ترمیم بتن اکسپوز

ترمیم بتن اکسپوز

کد مطلب : 68

بتناکسپوز ( Expose ) چیست- روش بازسازی وترمیم بتن اکسپوز

 

بتن اکسپوز یا بتن نما بهبتن هایی گفته می شود که به صورت بلند مدت یا میان مدت نما بوده و سطح بتن سطحنهایی کار بوده و بر روی آن پوشش و یا مصالح دیگری اجرا نمی گردد. از جمله این نوعبتن ها می توان به ساختمان هایبا نمای بتن و یا پل ها اشاره کرد. اجرای بتن هایاکسپوز بدین منظور نیازمند توجه و تسهیلات ویژه می باشد که سطح نهایی باید صاف ،پرداخته شده  و زیبا باشد. بدیهی است کهوجود تخلخل در بتن ، کرموشدگی و یا پله در بتن می توانند باعث نا زیبایی بتن گردد.

ازاین رو در اجرای بتن های اکسپوز باید تمهیدات لازم به کار گرفته شود تا اختلال هایاجرایی در این زمینه اتفاق نیافتد تا باعث ظاهر بد در این بتن نگردد.

برخیاز اقدام لازم برای اجرای بتن های اکسپوز و نما را می توان به این صورت برشمرد :استفاده از طرح اخلاط مناسب با کارآیی بالا، تراکم مناسب ، استفاده از قالب هایسالم و نو به نحوی که سطح کار مختل نشده و شیره بتن فرار نکند. دقت در شاقول و عدمنصب پله ای ، تحکیم و بستن خوب قالب ها به نحوی که در حین بتن ریزی جابجایی صورتنگیرید.

 

ترمیم بتن های اکسپوز ( نما )

دراجرای بتن های اکسپوز مانند همه عملیات های اجرایی باوجود لحاظ تمهیدات و سختگیریها امکان ایجاد اشکالات وجود دارد. از این همواره امکان نیاز به ترمیم بتن هایاکسپوز وجود دارد.

لازمبه ذکر است مبنایی و اصول عملیات ترمیم بتن های نما و اکسپوز همانند سایر تعمیراتو ترمیم بتن می باشد. ترمیم در بتن های اکسپوز همانند سایر محل  ها ، بسته به ابعاد ، محل ، ضخامت ، سازه ای یاغیرسازه ای بودن نیزامند به کارگیری تکنیک های مختلف می باشد.

اماآنچه باعث تفاوت در ترمیم بتن های اکسپوز و بتن های معمولی می باشد نیزا به تشابهعملیات انجامی ترمیم با محل های اطراف و کنار منطقه ترمیم میباشد. این امر شاید دربتن های معمول و غیر نما دارای اهمیت بالایی نبوده و صرفا بتوان مهمترین گزینه هارا در این ترمیم کیفیت و مباحث اقتصادی برشمرد. لذا تشابه رنگ و سطح در ترمیم هایاکسپوز با بتن های مجاور در کنار کیفیت از اهیمت بالایی برخودار است. از این روهمواره این دغدغه برای مجریان سازه های اکسپوز وجود دارد که اختلاف رنگ در عملیاتاجرایی باعث مشکلات دیداری گردد. به همین منظور همیشه توصیه و سعی می شود برای اینامر از مجریان با تجربه موفق و کارآزموده استفاده گردد.

چراکه در این موضوع مهمترین عامل سوای کیفیت و هرگونه مصالح مصرفی تکنیک های اجراییعملیات ترمیم می باشد.

بهصورت کلی دو موضع و تکنیک که میتواند در ترمیم بتن اکسپوز موفق ، موثر باشد استفادهاز درصدی سیمان سفید در طرح مخلوط بتن ترمیم ، دانه بندی ملات ترمیمی و نیزپرداخت و ساب سطح نهایی ترمیم می باشد.

 

برایکسب اطلاعات تکمیلی در زمینه ترمیم بتن های اکسپوز و نیز سایر سازه های بتنی و نیز در صورت نیازهمکاری در خصوص اجرای عملیات ترمیم سطوح بتنیاکسپوز با بخش فنی و پشتیبانیکلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل فرمایید.

 


or
or
A password will be send on your post
Registration