آزمایش های بتن سخت شده

آزمایش های بتن سخت شده

کد مطلب : 54

به طور کلی دو نوع آزمایش بر روی بتن سخت شده صو رتمیگیرد

1-آزمایش های مخرب                                                    

2-آزمایش های غیر مخرب                                                  

 

در آزمایش های مخرب،نمونه آزمایش پس از اجرای آزمایشتخریب میشود و دیگر نمیتوان آن را مورد استفاده قرار داد.آزمایش مقاومت فشاری و کششیاز این دسته اند.  در آزمایش های غیر مخرب نمونهآزمایش پس از اجرای آزمایش تخریب نمیشود و میتوان آنرا بارها مورد آزمایش قرار داد.بااین آزمایش ها همچنین میتوان بتن را در محل ،آزمایش کرد. آزمایش الترا سونیک و چکشاشمیت از این دسته اند. باید توجه داشت که آزمایش های غیر مخرب هیچ گاه نمی توانندمبنای رد یا قبولی بتن باشند ولی از نظر ارزیابی و مقایسه بتن مفید میباشند.                

 

آزمایش چکش بر جهندگی (چکش اشمیت)

   آزمایشچکش بر جهندگی بر اساس این اصل که بر جهندگی یک جرم ارتجاعی ،به سختی سطحی که جرم باآن برخورد میکند بستگی دارد،استوار است. علی رغم سهولت ظاهری آن ، آزمایش چکش برجهندگیمسایل پیچیده ضربه و موج تنش همراه آن را در بر دارد .در این آزمایش،جرمی تحت اثر باریک فنر قرار میگیرد و با ازدیاد طول طول فنر تا محل معین، به جرم مقدار ثابتی انرژیمی دهد. این امر بافشار دادن پیستون دستگاه بر روی سطح بتنی که تحت آزمایش قرار دارد،صورت میگیرد. با آزاد شدن فنر،جرم از پیستون که هنوز در تماس با بتن میباشد ،بر میجهد و فاصله ای که این جرم می پیماید ، بر حسب درصدی از ازدیاد طول اولیه فنر که آنرا نمره بر جهندگی می نامند،بیان می شود. این نمره را عقربه ای که در مقابل صفحه مدرجدستگاه حرکت می کند، نشان می دهد. بعضی از چکش ها نتایج را به صورت چاپ شده ارایه میدهند.

نکاتی در مورد چکش اشمیت

چکش را باید بر روی سطحی صاف که در تماس با قالب بودهقرار داد

سطوحی که با کمچه صاف شده اند باید با ساییدن صافشوند

 

وجود ذرات درشت در زیرد پیستون باعث بر جهندگی زیادو غیر طبیعی نشان دادن نتیجه می شود

وجود حفره کوچک باعث کم شدن نتیجه آرمایش می شود

پیستون دستگاه همیشه باید عمود بر سطح بتن آزمایشباشد

آزمایش بتن با سرعت پالس ماورای صوت(پالس اولترا سونیک)                              

این آزمایش غیر مخرب بر روی نمونه های بتن،بتن پیشتنیده،پیش ساخته، و سازه   های بتنی قابل اجرامی باشد .                                    

هدف از این آزمایش به دست اوردن پارامتر های زیر است                

مدول دینامیکی الاستیسیته و ضریب پواسون بتن     

مقاومت فشاری بتن                                      

همگن بودن بتن                                            

تغییرات خواص بتن حاصل از گذشت زمان ، خوردگی ،سایش،وغیره                                             

نقایص بتن                                                                           

برعکس سایر روش ها ،این روش هیچ گونه پیامد و اثرتخریبی بر سازه مورد نظر ندارد و می توانیم بارها آزمایش را روی همان عنصر اول اجراکنیم بدون آنکه آسیب فیزیکی ببیند و این برای سازه هایی که به مرور زمان دچار تغییرمی شوند ، مفید است.                                                 

روش آزمایش به این صورت است که ، یک پالس ارتعاش طولیرا یک مبدل الکترو آکوستیکی تولید می کند با یک سطح از قطعه بتنی تحت آزمایش مماس میکنند.بعد از طی مسیری با طول معلوم دربتن این پالس ارتعاشی در یک مبدل الکترو آکوستیکیدیگر به سیگنال تبدیل می شود و مدار زمانسنج الکترونیکی قادر است زمان حرکت پالس را اندازه گیری کند

 

برای تفهیم بهتر موضوع و یادگیری بهتر توصیه می کنیمبه کتاب آزمایش های غیر مخرب دکتر رمضانیانپور مراجعه شود .

آزمایشهای بتن تازه

مقاومت فشاری بتن ،که مهمترین آزمایش بتن تلقی میشود(نمونه استوانه ای و مکعبی)

مقاومت کششی و خمشی (تست برزیلی)

درصد هوای موجود در بتن(کپسول )

اسلامپ(مخروط آبرام)

 

..........

 

آزمایش های بتن سخت شده

همانطور که در بالا اشاره شد به دو بخش تقسیم میشودکه از تکرار می پرهیزم

چکش اشمیت

کر گیری (مغزه گیری)

اشعه نگاری

امواج ماورای صوت (تشخیص خلل فرج در بتن و میزان یکنواختیبتن ،وجود ترک ها وگاه مقاومت فشاری بتن)

ا لترا سونیک

 

اولویت و درجه فراگیر بودن آزمایش ها

    بسته بهمورد استفاده و عملکرد هر عضو بتنی ؛آزمایشی که از اولویت ویژه برخوردار است متفاوتمی باشد :

1-آزمایش مقاومت فشاری میتواند معرف تقریبا تمام ویژهگیهای دیگر بتن به غیر از جمع شدگی و وارفتگی بتن باشد .

2-آزمایش مقاومت خمشی به خصوص در مورد رویه های بتنیراه و فرودگاه حایز اهمیت است

3-آزمایش مقاومت کششی در مورد رویه ها و اعضا یی کهترک خوردگی در آنها مسئله ساز است ؛از قبیل منابع آب و سدها و نیروگاه های هسته ایو غیره،بسیار مهم است.

4-آزمایش نفوذپذیری بتن در منابع در منابع نگه داریمایعات و محل هایی که بتن در مجاورت محیط خورنده قرار دارد ،بکار می آیند . در سدهابه دلیل اهمیت وجود ترک ها در بتن این ازمایش چندان تعیین کننده نیست

5-مقاومت به یخبندان یا تحلیل در سولفات سدیم برایمناطقی که بتن در آنها ممکن است به طور متوالی یخ زده و یخ آن آب شود ضروری است .

6-آزمایش مقاومت به تر و خشک شدن های متوالی برایبتن در مناطق خشک و کویری و نیز بتنی که در معرض امواج دریا یا یا دریاچه ها یا رودخانهها قرار دارد ، مفید می باشد

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration