بتن آب بند چیست ؟ ( آب بندی بتن )

بتن آب بند چیست ؟ ( آب بندی بتن )

کد مطلب : 517

بتنآب بند چیست ؟

بتنآب بند یا بتن نفوذ ناپذیر ( یا بتن ناتراوا ) ، اصلاحا به بتنی گفته می شود کهدارای مقاومت بالایی در زمینه عبور یا نفوذ آب یا سایر مایعات دارد. یا به عبارتدیگر دارای نفوذپذیری پایینی در برابر عبور رطوبت و آب می باشد.

آببندی بتن به لحاظ دوام سازه بتنی و نیز حفظ آب در سازه های در مجاورت آب یا مایعاتمانند تونل ها ، سد ها ، مخازن آب و فاضلاب ، مخازن نگهداری انواع مایعات ، سازههای زیرزمینی در مجاورت تراز بالای آب زیرزمینی مانند متروها ، ایشتگاه های پمپاژو زیرزمین ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد . چرا که نشت آب در حد عبور از جسمبتن می تواند منجر به اختلال در سیستم بهره برداری ، مباحث نازیبای دیداری ، تاثیرمنفی از نظر روحی بر بهره برداران ، و کاهش دوام سازه و نیز در حد کم نشت باعثتخریب زودهنگام سازه به خصوص در بتن های مسلح می گردد.

ازاین رو می بایست با شناخت مشخصات ذاتی بتن حداکثر به کارگیری تمهیدات جهت آب بندیبتن در احداث سازه ها به کار گرفته شود. ناتراوایی و  آب بندی سازه های بتن دارای مباحثی تخصصی میباشد که شاخت آنها و راهکارهای لامز در موفقیت تحقق این فرآیند از اهمیت بالاییبرخودار است.

درذیل به شرح انواع روشهای آب بندی پرداخته می شود. ولی باید توجه داشت که این موارددر کنار اجرای بهینه و اصولی سازه ، طرح اختلاط مناسب ، دانه بندی اصولی و ... میباشد.

 

آب بندی ساختمان های تراز منفی یا گود ها ، در حین و احداث

 

آب بندی یا نفوذ ناپذیری سازه های بتنی بهلحاظ شکل دیداری ، مشکلات بهره برداری و دوام سازه های بتنی دارای اهمیت می باشد.این موارد در هر سازه بسته به شرایط می تواند از اهمیت مضاعفی برخودار باشد. بهطور مثال در یک اسکله یا سازه صنعتی دوام و مشکلات بهره برداری مهمترین عامل و دریک ساختمان مسکونی و تجاری مبحث دیداری نیز اهمیت بالایی در کنار دو مورد مذکوربرخودار است.

آب بندی سازه های بتنی به صورت استاندارددر دو حالت لحاظ تدابیر در حین ساخت و آب بندی پس از ساخت قابل انجام است.

در خصوص سازه های با شرایط بهره برداریفشار مثبت ( مانند مخازن آب و فاضلاب ) باید گفت که هر دو روش آب بندی دارای مزیتهایی است و در کل دو سیستم در صورت اجرای صحیح دارای اختلاف کیفی فاحشی نمی باشد.

لذا در شرایط فشار منفی ، مانند ساختمانیا سازه های زیرزمینی ، کاملا متفاوت است ، در روش پس از ساخت معمولا دوام سازه هابه خطر می افتد، چرا که عموما شاهد هستیم آب تا حدود زیادی درون بتن نفوذ نموده وصرفا جلوی خروج گرفته می شود. علاوه براین در بعضی مواقع آب بندی در حالت پس ازاجرا و فشار منفی دارای صعوبت های بالایی می باشد که گاه موفقیت عملیات آب بندی روبا مخاطره روبرو می کند ، یا ناچار به بکارگیری روش های غیر استاندارد و نامطمئن ویا صرف هزینه ها نا متعارف و غیر منصفانه هستیم.

چیزی که کارفرمایان باید به آن توجه ویژهداشته باشند برخورد واقع بینانه با ماهیت هر دو روش و مزایا و معایب آنها می باشدو برخورد صرفا کاغذی می تواند منجر به صرف زمان و هزینه بالا و ورود به مشکلاتحقوقی فی مابین مجری و کارفرما گردد.

 در این راستا ، این مجموعه با عنایت به تجربهچندین ساله و تیم تخصصی خود ، اقدام به تنظیم و ارائه این راهنما برای آب بندیسازه های زیرزمینی نموده تا کارفرمایان و مجریان محترم بتوانند با استفاده از آنتصمیمی موثر و درست با حداکثر ضریب اطمینان از موفقیت فرآیند آب بند نمودنسازه  اخذ نمایند.

 

اصول آببندی سازه های تراز منفی :

با توجهبه موارد گفته شده در پیش ، بهترین و اطمینان بخش ترین روش حفاظت و آب بند نمودنبتن و ساختمان ، به کارگیری تدابیر در زمان ساخت می باشد. در حال حاضر به طور کلیسه روش ذیل برای تحقق آب بند سازی در حین ساخت وجود دارد .

 • طراحی و اجرای سیستم زهکشی
 • استفاده از سیستم های ژئوسنتتیک ( ژئوممبرین و ژئوتکستایل یا GCL )
 • اجرای بتن آب بند و نفوذناپذیر ، در کنار تمهیدات اجرایی

 

در اینجا سعی می شود به برخی جزئیاتاجرایی و معایب و مزایای هر یک از سیستم های فوق الذکر پرداخته شود.

طراحی و اجرای سیستم زهکش :

در این روش ، بسته به شرایط محلی ، دسترسیها به سیستم دفع فاضلاب ، نقشه و جانمایی سازه یا ساختمان ، با حفاری چاه های عمودیو افقی و تعبیه لوله های زهکش و لترال ، آب منطقه به بخشی از محل هدایت شده و ازآنجا به دورن فاضلاب شهری یا مکان مقتصی پمپاژ می گردد.

پر واضح است که این روش ، سیستمی غیر ایمنبوده و از این رو در اکثر پروژه ها به عنوان روشی موقت و یا  پوششی و تکمیلی در کنار سایر روش ها به کار میرود. چرا  احتمال گرفتی لوله های انتقال بهمرور زمان و یا خراب شدن پمپ های پمپاژ می تواند منجر به مختل شدن فرآیند و نفوذآب به درون سازه گردد.

لذا سیستم زهکش می تواند روشی بهینه درکنار دو روش بعدی و همچنین برای پایین آوردن و کنترل آب برای اجرای سازه ها وفراهم کردن شرایط اجرای خاکبرداری و بتن ریزی باشد.

 

ژئوسنتتیک( ژئوممبرین و ژئوتکستایل یا GCL ):

در این سیستم ، پس از اتمام عملیاتخاکبرداری ، با اجرای ورق های ژئوممبرین پی وی سی یا پلی اتیلن به ضخمات 1.5 یا دومیلیمتر و دو لایه ژئوتکستایل در طرفین برای محافظت از آن در طرفین ، گود ایجادشده به صورت کاسه آب بند و نفوذ ناپذیر می گردد. در این سیستم باید توجه ویژه ایبه جوش ورق ها صورت پذیرد تا اطمینان خاطر از عملکرد نفوذ ناپذیری گود حاصل شود.

آنچه باید در این جا مورد توجه ویژه ایقرار گیرد ، مشکل رایج در سیستم ژئوسنتتیک ها ، یعنی احتمال سوراخ شدگی ورق در حیناجرا براثر عملیات اجرایی به صورت سهوی و یا عمدی، می باشد. چرا که در این شرایطبا نفوذ آب درون گود و کاسه ژئوممبرین ، عملا کارکرد کل سیستم مختل و بلا اثر میشود.

نکته پر اهیمت این امر در این شرایط ،زمانی است که این روش به تنهایی انجام می شود و عملا به اطمینان از این روش ،اجرای سازه بدون لحاظ تمهیدات آب بندی خاصی صورت پذیرفته و هیچ گونه پیش گیری برایآب بندی سازه دیده و اجرا نشده و عملا با نفوذ آب به درون کاسه ژئوممبرین، آب بهراحتی از نقاط مختلف به درون سازه وارد می گردد.

با توجه به احتمال بالای این آسیب دیدگیدر حین ساخت از یک سو و عدم دسترسی پس سیستم ئوسنتتیک اجرا شده پس از ساخت ساختمانبه منظور ترمیم نقاط آسیب دیده ، بسیاری از کارشناسان و کارفرمایان به این نتیجه رسیدهاند که این سیستم به تنهایی دارای ریسک بالایی بوده و می بایست به همراه این روشاز تمهیدات بتن آب بند ( روش سوم ) نیز به صورت توامان استفاده نمود.

از دیگر معایب این سیستم می توان به هزینهبالاتر آن نسبت به سایر روش ها اشاره کرد که با توجه به ریسک ذکر شده در بالا کهمی تواند کل عملیات را با تردید مواجه کند ، استفاده از این روش به تنهایی باتردید هایی روبرو می باشد.

 

آب بند نمودن سازه به روش اجرای بتن آببند و نفوذ ناپذیر :

در سیستم آب بندی سازه های بتنی ، دو مبحثدر دستور کار قرار دارد. مبحث اول اجرای بتن آب بند و مبحث دوم آب بندی درزهای هایاجرای بین مراحل مختلف کار ، درزهای فونداسیون و دیوار ، ستون و تیر با دیوار ( دراستراکچرهای فلزی ) ، آب بندی دیوار با تیر و سقف و ... می باشد. در این راستا دوبخش به صورت مجزا شرح داده می شود.

 

1-    بخش نخست ، به کارگیری تمهیدات جهت نفوذناپذیری حداکثری جسم بتن :

با توجه به اینکه بتن محصولی نا همگن میباشد ، بررسی آن ( حتی بتن های با مقاومت بالا ) زیر میکروسکوپ مشخص می نماید کهبتن دارای حفرات موئینه کوچک و بزرگ می باشد که باعث نفوذ آب و مایعات درون آن میشود. با این وجود به طور معمول این حفرات در بتن های با کیفیت ، باعث نشت آب ، بهخصوص در کوتاه مدت نمی گردد.

اما آنچه نیاز به آب بندی بتن را لازمنموده است، مشکلات ، محدودیت و حوادث اجرای بتن می باشد. پر واضح یک بتن یکپارچه وبه خوبی متراکم شده در ضخامت های بالا جلوی نفوذ آب را به صورت جاری خواهد گرفت .لذا بروز مشکلات اجرایی که تجربه نشان داده بسیار واقع بینانه است باعث نقاط ضعفدر بتن شده که باید برای جلوگیری از بروز و تاثیر منفی آن و به تبع بروز نشت آبتمهیدات لازم پیش بینی گردد. از جمله این مشکلات می توان به تراکم ناکافی ، تراکمزیاد که باعث کرمو شدگی گردد ، جداشدگی بتن ، ترک های ناشی از جمع شدگی ، تراکم ناکافی به علت تراکم میلگردها ، درزهای اجرایی پیش بینی نشده به علت نامنظم بودنتخلیه بتن ناشی از خراب شدن پمپ بتن یا تراک میکسر ها ، نسبت آب به سیمان بالا و... شاره کرد.

بدیهی است که بروز برخی از این مشکلاتمانند خراب شدن تراک میکسر یا پمپ بتن در اختیار عوامل اجرایی نبوده و حادثه ایغیر قابل پیش بینی می باشد. از سوی دیگر با توجه به عدم دسترسی به پشت دیوار پس ازبتن ریزی ( نظر به اینکه اغلب قالب ها یک طرفه می باشند ) امکان تعمیر نقاط ازبیرون و فشار مثبت وجود ندارد.

 

در این چارچوب ، باید تدابیر لازم برای کمشدن حداکثری اثرات ناشی از این مشکلات به کار گرفته شود. از این رو طبیعتا راهکاراستفاده از افزودنی های بتن می باشد. در اینجا دو محصول مناسب و کاربردی اولیتولید مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( رایحه بتن سبز ) و دومی محصول شرکتمعظم پنترون معرفی می گردد. تا با توجه به شرایط موجود از منظر واردات درصورت عدمموجودی محصول شرکت پنترون از محصول اول استفاده شود.

 • استفاده از افزودنی بتن Dezomix 4500  : این محصول بر پایه ترکیبات معینی از پودر میکروسیلیکا ، ابروان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات ، الیاف بتن و آب می باشد. میزان مصرف این محصول 5 تا 9 درصد وزن سیمان مصرفی در بتن می باشد. این محصول علاوه بر کاهش نفوذپذیری بتن دارای مزایایی چون افزایش اسلامپ بتن و سهولت بتن ریزی و تراکم بتن و کاهش نسبت آب به سیمان ، افزایش دوام به علت کاهش مقاومت الکتریکی و نفوذپذیری و مقاومت بتن می باشد. عملکرد آب بندی این محصولات علاوه بر کاهش نسبت آب به سیمان ، برمبنای خواص فیزیکی ذرات ریز میکروسیلیس و پر کردن منافذ از یک سو و از سوی دیگر ، واکنش شیمیایی میکروسیلیس با اجزا آزاد سیمان و ایجاد ترکیبات سیلیکاتی می باشد. این محصول می بایست در پایکار به نسبت تعیین شده به بتن اضافه و پس از اختلاط 3 تا 5 دقیقه ای بتن تخلیه گردد. اسلامپ بتن باید پیش از اضافه شدن Dezomix 4500 ، در حدود 6 باشد. بتن حاصله پس از اضافه شدن افزودنی دارای اسلامپی مناسب برای پمپاژ می باشد.

 

 • استفاده از افزودنی بتن Penetron Admix : این محصول که آخرین تکنولوژی افزودنی های آب بند در سطح دنیا می باشد بر پایه ترکیبات شبه سیمانی و افزودنی های فرموله شده اختصاصی می باشد. این محصول نسل آخر کریستال سازه های می باشد که تکنولوژی آن صرفا در اختیار شرکت های زایپکس ، کریستالاین اسپانیا ، کرایتون و پنترون می باشد. عملکرد این محصول بر مبنای واکنش با آهک آزاد در سیمان بتن و ایجاد کریستال های آب بند و پر کردن کلیه حفرات و حتی ترک و درزهای اجرایی تا 400 میکرون می باشد. این محصول با آب بند جسم بتن ، حتی قابلیت خود ترمیم و آب بندی درزهای اجرایی و ترکهای احتمالی در آینده را دارا می باشد. این محصول نیز می بایست در پایکار مخلوط و پس از اختلاط 3 تا 5 دقیقه ای ، بتن آماده ریختن در محل می باشد. میزان مصرف این محصول دو درصد وزن سیمان مصرفی در بتن  می باشد.

 

توجه : می توان برای کاهش هزینه و نیز ضخامتبالای فونداسیون ، از به کارگیری افزودنی های فوق الذکر در بتن فونداسیون خود داریو صرفا از یک فوق روان کننده برای تراکم بهتر و امکان پمپاژ و کاهش نسبت آب بهسیمان بهره جست. همچنین برای اطمینان خاطر از اجرای دوغابی یا خشکه پاشی پوشش Betogard P-30 به میزان 1.5 کیلوگرم برمترمربع ، بر روی بتن مگر ، پس از آرماتور بندی و پیش از ریختن بتن می توان بهرهجست.

 

2-    بخش دوم ، به کارگیری تمهیدات جهت آب بندیدرزهای اجرایی سازه :

بدون شک مهمترین بخش از عملیات ، این قسمتمی باشد. چرا که بالاترین پتاسنیل نشت در این بخش وجود دارد و به واقع در صورت عدمبه کارگیری تمهیدات لازم نشت از این قسمت ها قطعی است. از این رو ، باید بیشتر وبهترین عملکرد در این محل ها صورت پذیرد.

 

برای آب بندی درزهای اجرایی پیش بینی شده، سه روش وجود دارد که بسته به محل درز و شرایط می بایست از آنها استفاده نمود.

 • آب بندی درز اتصال فونداسیون به دیوار : در این محصل های با توجه به شرایط محلی بهترین گزینه استفاده از واتراستاپ PVC می باشد. این واتراستاپ باید به نحو درست ، که واتراستاپ دچار در رفتگی نگردد ، در مرکز عرض دیوار نصب شود. واتراستاپ بهینه در این محل از نوع تخت ، سی سانتیمتر عرض و 4 میلیمتر ضخامت می باشد. بهتراست در محل دیوار بیرونی و نصب واتراستاپ ، برای اینکه بتن تا مرکز واتراستاپ ریخته شود ، رامکا اجرا شود. از سوراخ کردن واتراستاپ باید به شدت خود داری نمود.
 • آب بندی درزهای اجرایی ارتفاعی و طولی در دیوار ، درزهای زیر و روی سقف و قطع بتن ها : در این درزها دو روش وجود می توان استفاده نمود. که البته با توجه به حساسیت موضوع ، برای اطمینان خاطر پیشنهاد می گردد به صورت توام ، از دو روش استفاده نمود. گزینه نخست ، مبتنی برای اجرای واتراستاپ های منبسط شونده هیدورفیکی می باشد. عملکرد این واتراتساپ ها بر اساس انبساط حجمی در مجاورت با آب می باشد و مسدود کردن درز و جلوگیری از عبور آب می باشد. واتراستاپ های هیدروفیلی باید در طول و در مرکز عرضی دیوار نصب شوند. باید توجه داشت درزها به شکلی ایجاد شوند که سطح نهایی ( محل نصب واتراستاپ ) تقریبا صاف باشد تا واتراستاپ به خوبی روی آب بچسبد. میزان افزایش حجم واتراتساپ ها به طور متوسط بتن 300 تا 700 درصد می باشد که البته منطق ایجاب می کند با توجه به ابعاد مویی درز ، بیش از 50 درصد نیاز به افزایش حجم نباشد. گزینه دوم ، مبتنی بر استفاده از چسب اپوکسی اتصال بتن قدیم به جدید Dezobond P-1800 می باشد. این چسب به میزان 1 کیلوگرم در مترمربع ، به صورت شره ای ( با توجه به عدم دسترسی به محل درز ) بر روی سطح درز اجرا می گردد و سپس بتن مرحله دوم بر روی آن اجرا می گردد. باید چسب به میزان اعمال گردد که بتن روی آن حداکثر ظرف 20 دقیقه بر روی آن ریخته شود ( بتن پایکار باشد ) . خصوصیات این محصول به نحوی است که پس از حشک شدن بتن ، درز به کلی غیر قابل نفوذ و در برابر بارهای سازه ای نیز مقاوم می باشد.

 

 

نتیجه گیری :

با توجه به شرایط گفته شده و آب بندی اصلسازه و کمترین احتمال آسیب دیدگی سیستم آب بندی، بهترین و اطمینان بخش ترین سیستمآب بند نموده ساختمان و سازه های زیر تراز آب زیرزمینی ، اجرای بتن آب بند میباشد. البته این امکان وجود دارد که از دو روش اول نیز به برای تقویت اطمینان بهرهجست . ولی اگر بنا به مباحث فنی و اقتصادی عزم بکاری تنها یه روش وجود داشته باشد، بدون شک اقتصادی ترین روش استفاده از روش بتن آب بند و نفوذ ناپذیر می باشد.

لذا موفقیت این امر نیز مستلزم به اتخاذتدابیر کارشناسی در قطع های بتن ، اختلاط و مشخصات بتن مصرفی و سایر راهکارهایمرتبط و دقت در اجرای گام به گام عملیات توسط کارشناسان با تجربه و کاربلد میباشد.

 

 

 

 

آب بندی ساختمان و  سازه هایمدفون زیر تراز آب زیرزمینی

سازه های زیرزمینی به هر علتی مانندقصورات اجرایی و مشکلات ساخت ، می توانند با نشت آب در تراز های زیر زمین ، درمکان هایی که تراز آب زیرزمینی بالا می باشد ( سواحل دریا و استانهای جنوبی وساختمان های با عمق احداثی بسیار پایین ) ، مواجه و روبرو گردند.

آب بندی در سازه های تراز منفی ، عموما بهصورت فشار منفی می باشد. از این رو همواره شرایط ( گستردگی ، محل و شدت نشت ) درگزینش روش به کار گرفته شده موثر می باشد.

آنچه پر واضح است روش و متریال آب بندیفشار منفی نسبت به فشار مثبت دارای پیچیدگی های اجرایی بالاتر و مشخصات کیفیبیشتری می باشد. در آب بندی فشار منفی به علت حرکت تدریجی آب از یک سو و از سویدیگر ، ماهیت شرایط عملرد مواد آب بندی ، آب بندی دارای هزینه های زمانی و مالیبالاتری نسبت به فشار مثبت می باشد.

از این رو همواره تصمیم گیری در خصوص نوعمحصول ، گستره عملیات اجرایی و روش آب بندی از اهمیت بالایی برخودار می باشد.بنابراین یک کارشناس با تجربه در گام نخست ، باید قضاوت خوبی در به کارگیری روش ومحل هایی که باید عملیات آب بندی در آنها صورت پذیرد داشته باشد، تا با کمترینهزینه و عملیات و متریال ، به دور از سعی و خطای زائد ، بهترین نتیجه گرفته شود .

در این راستا ، با عنایت به شرایط نشت آبفشار منفی به درون سازه ، و موقعیت های مختلف ، روش های مناسب کاربردی به شرح ذیلمی باشد :

 

شرایط نشت آب :

محل نشت : به طور کلی نشت ها از سه موقیعصورت می پذیرد .

 • درزهای اجرایی ( درز قطع بتن ، درز بتن فونداسیون به دیوار ، درز دیوار به دیوار ، درز دیوار به ستون ، درز دیوار به تیر یا دال و ترک ها )- لازم به ذکر است این امکان وجود دارد با به کارگیری تهمیدات لازم نشت از این محل ها اتفاق نیافتد ، لذا در صورت عدم به کارگیری تمهیدات یا مشکلات اجرایی ، بالاترین احتمال نشت از این محل ها صورت می پذیرد.
 • نشت از جسم بتن ( بتن های کرمو و متخلل )
 • نشت از محل بولت ها

 

شدت نشت :

 • نمایان شدن رطوبت
 • نشت ضعیف آب که آب جاری و به صورت عمده جمع نمی شود.
 • نشت آب شدید ، با جاری شدن آب و جمع شدن آن در کف سازه

 

 

روش های مناسب ، برای هر یک از محل ها باشدت های مختلف به شرح ذیل می باشد :

درزهای اجرایی :

 • با رطوبت نمایان : در این سیستم ابتدا باید درز به شکل V به ابعداد 2*2 سانتیمتر باز شده و سپس محل ترمیم گردد. در این سیستم دو روش قابل استفاده می باشد که بسته به وضعیت کلی سازه ( شدت نشت کلی و تعدد نقاط ) و تصمیم گیری در خصوص متریال مصرفی ، یکی از آنها به کار گرفته می شود. در روش نخست محل ترکها با استفاده از ملات Betosive WM تحت فشار پر شده و سپس روی سطح کار به عرض 15 سانتیمتر از طرفین ، دو  تا سه لایه پوشش دو جزئی Betogard SN 1  ، ( به میزان 2.5 تا 3 کیلوگرم در مترمربع ) به همراه یک لایه مش فایبرگلاس 45 یا 60 گرم در مترمربع در بین لایه اول و دوم برابر مشخصات فنی محصول، اجرا می گردد. در لایه سیستم دوم ،  ابتدا محل به محصول پنترون ( Penetron  ) به صورت دوغابی آغشته و بعد محل با ملات ترمیم کننده کریستال شونده نفوذگر منبسط شونده پنکریت ( Pencrete )  ، محصول شرکت پنترون ، پر شده و سپس روی آن محصول پنترون ( Penetron  ) به میزان 1.2 کیلوگرم در مترمربع در دو لایه به عرض 15 سانتیمتر از هر طرف اجرا می گردد.
 • نشت آب ضعیف : در این محل ها روش به شیوه های فوق الذکر می باشد ، لذا قبل از اجرای سیستم ها نشت آب باید با استفاده از ملات آب بند آنی گیر Betoplug Fix-10 یا پن پلوگ موقتی خشک و سپس سیستم ها اجرا گردد.
 • نشت آب شدید : در این محل ها نیز سیستم مانند دو روش نخست می باشد لذا باید ابتدا آب با استفاده از آنی گیر و شلنگ گذاری کنترل و فشار آب حذف و سپس سیستم ها اجرا شود.  همچنین در این محل ها در صورت شدت بالای آب و گستردگی نشت می توان برای پر کردن درز از ملات  پلیمری Dezoflow 650 استفاده نمود.

 

توجه 1 : در زیر و روی سقف ها با توجه به محدودیت دسترسی ها و یا در درزهای بافشار زیاد می توان از روش تزریق رزین پلی یورتان استفاده از ملات پلیمری و سایرروش های کارگاهی بسته به شرایط بهره جست.

توجه 2 : در اتصال کف دیواره می بایست برای استحکام کافی با ملات پایه سیمانی یکماهیچه 15*15 سانتیمتر ، علاوه بر موارد فوق اجرا شود.

 

جسم بتن  ( بتن کرمو و متخلخل ):

 • با رطوبت نمایان : در این شرایط ابتدا بتن کومو و متخلل به روش دستی یا با استفاده از چکش برقی سبک ، تا رسیدن به بستر سالم تراشیده شده و سپس مراحل کار براساس روش ترمیم و آب بندی درزهای با شرایط مشابه اقدام می گردد.
 • نشت آب ضعیف : در این محل ها و شرایط ابتدا بتن مانند شرایط قبل برداشته و برابر روش مشابه در آب بندی درزها ، ترمیم و آب بندی می گردد.
 • نشت آب شدید : در این موقعیت نیز ، ابتدا بتن مانند شرایط پیشین برداشته و سپس مانند شرایط مشابه در درزها محل تعمیر و آب بندی می گردد.

 

نشت از محل بولتها : در این محل ها ، ابتدا درون لوله به خوبی تمیز شده ، محل لوله با آنی گیرخشک ، سپس یک استاپر پلاستیکی به درون لوله قرارداده شده و پس از آن محل با ملاتپلیمری Dezoflow650پر می گردد.

 

توجه :

در آب بندی تحت فشار شدید ، در گام نخست نیاز به کاهش و حذف ابتدایی فشارآب است که برای این منظور می توان از روش زهکش یا تزریف موضعی استفاده نمود.

 

آب بندی کل سازه یا ساختمان :

گاهی کارفرما و کارشناسان به واسطهگستردگی نشت ، مباحث دوام و نیز اطمینان خاطر از عدم بروز مجدد مشکل از نقاط جدیددر آینده ، تصمیم به آب بند کل سازه می نمایند ( تجربه ثابت کرده این بهترین سیستممی باشد ) ، از این رو باید با رعایت گام های اولیه در آب بند نمودن کل سازه ،پوشش آب بند بر روی کل سازه اجرا شود.

 

 

 

پیشنهاد همکاری :

در این راستا مجموعه کلینیک فنی و تخصصیبتن ایران ، با اتکا به بیش از پانزده سال سابقه تخصصی و اجرای پروژه ها پر تعدادو برجسته تعمیر و آب بندی ، در اختیار داشتن دانش و تیم کارشناسی و اجرایی و نیزمتریال مورد نیاز وارداتی و تولیدی ، آمادگی دارد تا با کارفرمایان محترم در آببندی نمودن سازه های بتنی همکاری نماید.

لازم به ذکر است نحوی همکاری این شرکت باکارفرمایان محترم به نحوی است که در صورت نشت و نفوذ آب درون سازه که به علت قصوراین مجموعه باشد ، عملیات آب بندی ثانویه با بهترین روش های و متریال به صورترایگان صورت می پذیرد. باشد که تخصص و تعهد این مجموعه باعث اطمینان خاطرکارفرمایان محترم گردد.

 کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت تولید رایحه بتن سبز و مهندسی ژرفتابان مهر ازسال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه با شناخت خلا موجود در زمینهارائه خدمات تخصصی بتن در سطح کشور ، با بکارگیری پرسنل تخصصی و نیز تجهیزات ویژه، در این سالهای سعی نموده گامی کاربردی و موثر در زمینه رفع نیاز متخصصین ،کارفرمایان ، مهندسین ، دانشجویان ، مشاورین و پیمانکاران بردارد. در این قالب وبهره گیری از تجربیات روزافزودن خود ، با عنایت به اخذ استانداردهای بین المللی (استاندارد CE  اتحادیه اروپا و استاندارد ایزو 9001 ) ، اینمجموعه  همواره سعی است خدماتی به روز وتخصصی و کاربردی تر ارائه نماید. شرح خلاصه خدمات ارائه شده توسط این شرکت شاملبخشهای زیر می باشد. این شرکت در حال حاضر عضو وندور لیست صنایع دفاع ، لیست بلندوزارت نفت ، وندورلیست سازمان تامین اجتماعی و عضو انجمن ملی بتن ایران می باشد.

 

مجموعه تولیدی و بازرگانی رایحه بتن سبز:

·       واردات و تولید انواع افزودنی های بتن

·       واردات و تولید انواع مصالح تعمیراتی بتن

·       واردات و تولید انواع پوشش های محافظتی وآب بندی بتن

·       واردات و تولید انواع گروت های پایهسیمانی و اپوکسی

·       واردات و تولید انواع مصالح کاشی کاری

·       انواع ماستیک و درزبندهای سازه های بتنیو ساختمان ها

·       واردات و تولید انواع کفپوش ، سخت کنندهو رنگ های ساختمانی

·       واردات و تولید انواع مصالح کمکی بتن ازجمله الیاف بتن ، واتراستاپ ، حلال بتن ، واتراستاپ منبسط شونده، کیورینگ بتن ،اسپیسر ، خمیر کاشت میلگرد ، قالب های پلاستیکی و ...

 

مجموعه مهندسی ژرف تابان مهر :

·       مشاوره و اجرای تعمیر و ترمیم سازه هایبتنی

·       مشاوره و اجرای آب بندی و محافظت سازههای بتنی

·       مشاوره و اجرای مقاوم سازی و تقویت سازههای بتنی

·       مشاوره و جرای انواع کف پوش های صنعتی

·       مشاوره و ارائه خدمات ارزیابی و آزمایشهای غیرمخرب سازه های بتنی

·       برگزاری دوره های تخصصی بتنی

·       ارائه مشاوره و طرح اختلاط بتن های خاص

·       مشاوره و نظارت بر اجرای سازه های بتنی

·       کرگیری و کاشت میلگرد و بولت در بتن وتخریب بتن به روش واترجت

 

در حال حاضر مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، دارای دفتار و نمایندگی هایی در بسیاری از مناطق و شهر ها می باشد.علاقمندان میتوانند برای بهره گیری از خدمات و محصولات این شرکت و یا مشاوره و دریافت رزومهفعالیت ها و یا مشخصات فنی محصولات این شرکت ، با نمایندگی این مجموعه و یا دفترمرکزی این شرکت ( 44618462-44618379) تماس حاصل فرمایند. همچنین علاقمندان بههمکاری با این شرکت می توانند جهت اخذ نمایندگی و عاملیت فروش خدمات و محصولات اینشرکت با شماره تلفن 09120916272 تماس حاصل نمایند.

 
or
or
A password will be send on your post
Registration