آزمایش ارزش ماسه ای برای بتن

آزمایش ارزش ماسه ای برای بتن

کد مطلب : 58

آزمایش ارزش ماسه ای برای بتن

(Sand Equivalent)

ماسه به عنوان یک جسم پرکننده که بیش از 30 درصد مصالحبتن را تشکیل می دهد، نقش بسزایی در تولید بتن دارا می باشد، به طوری که می توان پساز سیمان آن را مهمترین مصالح در بتن دانست. این موضوع زمانی نقش خود را بیشتر نشانمی دهد که مصالح ریزدانه درطراحی بتن اهمیت بیشتری داشته باشد. مانند سازه های بتنیکه دوام آنها به دلیل قرارگیری در معرض نفوذ سیالات مضر و نیز محیط های مهاجم موردتهدید قرار می گیرد.

 

 آزمایش ارزشماسه ای SE

در واقع مصالح ریزدانه مناسب، نقش مهمی در بهبود دوامبتن دارند اما از طرف دیگر وجود مواد ریزدانه و رسی (کوچکتر از 75 هزارم میلیمتر) بهعلت خواص رسی که گاهی در فرایند هیدراتاسیون تأثیر می گذارد و همچنین جذب آب زیاد کهباعث بالا بردن نسبت آب به سیمان می شود، مضر بوده و به همین دلیل مقدار آن (مواد ریزدانهکوچکتر از 75 هزارم میلیمتر) در بتن محدود شده است. با توجه به آنچه گفته شد، آزمایشهای کنترل کیفی و تمیزی ماسه در بتن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به عنوان مثال، برای کنترل کیفیت ماسه، آزمایش هایدانه بندی، تعیین مدول نرمی، درصد دانه های گذشته از الک نمره 200 و آزمایش ارزش ماسهای در کارگاه های تولید بتن انجام می شوند که در این میان، آزمایش ارزش ماسه ای بهعلت آنکه به عنوان نشانه ای از کثیفی یا تمیزی ماسه از آن یاد می شود و نیز از قدیممرسوم بوده، از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طوری که در اغلب کارگاه های ساختمانیو عمرانی این آزمایش ملاک پذیرش ماسه برای خرید و یا استفاده آن در بتن می باشد.

or
or
A password will be send on your post
Registration