پودرخشکه پاشی سطح بتن

پودرخشکه پاشی سطح بتن

کد مطلب : 616

Dezotop 900 پودر خشکه پاشی بتن

این ﻣﺤــﺼﻮل   آﻣــﺎده مصرف،  ﻣﺘــﺸﻜﻞ از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ ، ﺳـﻴﻤﺎن ، افزودنی های ویژه ، رنگدانه و … ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺼﻮرت ﺧﺸﻜﻪ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎزه اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد.

این پودر خشکه پاشی پس از اجرا بر روی بتن تازه ، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺪاوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣکرر، ﺿﺮﺑات  و ﺳﺎﻳﺶ را ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘـﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ طیف وسیعی از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، روﻏـﻦ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻮاد ﺷـﻮﻳﻨﺪه و … ﻛـﻪ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ مختلف ﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

اجرای بتن ضد سایش سخت و اجرای بتن برای کفسازی محل های پر تردد و تحت نیروهای وارده بالا ، همواره معضلی پیش روی مجریان محترم می باشد . این موضوع به خصوص در انبارها و کارخانجات صنعتی که عبور و مرور بالا و سنگین، مانند لیفتراک و کامیون و تریلی وجود دارد، به خوبی مشهود است . بتن سخت شده همواره با مشکلاتی مانند نفوذپذیری ، مقاومت سایشی کم ، ضعف در برابر ضربه و ... مواجه است، که این موضوع در کف سازی ها می تواند مشکلات عمده ای را برای کارفرما ایجاد کند . بتن کف که تحت بارهای زیاد قرار دارد، در صورت عدم پیش بینی در هنگام ساخت و اجرا ،قطعاً به مرور زمان دچار خرابی های سطحی و عمقی بسیاری خواهد شد که ترمیم و بازسازی آن پس از بهره برداری، هزینه های سنگینی را در بر خواهد داشت . جهت رفع این معضل، محصولی توانمند با عنوان پودر سخت کننده کف، تولید و به بازار عرضه گردیده است که هنگام اجرای بتن تازه به روش خشکه پاشی روی سطح پاشیده می شود و توسط ماله موتوری پخش می شود ، این عمل موجب افزایش مقاومت های فشاری و سایشی و کاهش نفوذ پذیری و ارتقای بسیاری از خواص بتن کف خواهد شد. پودر سخت کننده کف از سیمان پرتلند و گرانول های سخت صنعتی و افزودنیهای ویژه، فرموله و تولید شده است که سطحی صاف و صیقلی با خواص مکانیکی بالا ایجاد می کند. پودر سخت کننده کف باعث تقویت پیوستگی سطحی رویه بتن می شود و همچنین چسبندگی فوق العاده ای بهسطح زیرین خواهد داشت . از مزایای ویژه ملات سخت کننده کف این است که در رنگ های مختلف تولید می شود و علاوه بر سخت سازی و ضد سایش نمودن سطح ، می تواند همزمان سطحی رنگی و زیبا را ایجاد کند. بر اساس این مزیت این محصول در ساخت و اجرای سالن ها و کارخانجات صنعتی بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

 

روش مصرف

روش استفاده صحیح پودر ضد سایش کف به چه صورت می باشد؟

 

جهت اجرای پودر سخت کننده ضد سایش کف ، بتن زیرین می بایست دارای مشخصه هایی به شرح زیر باشد:

 

   حداقل عیار بتن 300 کیلوگرم بر متر مکعب

 

   حداقل نسبت آب به سیمان 40 درصد

 

   حداکثر نسبت آب به سیمان 55 درصد

 

   اسلامپ بتن 7 الی 10 سانتیمتر

 

   حداکثر هوای بتن 3 درصد

 

   حداقل ضخامت بتن 8 سانتیمتر

 

   حداقل مقاومت فشاری بتن 30 نیوتن بر میلیمتر مربع

 

اجرا روی بتن تازه : ابتدا بتن کف با رعایت ضوابط استاندارد انجام شده و هنگامی که به گیرش مناسب رسید ( درست زمانی که در اثر راه رفتن روی بتن تازه ، رد کفش روی سطح بماند ولی فرو نرود ) پودر سخت کننده کف را بصورت خشکه پاشی، با توجه به میزان مصرف در متر مربع روی سطح پخش نمایید و بلافاصله توسط ماله دستی یا ماله برقی تسطیح اولیه سطح را انجام دهید . سپس زمانی که مقاومت بتن به حدی رسید که توان تحمل قرار گرفتن یک نفر را در روی خود داشت ، نسبت به تسطیح نهایی سطح توسط ماله پروانه ای اقدام نمایید. پس از اتمام تسطیح سطح ، باید حداقل 48 ساعت با اسپری نمودن آب ، سطح عمل آوری شود.

 

اجرا روی بتن قدیمی : برای اجرا روی بتن قدیمی باید ابتدا یک لایه بتن مسلح به ضخامت حداقل 8 سانتیمتر روی سطح اجرا نمود و سپس با دستورالعمل مندرج در بخش ( اجرا روی بتن تازه ) عملیات خشکه پاشی سخت کننده کف را انجام دهید.

 

کاربرد خشکه پاشی سخت کننده سطح

 

        ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ،  ﮔﺎراژ ﻫﺎ

        ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ  و اﻧﺒﺎرﻫﺎ

        ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ، ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزي

        آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ  ، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ

        ﻛﺎرواش ﻫﺎ ، ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮﻫﺎ

        مراکر خرید، سالن های غذا خوری

 

نکات مهم

 

    خشکه پاشی ها را نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب و یا در وزش بادهای گرم اجرا کرد. مراقبت فوق مانع ایجاد خشکی زودرس در عمق 5 تا 10 میلی متری سطح مواد شه و از پوسته شدن و جدایی آن از بتن مرطوب زیرین جلوگیری می کند. اتفاق نامطلوب فوق خود را هنگام ماله کنشی نشان خواهد داد.

    همچون دیگر سطوح بتنی، عمل آوری و زمان آن پس از اجرای سطح بتنی بسیار مهم و اساسی بوده و باید به سرعت بعد از اجرا انجام شود. پوشش های دیگر نیز بر روی سطح تمام شده با dezotop 900 می توانند اجرا گردند ولی پیش از انتخاب آنها باید به مواردی چون نوع عمل آوری صورت پذیرفته، شکل بافت سطحی ایجاد شده و موارد دیگر توجه گردد. (با بخش کارشناسی فنی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران(رایحه بتن سبز)برای راهنمایی با شمار 09120916273 تماس حاصل کنید.)

 

مقدار استفاده

 

مقدار مصرف پودر خشکه پاشی بستگی به نوع کاربری کف اجراشده دارد.

برای کاربردهای سبک ۵ تا ۷ کیلوگرم وبرای کاربردهای سنگین بین ۷ تا ۹

کیلوگرم در متر مربع توصیه می شود.

عمل آوری

 

با توجه به اینکه سطح نهایی کاملاً خشک خواهد بود، عمل آوری بسیار

ضروری است.

or
or
A password will be send on your post
Registration