کیفیت و شرایط سیمان قبل از مصرف در کارگاه

کیفیت و شرایط سیمان قبل از مصرف در کارگاه

کد مطلب : 65

شرايط سيمان قبل از مصرف : 

سيماني كه بهمدت طولاني انبار شود ممكن است به صورت كلوخه‌هاي فشرده  درآيد. اين گونه كلوخه‌هاي سيمان را مي‌توان باغلتاندن پاكتها روي كف خرد كرد. به هر حال سيمان بايد در  زمان مصرف به صورت پودر فاقد كلوخه باشد. درصورتي كه كلوخه‌ها به سهولت خرد نشوند، بايد سيمان را قبل از مصرف مورد آزمايشهاياستاندارد قرار داد. قابل ذكر است، خرد كردن كلوخه‌ها باعث رفع فساد سيمان نمي‌گرددو تنها موجب بهبود نسبي كيفيت بتن ساخته شده مي‌شود. به هر صورت، هر گاه كيفيتسيمان مشكوك باشد بايد نسبت به آزمايش مقاومت فشاري ملات ماسه سيمان استاندارد يا آزمايش افت وزني ناشي از سرخشدن مبادرت نمود. به طور كلي انبار كردن سيمان به مدت طولاني در كاهش مقاومت ودوام بتن نقش بسزايي دارد.

or
or
A password will be send on your post
Registration