفوذپذیریمی شود.

در یک مطالعه صورت گرفته، نحوه بهبود الیاف در نفوذپذیریشرح داده شده است. در این مطالعه از آزمایش thermoporomrtry در کنار آزمایش نفوذ جیوه بر روی بتن های مسلح به الیاف سلولز صورتگرفت که نشان داد استفاده از الیاف سلولزی موجب بهبود حفرات می شود. این مسله در آزمایشمیکروسکوپ الکترونی نیز احراز شد.

خوردگی آرماتورهای فولادی در قطعات بتنی پیش ساختهیک نگرانی اساسی است. مقدار یون کلر در بتن یک نگرانی است. شیوه ی شروع خوردگی آرماتوربه خوبی شناسایی شده است. متاسفانه، ایجاد ترک باعث نفوذ یون های کلر و سایر مواد شیمیاییبه داخل بتن و فراهم آوردن شرایط خوردگی می شود. زیرا یون کلر تنها توسط آب از طریقموئینه ها و ترک ها به داخل بتن نفوذ می کند. به عبارت دیگر نفوذ یون کلر شدیدا تابعنفوذ آب به داخل بتن است. همانطور که قبلا گفته شد الیاف ها موجب کاهش نفوذ آب در بتنهای تحت تنش و بدون تنش می شود که باعث کاهش نرخ نفوذ یون کلر می شود. در نتیجه استفادهاز الیاف موجب افزایش دوام و بالطبع طول عمر سازه می شود. مطالعات اخیر نشان می دهدکه الیاف های پلی پروپیلن و سلولز ممکن است باعث افزایش ضریب آشکار (کلی) یون کلر شوداما باعث کاهش ضریب موثر (آزاد) یون کلر می شود. به عبارت دیگر، زمانی که مقدار بیشتریاز یون کلر به داخل بتن های مسلح به الیاف نفوذ کند، الیاف ها با یون های عبور کردهبه صورت شیمیایی ترکیب می شوند که باعث محدود کردن و کاهش دادن یون های کلر آزاد مناسببرای شروع خوردگی می شود.مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ،سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ،مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ،اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویانمرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحثزیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایراندسترسی یابید :

روانکننده بتن ، افزودنیبتن ، گروت ، آببندی بتن ، ترمیمبتن ، ترمیمکننده بتن ، ژلمیکروسیلیس ، واتراستاپبتن ، انواعواتراستاپ بتن ،  آببندی استخر ، ضد یخبتن ، فوقروان کننده بتن ، مقاومسازی بتن ، مقاومسازی ساختمان ها ، ماستیکپلی یورتان ، کفپوش اپوکسی ، فوقروان کننده بتن ، افزودنیهای بتن چیست ، انواعافزودنی های بتن ، لیستقیمت افزودنی های بتن ، روشمصرف افزودنی های بتن ، بتنریزی در هوای سرد ، بتنریزی در هوای گرم ، ترمیمبتن ، انواعروش های ترمیم بتن ، ترمیمبتن ترک خورده ، بتنگوگردی ، ترمیمکننده بتن ، چسببتن چیست ، انواعچسب بتن ، چسباپوکسی بتن چیست ، چسبهای آب بندی بتن ، روانکننده بتن چیست ، انواعفوق روان کننده بتن ، قیمتانواع چسب بتن ، لیستقیمت چسب های بتن ، انواعروش کیورینگ بتن ، موادکیورینگ بتن ، لیستقیمت کیورینگ بتن ، آببندی بتن چیست ، انوعروش های آب بندی بتن ، آببندی بتن به روش تزریق رزین پلی یورتان ، ماستیکپلی یورتان چیست ، لیستقیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیکهای سرد اجرا ، ماستیکهای گرم اجرا ، ترمیمبتن یخ زده ، راهنمایطرح اختلاط بتن ،طرحمخلوط بتن چیست ، طرحاختلاط بتن سبک ، کرگیریبتن چیست ، آزمایشالتراسونیک بتن ، آزمایشهای غیرمخرب بتن ،انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکنمیلگرد و آرماتور، کاشتآرماتور در بتن چیست ، آزمایشگالواپالس چیست ، چسبکاشت آرماتور هیلتی ، خمیرکاشت بولت چیست ، لیستقیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روشاجرای گروت ریزی ، واتراستاپبتن چیست ، انواعواتراستاپ بتن ، انتخابواتراستاپ بتن ، واتراستاپبنتونیتی ، واتراستاپهای هیدورفیلی چیست ، روشترمیم بتن های ترک خورده ، سوپرروان کننده بتن ، لیستقیمت واتراستاپ بتن ، رنگبتن ، بتنخودتراکم ، طرحاختلاط بتن خودتراکم ، بتنغلطکی چیست ، شرکتسیکا، روشاجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایشهای بتن خود تراکم، روشآب بندی مخازن بتنی ،لیستقیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کفپوش اپوکسی ، فاصلهنگهدار یا اسپیسر بتن ، ، کف پوشپلی یورتان ،میکروسیلیس ، فوقروان کننده بتن ، ژلمیکروسیلیس ، میکروسیلیسچیست، لیستقیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسربتن چیست ، روغن قالبچیست ، روشمقاوم سازی ساختمان ، مقاومسازی ساختمان و ساز های بتنی با الیاف FRP، گروت چیست ، گروتاپوکسی چیست ، لیستقیمت انواع گروت اپوکسی، الیافپلی پروپیلن چیست ،پرداختسطح بتن چیست ، بتنحجیم چیست ، روشساخت بتن حجیم ، ترمیمترک های بتن ، مقاومسازی بتن ، خوردگیبتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیکبتن چیست بتنترمی ، بتنپلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتنگوگردی ، طرحاختلاط بتن گوگردی ، بتنپلیمری ، آزمایشهافسل بتن چیست ،روشانجام آزمایش پتانسیل خوردگی ،ابرروان کننده بتن چیست ، سوپرروان کننده بتن چیست ، میزانمصرف روان کننده بتن ، روشآب بندی استخر ، اسلامپبتن چیست ، میزانروانی مجاز بتن ، زمانبازکردن قالب های بتن پس از بتن ریزی ، زمانحمل مجاز بتن ، روشساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیاربتن چیست ، روشمصرف الیاف بتن PP ، بتنمگر چیست ، پوششفایبرگلاس چیست ، انواعبتن های خاص ، بتنخاص چیست ، موادآب بندی بتن ، آببندی سازه های بتنی ، حداکثرزمان حمل بتن ، قالبلغزنده بتن ، بتنآماده ، گروتساختمانی ، بتنپیش ساخته، عواملموثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخبتن ، انواعضد یخ بتن ، قالببندی بتن چیست ، روشقالب بندی بتن ، روشبتن ریزی خاص ، انواعمواد آب بندی سازه های بتنی ، روشهای تراکم بتن ، روشهای حمل بتن، روشهای مقاوم سازی بتن ، مقاومسازی بتن ،ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روشپرداخت سطح بتن ، انواعکف پوش های صنعتی بتن ، پوششهای ضد حریق ، فایرپروفبتن چیست ، فلایاش چیست ، روشاجرای آب بندی استخر ، نانوسیلیس چیست ، روشترمیم بتن کرمو ، بتناکسپوز چیست ، روشساخت بتن اکسپوز ، ترمیمبتن اکسپوز ، افزودنیحباب زا چیست ، افزودنیدیرگیر بتن چیست ، افزودنیزودگیر بتن چیست ، منبسطکننده بتن چیست ، پنترونچیست ، پنکریتچیست ، پوششنفوذگر چیست ، فایبرگلاسچیست ، پوششآب بندی الاستومری چیست ، روشآب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درزاجرایی بتن چیست ، لیستقیمت افزودنی های بتن،  ترمیمکننده ویژه بتن، مصالحترمیم بتن، روانساز بتن ، جلوگیریاز کرمو شدن بتن ،رنگنمای بتن ، سوپرروان کننده بتن ، حداقلزمان کیورینگ و عمل آوری بتن ، کیورینگبتن با بخار ، دلیلجداشدگی بتن ، تستالتراسونیک بتن چیست ، لیستقیمت انواع گروت ، روشاجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،

 


or
or
A password will be send on your post
Registration