انعقاد موافقت نامه همکاری متقابل کلینیک بتن ایران با مرکز معاینه فنی ساختمان ایران

انعقاد موافقت نامه همکاری متقابل کلینیک بتن ایران با مرکز معاینه فنی ساختمان ایران

کد مطلب : 528

براساس این موافتنامه که فی مابین مدیران عاملمجموعه کلینیک بتن ایران ( مهندس ایمان غلامی نیگچه ) و ستاد معاینه فنیساختمان ( مهندس خجسته فر ) منعقد گردید مقرر گردید تا مجموعه ستاد معاینهفنی ایران از خدمات کارشناسی و آزمایشگاهی مخرب و غیرمخرب کلینیک فنی و تخصصی بتنایران ( شرکت مهندسی ژرف تابان مهر ) بهره گرفته و مجموعه کلینیک بتن ایران ، درپروژه های کارشناسی و ارزیابی ساختمان های سطح کشور و صدور پلاک سلامت فنی ساختماندر بخش آزمایشگاهی و بتن خدمات خود را به طور کامل به این شرکت ارائه نماید.همچنین مقرر گردید مدیریت فنی کلینیک بتن ایران ، همکاری خود را به عنوان مدیریتفنی آزمایشگاه های ستاد معاینه فنی ساختمان ارائه نماید.

به امید گسترش حسنه معاینه فنی ساختمان در سطحکشور و حفظ سرمایه های ملی و خصوصی کشور در بازه های زمانی بلند مدت !


or
or
A password will be send on your post
Registration