آزمایش غیرمخرب بتن و ارائه شناسه سازه ای سازه های بتنی

آزمایش غیرمخرب بتن و ارائه شناسه سازه ای سازه های بتنی

کد مطلب : 519

ارزیابی غیرمخرب ، تنظیم و ارائه شناسنامه سازه ای

امروزه با گسترش استفاده از بتن و سازه های بتنی از یک طرف، افزایش حجم سرمایه گذاری در پروژه ها و لزوم حفظ دوام سازه ها در دوره مورد نظردر طراحی و نیز اهمیت مدیریت استراژیک و مالی سازه های پر اهمیت مانند سازه هایموثر در تولید کارخانه ها ، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در روند تولید و عدم امکانخارج از مدار گردیدن آنها حتی برای زمان های کوتاه پیش بینی نشده ، باعث گردیدهاست که بسیاری از کارفرمایان و بهره برداران به خصوص در کشورهای پیشرفته ، توجهویژه ای به ارزیابی دوره ای سازه های بتنی ، کنترل وضعیت سازه ها ، تهیه شناسانهسازه ای و تعمیر و نگهداری بهینه نمایند.

چرا که تعمیرات بهینه در زمان مناسب علاوه بر کاهش هزینههای تعمیرات ، به علت جلوگیری از گسترش مضاعف تخریب ها به حفظ شرایط بهره برداریو  عدم وقوع حوادث پیش بینی نشده میانجامد.

با توجه به خصوصیات منحصر به فرد بتن و عوامل موثر بر تخریبزودهنگام بتن ، این امر در مناطق با پتانسیل بالای تخریب مانند سواحل خلیج فارس ونیز محیط های صنعتی که دارای پتانسیل های بالای خوردگی با توجه به نوع و شرایطبهره برداری از سازه ها می باشد و همچنین اهمیت بالای سازه ها در تولید ، اهمیتمضاعف می یابد.

در این ارزیابی ها سعی می گردد با جمع آوری اطلاعات ساخت وبررسی شرایط محیطی و بهره برداری ، کنترل و مقایسه مشخصات ساخت با نقشه های اجرایی( در صورت وجود ) ، پتانسیل های تخریب در منطقه شناسایی ، و با استفاده از بازدیدمیدانی و آزمایشهای غیرمخرب مانند اسکن شبکه میلگرد ها ، التراسونیک ، چکش اشمیت ،در صورت نیاز نمونه گیری از میلگردها و هافسل ، ابتدا سلامت سازه مورد ارزیابی قرار می گیرد و در گام دوم در صورت وجودآسیب و تخریب با انجام تست هایی مانند میزان نفوذ یون کلر ، تعیین عمق کربناتاسیونو نیز سایر تست های گفته شده ، نسبت به شناسایی علت بروز آسیب ، حجمو محل آسیب هایاقدام می گردد. به مجموعه این اقدامات تنظیم و ارائه شناسنامه سازه گفته می شود.

 

ارزیابی میدانی و کارشناسی بتن :

بسیاری از مشکلات در بازدید میدانی و کسب اطلاعات بهرهبرداری و سازه ای و نگاه دقیق از وضعیت سازه توسط کارشناس با تجربه و متخصص برداشتمی شود. در این گام می توان تاحدودی دریافت چه تست هایی ، به چه تعدادی در چهمناطقی مورد نیاز است و انواع آسیب های قابل رویت را برداشت نمود. این مرحله گامیبر پراهمیت در ارزیابی سازه ها می باشد.

اسکن سازه های بتنی :

با استفاده از این تست غیرمخرب با ایجاد جریان القایی ،اطلاعاتی مانند قطر میلگرد ، کاور میلگرد ، محل و تعداد میلگردها پرداخت می شود.با استفاده از نتایج این تست می توان دریافت که آیا دارای مغایرت هایی با نقشه هایاجرایی می باشیم ( این امر می تواند علت بر روز ترکهای سازه ای باشد ) و یا کمبودن کاور می تواند علت بر خوردگی میلگردها و تخریب بتن در زمان حال و یا آیندهباشد. از این رو اطلاعات استخراج شده از این تست به کارشناسان کمک می کند تا به شناساییعلت بروز مشکلاتی مانند ترک ها و خوردگی و نیز تعیین فرآیند تعمیرات و یا مقاومسازی مورد نیاز پی ببرند.

تست التراسونیک بتن :

با به کارگیری این تست براساس استاندارد های معتبر ایران ، ASTM  و BS ، به روش غیرمخرب و غیر مستقیم و تحلیل نتایج و نیز داشتن تجربهکافی ،  با انتقال امواج در بتن و اندازهگیری سرعت رفت و برگشت آن ، می توان به اطلاعاتی مانند تعیین نقاط متخلل در عمقبتن ، تعیین ابعاد بتن ، تعیین مقاومت و تعیین عمق بتن دست یافت. با استفاده ازاین اطلاعات کارشناسان متخصص می توانند به اهمیت ترکها ، سازه ای یا غیر سازه ایبودن آن ، مقاومت بتن و تطبیق آن با مشخصات زمان ساخت ، تعیین وجود تخلخل در بتن وتعیین ابعاد عضو ، به ارزیابی وضعیت موجود ، شناسایی علل آسیب و اهمیت آن و گزینشروش تعمیر و مقاوم سازی اقدام نمود.

چکش اشمیت :

براساس استاندارهای ایران ، BS  و ASTM ، با استفاده از این تست غیر مخرب می توان با ایجاد ارتباط واقعیبا مقاومت بتن ، به وسیله ضریب اصلاح ، به صورت انبوه کیفیت بتن موجود را و باتقریب قابل قبول، مقاومت آن را تخمین زد. با استفاده از اطلاعات این تست می توانبه تعیین علل بروز آسیب و گزینش روش تعمیر اقدام نمود.

هافسل ( نیم پیل ) :

با استفاده از این تست غیرمخرب می توان به امکان و شدتخودرگی در بخش های مختلف بتن سازه و تعیین حدود آن در بخش های مختلف بتن برایتعیین وجود خوردگی میلگردها ( به عنوان یکی از رایج ترین علل آسیب دیدگی سازه هابه خصوص در نواحی سواحلی خلیج فارس ) ، تعیین محل های مورد نیاز به تعمیر آسیبناشی از خوردگی ، و نیز تعیین محل و روش تعمیر سازه ها پرداخت.

نفوذ یون کلر :

با استفاده از این تست ( اندازه گیری میزان و عمق نفوذ یونکلر در بتن نمونه برداری شده در آزمایشگاه ) در صورت بروز خوردگی ، می توان دریافتعلت خوردگی آن کلریدی است یا کربناتی می باشد. لازم به ذکر است روش تعمیر خوردگیکربناتی با کلریدی متفاوت می باشد و در صورت بروز خوردگی باید علت آن تعیین تا روشمناسب تعمیر انتخاب شود.

 

تعیین عمق کربناتاسیون :

با استفاده از این تست ( اندازه گیری شرایط قلیایت در بتننمونه برداری شده در آزمایشگاه ) در صورت بروز خوردگی ، می توان دریافت علت خوردگیآن کلریدی است یا کربناتی می باشد. لازم به ذکر است روش تعمیر خوردگی کربناتی باکلریدی متفاوت می باشد و در صورت بروز خوردگی باید علت آن تعیین تا روش مناسبتعمیر انتخاب شود.

 

سایر آزمایشهای قابل انجام توسط این مجموع شامل مقاومتالکتریکی بتن ، تعیین شدت خوردگی ، پول اف ، پول اوت ، ... می باشد.

در آخر ضمن اعلام آمادگی این شرکت جهت مشارکت و همکاری باکارفرمای محترم در زمینه تهیه شناسانه سازه ای از سازه ها ، سایر خدمات قابل ارائهتوسط این شرکت به شرح ذیل به حضور معرفی می گردد.

 

سایر خدمات قابل ارائه :

·       اعزام رایگان کارشناس تخصصی جهت ارزیابیدیداری و کارشناسی وضعیت موجود سازه های بتنی و ارائه روش تعمیرات ( صرفا هزینهایاب و ذهاب و اسکان بر عهده کارفرما می باشد )

·       کارشناسی و ارزیابی غیرمخرب سازه های بتنی وشناسایی وضعیت موجود ، شناسایی دلایل تخریب ، عدم و نیاز به تعمیر ( شناسامه سازهای )

·       مشاوره و اجرای ترمیم ، تعمیر ، آب بندییا  تقویت سازه های بتنی از جمله حوضچه هایپساب ، کولینگ تاورها ، تیکنرها ، ولوپیت ها ، پست های برق ، تصفیه خانه های آب وفاضلاب و ...

·       مشاوره و اجرای کف سازی های اپوکسی ، پلییورتان ، و پایه سیمانی

·       مشاوره و ارائه انواع محصولات محافظتی ،افزودنی های بتن ، گروت های سیمانی و اپوکسی ، مواد آب بندی و محافظتی ، انواعرزین ونیل استر و پلی استر ، کیورینگ ، مصالح ترمیم بتن ، انواع چسب بتن ، کف پوشهای سیمانی و اپوکسی و پلی یورتان ، انواع درز بند ها و ...

خواهشمند است در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات تکمیلی،دریافت خدمات ، بازدید و روش تعمیرات و اجرا و یا دریافت سوابق اجرایی، تهیه محصولاتتخصصی ، شرکت در مناقصات و ...  از تماس بااین شرکت دریغ نفرمایید. ( تلفن تماس : 09128889641 -44618462-44618379-021 دفترجنوب کشور :34443202-061 )                                                                                        

کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران ، علاوه بر دفتر مرکزی خود واقع در تهران ، پونک، خیابان سردار جنگل ، بین حیدریمقدم و سعیدی نیا ، پلاک 16 ، طبقه دوم ، واحد 4  ، و نیز دفتر جنوب کشور خود، واقع در استان خوزستان ، شهرستان اهواز ،زیتون کارمندی ، فلکه پارک ، جنب بانک تجارت ، ساختمان 88 ، در بسیاری از استانهای دیگر از جمله  استان هرمزگان (بندرعباس، قشم، خارک و ...) ، استان بوشهر (شهرستان بوشهر ، عسلویه ، جم ، برازجان، کنگان و ... ) ، استان اصفهان (شهرستان اصفهان ،  شهرضا، فولاد شهر، شاهین شهر ، زرین شهر ( ، استان یزد ، استان کرمان ، استان فارس (شهرستان شیراز ، نورآباد ممحسنی ، جهرم و( ... ، استان کرمانشاه ، استان کردستان )شهرستان سنندج ( ، استان لرستان خرم آباد ، بروجرد ، دورود، نورآباد ،الشتر و ... ) ، استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ( شهرستان های تبریز و ارومیه ) ، استان اردبیل، استان زنجان، استان سمنان، استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی وشمالی (شهرستان های مشهد ، بیرجند و ... ) ، استان سیستان و بلوچستان (شهرستان های زاهدان ، ایرانشهر ، زابل ، سیرجان،پیرانشهر و( ...، استان البرز )شهرستان کرج و ...ملارد ، اشتهارد ،هشتگردو ... ) ، شهر کاشان ، استان قم (شهرستان قم ( ،استان مرکزی ( شهرستان اراک ، شازند ) ،  استان مازندران (شهرستان های ساری ، بابل ، بابلسر، نوشهر ، چالوس ، محمود آبادو( ... ، استان گیلان (شهرستان های رشت ، بندرانزلی و ... )، استان ایلام (شهرستان های ایلام و دهلران، مهران و ... ) ،استان همدان (شهرستان های همدان ، تویسرکان وکبودرآهنگ ( ،استان گلستان شهرستان گرگان ( ،استان قزوین ،  استان خوزستان )شهرستان اهواز ، دزفول ، ماهشهر، سربندر ، آبادان ، خرمشهر ، بهبهان ، شوشتر،شوش ، مسجدسلیمان، رامهرمز ، گتوند و( ... ، استان چهارمحال بختیاری )شهرکرد ( ، جزیره کیش ،  کشور عراق استان بصره، الاماره و نجف ( ، کشور افغانستان )کابل و هرات ) ،  دارای دفاتر فروش و ارائه خدمات مهندسی می باشد. شما می توانید بامراجعه  یا تماس با این دفاتر و یا تماس با شمارهتلفن های ( 44618462-44618379 -09120916272 ) ضمن مشاور از خدمات و محصولاتارائه شده بهره مند شوید.


or
or
A password will be send on your post
Registration