نکات و شرایط نگهداری میلگرد ( آرماتور ) در کارگاه

نکات و شرایط نگهداری میلگرد ( آرماتور ) در کارگاه

کد مطلب : 63

انبار كردن ميلگردها

درهنگام انبار كردن ميلگردها بايد موارد زير رعايت گردد :

1-ميلگردها را بايد بر حسب نوع و قطر آنها تفكيك و در كارگاه انبار كرد. در صورتوجود ميلگردهاي هم قطر، اما با مقاومت و مشخصات متفاوت بايد آنها را در محل‌هايجداگانه انبار كرد و سطح مقطع آنها با رنگ علامتگذاري شوند.

 

2-در صورت ترديد در نوع ومقاومت ميلگردها بايد آزمايش كششي بر روي آنها انجام گردد.محل انبار ميلگردها بايد تميز باشد و ميلگردها نبايد با خاك يا ساير مصالح در تماسباشند، زيرا وجود رطوبت در خاك سبب زنگ زدگي ميلگردها مي‌شود و يا ميلگردها آلودهبه خاك شده و از پيوستگي آنها با بتن كاسته مي‌شود.

 

3-از ميلگردهايي كه شديدا“ خوردگي دارند و يا خوردگي آنها از نوع حفره‌اي است نبايداستفاده گردد. خوردگي يكنواخت به مقدار بسيار كم بدون مانع است، زيرا مقدار كم زنگسبب افزايش مقاومت چسبندگي شده و امكان تبديل لايه نازك به لايه محافظ يا انفعاليوجود دارد.

 


or
or
A password will be send on your post
Registration