آزمایش تعیین عمق کربناسیون بتن

آزمایش تعیین عمق کربناسیون بتن

کد مطلب : 61

آزمایش تعیین عمق کربناسیون بتن

آزمایش ساده و معمول تعیین عمق کربناسیون تا چندی پیشصرفا بر اساس دستورالعمل RILEM CPC18 انجام می گردید [13] که EN نیز به تازگی دستورالعمل استانداردی را مشابه RILEM ارائه کرده است [14]. در اینآزمایش عمق بتن کربناته شده با محلول فنل فتالئین به عنوان یک معرف اندازه گیری میشود. معمولا این آزمایش بر روی بتن سخت شده در شرایط محیطی واقعی اندازه گیری میشود که می توان تحت شرایطی نفوذ CO2 را تسریع نمود [13].

به هرحال هنوز معیار خاصی برای قدرت مقابله باکربناسیون و عمق نفوذ آن ارائه نشده است، هرچند می توان میزان نفوذپذیری گاز CO2 در بتن را اندازه گیری نمود.

می توان با اندازه گیری pH پودر بتن پروفیل pH در برابر عمق رارسم کرد و عمق کربناسیون را مشخص نمود [15].

or
or
A password will be send on your post
Registration